Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 36/2007

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 36/2007, které se konalo dne 11. 12. 2007 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 35/2007
Přítomno 5 členů rady viz prezenční listina ze dne 11. 12. 2007.
Zasedání rady kraje zahájil náměstek hejtmana V. Kodet; omluvil nepřítomnost M. Vystrčila, M. Černé, M. Matějkové, J. Huláka a konstatoval, že rada kraje je usnášeníschopná.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
71. Schválení účasti kraje Vysočina jako partnera projektu Evropské územní spolupráce „RECOM-CZ-AT-Regional Cooperation Management CZ-AT“;
72. Návrh na rozpočtové opatření přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt kraje Vysočina „Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality sociálních služeb v rezidenčních službách v kraji Vysočina“;
73. Návrh zástupců kraje Vysočina do komise ministra kultury pro nakládání s památkovým fondem v kraji Vysočina;
74. Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2008.
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 35/2007
 2. Darování pozemku v k. ú. Perknov, obec Havlíčkův Brod
 3. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov po ukončení stavby "Silnice II/112, rekonstrukce ulice Rynárecké v Pelhřimově"
 4. Veřejná zakázka malého rozsahu "SÚS Havlíčkův Brod - provozní budova cestního dozorství Ledeč nad Sázavou - dodatečné stavební práce"
 5. Veřejná zakázka malého rozsahu "ÚSP Zboží - rekonstrukce - dodatečné stavební práce"
 6. Návrh na zařazení nové akce akce v kapitole Nemovitý majetek
 7. Uzavření nájemních smluv a smlouvy o výpůjčce na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu "III/406 Salavice - úprava křižovatky", zrušení usnesení 0923/22/2007/RK
 8. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 9. Věcné břemeno pro přeložku vedení sdělovacího kabelu v k. ú. Bohdalov
 10. Návrh na změnu plánu čerpání investičního fondu - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 11. Posouzení možnosti dalšího rozvoje letiště
 12. Návrh na provedení rozpočtového opatření - projekt Severojižní propojení kraje Vysočina
 13. Návrh na provedení rozpočtového opatření - ukončení projektu II/602 Jihlava - Velké Meziříčí, rekonstrukce
 14. Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku kultury
 15. Návrh na úpravu investičního plánu pro rok 2007 u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
 16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2007 - zrušení usnesení Rady kraje Vysočina č. 0531/14/2007/RK ze dne 17. 4. 2007
 17. Fond Vysočiny - projekt FV 005/182/07
 18. Návrh na úpravu peněžních fondů pro rok 2007 u příspěvkových organizací na úseku kultury
 19. Poskytnutí finanční dotace pořadateli krajské přehlídky "Pohádkový mlejnek"
 20. Fond Vysočiny - uložení penále z prodlení
 21. Změna místa realizace projektů reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.59.3/4747 a reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.59.3/4748
 22. Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akci "Poskytování kvalitního ubytování, stravování a služeb lázeňského typu pod "jednou střechou" tuzemským a zahraničním turistům" v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
 23. Rozpočtová opatření u grantových schémat kraje Vysočina - přijetí dotací z MMR v roce 2008 a jejich průběžné vyplácení
 24. Rozpočtové opatření - převod konečného zůstatku na zvláštním účtu "Technická pomoc - SROP" do Fondu strategických rezerv po ukončení projektu
 25. Stanovení platu ředitele Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
 26. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
 27. Informativní zpráva o výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu "Zajištění Semináře podpora tvorby projektů pro plánovací období 2007-2013 v rámci projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina“
 28. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny v rámci programu Výzkum vývoj pro inovace 2006
 29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost Záchranné brigády kynologů kraje Vysočina o dotaci na zakoupení lodního motoru
 30. Návrh na povolení úlevy z odvodu za porušení rozpočtové kázně
 31. Větrný park Stonařov - stanovisko kraje ke zjišťovacímu řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
 32. Návrh na provedení rozpočtového opatření a vrácení nevyčerpané účelové investiční dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích státnímu rozpočtu
 33. Smlouva o výpůjčce - Třebíč
 34. Pronájem nebytových prostor Jihlava, Tolstého 15
 35. Provádění rozpočtových opatření týkajících se přijetí a použití účelových dotací ze státního rozpočtu ČR a ze státních fondů v závěru roku 2007
 36. Vyhodnocení plnění POH kraje Vysočina za rok 2006
 37. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování pohárů pro vítěze Mezinárodního hokejového turnaje žáků 5. tříd
 38. Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství
 39. Návrh rozpočtového opatření na rok 2007 - příjmy z pronájmu nemovitého majetku a movitých věcí a změna závazného ukazatele u Střední průmyslové školy Třebíč, Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč, IČ 66610702
 40. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2007
 41. Návrh na jmenování komise pro posouzení žádostí a schvalování dotací na podporu certifikace středních škol
 42. Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory (FV 051/168/07)
 43. Vyhlášení sportovce kraje Vysočina za rok 2007
 44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna schváleného rozpočtu kraje, změna závazných ukazatelů Střední školy stavební Jihlava
 45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora romských žáků středních škol
 46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace MŠMT ČR na realizaci Rozvojového programu ve vzdělávání "Program na podporu pokrytí konektivity škol v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání v roce 2007“
 47. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na prodloužení pokusného ověřování výuky podle školního vzdělávacího programu (pokračování projektů PILOT 1 a PILOT Z) a dotace v rámci rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty
 48. Návrh na uzavření Dohody o spolupráci Sdružení automobilového průmyslu s krajem Vysočina
 49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Týden vzdělávání dospělých
 50. Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za 2. pololetí 2007
 51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
 52. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotací ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a schválení výplaty příspěvku na účet Dětského domova Kamenice nad Lipou a Dětského centra Jihlava
 53. Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace
 54. Žádost Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o souhlas s uzavřením smlouvy
 55. Návrh na odepsání pohledávek v Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizaci
 56. Změna investičního plánu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace na rok 2007
 57. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví a návrh změny investičního plánu u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2007
 58. Změna investičního plánu Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace na rok 2007
 59. Návrh na změnu investičního plánu Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci na rok 2007
 60. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - odvod z investičního fondu Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 61. Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
 62. Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
 63. Výpůjčky v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
 64. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
 65. Mimořádné odměny ředitelů vybraných příspěvkových organizací zřizovaných v oblasti zdravotnictví
 66. Rozpočtové opatření - změna závazného ukazatele příspěvek na provoz u příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2007 za odvětví sociální péče a veřejná zakázka "Pečovatelská lůžka elektricky a mechanicky polohovatelná, pasivní a aktivní antidekubitní matrace pro příspěvkové organizace kraje Vysočina“ rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
 67. Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace
 68. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2007 u Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace a u Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace
 69. Návrh rozpočtového opatření - finanční plnění vyplývající z agendy příkazních smluv za období leden - říjen 2007 u kapitoly Zdravotnictví
 70. Návrh na upuštění od vymáhání pohledávek
 71. Schválení účasti kraje Vysočina jako partnera projektu Evropské územní spolupráce „RECOM-CZ-AT-Regional Cooperation Management CZ-AT“
 72. Návrh na rozpočtové opatření přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt kraje Vysočina „Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality sociálních služeb v rezidenčních službách v kraji Vysočina“
 73. Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2008
 74. Návrh zástupců kraje Vysočina do komise ministra kultury pro nakládání s památkovým fondem v kraji Vysočina
 75. Rozprava členů rady
Usnesení 1687/36/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 11. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 35/2007 nebyly vzneseny žádné připomínky.

70. Návrh na upuštění od vymáhání pohledávek
E. Šarapatková, vedoucí odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, sdělila radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu. Jednání se zúčastnil M. Magrot, pracovník oddělení právního a krajského živnostenského úřadu odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1688/36/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
o upuštění od vymáhání pohledávek uvedených v RK-36-2007-70, př. 1;
ukládá
odboru ekonomickému odepsat pohledávky uvedené RK-36-2007-70, př. 1, z účetnictví kraje.
odpovědnost: OSŘKŽÚ, OE
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-70.doc

02. Darování pozemku v k. ú. Perknov, obec Havlíčkův Brod
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje darovat uvedený pozemek z vlastnictví kraje do vlastnictví města Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1689/36/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemek par. 715/7 o výměře 1168 m2 vzniklý dle geometrického plánu č. 439-1263/2007 z části pozemku par. č. 715/3 označené jako díl "b" o výměře 1145 m2 a z části pozemku par. č. 751/13 označené jako díl "a" o výměře 23 m2, vše v k. ú. Perknov a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 715/7 o výměře 1168 m2, vzniklý dle geometrického plánu č. 439-1263/2007 z části pozemku par. č. 715/3 označené jako díl "b" o výměře 1145 m2 a z části pozemku par. č. 751/13 označené jako díl "a" o výměře 23 m2, vše v k. ú. Perknov a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 2. 2008
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-02.doc

03. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. a obci Pelhřimov po ukončení stavby "Silnice II/112, rekonstrukce ulice Rynárecké v Pelhřimově"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje informace k předloženému majetkoprávnímu vypořádání pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1690/36/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-36-2007-03, př. 1 v k. ú. a obci Pelhřimov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-36-2007-03, př. 1 v k. ú. a obci Pelhřimov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-36-2007-03, př. 2 v k. ú. a obci Pelhřimov z vlastnictví města Pelhřimov do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 2. 2008
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-03.doc, RK-36-2007-03, př. 1, RK-36-2007-03, př. 2

04. Veřejná zakázka malého rozsahu "SÚS Havlíčkův Brod - provozní budova cestního dozorství Ledeč nad Sázavou - dodatečné stavební práce"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s rozhodnutím M. Houšky zadat veřejnou zakázku malého rozsahu vybranému uchazeči. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1691/36/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • rozhodnutí Miroslava Houšky, člena rady kraje pro oblast financí a majetku o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu "SÚS Havlíčkův Brod - provozní budova cestního dozorství Ledeč nad Sázavou - dodatečné stavební práce" dodavateli ATOS spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ 62028081 dle materiálu RK-36-2007-04;
 • uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na akci "SÚS Havlíčkův Brod - provozní budova cestního dozorství Ledeč nad Sázavou".
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 11. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-04.doc

05. Veřejná zakázka malého rozsahu "ÚSP Zboží - rekonstrukce - dodatečné stavební práce"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s rozhodnutím M. Houšky zadat veřejnou zakázku malého rozsahu vybranému uchazeči. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1692/36/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • rozhodnutí Miroslava Houšky, člena rady kraje pro oblast financí a majetku o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu "ÚSP Zboží - rekonstrukce - dodatečné stavební práce" dodavateli: sdružení firem HORÁCKÁ STAVEBNÍ, s.r.o., Humpolecká 1, 586 01 Jihlava, IČ 469 628 75 a STARKON JIHLAVA CZ a. s., Úzká 1, 586 01 Jihlava, IČ 262 275 25 dle materiálu RK-36-2007-05;
 • uzavření dodatku k původní smlouvě o dílo uzavřené dne 26.2. 2007 mezi Vysočinou a sdružením firem HORÁCKÁ STAVEBNÍ, s.r.o., Humpolecká 1, 586 01 Jihlava a STARKON JIHLAVA CZ a. s., Úzká 1, 586 01.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 11. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-05.doc

06. Návrh na zařazení nové akce v kapitole Nemovitý majetek
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na zařazení akce "Muzeum Vysočiny Třebíč - rekonstrukce objektu Kosmákova Třebíč". Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1693/36/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci "Muzeum Vysočiny Třebíč - rekonstrukce objektu Kosmákova Třebíč" do přílohy M3, rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích, kapitoly Nemovitý majetek, rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 s tím, že finanční krytí akce bude zajištěno formou změny rozpisu rozpočtu v rámci přílohy M3.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-06.doc

07. Uzavření nájemních smluv a smlouvy o výpůjčce na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu "III/406 Salavice - úprava křižovatky", zrušení usnesení 0923/22/2007/RK
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, okomentoval radě kraje předložený návrh na zrušení usnesení 0923/22/2007/RK a rozhodnout o uzavření nájemních smluv a smlouvy o výpůjčce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1694/36/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zrušit usnesení 0923/22/2007/RK;
 • uzavřít nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků zahrnutých do dočasného záboru pro stavbu "III/406 Salavice - úprava křižovatky" za cenu ve výši 9 Kč/m2/rok a smlouvu o výpůjčce u pozemku ve vlastnictví města Třešť dle materiálu RK-36-2007-07, př. 1 na dobu jednoho roku.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2008
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-07.doc, RK-36-2007-07, př. 1

08. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1695/36/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými dle materiálu RK-36-2007-08, př. 1 a za podmínek dle téhož materiálu, kterými budou zatíženy pozemky ve vlastnictví kraje Vysočina a smlouvy o zřízení věcného břemene dle téhož materiálu a za týchž podmínek.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2008
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-08.doc, RK-36-2007-08, př. 1

09. Věcné břemeno pro přeložku vedení sdělovacího kabelu v k. ú. Bohdalov
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1696/36/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-09.doc

10. Návrh na změnu plánu čerpání investičního fondu - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, upřesnil radě kraje navrhovanou změnu plánu čerpání investičního fondu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Jednání se zúčastnili P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, J. Strejček, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1697/36/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu plánu čerpání investičního fondu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace;
souhlasí
s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace ve výši 3 825 tis. Kč a s jejich použitím na dofinancování nově zařazených investic v roce 2007.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního a ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-10.doc, RK-36-2007-10, př. 1, RK-36-2007-10, př. 2

11. Posouzení možnosti dalšího rozvoje letiště
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podrobněji okomentoval radě kraje daný materiál a V. Kodet upřesnil dodatečně předložený materiál RK-36-2007-11, př. 8. Jednání se zúčastnili P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, J. Strejček, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1698/36/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
materiál RK-36-2007-11 a aktivity statutárního města Jihlavy ve věci dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům dle materiálu RK-36-2007-11, př. 8 v souladu se schváleným územním plánem statutárního města Jihlavy.
odpovědnost: ODSH
termín: 21. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-11.doc, RK-36-2007-11, př. 1, RK-36-2007-11, př. 2, RK-36-2007-11, př. 3, RK-36-2007-11, př. 4, RK-36-2007-11, př. 5, RK-36-2007-11, př. 6, RK-36-2007-11, př. 7

12. Návrh na provedení rozpočtového opatření - projekt Severojižní propojení kraje Vysočina
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření. Jednání se zúčastnil V. Zikán, pracovník oddělení projektového řízení odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1699/36/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zvýšit příjmy (položka 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdaje (ORJ 1000, § 2212 - Silnice) rozpočtu zvláštního účtu Severojižní propojení o účelovou investiční dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky ve výši 8 881 491 Kč;
 • převést tuto dotaci ve výši 8 881 491 Kč do Fondu strategických rezerv;
 • a snížit výdaje rozpočtu zvláštního účtu 4200 065 560/6800 Severojižní propojení - § 2212 Silnice - ve výši převodu dotace 8 881 491 Kč při současné úpravě položky 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o stejnou částku.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-12.doc

13. Návrh na provedení rozpočtového opatření - ukončení projektu II/602 Jihlava - Velké Meziříčí, rekonstrukce
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje ke schválení výše uvedený návrh na provedení rozpočtového opatření. Jednání se zúčastnil V. Zikán, pracovník oddělení projektového řízení odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1700/36/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • převést konečný zůstatek ve výši 74 999 Kč a celkové připsané úroky na zvláštním účtu 4200075275/6800 (236/81) II/602 Jihlava - Velké Meziříčí do Fondu strategických rezerv;
 • snížit výdaje rozpočtu zvláštního účtu II/602 Jihlava - Velké Meziříčí - § 2212 Silnice ve výši převodu konečného zůstatku 74 999 Kč a celkových připsaných úroků při současné úpravě položky 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o stejnou částku.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-13.doc

14. Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku kultury
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje návrh na stanovení platu ředitelce Krajské knihovny Vysočiny. Jednání se zúčastnila M. Janíčková, pracovník oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1701/36/2007/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, plat ředitelky Krajské knihovny Vysočiny s účinností od 1. 1. 2008 dle materiálu RK-36-2007-14, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 20. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-14.doc, RK-36-2007-14, př. 1, RK-36-2007-14, př. 2

15. Návrh na úpravu investičního plánu pro rok 2007 u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, upřesnila radě kraje navrhovanou úpravu investičního plánu Horácké galerie v Novém Městě na Moravě. Jednání se zúčastnila M. Janíčková, pracovník oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1702/36/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • změnu účelu investiční dotace z rozpočtu kraje u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě pro rok 2007 dle materiálu RK-36-2007-15, př. 1;
 • změnu investičního plánu pro rok 2007 u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě dle materiálu RK-36-2007-15, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-15.doc, RK-36-2007-15, př. 1

16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2007 - zrušení usnesení Rady kraje Vysočina č. 0531/14/2007/RK ze dne 17. 4. 2007
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, okomentovala radě kraje předložený návrh na provedení rozpočtového opatření. Jednání se zúčastnila M. Janíčková, pracovník oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1703/36/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zrušit usnesení Rady kraje Vysočiny č. 0531/14/2007/RK ze dne 17. 4. 2007, kterým byla poskytnuta neinvestiční dotace Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci, IČ 00091766, ve výši 150 tis. Kč s určením na financování nákladů v souvislosti se vznikem filmového dokumentu o životním díle prof. Vincence Lesného;
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje spočívající ve snížení kapitoly Kultura, § 3315-Činnost muzeí a galerií, položky 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, o částku 150 tis. pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409-Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 150 tis. Kč;
 • změnu závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, pro rok 2007 snížením o částku 150 tis. Kč z důvodu nečerpání účelové dotace určené na úhradu nákladů souvisejících se vznikem filmového dokumentu o životním díle prof. Vincence Lesného;
ukládá
řediteli Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, zajistit poukázání na bankovní účet kraje (č. 4050004999/6800) finanční prostředky ve výši 150 tis. Kč poskytnuté na financování nákladů v souvislosti se vznikem filmového dokumentu o životním díle prof. Vincence Lesného (usnesení rady kraje č. 0531/14/2007/RK ze dne 17. 4. 2007).
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče; odbor ekonomický; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 15. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-16.doc

17. Fond Vysočiny - projekt FV 005/182/07
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny. Jednání se zúčastnila M. Janíčková, pracovník oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1704/36/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 005/182/07 dle materiálu RK-36-2007-17, př. 2.
odpovědnost: OKPP
termín: 11. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-17.doc, RK-36-2007-17, př. 1, RK-36-2007-17, př. 2

18. Návrh na úpravu peněžních fondů pro rok 2007 u příspěvkových organizací na úseku kultury
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, upřesnila radě kraje informace k předloženému návrhu. Jednání se zúčastnila M. Janíčková, pracovník oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1705/36/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s úpravou investičního plánu pro rok 2007 u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-36-2007-18, př. 1;
 • s použitím rezervního fondu pro rok 2007 u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě a Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě dle materiálu RK-36-2007-18, př. 2;
 • s použitím fondu odměn pro rok 2007 u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě a Horácké galerie v Novém Městě na Moravě dle materiálu RK-36-2007-18, př. 3;
stanoví
 • u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě pro rok 2007 závazný ukazatel "limit prostředků na platy" jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost - stanoveným objemem těchto prostředků ve výši 2 047 000 Kč;
 • u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě pro rok 2007 závazný ukazatel "limit prostředků na platy" jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost - stanoveným objemem těchto prostředků ve výši 3 315 000 Kč;
 • u Krajské knihovny Vysočiny pro rok 2007 závazný ukazatel "limit prostředků na platy" jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost - stanoveným objemem těchto prostředků ve výši 7 363 000 Kč.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitelé příspěvkových organizací Muzea Vysočiny Pelhřimov, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Horácké galerie v Novém Městě na Moravě a Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-18.doc, RK-36-2007-18, př. 1, RK-36-2007-18, př. 2

19. Poskytnutí finanční dotace pořadateli krajské přehlídky "Pohádkový mlejnek"
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje návrh na poskytnutí dotace na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním krajské přehlídky „Pohádkový mlejnek“. Jednání se zúčastnila M. Janíčková, pracovník oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1706/36/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci pro Dům kultury, Libušínská 183, 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, IČ 13695681, ve výši 7.586 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním krajské přehlídky "Pohádkový mlejnek".
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický
termín: 15. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-19.doc

73. Návrh zástupců kraje Vysočina do komise ministra kultury pro nakládání s památkovým fondem v kraji Vysočina
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, požádala radu kraje o nominování zástupců kraje do uvedené komise. Jednání se zúčastnila M. Janíčková, pracovník oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1707/36/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
nominaci
 • Jaroslava Huláka, radní kraje Vysočina a předseda Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina;
 • Ing. Jany Fischerové, CSc., zastupitelka kraje Vysočina a místopředsedkyně Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina;
 • PhDr. Katiny Lisé, vedoucí odboru kultury a památkové péče
do komise ministra kultury pro nakládání s památkovým fondem v kraji Vysočina.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-73.doc, RK-36-2007-73, př. 1

20. Fond Vysočiny - uložení penále z prodlení
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh týkající se vyměření penále za zadržení prostředků rozpočtu kraje Vysočina ve třech variantách. Jednání se zúčastnili V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, L. Hrůza, pracovník oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty A.
Usnesení 1708/36/2007/RK
Rada kraje
ukládá
příjemci uvedenému v materiálu RK-36-2007-20, př. 1 zaplatit kraji Vysočina penále ve výši 13 475,- Kč dle materiálu RK-36-2007-20, př. 1;
povoluje
z důvodu zamezení tvrdosti ve smyslu § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-36-2007-20, př. 3 úlevu z povinnosti zaplatit penále dle materiálu RK-36-2007-20, př. 1 ve výši 13 475,- Kč.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-20.doc, RK-36-2007-20, př. 1, RK-36-2007-20, př. 2, RK-36-2007-20, př. 3

21. Změna místa realizace projektů reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.59.3/4747 a reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.59.3/4748
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh na uzavření dodatků k níže uvedeným smlouvám o poskytnutí podpory. Jednání se zúčastnily V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, I. Mahelová, vedoucí oddělení cestovního ruchu odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1709/36/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Pořízení CNC 3D frézy za účelem modernizace, rozšíření výrobních kapacit a zvýšení produktivity práce" (registrační číslo CZ.04.1.05/1.1.59.3/4747) podané v rámci 3. výzvy Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina Č.: V/DP/SROP/1.1/3/2006 dle materiálu RK-36-2007-21, př. 3;
 • uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Pořízení vstřikovacího lisu na výrobu plastových odlitků za účelem modernizace, rozšíření výrobních kapacit a zvýšení produktivity práce" (registrační číslo CZ.04.1.05/1.1.59.3/4748) podané v rámci 3. výzvy Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina Č.: V/DP/SROP/1.1/3/2006 dle materiálu RK-36-2007-21, př. 4.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-21.doc

22. Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akci "Poskytování kvalitního ubytování, stravování a služeb lázeňského typu pod "jednou střechou" tuzemským a zahraničním turistům" v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci uvedené akce. Jednání se zúčastnily V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, I. Mahelová, vedoucí oddělení cestovního ruchu odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1710/36/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Poskytování kvalitního ubytování, stravování a služeb lázeňského typu pod "jednou střechou" tuzemským a zahraničním turistům" v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu RK-36-2007-22, př. 2.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-22.doc, RK-36-2007-22, př. 1, RK-36-2007-22, př. 2, RK-36-2007-22, př. 3

23. Rozpočtová opatření u grantových schémat kraje Vysočina - přijetí dotací z MMR v roce 2008 a jejich průběžné vyplácení
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělil radě kraje doplňující komentář k předloženému rozpočtovému opatření. Jednání se zúčastnily V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, I. Mahelová, vedoucí oddělení cestovního ruchu odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1711/36/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu zvláštních účtů grantových schémat v roce 2008 (ORJ 9000 - odbor regionálního rozvoje, § 2143 - cestovní ruch, § 3636 - územní rozvoj) o účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na realizaci 2., 3. a 4. výzvy:
 • Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1 SROP ve výši maximálně 7 000 000,- Kč;
 • Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1 SROP ve výši maximálně 25 000 000,- Kč;
 • grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci opatření 4.1.2 SROP ve výši maximálně 21 000 000,- Kč;
 • grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci opatření 4.2.2 SROP ve výši maximálně 23 000 000,- Kč;
souhlasí
s průběžným vyplácením přijatých dotací na realizaci 2., 3. a 4. výzvy v roce 2008:
 • Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1 SROP;
 • Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1 SROP;
 • grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci opatření 4.1.2 SROP;
 • grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci opatření 4.2.2 SROP
oprávněným příjemcům ve výši a za podmínek stanovených usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0331/05/2005/ZK, 0456/07/2005/ZK, 0058/01/2006/ZK, 0330/05/2005/ZK, 0349/06/2006/ZK, 0059/01/2006/ZK, 0123/02/2006/ZK, 0439/07/2006/ZK, 0479/08/2006/ZK, 0298/04/2005/ZK, 0060/01/2006/ZK, 0299/04/2005/ZK, 055/01/2006 ZK, 0061/01/2006/ZK, 0353/06/2006ZK, 0478/08/2006/ZK, 0247/03/2006/ZK, 0298/04/2005/ZK, 0460/07/2005/ZK, 0056/01/2006/ZK, 0245/03/2006/ZK, 0579/09/2006/ZK, 0123/02/2007 ZK, 0185/03/2007/ZK, 0186/03/2007 ZK, 0264/04/2007 ZK, 0266/04/2007 ZK, 0356/05/2007/ZK, s tím, že Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina předloží radě kraje přehled o celkovém objemu přijatých a vyplacených účelových prostředků vždy samostatně po ukončení 1. pololetí a 2. pololetí rozpočtového roku.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje; odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-23.doc

24. Rozpočtové opatření - převod konečného zůstatku na zvláštním účtu "Technická pomoc - SROP" do Fondu strategických rezerv po ukončení projektu
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení výše uvedený návrh rozpočtového opatření. Jednání se zúčastnily V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, I. Mahelová, vedoucí oddělení cestovního ruchu odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1712/36/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • převést konečný zůstatek ve výši 17 966,60 Kč a připsané úroky na zvláštním účtu "Technická pomoc - SROP" do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu;
 • snížit výdaje rozpočtu zvláštního účtu "Technická pomoc - SROP" - § 3636 - Územní rozvoj ve výši převodu konečného zůstatku 17 966,60 Kč a připsaných úroků při současné úpravě položky 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o stejnou částku.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-24.doc, RK-36-2007-24, př. 1

25. Stanovení platu ředitele Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh na stanovení platu řediteli uvedené příspěvkové organizace. Jednání se zúčastnila V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1713/36/2007/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízením vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady, ve znění pozdějších předpisů, plat Ivaně Mahelové, řediteli Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, s účinností od 1. 1. 2008 dle materiálu RK-36-2007-25, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 1. 1. 2008
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-25.doc

26. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámil radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením na kapitole Regionální rozvoj a požádal o úpravu návrhu usnesení. Jednání se zúčastnily V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, I. Mahelová, vedoucí oddělení cestovního ruchu odboru regionálního rozvoje. Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala a závěrem diskuse přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1714/36/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj spočívající ve snížení § 2139 Ostatní záležitosti zahraničního obchodu, položky 5169 Nákup ostatních služeb o částku 751 tis. Kč, snížení § 2199 Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n., položky 5169 Nákup ostatních služeb, o částku 300 tis. Kč a současného zvýšení § 2141 Vnitřní obchod, položky 5321 Neinvestiční transfery obcím o částku 886 tis. Kč, položky 5213 Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům právnickým osobám o částku 47 tis. Kč, položky 5212 Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům fyzickým osobám o částku 118 tis. Kč za účelem zajištění finančních prostředků na schválené dotace zřizovatelům turistických informačních center.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor
termín: 15. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-26.doc

27. Informativní zpráva o výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu "Zajištění Semináře podpora tvorby projektů pro plánovací období 2007-2013 v rámci projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina“
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámil radu kraje s rozhodnutím náměstkyně hejtmana M. Černé zadat veřejnou zakázku malého rozsahu vybranému uchazeči. Jednání se zúčastnily V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, I. Mahelová, vedoucí oddělení cestovního ruchu odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1715/36/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí náměstkyně hejtmana kraje o přímém zadání veřejné zakázky "Zajištění Semináře podpora tvorby projektů pro plánovací období 2007-2013 v rámci projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina", společnosti JUDr. Stanislav Blažka - S.T.A.N.D.A., se sídlem: Brtnická 4336/28A, 586 01 Jihlava, IČ 49406621, dle materiálu RK-36-2007-27, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-27.doc, RK-36-2007-27, př. 1, RK-36-2007-27, př. 2

28. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny v rámci programu Výzkum vývoj pro inovace 2006
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh na uzavření dodatků ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny. Jednání se zúčastnily V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, I. Mahelová, vedoucí oddělení cestovního ruchu odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1716/36/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatky ke smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle vzoru uvedeného v materiálu RK-36-2007-28, př. 3 s příjemci podpory uvedenými v materiálu RK-36-2007-28, př. 4.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 1. 2008
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-28.doc, RK-36-2007-28, př. 1, RK-36-2007-28, př. 2, RK-36-2007-28, př. 3

71. Schválení účasti kraje Vysočina jako partnera projektu Evropské územní spolupráce „RECOM-CZ-AT-Regional Cooperation Management CZ-AT“
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, doplnil radě kraje informace k předloženému materiálu. Jednání se zúčastnily V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, I. Mahelová, vedoucí oddělení cestovního ruchu odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1717/36/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
účast kraje Vysočina jako partnera v projektu Evropské územní spolupráce „RECOMCZATRegional Cooperation Management CZ - AT“ dle materiálu RK-36-2007-71, př. 1;
ukládá
odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina odeslat podepsané potvrzení účasti kraje Vysočina jako partnera v projektu Evropské územní spolupráce „RECOMCZATRegional Coopertation Management CZ-AT“ Dolnímu Rakousku.
odpovědnost: ORR
termín: 14. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-71.doc, RK-36-2007-71, př. 1

29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost Záchranné brigády kynologů kraje Vysočina o dotaci na zakoupení lodního motoru
Z. Kadlec, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložil radě kraje žádost Záchranné brigády kynologů kraje Vysočina o finanční příspěvek na zakoupení lodního motoru. Jednání se zúčastnili J. Pokorný, pracovník oddělení pro řešení mimořádných situací, P. Dvořák, pracovník oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1718/36/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci Záchranné brigádě kynologů kraje Vysočina, Malý Beranov 1, 586 03, IČ 70931712 v celkové výši 24 800 Kč na nákup lodního spalovacího motoru dle materiálu RK-36-2007-29, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5529 - Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému o částku 24 800 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 24 800 Kč za účelem poskytnutí dotace Záchranné brigádě kynologů kraje Vysočina, Malý Beranov, 586 03 Malý Beranov 1, IČ 70931712 na nákup lodního spalovacího motoru dle materiálu RK-36-2007-29, př. 3.
odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-29.doc, RK-36-2007-29, př. 1, RK-36-2007-29, př. 2, RK-36-2007-29, př. 3

30. Návrh na povolení úlevy z odvodu za porušení rozpočtové kázně
Z. Kadlec, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, upřesnil radě kraje předložení návrh ve dvou variantách. Jednání se zúčastnil J. Pokorný, pracovník oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty 1.
Usnesení 1719/36/2007/RK
Rada kraje
povoluje
z důvodu zamezení tvrdosti ve smyslu § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-36-2007-30, př. 1 úlevu z povinnosti zaplatit 33 009 Kč a penále Statutárnímu městu Jihlava se sídlem Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava, IČ 00286010.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-30.doc, RK-36-2007-30, př. 1

31. Větrný park Stonařov - stanovisko kraje ke zjišťovacímu řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
J. Klečanský, vedoucí oddělení integrované prevence a EIA odboru životního prostředí, sdělil radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu ve dvou variantách. Jednání se zúčastnili Z. Kadlec, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, R. Slouka, vedoucí oddělení ochrany přírodních zdrojů odboru životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty 2.
Usnesení 1720/36/2007/RK
Rada kraje
dává
v souladu s § 7 odst. 2 písm. c) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, jako orgán kraje příslušný dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů toto vyjádření:
"Vysočina, kraj se sídlem v Jihlavě, jako dotčený územní samosprávný celek, z důvodů:
 1. vědomí potřeby chránit krajinný ráz území Vysočiny, neboť ten patří k nejcennějším hodnotám kraje a významnou měrou se podílí na vytváření jeho identity i na udržování a prohlubování vzájemné sounáležitosti zdejších obyvatel,
 2. zdůraznění skutečnosti, že elektrická energie vyrobená s využitím energie větru je "čistou" energií z tzv. obnovitelných zdrojů, ale zároveň patří k energii zatížené relativně vysokými výrobními náklady,
 3. vnímání rizika dlouhodobého poškození krajinného rázu a tedy i atraktivity prostředí zbytky staveb a technologií větrných elektráren po uplynutí jejich technické či morální životnosti,
nesouhlasí se záměrem "Větrný park Stonařov" a požaduje další posuzování záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, při dalším posuzování požaduje zohlednění tohoto nesouhlasu.”
odpovědnost: OŽP
termín: 23. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-31.doc, RK-36-2007-31, př. 1, RK-36-2007-31, př. 2

36. Vyhodnocení plnění POH kraje Vysočina za rok 2006
P. Hájek informoval radu kraje o vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina za rok 2006 a požádal o úpravu návrhu usnesení. Jednání se zúčastnili J. Klečanský, vedoucí oddělení integrované prevence a EIA, P. Bendová, vedoucí oddělení technické ochrany ŽP odboru životního prostředí. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1721/36/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
"Vyhodnocení plnění POH kraje Vysočina za rok 2006" dle materiálu RK-36-2007-36, př. 2;
ukládá
náměstkovi hejtmana P. Hájkovi, aby po schválení komplexní novely zákona o odpadech zajistil revizi a aktualizaci Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina.
odpovědnost: OŽP
termín: 11. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-36.doc, RK-36-2007-36, př. 1, RK-36-2007-36, př. 2

32. Návrh na provedení rozpočtového opatření a vrácení nevyčerpané účelové investiční dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích státnímu rozpočtu
P. Bureš, vedoucí odboru lesního, vodního hospodářství a zemědělství, podal radě kraje informace k předloženému návrhu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1722/36/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zvýšit příjmovou část rozpočtu kraje (pol. 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu) a současně zvýšit výdajovou část rozpočtu kraje (kapitola Zemědělství, § 1037 Celospolečenské funkce lesů) na rok 2007 o účelovou investiční dotaci z Ministerstva zemědělství ve stejné finanční výši 2 719 618 Kč na meliorace a hrazení bystřin v lesích ve veřejném zájmu;
 • vrátit nevyčerpanou účelovou investiční dotaci ze státního rozpočtu (Ministerstva zemědělství) na meliorace a hrazení bystřin v lesích ve veřejném zájmu v celkové finanční výši 621 382 Kč.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 20. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-32.doc

33. Smlouva o výpůjčce - Třebíč
E. Janoušková, ředitelka Sekce ekonomiky a podpory, předložila radě kraje návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor. Jednání se zúčastnila H. Šeredová, pracovník oddělení hospodářské správy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1723/36/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor podle materiálu RK-36-2007-33, př. 2.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-33.doc, RK-36-2007-33, př. 1, RK-36-2007-33, př. 2

34. Pronájem nebytových prostor Jihlava, Tolstého 15
E. Janoušková, ředitelka Sekce ekonomiky a podpory, předložila radě kraje návrh na uzavření nájemní smlouvy s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jednání se zúčastnila H. Šeredová, pracovník oddělení hospodářské správy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1724/36/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvu s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových podle materiálu RK-36-2007-34, př. 1.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-34.doc, RK-36-2007-34, př. 1

35. Provádění rozpočtových opatření týkajících se přijetí a použití účelových dotací ze státního rozpočtu ČR a ze státních fondů v závěru roku 2007
M. Houška sdělil radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1725/36/2007/RK
Rada kraje
pověřuje
Krajský úřad kraje Vysočina - Odbor ekonomický rozhodováním o použití poskytnutých dotacích, na které kraj obdržel účelově vázané prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 12. 12. 2007 do 31. 12. 2007;
ukládá
odboru ekonomickému předložit radě kraje v měsíci lednu 2008 přehled o použití poskytnutých dotacích, na které kraj obdržel účelově vázané prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 12. 12. 2007 do 31. 12. 2007.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. 1. 2008
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-35.doc

37. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování pohárů pro vítěze Mezinárodního hokejového turnaje žáků 5. tříd
V. Kodet doplnil radě kraje informace k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1726/36/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcný dar v podobě čtyř sportovních pohárů pro vítěze v hodnotě 10 000 Kč Občanskému sdružení Hokejový klub Dukla Jihlava - mládež, Tolstého 23, 586 01 Jihlava, IČ: 70802769 dle materiálu RK-36-2007-37, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (příloha Z2 Akce podporované krajem v roce 2007) spočívající ve snížení rezervy, § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 10 000 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, položka 5194 Věcné dary o stejnou částku 10 000 Kč na zakoupení a poskytnutí věcného daru v podobě pohárů pro vítěze Mezinárodního hokejového turnaje žáků 5. tříd s názvem "O pohár hejtmana kraje Vysočina", dle materiálu RK-36-2007-37, př. 1 a materiálu RK-36-2007-37, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-37.doc, RK-36-2007-37, př. 1, RK-36-2007-37, př. 2, RK-36-2007-37, př. 3

38. Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o stažení daného materiálu a opětovné předložení k projednání na dalším zasedání rady kraje. Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala a materiál byl stažen.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-38.doc, RK-36-2007-38, př. 1

39. Návrh rozpočtového opatření na rok 2007 - příjmy z pronájmu nemovitého majetku a movitých věcí a změna závazného ukazatele u Střední průmyslové školy Třebíč, Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč, IČ 66610702
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem na provedení rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1727/36/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • přijmout jako příjem kraje peněžní plnění z pronájmů majetku ve vlastnictví kraje svěřeného do správy Střední průmyslové škole Třebíč, Manželů Curieových 734, IČ 66610702, ve výši 581,47 tis. Kč realizované v období leden - říjen 2007;
 • poskytnout neinvestiční dotaci Střední průmyslové škole Třebíč, Manželů Curieových 734, IČ 66610702 ve výši 581,47 tis. Kč určenou na úhradu nákladů na pořízení nábytku pro domov mládeže a nákup učebních pomůcek pro výuku odborných předmětů;
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje pro rok 2007 u § 3122 - Střední odborné školy o příjmy z pronájmu majetku ve správě Střední průmyslové školy Třebíč, Manželů Curieových 734 u položky 2132 - Příjmy za pronájem nemovitého majetku o částku ve výši 581,06 tis. Kč, u položky 2133 - Příjmy za pronájem movitých věcí o částku ve výši 0,41 tis. Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje pro rok 2007 u kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3122 - Střední odborné školy, u položky 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 581,47 tis. Kč s určením pro Střední průmyslovou školu Třebíč, Manželů Curieových 734;
 • změnu závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Střední průmyslové školy Třebíč, Manželů Curieových 734 pro rok 2007 o částku 581,47 tis. Kč s určením na úhradu nákladů na pořízení nábytku pro domov mládeže a nákup učebních pomůcek pro výuku odborných předmětů s tím, že finanční prostředky budou poukázány ve výši skutečně odvedených příjmů z pronájmu nemovitého majetku a movitých věcí.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Střední průmyslové školy Třebíč, Manželů Curieových 734
termín: prosinec 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-39.doc

40. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2007
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje navrhovanou úpravu investičního plánu uvedených příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1728/36/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina dle př. 1, 2 tohoto materiálu
termín: prosinec 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-40.doc, RK-36-2007-40, př. 1, RK-36-2007-40, př. 2

41. Návrh na jmenování komise pro posouzení žádostí a schvalování dotací na podporu certifikace středních škol
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na jmenování členů do uvedené komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1729/36/2007/RK
Rada kraje
jmenuje
komisi pro posouzení žádostí a schvalování dotací na podporu certifikace středních škol ve složení podle materiálu RK-36-2007-41, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-41.doc, RK-36-2007-41, př. 1

42. Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory (FV 051/168/07)
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1730/36/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu RK-36-2007-42, př. 2.
odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-42.doc, RK-36-2007-42, př. 1, RK-36-2007-42, př. 2

43. Vyhlášení sportovce kraje Vysočina za rok 2007
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu a požádal o úpravu návrhu usnesení. Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala a závěrem diskuse přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1731/36/2007/RK
Rada kraje
vyhlašuje
anketu Sportovec kraje Vysočina 2007 dle materiálu RK-36-2007-43, př. 1upr1;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu předložit radě kraje návrh na jmenování členů hodnotící komise.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 4. 2008
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-43.doc, RK-36-2007-43, př. 1

44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna schváleného rozpočtu kraje, změna závazných ukazatelů Střední školy stavební Jihlava
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1732/36/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00303) o částku 181 857 Kč při současném zvýšení § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště o stejnou částku 181 857 Kč určenou pro Střední školu stavební Jihlava, IČ 60545267 na úhradu výdajů spojených se vzděláváním v oblasti školství dle materiálu RK-36-2007-44;
 • zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz pro Střední školu stavební Jihlava, IČ 60545267 o částku 181 857 Kč určenou na úhradu výdajů spojených se vzděláváním v oblasti školství dle materiálu RK-36-2007-44.
odpovědnost: OŠMS, EO
termín: prosinec 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-44.doc

45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora romských žáků středních škol
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, doplnil radě kraje informace o výše uvedeném návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1733/36/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT ČR na Podporu romských žáků středních škol v celkové výši 45 500 Kč dle materiálu RK-36-2007-45, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz o účelovou neinvestiční dotaci na Podporu romských žáků středních škol u příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-36-2007-45, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-45.doc, RK-36-2007-45, př. 1

46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace MŠMT ČR na realizaci Rozvojového programu ve vzdělávání "Program na podporu pokrytí konektivity škol v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání v roce 2007“
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření a zdůvodnil úpravy v daném materiálu. Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala a přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1734/36/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT ČR na realizaci Rozvojového programu ve vzdělávání „Program na podporu pokrytí konektivity škol v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání v roce 2007“ v celkové výši 4 401 000 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol dle materiálu RK36200746upr1, př. 1upr1, dle materiálu RK-36-2007-46upr1, př. 2upr1 a dle materiálu RK-36-2007-46upr1, př. 3upr1;
 • změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o poskytnuté účelové prostředky na realizaci Rozvojového programu ve vzdělávání „Program na podporu pokrytí konektivity škol v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání v roce 2007“ o částku 948 479 Kč dle materiálu RK36200746upr1, př. 1upr1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci Rozvojového programu ve vzdělávání „Program na podporu pokrytí konektivity škol v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání v roce 2007“ právnickým osobám vykonávajícím činnost škol, které zřizuje kraj v celkové výši 948 479 Kč dle materiálu RK36200746upr1, př. 1upr1, právnickým osobám vykonávajícím činnost škol, které zřizují obce v celkové výši 3 305 561 Kč dle materiálu RK36200746upr1, př. 2upr1 a soukromým školám v celkové výši 146 960 Kč dle materiálu RK36200746upr1, př. 3upr1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-46.doc, RK-36-2007-46, př. 1, RK-36-2007-46, př. 2, RK-36-2007-46, př. 3

47. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na prodloužení pokusného ověřování výuky podle školního vzdělávacího programu (pokračování projektů PILOT 1 a PILOT Z) a dotace v rámci rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení výše uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1735/36/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 Základní školy) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT ČR ve výši 22 500 Kč na realizaci prodloužení pokusného ověřování výuky podle školního vzdělávacího programu (pokračování projektů PILOT 1 a PILOT Z) určenou pro Základní školu Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, IČ 49814621;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT ČR v rámci rozvojového programu ve vzdělávání Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 v celkové výši 488 743 Kč určenou pro právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-36-2007-47, př. 1;
 • změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o poskytnuté účelové prostředky v rámci rozvojového programu ve vzdělávání Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 v celkové výši 152 993 Kč dle tabulky 1 materiálu RK-36-2007-47, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí:
 • přidělení účelových neinvestičních prostředků Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, IČ 49814621 ve výši 22 500 Kč na realizaci prodloužení pokusného ověřování výuky podle školního vzdělávacího programu (pokračování projektů PILOT 1 a PILOT Z);
 • přidělení účelových neinvestičních prostředků v rámci rozvojového programu ve vzdělávání Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem v celkové výši 152 993 Kč dle tabulky 1 materiálu RK-36-2007-47, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi v celkové výši 335 750 Kč dle tabulky 2 materiálu RK-36-2007-47, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-47.doc, RK-36-2007-47, př. 1

48. Návrh na uzavření Dohody o spolupráci Sdružení automobilového průmyslu s krajem Vysočina
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na uzavření níže uvedené Dohody a požádal o úpravu návrhu usnesení. Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala a přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1736/36/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o spolupráci Sdružení automobilového průmyslu s krajem Vysočina dle materiálů RK-36-2007-48, př. 1, RK-36-2007-48, př. 2, RK-36-2007-48, př. 3, RK-36-2007-48, př. 4.
odpovědnost: OŠMS
termín: 29. 2. 2008
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-48.doc, RK-36-2007-48, př. 1, RK-36-2007-48, př. 2, RK-36-2007-48, př. 3, RK-36-2007-48, př. 4

49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Týden vzdělávání dospělých
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1737/36/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu (§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání, ÚZ 00302 Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství) organizacím v celkové výši 28 842,- Kč za účelem krytí nákladů aktivit Pod střechou v rámci Týdne vzdělávání dospělých dle materiálu RK-36-2007-49, př. 3;
bere na vědomí
vyúčtování dotace dle usnesení Rady kraje Vysočina č. 0796/19/2007/RK ze dne 5. 6. 2007 firmou bit cz training, s. r. o, na krytí nákladů aktivit Ulice v rámci Týdne vzdělávání dospělých dle předloženého přehledu výsledků a vyúčtování, materiál RK-36-2007-49, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 17. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-49.doc, RK-36-2007-49, př. 1, RK-36-2007-49, př. 2

50. Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za 2. pololetí 2007
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje komentář k uvedenému rozpočtovému opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1738/36/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční a investiční dotaci pro příspěvkové organizace zřizované krajem dle materiálu RK-36-2007-50, př. 2 na účely specifikované dle materiálu RK-36-2007-50, př. 3;
schvaluje
 • zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2007 o příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina v úhrnné výši 3 625,65 tis. Kč dle materiálu RK-36-2007-50, př. 1 a RK-36-2007-50, př. 2;
 • změnu závazných ukazatelů "Příspěvek na provoz" a "Investiční dotace" na rok 2007 u příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-36-2007-50, př. 2 s tím, že finanční prostředky jsou organizacím poukázány ve výši skutečně odvedených příjmů z prodeje majetku realizovanými těmito organizacemi;
 • změnu investičního plánu u příspěvkových organizací dle materiálu RK-36-2007-50, př. 3 s povinností pro příspěvkové organizace dodržet účelovost poskytnuté investiční dotace.
odpovědnost: odbory dopravy a silniční hospodářství, kultury a památkové péče, sociální věci a zdravotnictví, školství, mládeže a sportu, ekonomický a ředitelé příspěvkových organizací
termín: do 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-50.doc, RK-36-2007-50, př. 123

74. Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2008
Z. Ludvík předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit plán činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost na rok 2008. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1739/36/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2008 dle materiálu RK-36-2007-74, př. 1.
odpovědnost: P. Kesl, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-74. doc, RK-36-2007-74, př. 1, RK-36-2007-74, př. 2, RK-36-2007-74, př. 3

51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
K návrhu, který zpracoval odbor sociálních věcí a zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na úpravu a rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1740/36/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MF ČR ve výši 615 610 Kč na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za III. čtvrtletí 2007.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-51.doc

52. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotací ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a schválení výplaty příspěvku na účet Dětského domova Kamenice nad Lipou a Dětského centra Jihlava
K návrhu, který zpracoval odbor sociálních věcí a zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na úpravu a rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1741/36/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou dotaci z MPSV ve výši 160 tis. Kč určenou na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu, kapitoly Zdravotnictví, § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 13307) o 160 tis. Kč s určením pro Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 30 tis. Kč a pro Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci ve výši 130 tis. Kč;
 • v rámci výdajové části rozpočtu kraje zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 40,9 tis. Kč s určením pro Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Sociální věci, § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, položky 5901 - Nespecifikované rezervy o 40,9 tis. Kč;
 • změnu závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, o částku 130 tis. Kč v souvislosti se zajištěním výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc s tím, že finanční prostředky budou organizaci vyplaceny ve výši stanovené rozhodnutím správního orgánu;
 • změnu závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 70,9 tis. Kč v souvislosti s přiznáním státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc s tím, že finanční prostředky budou organizaci vyplaceny ve výši stanovené rozhodnutím správního orgánu;
souhlasí
s průběžným převodem účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu - poskytnutých Ministerstvem práce a sociálních věcí k zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dle zákona č. 359/1999 Sb. - z rozpočtu kraje na účet příslušné příspěvkové organizace zřízené krajem s tím, že odbor sociálních věcí a zdravotnictví každoročně předloží radě kraje k jednorázovému schválení rozpočtové opatření o celkovém objemu přijatých a vyplacených těchto účelových prostředků:
 1. samostatně za 1. pololetí rozpočtovaného roku do 30. 9. sledovaného roku;
 2. samostatně ze 2 pololetí rozpočtovaného roku do 31. 1. následujícího kalendářního roku;
ukládá
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví provádět převod prostředků uvedených v předchozím bodě tohoto usnesení z rozpočtu kraje na účet příslušné příspěvkové organizace na základě pravomocně vydaného správního rozhodnutí o přiznané výši tohoto státního příspěvku.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Dětského domova Kamenice nad Lipou a ředitelka Dětského centra Jihlava
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-52.doc

55. Návrh na odepsání pohledávek v Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizaci
K návrhu, který zpracoval odbor sociálních věcí a zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na úpravu a rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1742/36/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s prominutím a odepsáním pohledávek dle materiálu RK-36-2007-55, př. 1, v celkové výši 387.556,- Kč, které má ve svém účetnictví Ústav sociální péče Křižanov, příspěvková organizace, IČO 71184473;
ukládá
ředitelce Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace, zabezpečit v souladu s účetními předpisy odepsání pohledávek v účetnictví organizace dle materiálu RK-36-2007-55.
odpovědnost: ředitelka Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-55.doc

61. Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
K návrhu, který zpracoval odbor sociálních věcí a zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na úpravu a rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1743/36/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, z majetku kraje Vysočina:
- Laparoskop PNE-C, inventární číslo 990-000-002-824, rok výroby 1983;
- Videogastroskop GIF-E, inventární číslo 990-000-004-939, rok výroby 1999;
- Videokolonoskop CF-VI, inventární číslo 990-000-004-914, rok výroby 1998;
- Videoduodenoskop JF-1T20, inventární číslo 990-000-003-339, rok výroby 1991;
- Přístroj destilační DE 61/A, inventární číslo 990-000-004-296, rok výroby 1997.
odpovědnost: Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-61.doc

62. Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
K návrhu, který zpracoval odbor sociálních věcí a zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na úpravu a rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1744/36/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s vyřazením nepotřebného majetku v Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizaci, z majetku kraje: Destilační přístroj typ DE 61, inventární číslo 01164500, rok výroby 1993; Osobní automobil Škoda Felicia kombi LX 1,9 D, inventární číslo 01266700, rok výroby 1998; Centrála monitorovací Tesla, typ LCX600, inventární číslo 0172800, rok výroby 1981; Kompresor ATLAS COMPO, typ SF-4P, inventární číslo 01233800, rok výroby 1994; Přístroj ultrazvukový typ UltraMark 4 Plus, inventární číslo 01082700, rok výroby 1991;
 • s ponížením hodnoty souboru Angiografie Shimadzu IVS 1000, inventární číslo 01265400, rok výroby 1998, z celkové pořizovací ceny 17 408 939 na cenu 2 150 000,- Kč vyřazením nepotřebných částí majetku tohoto souboru: Angiograf, Monitor č. 1, Monitor č. 2, Startér SA 50, Interface DS3FU.
odpovědnost: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-62.doc

53. Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, zdůvodnila radě kraje návrh na změnu materiálu RK-36-2007-53, př. 2. Jednání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1745/36/2007/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, měsíční plat pro Mgr. Radmilu Punčochářovou, ředitelku Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-36-2007-53, př. 2upr1.
odpovědnost: OSVZ
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-53.doc

56. Změna investičního plánu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace na rok 2007
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, okomentovala radě kraje změnu materiálu RK-36-2007-56, př. 1. Jednání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1746/36/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • změnu investičního plánu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace pro rok 2007 dle materiálu RK-36-2007-56, př. 1upr1;
 • aktualizovaný plán oprav Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace pro rok 2007 dle materiálu RK-36-2007-56, př. 1a;
 • položkový rozpis investičních akcí dle materiálu RK-36-2007-56, př. 1upr1, které budou realizovány v roce 2008; převod bude realizován ve formě dotace do investičního fondu nemocnice;
ukládá
vedoucím odborů sociálních věcí a zdravotnictví a ekonomického zajistit u nemocnic zřizovaných krajem v období do schválení finančního plánu na rok 2008 neodkladné finanční převody - maximálně do výše 2 mil. Kč v jednotlivém případě - související s úhradou investičních příp. neinvestičních závazků v případech sjednaných splátek a řešení havarijních situací vzniklých na majetku ve vlastnictví kraje, kdy tento převod je finančně kryt předchozí platbou nájemného z pronájmů nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatých nemocnicím na základě smluv o nájmu (UZ 00051) nebo kapitálovým výdajem (ÚZ 000 54) schváleným v rozpočtu kraje na rok 2008.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-56.doc, RK-36-2007-56, př. 1, RK-36-2007-56, př. 1a

57. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví a návrh změny investičního plánu u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2007
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, podrobněji okomentovala radě kraje předložený materiál. Jednání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1747/36/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • v rámci výdajové časti rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 10 705,3 tis. Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci se současným snížením položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) ve stejné výši 10 705,3 tis. Kč;
 • snížení závazného ukazatele "Investiční dotace" (00051) u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace o 10 705,3 tis. Kč a zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" (00051) u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace o stejnou částku 10 705,3 tis. Kč v souvislosti s pokrytím provozních nákladů a zajištěním vyrovnaného výsledku hospodaření v roce 2007;
 • v rámci výdajové časti rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00000) o částku 2 332,5 tis. Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci se současným snížením položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00000) ve stejné výši 2 332,5 tis. Kč;
 • snížení závazného ukazatele "Investiční dotace" (00000) u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace o 2 332,5 tis. Kč a zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" (00000) u této nemocnice o stejnou částku 2 332,5 tis. Kč v důsledku skutečně realizovaných pořizovacích cen stavebních úprav a přístrojového vybavení u kardiologického oddělení;
 • změnu investičního plánu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace pro rok 2007 dle materiálu RK-36-2007-57, př. 1;
 • položkový rozpis investičních akcí dle materiálu RK-36-2007-57, př. 1, které budou realizovány v roce 2008; převod bude realizován ve formě dotace do investičního fondu nemocnice;
 • aktualizovaný plán oprav Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace pro rok 2007 dle materiálu RK-36-2007-57, př. 1;
ukládá
vedoucím odborů sociálních věcí a zdravotnictví a ekonomického zajistit u nemocnic zřizovaných krajem v období do schválení finančního plánu na rok 2008 neodkladné finanční převody - maximálně do výše 2 mil. Kč v jednotlivém případě - související s úhradou investičních příp. neinvestičních závazků v případech sjednaných splátek a řešení havarijních situací vzniklých na majetku ve vlastnictví kraje, kdy tento převod je finančně kryt předchozí platbou nájemného z pronájmů nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatých nemocnicím na základě smluv o nájmu (UZ 00051) nebo kapitálovým výdajem (ÚZ 000 54) schváleným v rozpočtu kraje na rok 2008.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-57.doc, RK-36-2007-57, př. 1

58. Změna investičního plánu Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace na rok 2007
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje návrh na změnu investičního plánu pro rok 2007 Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace. Jednání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1748/36/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • změnu investičního plánu Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace pro rok 2007 dle materiálu RK-36-2007-58, př. 1;
 • aktualizovaný plán oprav Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace pro rok 2007 dle materiálu RK-36-2007-58, př. 1a;
 • položkový rozpis investičních akcí dle materiálu RK-36-2007-58, př. 1, které budou realizovány v roce 2008; převod bude realizován ve formě dotace do investičního fondu nemocnice;
ukládá
vedoucím odborů sociálních věcí a zdravotnictví a ekonomického zajistit u nemocnic zřizovaných krajem v období do schválení finančního plánu na rok 2008 neodkladné finanční převody - maximálně do výše 2 mil. Kč v jednotlivém případě - související s úhradou investičních příp. neinvestičních závazků v případech sjednaných splátek a řešení havarijních situací vzniklých na majetku ve vlastnictví kraje, kdy tento převod je finančně kryt předchozí platbou nájemného z pronájmů nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatých nemocnicím na základě smluv o nájmu (UZ 00051) nebo kapitálovým výdajem (ÚZ 000 54) schváleným v rozpočtu kraje na rok 2008.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-58.doc, RK-36-2007-58, př. 1, RK-36-2007-58, př. 1a

59. Návrh na změnu investičního plánu Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci na rok 2007
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje návrh na změnu investičního plánu pro rok 2007 Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace. Jednání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1749/36/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • změnu investičního plánu Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace dle materiálu RK-36-2007-59, př. 1;
 • aktualizovaný plán oprav Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace pro rok 2007 dle materiálu RK-36-2007-59, př. 1a;
 • položkový rozpis investičních akcí dle materiálu RK-36-2007-59, př. 1, které budou realizovány v roce 2008; převod bude realizován ve formě dotace do investičního fondu nemocnice;
ukládá
vedoucím odborů sociálních věcí a zdravotnictví a ekonomického zajistit u nemocnic zřizovaných krajem v období do schválení finančního plánu na rok 2008 neodkladné finanční převody - maximálně do výše 2 mil. Kč v jednotlivém případě - související s úhradou investičních příp. neinvestičních závazků v případech sjednaných splátek a řešení havarijních situací vzniklých na majetku ve vlastnictví kraje, kdy tento převod je finančně kryt předchozí platbou nájemného z pronájmů nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatých nemocnicím na základě smluv o nájmu (UZ 00051) nebo kapitálovým výdajem (ÚZ 000 54) schváleným v rozpočtu kraje na rok 2008.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-59.doc, RK-36-2007-59, př. 1, RK-36-2007-59, př. 1a

60. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - odvod z investičního fondu Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámila radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Jednání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1750/36/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, IČ 00511951 ve výši 12 000 tis. Kč za účelem pokrytí nezbytných provozních potřeb k zajištění vyrovnaného finančního hospodaření v roce 2007;
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o 12 000 tis. Kč se zatříděním na § 3522 Ostatní nemocnice, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací v souvislosti s odvodem z investičního fondu u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o 12 000 tis. Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace o 12 000 tis. Kč na pokrytí nezbytných provozních potřeb v roce 2007;
 • aktualizovaný plán oprav Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace pro rok 2007 dle materiálu RK-36-2007-60, př. 1;
stanoví
závazný ukazatel "Odvod z investičního fondu" u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace ve výši 12 000 tis. Kč v souvislosti s aktualizací vývoje plnění finančního plánu k 31. 12. 2007;
ukládá
vedoucím odborů sociálních věcí a zdravotnictví a ekonomického zajistit u nemocnic zřizovaných krajem v období do schválení finančního plánu na rok 2008 neodkladné finanční převody - maximálně do výše 2 mil. Kč v jednotlivém případě - související s úhradou investičních příp. neinvestičních závazků v případech sjednaných splátek a řešení havarijních situací vzniklých na majetku ve vlastnictví kraje, kdy tento převod je finančně kryt předchozí platbou nájemného z pronájmů nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatých nemocnicím na základě smluv o nájmu nebo kapitálovým výdajem (ÚZ 000 54) schváleným v rozpočtu kraje na rok 2008.
odpovědnost: ředitelé Nemocnice Pelhřimov, p. o., odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-60.doc, RK-36-2007-60, př. 1

63. Výpůjčky v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, doplnila radě kraje informace k návrhu na uzavření uvedené smlouvy o výpůjčce. Jednání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1751/36/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce:
 • 1 ks tiskárny HPLJP2014 mezi Profesní odborovou unií zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezska, Krajské edukační centrum Nemocnice Třebíč, se sídlem organizace Purkyňovo náměstí č. p. 2, 674 01 Třebíč, jako půjčitelem, a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, jako vypůjčitelem, na dobu neurčitou;
 • ventilátoru Bear No. 9300-00 a zvlhčovače Fischer Paykel MR730 SN 2000-73AEU12128, ventilačního resterilizovatelného okruhu, teplotního a měřícího kabelu mezi Ústavem pro péči o matku a dítě, příspěvkovou organizací, Podolské nábřeží 157, 147 00 Praha 4, IČ 000 23698 a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, jako vypůjčitelem, na dobu 20 let.
odpovědnost: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-63.doc, RK-36-2007-63, př. 1

64. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, požádala radu kraje o delegování zástupce zřizovatele a jeho náhradníka do komise pro hodnocení nabídek. Jednání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1752/36/2007/RK
Rada kraje
deleguje
Jaroslava Huláka, zástupce politické strany KSČM a Jana Kotena, pracovníka oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jako zástupce zřizovatele a mgr. Jana Štefáčka, zástupce politické strany KSČM a ing. Tomáše Halačku, pracovníka oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Komunikační a kancelářský systém včetně HW v Nemocnici Havlíčkův Brod", pro příspěvkovou organizaci Nemocnice Havlíčkův Brod, Husova ul. 2624, 580 01 Havlíčkův Brod.
odpovědnost: Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví.
termín: 14. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-64.doc

65. Mimořádné odměny ředitelů vybraných příspěvkových organizací zřizovaných v oblasti zdravotnictví
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje návrh na stanovení mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku zdravotnictví. Jednání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1753/36/2007/RK
Rada kraje
stanoví
mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku zdravotnictví dle materiálu RK-36-2007-65, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-65.doc, RK-36-2007-65, př. 1

66. Rozpočtové opatření - změna závazného ukazatele příspěvek na provoz u příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2007 za odvětví sociální péče a veřejná zakázka "Pečovatelská lůžka elektricky a mechanicky polohovatelná, pasivní a aktivní antidekubitní matrace pro příspěvkové organizace kraje Vysočina“ rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, sdělila radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Jednání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Závěrem rozsáhlejší diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1754/36/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o celkovou částku 14 468 tis. Kč dle rozpisu u jednotlivých příspěvkových organizací uvedených v materiálu RK-36-2007-66, př. 1 (sl. 10) z důvodu přefakturace nákladů na opravy a údržbu jmenovitých akcí uvedených v materiálu RK-36-2007-66, př. 5 při současném snížení kapitoly Nemovitý majetek, § 4357 - Domovy a § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství rozpočtu akcí zahrnutých do přílohy M2 - TZ a vyjmenované opravy sociálních organizací dle materiálu RK-36-2007-66, př. 2 o celkovou částku 14 468 tis. Kč;
 • snížení kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o celkovou částku 8 463 tis. Kč dle rozpisu u jednotlivých příspěvkových organizací uvedených v materiálu RK-36-2007-66, př. 1 (sl. 9) při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 8 463 tis. Kč;
schvaluje
 • zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 300 tis. Kč s určením pro ÚSP Těchobuz při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 300 tis. Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u ÚSP Těchobuz ve výši 300 tis. Kč k zajištění vyrovnaného výsledku hospodaření v letošním roce;
 • v rámci kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o celkovou částku 2 347 tis. Kč dle rozpisu u jednotlivých příspěvkových organizací uvedených v materiálu RK-36-2007-66, př. 1 (sl. 11) při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou o částku 2 347 tis. Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u organizací uvedených v materiálu RK-36-2007-66, př. 1 (sl. 11) z důvodu úhrady nákladů vzniklých při nákupu lůžek a matrací;
 • přefakturaci výdajů na opravu na příspěvkové organizace uvedené v materiálu RK-36-2007-66, př. 1 a smlouvu o přefakturaci výdajů na opravu na příspěvkové organizace uvedenou v materiálu RK-36-2007-66, př. 2;
 • změnu závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u jednotlivých příspěvkových organizací u kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-36-2007-66, př. 1 za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření ve věci zajištění úhrady přefakturace výdajů na opravy a údržbu jmenovitých akcí v celkovém objemu 14 468 tis. Kč;
 • změnu závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u jednotlivých příspěvkových organizací u kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-36-2007-66, př. 1 za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření ve věci objektivizace nárůstu vlastních výnosů podle nového systému financování sociálních služeb snížení příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu kraje v celkovém objemu 8 463 tis. Kč;
rozhoduje
vybrat nabídky uchazeče PROMA REHA, s r.o., IČ 632 19 107, Riegrova 342, Česká Skalice, PSČ 552 03, jako nejvhodnější nabídky na části A,B podlimitní veřejné zakázky na dodávky "Pečovatelská lůžka elektricky a mechanicky polohovatelná, pasivní a aktivní antidekubitní matrace, pro příspěvkové organizace kraje Vysočina";
ukládá
 • odboru sociálních věcí a zdravotnictví oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření kupních smluv s jednotlivými příspěvkovými organizacemi kraje Vysočina;
 • řediteli Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace, Domova pro seniory Proseč-Obořiště, příspěvkové organizace, Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, a Domova pro seniory Velké Meziříčí příspěvkové organizace, vrátit finanční prostředky do rozpočtu kraje dle materiálu RK-36-2007-66, př. 1 do 15. 12. 2007.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor a ředitelé příspěvkových organizací odvětví sociální péče
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-66.doc, RK-36-2007-66, př. 1, RK-36-2007-66, př. 3, RK-36-2007-66, př. 4

67. Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje návrh na stanovení platů pro ředitele uvedených příspěvkových organizací. Jednání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1755/36/2007/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a s nařízením vlády České republiky č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, měsíční plat pro:
 • Mgr. Oldřicha Brože, ředitele Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-36-2007-67, př. 2;
 • Paní Helenu Chalupovou, ředitelku Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-36-2007-67, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-67.doc, RK-36-2007-67, př. 1, RK-36-2007-67, př. 2, RK-36-2007-67, př. 3

68. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2007 u Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace a u Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, upřesnila radě kraje návrh na změnu použití investičních plánů pro rok 2007 uvedených příspěvkových organizací. Jednání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1756/36/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu použití investičního plánu u Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace, na rok 2007 a u Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace, na rok 2007 dle materiálu RK-36-2007-68, př. 1.
odpovědnost: ředitel Domova důchodců Humpolec, ředitelka Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31.12.2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-68.doc, RK-36-2007-68, př. 1, RK-36-2007-68, př. 2, RK-36-2007-68, př. 3

69. Návrh rozpočtového opatření - finanční plnění vyplývající z agendy příkazních smluv za období leden - říjen 2007 u kapitoly Zdravotnictví
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámila radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením na kapitole Zdravotnictví. Jednání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1757/36/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout neinvestiční dotaci pro:
- Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČ 00179540 ve výši 307,07 tis. Kč;
- Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČ 00090638 ve výši 2 271,39 tis. Kč;
- Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, IČ 00511951 ve výši 295,24 tis. Kč;
- Nemocnici Nové Město na M., příspěvkovou org., IČ 00842001 ve výši 1 005,68 tis. Kč;
na úhradu závazků souvisejících s údržbou a opravami majetku a s pořízením krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku;
 • poskytnout investiční dotaci pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, IČ 00839396 ve výši 901,15 tis. Kč na investiční akce realizované v roce 2008;
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu o příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí v úhrnné výši 5 329,43 tis. Kč v členění dle materiálu RK-36-2007-69, př. 1;
 • v rámci výdajové části rozpočtu kraje zvýšení kapitoly Zdravotnictví o 5 329,43 tis. Kč v členění dle materiálu RK-36-2007-69, př. 1 s tím, že finanční prostředky jsou nemocnicím poukázány z rozpočtu kraje ve výši skutečně přijatého nájemného z příkazních smluv na účet kraje sníženého o případné náklady na opravy a údržbu bytového fondu;
 • změnu závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u nemocnic zřizovaných krajem Vysočina ve výši dle materiálu RK-36-2007-69, př. 1 s určením na úhradu závazů spojených s údržbou a opravami majetku a pořízením krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku a změnu závazného ukazatele "Investiční dotace" u Nemocnice Třebíč na investiční akce v roce 2008 ve výši dle materiálu RK-36-2007-69, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický a ředitelé nemocnic
termín: do 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-69.doc, RK-36-2007-69, př. 1

54. Žádost Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o souhlas s uzavřením smlouvy
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje žádost o Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a požádala o úpravu návrhu usnesení. Jednání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala a přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1758/36/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s uzavřením smlouvy o revolvingovém úvěru na rok 2008 mezi Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací a Komerční bankou, a. s. ve výši 20 mil. Kč dle materiálu RK-36-2007-54, př. 1;
 • s uzavřením Dodatku k rámcové smlouvě o zástavě pohledávek mezi Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací a Komerční bankou, a. s., která řeší zajištění pohledávek ve výši 20 mil. Kč dle materiálu RK-36-2007-54, př. 1;
ukládá
řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace:
 • oznámit na odbor sociálních věcí a zdravotnictví souběžně s čerpáním úvěru údaje o jeho výši, jeho použití a přehled všech pohledávek za VZP v členění ve lhůtě splatnosti a po lhůtě splatnosti;
 • po obdržení prostředků od VZP zaslat kopii výpisu bankovního účtu o splacení dluhu Komerční bance, a. s.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-54.doc, RK-36-2007-54, př. 1

72. Návrh na rozpočtové opatření přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt kraje Vysočina „Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality sociálních služeb v rezidenčních službách v kraji Vysočina“
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, podala radě kraje doplňující komentář k uvedenému rozpočtovému opatření. Jednání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1759/36/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zvýšit příjmy (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdaje (ORJ 5100, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti) rozpočtu zvláštního účtu Opatření 2.1. OPRLZ o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 526 973,91 Kč  za účelem financování projektu „Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality sociálních služeb v rezidenčních službách v kraji Vysočina“.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: do 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2007-72.doc

75. Rozprava členů rady
V rámci rozpravy rada kraje projednala následující informativní materiály:
 • Záměr města Telč;
 • Protialkoholní záchytná stanice v nepřetržitém provozu;
 • Regulační poplatky ve zdravotnických zařízeních kraje Vysočina;
 • Setkání koordinačního grémia Dohoda o spolupráci mezi zemí Dolní Rakousko a krajem Vysočina - Pracovní program na roky 2006-2009.

V. Kodet ukončil zasedání rady kraje č. 36/2007 s tím, že další zasedání se bude konat dne 27. 12. 2007, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
Václav Kodet
náměstek hejtmana kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 36/2007 dne 11. 12. 2007.
Zapsala: M. Chrástová, dne 14. 12. 2007 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz