Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 39/2013

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 39/2013, které se konalo dne 3. 12. 2013 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 38/2013
Přítomno 6 členů rady viz prezenční listina ze dne 3. 12. 2013.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost M. Hyského, M. Kružíkové, Z. Chláda.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
76. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Individuální projekty;
77. Zrušení usnesení 2045/38/2013/RK, dohoda o ukončení smlouvy o dílo.
Dále byl předložen návrh na stažení bodu 7. Změna usnesení 0464/06/2013/ZK (Zdrojové materiály: RK-39-2013-07.doc).
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 38/2013
 2. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 3. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 4. Změna usnesení 1865/35/2013/RK
 5. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na majetku kraje.
 6. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení bezúplatného věcného břemene v k. ú. Heřmaneč u Počátek
 1. Veřejná zakázka na stavební práce Transformace ÚSP Křižanov I. - Velké Meziříčí
 2. Připsání dotace na projekt silniční infrastruktury II/406 Telč - průtah - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
 3. Monitorovací zpráva/hlášení o pokroku projektu III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2
 4. Žádost o mimořádné zvýšení příspěvku na provoz pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura na rok 2013
 5. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu za období od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013
 6. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
 7. Souhlas s uzavřením dlouhodobých smluv - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
 8. Prohlášení k darovací smlouvě na podporu kultury
 9. Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
 10. Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
 11. Darování vyřazeného nepotřebného movitého majetku
 12. Statut Sociálního fondu
 13. Metodické doporučení ve věci nákupu potravin pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
 14. Projekt Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba - návrh řešení na uplatnění sankcí
 15. Pravidla Rady Kraje Vysočina
 16. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina
 17. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - odměny pro kodéry nemocnic
 18. Informační povinnost vyplývající z Pravidel Rady Kraje Vysočina
 19. Smlouva o smlouvě budoucí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, k výzvě IOP
 20. Dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 21. Smlouva o výpůjčce pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 22. Věcné a peněžní dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 23. Nájemní smlouva pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 24. Dary pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
 25. Peněžní dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 26. Dary pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
 27. Dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 28. Návrh rozpočtového opatření - finanční plnění vyplývající z agendy příkazních smluv dle stavu k 30. 11. 2013 u kapitoly Zdravotnictví
 29. Návrh na aktualizaci investičního plánu a realizaci investičních akcí Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací
 30. Návrh na aktualizaci investičního plánu a realizaci investičních akcí Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
 31. Návrh rozpočtového opatření - dotační program Rezidenční místa
 32. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 33. Provádění rozpočtových opatření týkajících se přijetí a použití účelových dotací ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v závěru roku 2013
 34. Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 2. pololetí 2013
 35. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
 36. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč
 37. Jmenování člena školské rady při Gymnáziu Pacov
 38. Návrh na uzavření smlouvy o nájmu prostor pro pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014
 39. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
 40. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Střední průmyslová škola Jihlava - změna závazných ukazatelů
 41. Monitorování kvality vzdělávání
 42. Rozvoj technické tvořivosti v základních školách - návrh na poskytnutí věcného daru základním školám zajišťujícím metodickou přípravu
 43. Odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
 44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dar Sportovně střeleckému klubu AGROSTROJ Pelhřimov.
 45. Podpora pořádání sportovních mistrovství
 46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Organizace Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014
 47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Smluvní příspěvek Českého olympijského výboru (resp. České olympijské a. s.) na pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014
 48. Vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina za rok 2013
 49. Návrh na uzavření smlouvy o zajištění ubytování pro Hry VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014
 50. Finanční příspěvek na realizaci soutěže Poznej Vysočinu
 51. Putovní výstava fotografií - Kraj Vysočina a Dolní Rakousko
 52. Návrh plánu činnosti Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina na rok 2014
 53. Akční plán realizace Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2014 - 2015
 54. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
 55. Vyhlášení výběrových řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkových organizací poskytující sociální služby
 56. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt SENIOR PLUS
 57. Návrh rozpočtového opatření u kapitoly Sociální věci - poskytnutí návratné finanční výpomoci některým příspěvkovým organizacím zřizovaným Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
 58. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotací na projekty Technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 59. Dodatek č. 1 Partnerských smluv v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
 60. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 61. Projekt Mutual Learning of the Benefits of EU Integration and Regional Cooperation in Ukraine (Mezinárodní visegrádský fond)
 62. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 10/1.1.36 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 63. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 10/1.3.50 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 64. Přihláška do soutěže Česká inovace 2013
 65. Změna usnesení 1557/32/2011/RK, 1450/36/2011/RK a 0717/16/2012/RK
 66. Změna usnesení 2072/39/2012/RK a usnesení 0038/02/2013/RK
 67. Změna usnesení 0464/06/2013/ZK
 68. Uzavření nepojmenované smlouvy
 69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Individuální projekty
 70. Zrušení usnesení 2045/38/2013/RK, dohoda o ukončení smlouvy o dílo
 71. Rozprava členů rady
Usnesení 2127/39/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 3. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 38/2013 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02 06, 08, 72 -75, 77, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 2128/39/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-39-2013-02, př. 1 a RK-39-2013-02, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-02.doc, RK-39-2013-02, př. 1, RK-39-2013-02, př. 2

03. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 2129/39/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-39-2013-03, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-39-2013-03, př. 1;
 • zveřejnit na úřední desce záměr darování části pozemku par. č. 647/6 v k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-03.doc, RK-39-2013-03, př. 1

04. Změna usnesení 1865/35/2013/RK
Usnesení 2130/39/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 1865/35/2013/RK ze dne 29. 10. 2013 tak, že v materiálu RK-35-2013-17, př. 1 se u žádosti o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uvedené pod pořadovým číslem 1 doplňuje pozemek par. č. 660/1 v k. ú. Onšov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-04.doc

05. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na majetku kraje
Usnesení 2131/39/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-39-2013-05, př. 1 s městysem Havlíčkova Borová jako oprávněným z věcného břemene.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-05.doc, RK-39-2013-05, př. 1, RK-39-2013-05, př. 2

06. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení bezúplatného věcného břemene v k. ú. Heřmaneč u Počátek
Usnesení 2132/39/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dle materiálu RK-39-2013-06, př. 1 mezi městem Počátky na straně budoucího oprávněného z bezúplatného věcného břemene a Krajem Vysočina na straně budoucího povinného z bezúplatného věcného břemene smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení bezúplatného věcného břemene spočívající v právu vedení a provozování inženýrských sítí a vstupu na pozemek za účelem údržby a oprav inženýrských sítí k pozemku par. č. 25/12 pro k. ú. Heřmaneč u Počátek, dle GP č. 84-19/2013 nově odděleného z pozemku par. č. 25/1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-06.doc, RK-39-2013-06, př. 1

08. Veřejná zakázka na stavební práce Transformace ÚSP Křižanov I. - Velké Meziříčí
Usnesení 2133/39/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku Transformace ÚSP Křižanov I. - Velké Meziříčí dle materiálu RK-39-2013-08, př. 2;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Transformace ÚSP Křižanov I. - Velké Meziříčí nabídku uchazeče Stylstav s. r. o., Benešovo nám. 195, 594 51 Křižanov, IČO 26916096;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledky zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem dotčeným uchazečům a zahájit jednání s vybranými uchazeči o uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-08.doc, RK-39-2013-08, př. 1, RK-39-2013-08, př. 2

72. Změna usnesení 1557/32/2011/RK, 1450/36/2011/RK a 0717/16/2012/RK
Usnesení 2134/39/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 3. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-72.doc

73. Změna usnesení 2072/39/2012/RK a usnesení 0038/02/2013/RK
Usnesení 2135/39/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-73.doc

74. Změna usnesení 0464/06/2013/ZK
Usnesení 2136/39/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0464/06/2013/ZK tak, že v materiálu ZK-06-2013-42 př. 1 se pozemek par. č. 1325/10 o výměře 134 m2, v hodnotě 1 340 Kč v katastrálním území Radešínská Svratka nahrazuje pozemkem par. č. 1326/10 o výměře 134 m2, v hodnotě 1 340 Kč v katastrálním území Radešínská Svratka.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-74.doc

75. Uzavření nepojmenované smlouvy
Usnesení 2137/39/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně vlastníka silnice II/392 a Technickými službami Kralice, s. r. o., Jinošovská 78, 675 73 Kralice nad Oslavou, IČO: 27738213, na straně příjemce dotace nepojmenovanou smlouvu dle materiálu RK-39-2013-75, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-75.doc, RK-39-2013-75, př. 1

77. Zrušení usnesení 2045/38/2013/RK, dohoda o ukončení smlouvy o dílo
Usnesení 2138/39/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 4. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-77, RK-39-2013-77, př. 1

09. Připsání dotace na projekt silniční infrastruktury II/406 Telč - průtah - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2139/39/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 6 199,33 EUR (156 378,10 Kč), která je určena na financování projektu II/406 Telč - průtah;
bere na vědomí
zdůvodnění odložené platby z Evropského fondu pro regionální rozvoj dle materiálu RK-39-2013-09, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-09.doc, RK-39-2013-09, př. 1

10. Monitorovací zpráva/hlášení o pokroku projektu III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh schválit monitorovací zprávu/hlášení o pokroku daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2140/39/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu/hlášení o pokroku projektu III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2 dle materiálu RK-39-2013-10, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 9. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-10.doc, RK-39-2013-10, př. 1

11. Žádost o mimořádné zvýšení příspěvku na provoz pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura na rok 2013
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s žádostí Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, o navýšení příspěvku na částečné pokrytí nákladů na stěhování a vybavení nových prostor. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2141/39/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřizovaným příspěvkovým organizacím o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o stejnou částku 100 000 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci o částku 100 000 Kč s určením na částečné pokrytí nákladů na stěhování a vybavení nových prostor.
odpovědnost: OKPPCR, OE, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
termín: 20. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-11.doc, RK-39-2013-11, př. 1

12. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu za období od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu za období od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2142/39/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč bez DPH zadaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými v rámci působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu za období od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013 dle materiálu RK-39-2013-12, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 3. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-12.doc, RK-39-2013-12, př. 1

K bodům 13, 14, 16, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

13. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
Usnesení 2143/39/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-39-2013-13, př. 1, a to na dobu určitou do 1. 11. 2018.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-13.doc, RK-39-2013-13, př. 1

14. Souhlas s uzavřením dlouhodobých smluv - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Usnesení 2144/39/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv o výpůjčce sbírkových předmětů dle materiálů RK-39-2013-14, př. 1, RK-39-2013-14, př. 2, RK-39-2013-14, př. 3, RK-39-2013-14, př. 4 a RK-39-2013-14, př. 5.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-14.doc, RK-39-2013-14, př. 1, RK-39-2013-14, př. 2, RK-39-2013-14, př. 3, RK-39-2013-14, př. 4, RK-39-2013-14, př. 5

16. Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
Usnesení 2145/39/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce dle materiálu RK-39-2013-16, př. 1, a to na dobu určitou do 31. 12. 2014.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 10. prosince 2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-16.doc, RK-39-2013-16, př. 1, RK-39-2013-16, př. 2

15. Prohlášení k darovací smlouvě na podporu kultury
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh schválit prohlášení k darovací smlouvě na podporu kultury. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2146/39/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
prohlášení k darovací smlouvě dle materiálu RK-39-2013-15, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-15.doc, RK-39-2013-15, př. 1

18. Darování vyřazeného nepotřebného movitého majetku
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, informovala radu kraje o návrhu uzavřít darovací smlouvy mezi krajem a příspěvkovými organizacemi. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2147/39/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít darovací smlouvy dle materiálů RK-39-2013-18, př. 1, RK-39-2013-18, př. 2, RK-39-2013-18, př. 3 a RK-39-2013-18, př. 4.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-18.doc, RK-39-2013-18, př. 1, RK-39-2013-18, př. 2, RK-39-2013-18, př. 3, RK-39-2013-18, př. 4

19. Statut Sociálního fondu
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2148/39/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
Statut Sociálního fondu a pravidla hospodaření s prostředky Sociálního fondu dle materiálu RK-39-2013-19, př. 1.
odpovědnost: oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 1. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-19.doc, RK-39-2013-19, př. 1

17. Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí, předložila radě kraje návrh uzavřít níže uvedené smlouvy o poskytnutí podpory. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2149/39/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy:
 • č. 11097496 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - rybníky s kuňkou ohnivou dle materiálu RK-39-2013-17, př. 2;
 • č. 10057466 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Dětský domov - Budkov dle materiálu RK-39-2013-17, př. 4;
 • č. 10078456 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Dětský domov - Nová Ves u Chotěboře dle materiálu RK-39-2013-17, př. 6;
 • č. 10077216 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Domov důchodců - Mitrov dle materiálu RK-39-2013-17, př. 8;
 • č. 12119263 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - diagnostický pavilon dle materiálu RK-39-2013-17, př. 10;
 • č. 13150393 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných dle materiálu RK-39-2013-17, př. 12;
bere na vědomí
rozhodnutí o poskytnutí dotací dle materiálů RK-39-2013-17, př. 1, RK-39-2013-17, př. 3, RK-39-2013-17, př. 5, RK-39-2013-17, př. 7, RK-39-2013-17, př. 9 a RK-39-2013-17, př. 11.
odpovědnost: OŽP
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-17.doc, RK-39-2013-17, př. 1, RK-39-2013-17, př. 2, RK-39-2013-17, př. 3, RK-39-2013-17, př. 4, RK-39-2013-17, př. 5, RK-39-2013-17, př. 6, RK-39-2013-17, př. 7, RK-39-2013-17, př. 8, RK-39-2013-17, př. 9, RK-39-2013-17, př. 10, RK-39-2013-17, př. 11, RK-39-2013-17, př. 12

20. Metodické doporučení ve věci nákupu potravin pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí metodické doporučení ve věci nákupu potravin pro příspěvkové organizace kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2150/39/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Metodické doporučení ve věci nákupu potravin pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina dle materiálu RK-39-2013-20, př. 1;
doporučuje
řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina seznámit s Metodickým doporučením ve věci nákupu potravin pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina dle materiálu RK-39-2013-20, př. 1 všechny příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina a hlavní dodavatele potravinářského zboží z lokální produkce působící v Kraji Vysočina (včetně prvovýroby), jejich hlavní profesní a zájmové organizace a sdružení a další vybrané subjekty, jejichž činnost s problematikou dodávek potravinářského zboží bezprostředně souvisí.
odpovědnost: ředitel
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-20.doc

21. Projekt Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba - návrh řešení na uplatnění sankcí
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s předloženým materiálem. Projednávání se zúčastnily K. Mayerová, úřednice odboru informatiky, V. Kotrbová, úřednice odboru analýz a podpory řízení. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení dle varianty I.
Usnesení 2151/39/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
postupovat podle varianty/postupu A dle materiálu RK-39-2013-21 pro uplatnění sankcí vyplývajících se smluv (Kupní smlouvy ze dne 11. 4. 2011, ID smluv 52860, 52868, 52870), která má Kraj Vysočina uzavřeny s dodavatelem První telefonní společnost s. r. o., IČO 18198872, za účelem realizace optických tras: Chotěboř - Havlíčkův Brod, Třebíč - Velké Meziříčí, Světlá nad Sázavou - Havlíčkův Brod;
ukládá
odboru informatiky, odboru ekonomickému, odboru analýz a podpory řízení, odboru dopravy a silničního hospodářství a KSÚS Vysočina projednat sdělení První telefonní společnosti s. r. o., což je žádost o přehodnocení sankce, a předložit řešení radě kraje.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-21.doc

22. Pravidla Rady Kraje Vysočina
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje návrh schválit níže uvedená Pravidla Rady Kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnili P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, V. Kotrbová, úřednice odboru analýz a podpory řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2152/39/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění dle materiálu RK-39-2013-22, př. 1;
 • Pravidla Rady Kraje Vysočina o komunikaci mezi Krajem Vysočina a příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina a o užívání Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina dle materiálu RK-39-2013-22, př. 3.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-22.doc, RK-39-2013-22, př. 1, RK-39-2013-22, př. 2, RK-39-2013-22, př. 3, RK-39-2013-22, př. 4

23. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina
K. Lisa, úředník oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, V. Kotrbová, úřednice odboru analýz a podpory řízení, informovali radu kraje o návrhu vyhlásit nadlimitní veřejnou zakázku Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina. Rada kraje jmenovala zástupce do hodnotící komise a přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 2153/39/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
OZ, OI, OAPŘ
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-23.doc, RK-39-2013-23, př. 1, RK-39-2013-23, př. 2, RK-39-2013-23, př. 3, RK-39-2013-23, př. 4, RK-39-2013-23, př. 5, RK-39-2013-23, př. 6, RK-39-2013-23, př. 7, RK-39-2013-23, př. 8, RK-39-2013-23, př. 9, RK-39-2013-23, př. 10, RK-39-2013-23, př. 11, RK-39-2013-23, př. 12, RK-39-2013-23, př. 13, RK-39-2013-23, př. 14, RK-39-2013-23, př. 15, RK-39-2013-23, př. 16, RK-39-2013-23, př. 17, RK-39-2013-23, př. 18, RK-39-2013-23, př. 19, RK-39-2013-23, př. 20

24. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - odměny pro kodéry nemocnic
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2154/39/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Zdravotnictví a § 3522 Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00000) o celkovou částku 700 020 Kč, z toho:
 • 124 200 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci,
 • 112 910 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci,
 • 301 080 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci,
 • 31 990 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, 
 • 129 840 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
při současném snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy, ÚZ 00502 ve stejné výši 700 020 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 124 200 Kč,
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 112 910 Kč,
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 301 080 Kč,
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 31 990 Kč,
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 129 840 Kč
za účelem krytí odměn kodérů a hlavního kodéra poskytnuté za aktivní přístup a za maximální součinnost při řádném vykazování péče zdravotním pojišťovnám v souladu s platnými metodikami. Rozdělení mezi jednotlivé zaměstnance bude plně v kompetenci ředitelů nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina;
ukládá
 • odboru zdravotnictví a odboru ekonomickému odeslat na provozní účet nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina nejdéle v termínu do 10. 12. 2013 schválené příspěvky na provoz na pokrytí odměn kodérů;
 • ředitelům Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, ve výplatním termínu za měsíc prosinec 2013 vyplatit kodérům odměny ve výši schváleného příspěvku na provoz.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-24.doc, RK-39-2013-24, př. 1, RK-39-2013-24, př. 2

25. Informační povinnost vyplývající z Pravidel Rady Kraje Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí výsledek průzkumu v rámci projektu „Psychosociální klima porodnice kvalita perinatální péče očima rodiček“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2155/39/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace dle materiálu RK-39-2013-25.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-25.doc

26. Smlouva o smlouvě budoucí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, k výzvě IOP
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s Ministerstvem vnitra. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2156/39/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-39-2013-26, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-26.doc, RK-39-2013-26, př. 1, RK-39-2013-26, př. 2

K bodům 27, 29, 31 34, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

27. Dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2157/39/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-39-2013-27, př. 1 a RK-39-2013-27, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-27.doc, RK-39-2013-27, př. 1, RK-39-2013-27, př. 2

29. Věcné a peněžní dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2158/39/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-39-2013-29, př. 1, RK-39-2013-29, př. 2, RK-39-2013-29, př. 3, RK-39-2013-29, př. 4RK-39-2013-29, př. 5.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-29.doc, RK-39-2013-29, př. 1, RK-39-2013-29, př. 2, RK-39-2013-29, př. 3, RK-39-2013-29, př. 4, RK-39-2013-29, př. 5

31. Dary pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2159/39/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-39-2013-31, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-31.doc, RK-39-2013-31, př. 1

32. Peněžní dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2160/39/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-39-2013-32, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-32.doc, RK-39-2013-32, př. 1

33. Dary pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2161/39/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-39-2013-33, př. 1, RK-39-2013-33, př. 2, RK-39-2013-33, př. 3, RK-39-2013-33, př. 4.
odpovědnost: OZ, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-33.doc, RK-39-2013-33, př. 1, RK-39-2013-33, př. 2, RK-39-2013-33, př. 3, RK-39-2013-33, př. 4

34. Dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2162/39/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-39-2013-34, př. 1 a RK-39-2013-34, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-34.doc, RK-39-2013-34, př. 1, RK-39-2013-34, př. 2

28. Smlouva o výpůjčce pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2163/39/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-39-2013-28, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-28.doc, RK-39-2013-28, př. 1

30. Nájemní smlouva pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením nájemní smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2164/39/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-39-2013-30, př. 1 a RK-39-2013-30, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-30.doc, RK-39-2013-30, př. 1, RK-39-2013-30, př. 2

35. Návrh rozpočtového opatření - finanční plnění vyplývající z agendy příkazních smluv dle stavu k 30. 11. 2013 u kapitoly Zdravotnictví
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2165/39/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejích částí, ÚZ 00052 o celkovou částku 160 013 Kč, z toho Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace ve výši 71 649 Kč a Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace ve výši 88 364 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2013, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice, položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 00052 o částku 160 013 Kč, z toho:
  • 71 649 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci,
  • 88 364 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 71 649 Kč,
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 88 364 Kč
s určením na údržbu a opravy majetku.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický a ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: do 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-35.doc, RK-39-2013-35, př. 1

36. Návrh na aktualizaci investičního plánu a realizaci investičních akcí Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, upřesnila radě kraje návrh schválit realizaci investičních akcí u Nemocnice Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2166/39/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investičních akcí:
 • Elektrický vrtací systém;
 • Irigační pumpa;
 • Porodní lůžko;
 • Tokograf;
 • Vaginální sonda;
 • Vrtací systém mini;
 • Vyhřívací poduška;
 • Vyšetřovací stůl;
 • Automatické dveře
u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace v celkové předpokládané výši 1 596 293 Kč se zdrojem financování z převedených prostředků z minulých let odpisů a darů a aktuální seznam investičních akcí dle materiálu RK-39-2013-36, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-36.doc, RK-39-2013-36, př. 1

37. Návrh na aktualizaci investičního plánu a realizaci investičních akcí Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, upřesnila radě kraje návrh schválit realizaci investičních akcí u Nemocnice Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2167/39/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investičních akcí:
 • Lineární sonda k ultrazvukovému přístroji;
 • Oscilační pila, vrtačka
u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace v celkové předpokládané výši 428 000 Kč se zdrojem financování z darů.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-37.doc, RK-39-2013-37, př. 1

38. Návrh rozpočtového opatření - dotační program Rezidenční místa
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2168/39/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví České republiky v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ (ÚZ 35015) ve výši 1 134 Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu na rok 2013, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice, položky 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 35015) o částku 1 134 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • snížení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o vratky účelové dotace poskytnuté MZ ČR v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ (ÚZ 35015) ve výši 140 952 Kč při současném snížení výdajové části rozpočtu na rok 2013, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice, položky 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 35015) o stejnou částku 140 952 Kč, z toho:
 • 19 280 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci,
 • 121 672 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2013 o částku 1 134 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2013 o částku:
 • 19 280 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci,
 • 121 672 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
z důvodu vrácení části dotace poskytnuté v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na účet Ministerstva zdravotnictví České republiky.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé Nemocnice, Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-38.doc, RK-39-2013-38, př. 1

39. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu na bezúplatný převod majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2169/39/2013/RK
Rada kraje
nepřijímá
nabídku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku: Hysteroresektoskop Wolf, rok výroby 2001, pořizovací cena 164.060,- Kč, zůstatková cena 0 Kč.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-39.doc, RK-39-2013-39, př. 1

40. Provádění rozpočtových opatření týkajících se přijetí a použití účelových dotací ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v závěru roku 2013
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s předloženým návrhem na provádění rozpočtových opatření v závěru roku 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2170/39/2013/RK
Rada kraje
pověřuje
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor ekonomický rozhodováním o použití poskytnutých dotací, na které kraj obdržel účelově vázané prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 10. 12. 2013 do 31. 12. 2013;
ukládá
Krajskému úřadu Kraje Vysočina, Odboru ekonomickému předložit radě kraje v měsíci lednu 2014 přehled o použití poskytnutých dotací, na které kraj obdržel účelově vázané prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 10. 12. 2013 do 31. 12. 2013.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-40.doc

41. Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 2. pololetí 2013
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnil M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2171/39/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2013 o příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v úhrnné výši 2 023 070,41 Kč dle materiálů RK-39-2013-41, př. 1 a RK-39-2013-41, př. 2;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2013 u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-39-2013-41, př. 2 s určením na použití dle materiálu RK-39-2013-41, př. 3.
odpovědnost: odbory dopravy a silničního hospodářství, sociálních věcí, odbory zdravotnictví a školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický a ředitelé příspěvkových organizací
termín: do 20. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-41.doc, RK-39-2013-41, př. 1, RK-39-2013-41, př. 2, RK-39-2013-41, př. 3, RK-39-2013-41, př. 4, RK-39-2013-41, př. 5

42. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2172/39/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-39-2013-42, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Gymnázia Třebíč.
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-42.doc, RK-39-2013-42, př. 1

43. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením níže uvedeného nepotřebného majetku. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2173/39/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s vyřazením Počítačového souboru PC AMD K7 Athlon XP 1800+ (18ks), inventární číslo HIM 95, rok pořízení 2003, pořizovací cena 360 000 Kč, zůstatková cena 0,
 • s vyřazením Projektoru ASK C 105, inventární číslo 185/02, rok pořízení 2002, pořizovací cena 225 000 Kč, zůstatková cena 0
z majetku kraje způsobem navrženým Gymnáziem Otokara Březiny a Střední odbornou školou Telč dle materiálu RK-39-2013-43.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-43.doc

44. Jmenování člena školské rady při Gymnáziu Pacov
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, zdůvodnil radě kraje předložený návrh jmenovat člena školské rady při Gymnáziu Pacov. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2174/39/2013/RK
Rada kraje
jmenuje
v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, členem školské rady při Gymnáziu Pacov za zřizovatele paní Bc. Lenku Kuzdasovou.
odpovědnost: OŠMS
termín: 14. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-44.doc

45. Návrh na uzavření smlouvy o nájmu prostor pro pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh uzavřít smlouvu o nájmu prostor pro pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2175/39/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o nájmu prostor dle materiálu RK-39-2013-45, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 20. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-45.doc, RK-39-2013-45, př. 1

46. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, zdůvodnil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením níže uvedeného nepotřebného majetku. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2176/39/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s vyřazením učebny výpočetní techniky inventární číslo DHM/0000014 z majetku kraje způsobem navrženým Obchodní akademií Dr. Albína Bráfa a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč dle materiálu RK-39-2013-46;
 • s vyřazením osobního automobilu Škoda Felicia Combi EFF 65, registrační značka ZRE 96-70 z majetku kraje způsobem navrženým Střední školou řemesel a služeb Velké Meziříčí dle materiálu RK-39-2013-46;
 • s vyřazením serveru NETFINITY IBM 3000, inventární číslo 200135 z majetku kraje způsobem navrženým Obchodní akademií a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Jihlava dle materiálu RK 39-2013-46.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, Střední školy řemesel a služeb Velké Meziříčí a Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-46.doc

47. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Střední průmyslová škola Jihlava - změna závazných ukazatelů
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2177/39/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (položka Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství UZ 00302) o částku 100 000 Kč a v navýšení § 3122 Střední odborné školy o částku 100 000 tis. Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Střední průmyslové škole Jihlava, IČO 60545992 o částku 100 000 Kč na úhradu nákladů dle materiálu RK-39-2013-47.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, odbor informatiky, ředitel Střední průmyslové školy Jihlava
termín: prosinec 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-47.doc, RK-39-2013-47, př. 1, RK-39-2013-47, př. 2

48. Monitorování kvality vzdělávání
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém materiálu. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2178/39/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
schválit záměr poskytnout středním školám zřizovaným krajem finanční podporu na používání standardizovaného monitorovacího nástroje v učebních oborech skupiny H dle specifikace a za podmínek popsaných v materiálu RK-39-2013-48, př. 1, a to:
 • ve výši 100 Kč na každého žáka či žákyni ze třetího ročníku učebních oborů skupiny H; maximálně však do výše skutečných nákladů;
 • částkou 100 Kč na každého žáka či žákyni z prvního ročníku učebních oborů skupiny H; maximálně však do výše skutečných nákladů.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-48.doc, RK-39-2013-48, př. 1

49. Rozvoj technické tvořivosti v základních školách - návrh na poskytnutí věcného daru základním školám zajišťujícím metodickou přípravu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh poskytnout věcný dar základním školám zajišťujícím metodickou přípravu. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2179/39/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout:
 • věcný dar 1 ks stavebnice Merkur 6 v hodnotě 2 143 Kč Základní škole Jihlava, Seifertova 5, IČO: 65269870 dle vzorové darovací smlouvy uvedené v materiálu RK-39-2013-49, př. 1;
 • věcný dar 1 ks stavebnice Merkur 6 v hodnotě 2 143 Kč Základní škole a mateřské škole Kněžice, IČO: 70264732 dle vzorové darovací smlouvy uvedené v materiálu RK-39-2013-49, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 13. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-49.doc, RK-39-2013-49, př. 1

50. Odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem stanovit odměny ředitelům škol a školských zařízení kraje. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 2180/39/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor školství, mládeže a sportu
termín: prosinec 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-50.doc, RK-39-2013-50, př. 1, RK-39-2013-50, př. 2, RK-39-2013-50, př. 3

51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dar Sportovně střeleckému klubu AGROSTROJ Pelhřimov.
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2181/39/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Sportovně střeleckému klubu AGROSTROJ Pelhřimov dle materiálu RK-39-2013-51, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-51.doc, RK-39-2013-51, př. 1, RK-39-2013-51, př. 2, RK-39-2013-51, př. 3

52. Podpora pořádání sportovních mistrovství
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k návrhu rozhodnout o dotaci na podporu pořádání sportovního mistrovství. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2182/39/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 40 000 Kč na podporu pořádání sportovního mistrovství dle tabulky č. 1 materiálu RK-39-2013-52, př. 2;
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu; odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-52.doc, RK-39-2013-52, př. 1, RK-39-2013-52, př. 2

53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Organizace Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh na provedení rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2183/39/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 1 000 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 000 tis. Kč na výdaje související s pořádáním Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu; odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-53.doc

54. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Smluvní příspěvek Českého olympijského výboru (resp. České olympijské a. s.) na pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2184/39/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, položka 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost) rozpočtu kraje o příspěvek od Českého olympijského výboru (resp. České olympijské a. s.) ve výši 1 500 000 Kč na pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu; odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-54.doc, RK-39-2013-54, př. 1

55. Vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina za rok 2013
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na vyhlášení ankety „Sportovec Kraje Vysočina 2013“. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2185/39/2013/RK
Rada kraje
vyhlašuje
anketu Sportovec Kraje Vysočina 2013 dle materiálu RK-39-2013-55, př. 1;
pověřuje
OŠMS k zajištění organizační stránky zahájení a vyhodnocení ankety;
ukládá
OŠMS předložit radě kraje návrh na jmenování členů hodnotící komise.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-55.doc, RK-39-2013-55, př. 1

56. Návrh na uzavření smlouvy o zajištění ubytování pro Hry VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh uzavřít smlouvu o nájmu prostor pro Hry VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2186/39/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o nájmu prostor dle materiálů RK-39-2013-56, př. 1, RK-39-2013-56, př. 2RK-39-2013-56, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: 20. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-56.doc, RK-39-2013-56, př. 1, RK-39-2013-56, př. 2, RK-39-2013-56, př. 3

76. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Individuální projekty
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2187/39/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 Gymnázia) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 580 756,61 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Gymnáziu, Střední odborné škole a Vyšší odborné škole Ledeč nad Sázavou, IČO 60126647, o částku 580 756,61 Kč na realizaci projektu „Inovace vzdělávacího programu na VOŠ v Ledči nad Sázavou“.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-76

57. Finanční příspěvek na realizaci soutěže Poznej Vysočinu
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh uzavřít Smlouvu o spolupráci se společností Sberbank CZ. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2188/39/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-39-2013-57, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-57.doc, RK-39-2013-57, př. 1

58. Putovní výstava fotografií - Kraj Vysočina a Dolní Rakousko
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o návrhu souhlasit s přípravou nové putovní výstavy pro veřejnost. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2189/39/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s vytvořením Putovní výstavy fotografií partnerských regionů Kraje Vysočina pro veřejnost dle materiálu RK-39-2013-58;
ukládá
OSH zajistit realizaci Putovní výstavy fotografií partnerských regionů Kraje Vysočina pro veřejnost dle materiálu RK-39-2013-58.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-58.doc

59. Návrh plánu činnosti Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina na rok 2014
V. Novotný předložil radě kraje ke schválení Plán činnosti Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina na rok 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2190/39/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina na rok 2014 dle materiálu RK-39-2013-59, př. 1.
odpovědnost: předseda komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-59.doc, RK-39-2013-59, př. 1

60. Akční plán realizace Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2014 - 2015
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje ke schválení Akční plán realizace Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2014 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2191/39/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
Akční plán realizace Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2014 - 2015 dle materiálu RK-39-2013-60, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-60.doc, RK-39-2013-60, př. 1, RK-39-2013-60, př. 2

61. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2192/39/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve snížení § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 310 000 Kč při současném zvýšení § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (ÚZ 00515) o stejnou částku 310 000 Kč na zajištění realizace výroby a distribuce slevových karet a časopisu pro seniory v rámci projektu Senior pasy Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-61.doc

62. Vyhlášení výběrových řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkových organizací poskytující sociální služby
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, seznámil radu kraje s návrhem vyhlásit výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkových organizací poskytující sociální služby. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2193/39/2013/RK
Rada kraje
vyhlašuje
 • výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-39-2013-62, př. 1;
 • výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-39-2013-62, př. 2;
 • výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Domova Háj, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-39-2013-62, př. 3;
 • výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-39-2013-62, př. 4;
 • výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-39-2013-62, př. 5;
 • výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-39-2013-62, př. 6;
schvaluje
složení výběrové komise pro výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace, Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace, Domova Háj, příspěvkové organizace, ředitelku Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizace, Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace a Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-39-2013-62, př. 7.
odpovědnost: OSV, oddŘLZ
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-62.doc, RK-39-2013-62, př. 1, RK-39-2013-62, př. 2, RK-39-2013-62, př. 3, RK-39-2013-62, př. 4, RK-39-2013-62, př. 5, RK-39-2013-62, př. 6, RK-39-2013-62, př. 7

63. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt SENIOR PLUS
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2194/39/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o přijaté finanční prostředky z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci projektu SENIOR PLUS ve výši 497,98 EUR (12 561,55 Kč).
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-63.doc

64. Návrh rozpočtového opatření u kapitoly Sociální věci - poskytnutí návratné finanční výpomoci některým příspěvkovým organizacím zřizovaným Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2195/39/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout návratnou finanční výpomoc Domovu pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, ve výši 733 000 Kč, Diagnostickému ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizaci, ve výši 2 775 000 Kč a Psychocentru manželské a rodinné poradně Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci, ve výši 1 000 000 Kč na úhradu dodavatelských faktur a výplatu mezd včetně povinných odvodů za měsíc listopad 2013;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci u:
 • § 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem a položky 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 2 775 000 Kč s určením pro Diagnostický ústav sociální péče Černovice, příspěvkovou organizaci,
 • § 4350 Domovy pro seniory a položky 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 733 000 Kč s určením pro Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci a
 • § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství a položky 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 000 000 Kč s určením pro Psychocentrum manželskou a rodinnou poradnu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci,
při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 4 508 000 Kč;
ukládá
 • vedoucí odboru sociálních věcí předložit do rady kraje v termínu do 17. 12. 2013 návrh rozpočtového opatření, kterým bude vratka přechodné finanční výpomoci převedena zpět na kapitolu Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položku Péče o lidské zdroje a majetek kraje;
 • ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče vrátit poskytnutou návratnou finanční výpomoc nejpozději v termínu do 16. 12. 2013.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor, ředitelka Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, ředitel Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace a ředitelka Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-64.doc, RK-39-2013-64, př. 1

65. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotací na projekty Technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2196/39/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektů Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele ve výši 2 278 698,21 Kč, Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele ve výši 41 695,47 Kč a Posilování absorpční kapacity GG OP VK v Kraji Vysočina II o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele ve výši 25 794,39 Kč.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-65.doc

66. Dodatek č. 1 Partnerských smluv v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavřít dodatky partnerských smluv v rámci daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2197/39/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 partnerské smlouvy na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0003 financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s partnery uvedenými v materiálu RK-39-2013-66, př. 1 dle vzoru uvedeném v materiálu RK-39-2013-66, př. 2.
odpovědnost: OSMS, ORR
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-66.doc, RK-39-2013-66, př. 1, RK-39-2013-66, př. 2

K bodům 67, 69, 70, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

67. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 2198/39/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 1 725 789,61 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-67.doc

69. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 10/1.1.36 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 2199/39/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 256 890,74 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-69.doc

70. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 10/1.3.50 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 2200/39/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 135 689,74 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-70.doc

68. Projekt Mutual Learning of the Benefits of EU Integration and Regional Cooperation in Ukraine (Mezinárodní visegrádský fond)
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o zapojení Kraje Vysočina do přípravy uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2201/39/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
o zapojení Kraje Vysočina do přípravy projektu Mutual Learning of the Benefits of EU Integration and Regional Cooperation in Ukraine dle materiálu RK-39-2013-68, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 3. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-68.doc, RK-39-2013-68, př. 1, RK-39-2013-68, př. 2

71. Přihláška do soutěže Česká inovace 2013
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k návrhu rozhodnout o podání přihlášky do soutěže Česká inovace 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2202/39/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
podat přihlášku do soutěže Česká inovace 2013 dle materiálu RK-39-2013-71, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 4. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2013-71.doc, RK-39-2013-71, př. 1

78. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 39/2013 s tím, že další zasedání se bude konat dne 17. 12. 2013, v 8:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 39/2013 dne 3. 12. 2013.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 4. 12. 2013 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz