Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 40/2013 - 17.12.2013

ČísloNázev
01Pozvánka
02Majetkoprávní vypořádání pozemku v rámci stavby II/405 Zašovice průtah
03Majetkoprávní příprava stavby III/03818 Stříbrné Hory, most ev. č. 03818-3
04Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. a obci Chotěboř
05Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Puklice - zrušení usnesení 0517/12/2012/RK
06Pravidla Rady Kraje Vysočina pro zřizování služebností na majetku Kraje Vysočina
07Veřejná zakázka na stavební práce Transformace ÚSP Křižanov I. - Bystřice nad Pernštejnem
08Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - přijetí účelové dotace z MF na výdaje spojené s výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy
09Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
10Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
11Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
12Veřejná zakázka na stavební práce Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba pavilonu
13Uzavření smlouvy zakládající právo Kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby III/35429 Pavlov - most ev. č. 35429-1
14Majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby III/36042 Mirošov - most ev. č. 36042-3
15Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina II
16Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie
17Majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016
18Dodatek ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých a dodatek Příkazní smlouvy mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací
19Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou
20Změna pracovní smlouvy projektového a finančního manažera projektů transformace od 1. 1. 2014
21Plány činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2014
22Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura na rok 2013 - poskytnutí dotace na aktivity související s televizním dokumentem
23Prohlášení Kraje Vysočina ve vztahu k majetkovému vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
24Záměr propagace Kraje Vysočina v tematické příloze Literárních novin
25Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2013 - změna závazných ukazatelů u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
26Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace v souvislosti s 4. splátkou půjčky určenou na realizaci projektu Porta culturae
27Návrh na provedení rozpočtového opatření - proplacení splátky etapy realizace projektu Porta culturae podpořeného z Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013 Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organi
28Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line - Smlouvy o výpůjčce
29Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line - závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu
30Návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení vrácených finančních prostředků do rozpočtu kraje
31Veřejná zakázka na stavební práce: II/408 Jemnice - Dobrá Voda
32Veřejná zakázka na stavební práce na akci: II/405 Příseka - obchvat
33Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/639 Batelov - úprava křižovatky
34Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/351 Třebíč - most ev. č. 351-024
35Návrh na změnu názvu akce v kapitole Doprava, příloha D2 - Investice v dopravě
36Udržitelnost projektu II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice
37Rozhodnutí o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV
385. zpráva o realizaci projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 3
39Ukončení projektů dopravní infrastruktury - návrh na rozpočtová opatření
40Návrh rozpisu čerpání jednotlivých tranší Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pro financování provozu, údržby a oprav silnic II. a III. tříd a mostů na rok 2014
41Žádost města Přibyslav o prodej silničních kostek
42Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
43Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina - typ smlouvy
44Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina - změna notifikace
45Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina - drážní osobní doprava
46Stanovení platu ředitelce Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
47Poskytnutí daru vítězům krajské soutěže s názvem Poznej Vysočinu 2014
48Finanční příspěvek na realizaci soutěže Poznej Vysočinu
49Informace o výjezdním zasedání Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
50Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na dokumentární film Sama proti času
51Zpráva o pokroku a prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 2. monitorovacího období projektu Angažovanci
52Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace na projekt Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina
53Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí 2. zálohy na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
54Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu - ANGAŽOVANCI v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce
55Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 11/1.1.36 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
566 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 9/1.2.37 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
57Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 11/1.3.50 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
58Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
59Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Zdraví bez hranic v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
60Projekty Implementace soustavy Natura 2000 - Vysočina a Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky - návrhy na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
61Doklad (prohlášení zadavatele) požadovaný od SFŽP ČR k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke Smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí
62Projekt Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
63Projekty Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - rybníky s kuňkou ohnivou - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
64Nové práce v rámci projektu Kraje Vysočina Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Nemocnice Havlíčkův Brod
65Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
66Výpůjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
67Peněžní dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
68Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
69Nájemní smlouva pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
70Vyřazení movitého majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
71Informační povinnost vyplývající z Pravidel Rady Kraje Vysočina
72Informace o průběhu aktualizace Zdravotního plánu Kraje Vysočina
73Žádost Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o souhlas s nákupem věci na splátky
74Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - dotace pro účely modernizace datových center a ICT oddělení nemocnic Kraje Vysočina
75Smlouva o spolupráci pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
76Návrh rozpočtového opatření - vratka transferu na realizaci projektu Zavedení nového modelu kolektivní péče o předškolní děti pro zaměstnance Nemocnice Havlíčkův Brod formou dětské skupiny
77Smlouva se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky
78Věcné dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
79Dary a příspěvky pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
80Výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
81Peněžní dary pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
82Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů za likvidaci nepoužitelných léčiv za II. pololetí 2013
83Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za III. čtvrtletí 2013
84Věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizací
85Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
86Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - doplatek grantu v rámci programu Partnerství Comenius Regio, projekt Effective School Management
87Havarijní pojištění vozidel Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou a Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov
88Návrh na odepsání pohledávky
89Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 - změna závazných ukazatelů
90Odvolání z vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378
91Potvrzení na vedoucím pracovním místě ředitele Gymnázia Havlíčkův Brod
92Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou
93Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
94Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
95Vyjmutí záchranné služby z povinností SKI klubu Velké Meziříčí při organizačním zajištění Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže
96Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Gymnázium Pacov
97Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na projekt EDU.ECO.NET
98Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekt
99Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř
100Jmenování hodnotící komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
101Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
102Žádosti TJ Jiskra Havlíčkův Brod o prominutí zpoždění vyúčtování dotací na pořádání mistrovství a účasti na mistrovství
103Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství
104Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů středních škol v souvislosti s monitorování kvality vzdělávání v učebních oborech
105Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů středních škol v souvislosti s podporou spolupráce s Nitranským samosprávným krajem
106Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - podpora aktivit Týdne vzdělávání dospělých 2013
107Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku č. 3 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku
108Pojistné smlouvy v souvislosti se zajištěním Her VI. Zimní olympiády dětí a mládeže
109Návrh na uzavření smlouvy o nájmu sportovního areálu pro pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže
110Návrh na vyřazení majetku a škody kraje
111Schválení Průběžné monitorovací zprávy č. 2 projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II
1124. Monitorovací zpráva projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje
113Podstatná změna č. XIII v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
114Podstatná změna č. XI v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
115Podstatná změna č. IX v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
116Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za třetí etapu projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III
117Návrh na odepsání pohledávky
118Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce
119Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2013 u Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
120Podání projektové žádosti Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit, zkrácený název Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině
121Organizační řády příspěvkových organizací Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina a Domov bez zámku
122Podstatná změna č. XI a informace o aktuálním stavu projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
1235. monitorovací zpráva projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
124Podstatná změna VIII. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
125Podstatná změna V. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
126Podstatná změna XII. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
127Vzdání se funkce ředitele a pověření řízením Střední školy automobilní Jihlava
128Odměna řediteli Střední školy automobilní Jihlava - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
129Rozpočtové opatření - vrácení přechodné finanční výpomoci poskytnuté některým příspěvkovým organizacím zřizovaným Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
130Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky
131Návrh na provedení rozpočtového opatření - proplacení splátky 1. etapy realizace projektu Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci
132Návrh rozpočtového opatření - dotační program Bezpečnost a kvalita ZP
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz