Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 35/2007

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 35/2007, které se konalo dne 4. 12. 2007 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 34/2007
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 4. 12. 2007.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman M. Vystrčil a omluvil nepřítomnost V. Kodeta.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
51. Návrh na zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek
52. Odvolání a volba člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 34/2007
 2. Darování pozemků v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a obci Vilémov
 3. Nabytí nemovitosti pro stavbu "II/405 Příseka - Brtnice"
 4. Koupě pozemků zastavěných silnicí III. třídy v k. ú. Volichov a obci krásná Hora
 5. Vypořádání pozemku v k. ú. Mitrov a obci Strážek
 6. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina
 7. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Svatoslav u Třebíče a obci Třebíč
 8. Darování pozemků a stavby pozemní komunikace - k. ú. Petrovice u Humpolce
 9. Prodej bytové jednotky v k. ú. a obci Lesonice
 10. Vložení nabytých pozemků do správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
 11. Návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje 0244/04/2007/ZK
 12. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicí II/360 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava
 13. Koupě nemovitosti v obci a k. ú. Humpolec
 14. Uzavření dohody o poskytnutí náhrady dle zákona č. 229/1991 Sb., o půdě, ve znění pozdějších předpisů
 15. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 16. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 17. Dodatek ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých a Příkazní smlouvy, mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
 18. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 19. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2008
 20. Program obnovy venkova 2007 - žádosti obcí o výjimku ze Zásad
 21. Výpověď smlouvy na realizaci akce v rámci 3. výzvy GS na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
 22. Návrh na provedení rozpočtového opatření z rámci kapitoly Regionální rozvoj
 23. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. č. CZ.04.1.05/3.2.61.3/4575
 24. Grantová schémata 1.1, 4.1.2 a 4.2.2 - převody finančních prostředků z FSR v roce 2008
 25. Jmenování ředitele Vysočina Tourism, příspěvkové organizace a Smlouva o výpůjčce
 26. Poskytnutí dotace na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 v kraji Vysočina obcím z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007
 27. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina
 28. Návrh na provedení rozpočtového opatření 2007 - poskytnutí neinvestiční dotace Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci, na vydání publikace "Kroje na Horácku"
 29. Žádost o finanční příspěvek
 30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2007 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 15. 11. 2007
 31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských projektů
 32. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
 33. Návrh Dodatku č. 2 "Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití" (dále jen "Zásady")
 34. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi na rok 2008
 35. Projekt kraje Vysočina na čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí na území NATURA 2000 v kraji Vysočina
 36. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu systémové výstavby a financování datových úložišť veřejné správy na území kraje Vysočina
 37. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina v roce 2007
 38. Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2008
 39. Zdravotní plán kraje Vysočina
 40. Zrušení akciových společností
 41. Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 42. Delegace zástupců kraje Vysočina do hodnotící komise
 43. Projektové záměry kraje Vysočina na čerpání prostředků z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod na nemocniční infrastrukturu v kraji Vysočina
 44. Předfinancování projektů kraje
 45. Hmotná zainteresovanost ředitelů nemocnic
 46. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje Vysočina na 2008 - 2009
 47. Náhrada výdělku
 48. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny a vzdání se odměny člena řídicího výboru Fondu Vysočiny
 49. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
 50. Příprava na zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2007
 51. Návrh na zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek
 52. Odvolání a volba člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
 53. Rozprava členů rady
Usnesení 1637/35/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 4. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 34/2007 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Darování pozemků v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a obci Vilémov
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje darovat pozemky v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a obci Vilémov do vlastnictví městyse Vilémov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1638/35/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat geometrickým plánem č. 230-73/2007 ze dne
18. 10. 2007 nově oddělené pozemky par. č. 1533/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 156 m2 a par. č. 1533/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 932 m2
v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a obci Vilémov do vlastnictví městyse Vilémov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2007-02.doc

03. Nabytí nemovitosti pro stavbu "II/405 Příseka - Brtnice"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje koupit pozemek v k. ú. Příseka do vlastnictví kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1639/35/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 18. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2007-03.doc

04. Koupě pozemků zastavěných silnicí III. třídy v k. ú. Volichov a obci krásná Hora
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje doplňující detaily k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje koupit pozemky v k. ú. Volichov a obci krásná Hora do vlastnictví kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1640/35/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 18. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2007-04.doc

05. Vypořádání pozemku v k. ú. Mitrov a obci Strážek
Na zasedání se dostavila M. Černá. P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s žádostí Domova důchodců Mitrov, příspěvkové organizace, o vypořádání části pozemku v k. ú. Mitrov a obci Strážek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1641/35/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit jednání s obcí Strážek o bezúplatném převodu pozemku par. č. 1/2 - ostatní plocha, zeleň o výměře 222 m2 v k. ú. Mitrov a obci Strážek, dle GP č. 55-300/2006, z vlastnictví obce Strážek do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2007-05.doc

06. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit bezplatné nabytí pozemků do vlastnictví kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1642/35/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-35-2007-06, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2007-06.doc, RK-35-2007-06, př. 1

07. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Svatoslav u Třebíče a obci Svatoslav
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit vzájemné darování pozemků v k. ú. Svatoslav u Třebíče a obci Svatoslav. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1643/35/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem díl "a" o výměře 65 m2 oddělený z pozemku par. č. 2608/1 sloučený do pozemku označeného par. č. 2610/16, díl "b" o výměře 100 m2 oddělený z pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr (PK) par. č. 2586/1 sloučený do pozemku par. č. 2608/2, díl "c" o výměře 533 m2 oddělený z pozemku par. č. 2608/1 a sloučený do pozemku par. č. 2608/2 - zaměřené geometrickým plánem č. 199-3508/2007 ze dne 2. 10. 2007 a pozemek par. č. 2586/26 ostatní plocha, silnice o výměře 87 m2 - zaměřený geometrickým plánem č. 179-6770/2003 ze dne 2. 6. 2003, vše v k. ú. Svatoslav u Třebíče a obci Svatoslav z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Svatoslav;
 • nabýt darem pozemky par. č. 71/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 355 m2, par. č. 2610/26 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13 m2 a zastávkový pruh na pozemku par. č. 71/4 zaměřené geometrickým plánem 179-6770/2003 ze dne 2. 6. 2003, vše v k. ú. Svatoslav u Třebíče a obci Svatoslav, z vlastnictví obce Svatoslav do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2007-07.doc

08. Darování pozemků a stavby pozemní komunikace - k. ú. Petrovice u Humpolce
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s žádostí města Humpolec o převod pozemků v k. ú. Petrovice u Humpolce do vlastnictví města Humpolec. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1644/35/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 596/5 - ost. plocha, silnice, par. č. 596/11 - ost. plocha, silnice a par. č. 641/3 - ost. plocha, silnice v k. ú. Petrovice u Humpolce, obec Humpolec a komunikaci na těchto pozemcích postavenou, včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2007-08.doc

09. Prodej bytové jednotky v k. ú. a obci Lesonice
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému návrhu prodat bytové jednotky v k. ú. a obci Lesonice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1645/35/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 18. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2007-09.doc

10. Vložení nabytých pozemků do správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatky zřizovací listiny shora uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1646/35/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje formou schválení dodatků zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, vložit pozemky dle materiálu RK-35-2007-10, př. 1, do správy této příspěvkové organizace
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2007-10.doc, RK-35-2007-10, př. 1

11. Návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje 0244/04/2007/ZK
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, upřesnil radě kraje návrh na změnu usnesení 0244/04/2007/ZK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1647/35/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 18. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2007-11.doc

12. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicí II/360 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje informace k navrhovanému majetkoprávnímu vypořádání pozemků zastavěných silnicí II/360 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1648/35/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt koupí pozemky v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-35-2007-12 př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2007-12.doc

13. Koupě nemovitosti v obci a k. ú. Humpolec
Na zasedání se dostavila M. Matějková. P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vykoupit nemovitosti v obci a k. ú. Humpolec do vlastnictví kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1649/35/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout o nabytí budovy bez čp/če, zemědělská stavba na st. parc. č. 2432/1, 2432/2 a 2432/3, v obci a katastrálním území Humpolec z vlastnictví Zemědělské kooperace "ZEKO" a.s. v Humpolci, se sídlem Humpolec, Nádražní 101, PSČ 396 01, IČ 48200662 do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 177 000 Kč;
 • rozhodnout o zřízení předkupního práva na budovu bez čp/če, zemědělská stavba na st. parc. č. 2432/1, 2432/2 a 2432/3 ("předmět koupě"), v obci a katastrálním území Humpolec, na dobu neurčitou za kupní cenu, která ke dni uplatnění předkupního práva bude stanovena ve výši ceny v místě a čase obvyklé dle znaleckého posudku snížené o částku ve výši 1 564 550 Kč, pokud by kraj Vysočina chtěl předmět koupě zcizit, nebo pokud předmět koupě nebude využíván k činnostem spojených s výrobou a zpracováním masa, masných výrobků, nebo v případě zrušení výchovy a vzdělávání občanů zajišťované Školním statkem Humpolec, ve prospěch Zemědělské kooperace "ZEKO" a. s. v Humpolci, se sídlem Humpolec, Nádražní 101, PSČ 396 01, IČ 48200662;
schvaluje
 • v rámci výdajové části rozpočtu kraje snížení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3125 Střediska praktického vyučování a školní hospodářství, položky 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 177 000,- Kč určené pro při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 177 000,- Kč;
 • snížení závazného ukazatele příspěvku na provoz Školnímu statku Humpolec (IČ 00072583) o částku 177 000,- Kč za účelem zdrojového krytí úhrady kupní ceny budovy bez čp/če, zemědělská stavba na st. parc. č. 2432/1, 2432/2 a 2432/3, v obci a katastrálním území Humpolec.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2007-13.doc

14. Uzavření dohody o poskytnutí náhrady dle zákona č. 229/1991 Sb., o půdě, ve znění pozdějších předpisů
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s žádostí advokáta JUDr. P. Cardy o uzavření dohody o poskytnutí náhrady za znehodnocení nemovitostí v k. ú. Borovnice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1650/35/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi krajem Vysočina a Jaroslavem Martinovským bytem BC CANADA, Courtenay,
685-25 TH STREET, RČ: 470506/450, zastoupeným dle plné moci ze dne 17. 8. 1999 advokátem JUDr. Petrem Cardou dohodu o poskytnutí náhrady za znehodnocení domu č. p. 3 postaveného na pozemku st. par. č. 76, domu č.p. 1 postaveného na pozemku st. par. č. 89 a stodoly postavené na pozemku st. par. č. 72, vše v k. ú. Borovnice u Jimramova, obec Borovnice, vydaných oprávněné osobě v podílu id. 1/4 celku na základě zákona č. 229/1991 Sb., o půdě, ve znění pozdějších předpisů s tím, že částka stanovená k náhradě činí dle znaleckého posudku 230 081,50 Kč a bude ji v souladu se zněním ustanovení § 18 a zákona č. 229/1991 Sb., o půdě, ve znění pozdějších předpisů plnit Pozemkový fond České republiky.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2008
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2007-14.doc

15. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s žádostí investorů o vyslovení souhlasného stanoviska se stavbou na pozemcích ve vlastnictví kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1651/35/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-35-2007-15, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-35-2007-15, př. 1;
 • rozhoduje zveřejnit záměr darování pozemků zastavěných chodníkem investorským obcím dle materiálu RK-35-2007-15, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem investorské obci části pozemků zastavěné chodníky dle geometrických plánů vyhotovených na náklady investora.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2007-15.doc, RK-35-2007-15, př. 1

16. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhy na uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1652/35/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými dle materiálu RK-35-2007-16, př. 1 a za podmínek dle téhož materiálu, kterými budou zatíženy pozemky ve vlastnictví kraje Vysočina a smlouvy o zřízení věcného břemene dle téhož materiálu a za týchž podmínek.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2007-16.doc, RK-35-2007-16, př. 1

17. Dodatek ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých a Příkazní smlouvy, mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o úpravě pronájmu nemovitého majetku a úpravě rozsahu činnosti shora uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1653/35/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých dle materiálu RK-35-2007-17, př. 1 mezi Vysočinou a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací;
 • uzavřít Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy dle materiálu RK-35-2007-17, př. 2 mezi Vysočinou a Nemocnicí Jihlava; příspěvkovou organizací.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava příspěvková organizace, odbor majetkový
termín: 15. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2007-17.doc, RK-35-2007-17, př. 1, RK-35-2007-17, př. 2

51. Návrh na zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1654/35/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci „Střední škola stavební Třebíč výměna otopných těles“ do přílohy M1, rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, kapitoly Nemovitý majetek, rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 s tím, že finanční krytí nové akce bude zajištěno změnou rozpisu rozpočtu v rámci přílohy M1.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: prosinec 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2007-51

18. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, Z. Navrkal, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti odboru dopravy a silničního hospodářství, požádali radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1655/35/2007/RK
Rada kraje
deleguje
pana Jaroslava Huláka a zástupce politického klubu ČSSD a Mgr. Jana Bočka, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a pana Zdeňka Jirsu a zástupce politického klubu ČSSD a Ing. Ivanu Ševecovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek na "Dodávku taženého zametače pro provoz Žďár nad Sázavou", která se uskuteční dne 19. 12. 2007
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 10. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2007-18.doc

19. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2008
I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, Z. Navrkal, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti odboru dopravy a silničního hospodářství, podali radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2008. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1656/35/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti území kraje Vysočina pro rok 2008:
 • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 239 070 tis. Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,8 mil počtu ujetých km. Žákovské jízdné ve výši 23 230 tis. Kč;
 • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 263 610 tis. Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 4,6 mil počtu ujetých vlkm. Žákovské jízdné ve výši 7 000 tis. Kč.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2007-19.doc, RK-35-2007-19, př. 1

20. Program obnovy venkova 2007 - žádosti obcí o výjimku ze Zásad
T. Čihák, pověřen řízením odboru regionálního rozvoje, D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, informovali radu kraje o předložených žádostech jednotlivých obcí o výjimku ze Zásad. Projednávání se zúčastnily V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje, M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení dle varianty A.
Usnesení 1657/35/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • při rozdělování přebytku hospodaření roku 2007 navýšit o neposkytnuté dotace kapitolu Regionální rozvoj ORJ 9000 § 3699 položku Územní rozvoj Program obnovy venkova pro rok 2008.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2007-20.doc, RK-35-2007-20, př. 1, RK-35-2007-20, př. 2

21. Výpověď smlouvy na realizaci akce v rámci 3. výzvy GS na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
T. Čihák, pověřen řízením odboru regionálního rozvoje, upřesnil radě kraje předložený materiál. Projednávání se zúčastnily B. Šprynarová, pracovnice oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje, M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje.V průběhu jednání odešli M. Matějková, I. Rohovský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1658/35/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje zrušit rozhodnutí o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.59.3/4737 učiněné dne 26. 9. 2006 usnesením č. 0439/07/2006/ZK příjemci podpory AEK svařovací technika s. r. o., Tyršova 293, 675 22 Třebíč, IČ 262 64 421, ve výši 828 000,- Kč.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2007-21.doc, RK-35-2007-21, př. 1

22. Návrh na provedení rozpočtového opatření z rámci kapitoly Regionální rozvoj
T. Čihák, pověřen řízením odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Projednávání se zúčastnily V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje, B. Šprynarová, pracovnice oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje, M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje. V průběhu jednání přišla M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1659/35/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj spočívající ve snížení § 2139 Ostatní záležitosti zahraničního obchodu, položky 5169 Nákup ostatních služeb o částku 80 000 Kč za současného zvýšení § 2141 Vnitřní obchod, položky 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku o částku 50 000 Kč za účelem finančního dokrytí úhrady za zpracování autorských originálů map Tématického atlasu Vysočina a zvýšení § 3636 Územní rozvoj, položky 5901 Nespecifikované rezervy o částku 30 000 Kč za účelem finančního dokrytí poskytnutí dotací na podporu a propagaci místní Agendy 21.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor
termín: 10. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2007-22.doc

23. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. č. CZ.04.1.05/3.2.61.3/4575
T. Čihák, pověřen řízením odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 3 Smlouvy o poskytnutí podpory. Projednávání se zúčastnily V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje, M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, I. Dvořáková, pracovnice oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1660/35/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 3 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Zprovoznění integračního centra pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, č. smlouvy 4575, dle materiálu RK-35-2007-23, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2007.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2007-23.doc, RK-35-2007-23, př. 1, RK-35-2007-23, př. 2

24. Grantová schémata 1.1, 4.1.2 a 4.2.2 - převody finančních prostředků z FSR v roce 2008
T. Čihák, pověřen řízením odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv v roce 2008. Projednávání se zúčastnily V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje, M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, I. Dvořáková, pracovnice oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1661/35/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků ve výši:
 • max. 9 300 000 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet (AÚ 236 62) určený k realizaci Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP;
 • max. 2 600 000 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet (AÚ 236 63) určený k realizaci Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP;
 • max. 3 800 000 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet (AÚ 236 65) určený k realizaci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.1.2 SROP;
 • max. 8 300 000 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet (AÚ 236 64) určený k realizaci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
s tím, že rozpočtová opatření a převod těchto prostředků budou uskutečňovány v roce 2008 průběžně, dle intenzity a výše schválených žádostí o platby u jednotlivých akcí.
odpovědnost: odbor ekonomický, odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2007-24.doc

25. Jmenování ředitele Vysočina Tourism, příspěvkové organizace a Smlouva o výpůjčce
T. Čihák, pověřen řízením odboru regionálního rozvoje, informoval radu kraje o návrhu jmenovat do funkce ředitele shora uvedené příspěvkové organizace s účinností od 1. 1. 2008. Projednávání se zúčastnily V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje, M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, I. Dvořáková, pracovnice oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1662/35/2007/RK
Rada kraje
jmenuje
Ivanu Mahelovou do funkce ředitele Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, s účinností od 1. 1. 2008 na dobu určitou do ukončení výběrového řízení na místo ředitele Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-35-2007-25, př. 1;
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o výpůjčce mezi krajem Vysočina a Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-35-2007-25, př. 2;
souhlasí
s umístěním sídla Vysočina Tourism, příspěvková organizace na adrese Žižkova 16, 586 01 Jihlava, budova č.p. 1936, stojící na pozemku p.č. 4066, to vše v obci a k. ú. Jihlava, okres Jihlava, ul. Žižkova, která je zapsaná na LV č. 1962 u Katastrálního úřadu v Jihlavě a je ve vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 1. 2008
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2007-25.doc, RK-35-2007-25, př. 2

26. Poskytnutí dotace na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 v kraji Vysočina obcím z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007
T. Čihák, pověřen řízením odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout neinvestiční dotace obcím. Projednávání se zúčastnily V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje, M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1663/35/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční dotace ve výši uvedené v materiálu RK-35-2007- 26, př. 1 obcím uvedeným v materiálu RK-35-2007-26, př. 1 na realizaci akcí uvedených v materiálu RK-35-2007-26, př. 1 z kapitoly Regionální rozvoj, § 3636 Územní rozvoj v celkové výši 321 759 Kč na podporu naplňování a propagace místní Agendy 21 v kraji Vysočina dle materiálu RK- 35-2007-26, př. 1.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje, Odbor ekonomický
termín: 15. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2007-26.doc,

27. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina
T. Čihák, pověřen řízením odboru regionálního rozvoje, M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, seznámili radu kraje s aktualizací daných Zásad. Projednávání se zúčastnila V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Závěrem rozsáhlé diskuse se rada kraje s předkladatelem shodli na úpravách předložených Zásad a jejich předložení na dalším zasedání rady kraje k projednání.
Zdrojové materiály: RK-35-2007-27.doc, RK-35-2007-27, př. 1, RK-35-2007-27, př. 2, RK-35-2007-27, př. 3, RK-35-2007-27, př. 4, RK-35-2007-27, př. 5

52. Odvolání a volba člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
T. Čihák, pověřen řízením odboru regionálního rozvoje, V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje, seznámili radu kraje s návrhem odvolat a zvolit člena shora uvedeného Výboru. Projednávání se zúčastnila M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1664/35/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • odvolat z funkce člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod PaedDr. Martinu Matějkovou, člena Zastupitelstva kraje Vysočina;
 • zvolit členem Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Ing. Janu Fischerovou,CSc., člena Zastupitelstva kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2007-52

28. Návrh na provedení rozpočtového opatření 2007 - poskytnutí neinvestiční dotace Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci, na vydání publikace "Kroje na Horácku"
Na zasedání se dostavil J. Vondráček. K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. V průběhu jednání přišel I. Rohovský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1665/35/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci, IČ 00090735, ve výši 322 tis. Kč s určením na úhradu nákladů spojených s vydáním publikace "Kroje na Horácku" a
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura, snížení §3319-Ostatní záležitosti kultury, položky 5901-Nespecifikované rezervy o částku 82 tis. Kč při současném zvýšení §3315-Činnost muzeí a galerií, položky 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 82 tis. Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura, snížení §3317-Výstavní činnosti v kultuře, položky 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek o částku 25 tis. Kč, položky 5139-Nákup materiálu j. n. o částku 25 tis. Kč, položky 5169-Nákup ostatních služeb o částku 60 tis. Kč a položky 5901-Nespecifikované rezervy o částku 40 tis. Kč při současném zvýšení §3315-Činnost muzeí a galerií, položky 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 150 tis. Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje, a to zvýšení kapitoly Kultura, §3315-Činnost muzeí a galerií, položky 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 90 tis. Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409-Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 90 tis. Kč;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, pro rok 2007 o částku 322 tis. Kč s určením na úhradu nákladů spojených s vydáním publikace "Kroje na Horácku".
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 20. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2007-28.doc, RK-35-2007-28, př. 1

29. Žádost o finanční příspěvek
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostí obce Kamenice o poskytnutí finanční dotace na pořízení nového výtahu do školní kuchyně v Kamenici. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1666/35/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout obci Kamenice finanční příspěvek ve výši 180 000 Kč na pořízení výtahu do školní kuchyně.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2007-29.doc, RK-35-2007-29, př. 1

30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2007 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 15. 11. 2007
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1667/35/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT ve výši 17 tis. Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení na úhradu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2007 dle materiálu RK-35-2007-30;
 • změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání na rok 2007 dle materiálu RK-35-2007-30, př. 1 a
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj ve výši 1 392 312 tis. Kč dle materiálu RK-35-2007-30, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce ve výši 2 339 088 tis. Kč dle materiálu RK-35-2007-30, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2007-30.doc, RK-35-2007-30, př. 1, RK-35-2007-30, př. 2, RK-35-2007-30, př. 3

31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských projektů
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1668/35/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání - Podpora volnočasových aktivit, soutěží, mezinárodní spolupráce a sportu Střední škole obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o., IČ 47900539 ve výši 98 000 Kč na dofinancování evropského projektu Španělská výzva pro žďárské žáky; a
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání - Podpora volnočasových aktivit, soutěží, mezinárodní spolupráce a sportu Vysoké škole polytechnické Jihlava, IČ 71226401 ve výši 49 000 Kč na dofinancování evropského projektu ERASMUS mobility VŠPJ 2007/2008.
odpovědnost: OŠMS, EO
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2007-31.doc, RK-35-2007-31, př. 1, RK-35-2007-31, př. 2

32. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout finanční příspěvky na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 2013. Projednávání se zúčastnili O. Kameníková, vedoucí oddělení zemědělství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, R. Zvolánek, referent oddělení vodního hospodářství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1669/35/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace v rámci kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1 podle materiálu RK-35-2007-32, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace v rámci kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1 podle materiálu RK-35-2007-32, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 18. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2007-32.doc

33. Návrh Dodatku č. 2 "Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití" (dále jen "Zásady")
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 2 daných Zásad. Projednávání se zúčastnili O. Kameníková, vedoucí oddělení zemědělství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, R. Zvolánek, referent oddělení vodního hospodářství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1670/35/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 2 "Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití" dle materiálu RK-35-2007-33, př. 4.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2007-33.doc, RK-35-2007-33, př. 1, RK-35-2007-33, př. 2, RK-35-2007-33, př. 3, RK-35-2007-33, př. 4

34. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi na rok 2008
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, upřesnil radě kraje předložený návrh Zásad. Projednávání se zúčastnili O. Kameníková, vedoucí oddělení zemědělství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, R. Zvolánek, referent oddělení vodního hospodářství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1671/35/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi na rok 2008 dle materiálu RK-35-2007-34, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 18. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2007-34.doc, RK-35-2007-34, př. 1

35. Projekt kraje Vysočina na čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí na území NATURA 2000 v kraji Vysočina
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, seznámil radu kraje s navrhovaným postupem zabezpečení přípravy uvedeného projektu. Projednávání se zúčastnila I. Koutníková, pracovnice oddělení ochrany přírodních zdrojů odboru životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1672/35/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
návrh postupu na zabezpečení přípravy projektu "Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v kraji Vysočina" dle materiálu RK-35-2007-35, který by měl být předložen do Operačního programu Životní prostředí;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na přípravu a realizaci projektu "Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v kraji Vysočina" v celkové výši max. 14 mil. Kč na zvláštní účet projektu s tím, že finance budou uvolňovány v průběhu let 2008 - 2010 postupně dle aktuální potřeby projektu;
 • závazek kraje Vysočina na předfinancování projektu "Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v kraji Vysočina" v letech 2007 - 2010 v celkové výši max. 14 mil. Kč a závazek na zajištění vlastních zdrojů financování projektu "Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v kraji Vysočina" ve výši max. 1,4 mil. Kč;
ukládá
OŽP dopracovat žádost o podporu projektu "Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v kraji Vysočina" a předložit ji ke schválení radě kraje.
odpovědnost: OŽP
termín: 31. 1. 2008
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2007-35.doc, RK-35-2007-35, př. 1

36. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu systémové výstavby a financování datových úložišť veřejné správy na území kraje Vysočina
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu Zásad. V průběhu jednání odešla M. Matějková. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1673/35/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu systémové výstavby a financování datových úložišť veřejné správy na území kraje Vysočina dle materiálu RK-35-2007-36, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: prosinec 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2007-36.doc, RK-35-2007-36, př. 1

37. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina v roce 2007
I. Rohovský předložil radě kraje předložil radě kraje zápisy o provedení kontroly v tomto roce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1674/35/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zápisy o provedení kontroly č. 1/2007, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 5/2007 a 6/2007 předložené Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina dle materiálů RK-35-2007-37, př. 1, RK-35-2007-37, př. 2, RK-35-2007-37, př. 3, RK-35-2007-37, př. 4, RK-35-2007-37, př. 5, RK-35-2007-37, př. 6.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru
termín: 18. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2007-37.doc, RK-35-2007-37, př. 1, RK-35-2007-37, př. 2, RK-35-2007-37, př. 3, RK-35-2007-37, př. 4, RK-35-2007-37, př. 5, RK-35-2007-37, př. 6

38. Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2008
I. Rohovský předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit plán činnosti kontrolního výboru na rok 2008. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1675/35/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2008 dle materiálu RK-35-2007-38, př. 1.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2007-38.doc, RK-35-2007-38, př. 1

39. Zdravotní plán kraje Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, sdělily radě kraje doplňující detaily k předloženému Zdravotnímu plánu kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. V průběhu jednání přišla M. Matějková. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1676/35/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zdravotní plán kraje Vysočina dle materiálu RK-35-2007-39, př. 1upr1;
ukládá
odboru sociálních věcí a zdravotnictví a náměstkovi hejtmana kraje pro oblast zdravotnictví aktualizovat Zdravotní plán kraje Vysočina do 30. 9. 2008.
odpovědnost: náměstek pro zdravotní péči, OSVZ
termín: 30. 09. 2008
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2007-39.doc, RK-35-2007-39, př. 1, RK-35-2007-39, př. 2, RK-35-2007-39, př. 2a, RK-35-2007-39, př. 2b, RK-35-2007-39, př. 2c, RK-35-2007-39, př. 2d, RK-35-2007-39, př. 2e, RK-35-2007-39, př. 2f, RK-35-2007-39, př. 2g, RK-35-2007-39, př. 2h

40. Zrušení akciových společností
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, sdělily radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1677/35/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout
  • o zrušení části usnesení č. 0463/07/2005/ZK ze dne 18. 10. 2005, kterým zastupitelstvo kraje rozhodlo o založení akciových společností Jihlavská nemocnice, a. s., Novoměstská nemocnice, a. s., a Třebíčská nemocnice, a. s., a kterým dále schválilo jejich zakladatelské listiny a stanovy;
  • o zrušení Pelhřimovské nemocnice, a. s. s likvidací;
  • o zrušení Havlíčkobrodské nemocnice, a. s. s likvidací;
 • jmenovat
 • Ing. Pavla Hralu likvidátorem Pelhřimovské nemocnice, a. s.;
 • MUDr. Víta Kaňkovského likvidátorem Havlíčkobrodské nemocnice, a. s.
odpovědnost: OSVZ
termín: 30. 06. 2008
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2007-40.doc

41. Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložily radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje návrh na úpravu zřizovací listiny shora uvedené příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1678/35/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit dodatek č. 9 Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-35-2007-41, př. 1;
 • rozhodnout o převodu majetku dle materiálu RK-35-2007-41, př. 2 mezi Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací zřizovanou krajem a krajem.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2007-41.doc, RK-35-2007-41, př. 1, RK-35-2007-41, př. 2

42. Delegace zástupců kraje Vysočina do hodnotící komise
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, požádali radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Projednávání se zúčastnila D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1679/35/2007/RK
Rada kraje
deleguje
Ing. Františka Bradáče zástupce politické strany ČSSD, a Jana Kotena, pracovníka oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jako zástupce zřizovatele a Mgr. Jana Štefáčka zástupce politické strany ČSSD a JUDr. Věru Švarcovou, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro dvě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Zřízení výjezdového stanoviště Rychlé lékařské pomoci - Poliklinika Žďár nad Sázavou" jejichž zadavatelem je Město Žďár nad Sázavou. Předmětem prvé zakázky je zřízení výjezdového stanoviště Rychlé lékařské pomoci a předmětem druhé je zajištění výkonu inženýrské činnosti.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 5. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2007-42.doc

43. Projektové záměry kraje Vysočina na čerpání prostředků z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod na nemocniční infrastrukturu v kraji Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozbor financování uvedených investičních akcí. M. Černý, ředitel sekce pro rozvoj regionu, krátce okomentoval předložený materiál. Projednávání se zúčastnili J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1680/35/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí
 • rozbor možných způsobů financování investičních akcí "Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě", "Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov", "Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč", "Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod" uvedených v materiálu RK-35-2007-43, př. 2;
 • plán realizace projektů dle přílohy RK-35-2007-43, př. 5;
 • schválit převod finančních prostředků v celkové hodnotě max. 1 155 mil. Kč z Fondu strategických rezerv na přípravu a částečnou realizaci projektů: "Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě" částkou max. 355 mil. Kč, projekt "Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov" částkou max. 380 mil. Kč, projekt "Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč" částkou max. 260 mil. Kč, projekt "Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod" částkou max. 160 mil. Kč na zvláštní účty jednotlivých projektů.  Finance budou uvolňovány v průběhu let 2008 2012 postupně dle aktuální potřeby každého projektu.
odpovědnost: OSVZ, OE
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2007-43.doc, RK-35-2007-43, př. 1, RK-35-2007-43, př. 2, RK-35-2007-43, př. 3a, RK-35-2007-43, př. 3b, RK-35-2007-43, př. 3c, RK-35-2007-43, př. 3d, RK-35-2007-43, př. 4, RK-35-2007-43, př. 5, RK-35-2007-43, př. 6

44. Předfinancování projektů kraje
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, podali radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnila D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví. V průběhu jednání odešli J. Vondráček, M. Vystrčil, P. Hájek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1681/35/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést finanční prostředky v celkové výši max. 600 000,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje č. 4200060399/6800 za účelem předfinancování aktivit projektu "Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality sociálních služeb v rezidenčních službách v kraji Vysočina"; finanční prostředky budou převáděny postupně podle potřeby.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2007-44.doc

45. Hmotná zainteresovanost ředitelů nemocnic
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložily radě kraje návrh schválit odměny pro ředitele nemocnic kraje Vysočina za 1. pololetí 2007. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1682/35/2007/RK
Rada kraje
stanoví
odměny pro ředitele nemocnic zřizovaných krajem Vysočina za výsledky hospodaření nemocnic dosažených v 1. pololetí 2007 dle materiálu RK-35-2007-45, př. 2;
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele "Limit mzdových prostředků" na rok 2007 u nemocnic zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-35-2007-45, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ředitelé nemocnic
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2007-45.doc

47. Náhrada výdělku
K materiálu, který zpracoval odbor sekretariátu hejtmana, nebyly vzneseny žádné připomínky a rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1683/35/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje stanovit výši paušální částky 200 Kč za 1 hodinu, která bude poskytována jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, za podmínek dle materiálu RK-35-2007-47.
odpovědnost: OSH, EO
termín: 18. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2007-47.doc

48. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny a vzdání se odměny člena řídicího výboru Fondu Vysočiny
K návrhu, který zpracoval odbor sekretariátu hejtmana, nebyly vzneseny žádné připomínky a rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1684/35/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit odměny pro členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 6. 2007 - 30. 11. 2007 dle materiálu RK-35-2007-48, př. 1.
odpovědnost: OSH, OSŔKŽÚ (personální oddělení)
termín: 18. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2007-48.doc, RK-35-2007-48, př. 1

49. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
K návrhu, který zpracoval odbor sekretariátu hejtmana, nebyly vzneseny žádné připomínky a rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1685/35/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období
  1. 6. 2007 - 30. 11. 2007 dle materiálu RK-35-2007-49, př. 1;
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období
  1. 6. 2007 - 30. 11. 2007 dle materiálu RK-35-2007-49, př. 2.
odpovědnost: OSH, OSŘKŽÚ (personální oddělení)
termín: 18. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2007-49.doc, RK-35-2007-49, př. 1, RK-35-2007-49, př. 2

46. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje Vysočina na 2008 - 2009
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, podali radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje Vysočina na období 2008 2009. Projednávání se zúčastnila D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví. V průběhu jednání přišli M. Vystrčil, J. Vondráček, P. Hájek. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1686/35/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si podle § 37 Zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvalování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje Vysočina včetně jeho změn;
 • schválit návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje Vysočina na období 2008 - 2009 dle materiálů RK-35-2007-46, př. 1upr1, RK-35-2007-46, př. 2;
 • vzít na vědomí podkladový materiál RK-35-2007-46, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2007-46.doc, RK-35-2007-46, př. 1, RK-35-2007-46, př. 2, RK-35-2007-46, př. 3

50. Příprava na zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2007
Rada kraje projednala informativní materiál k zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2007. Schválené materiály ze zasedání rad kraje č. 31/2007 34/2007 budou zařazeny do programu jednání zastupitelstva kraje č. 7/2007, které se bude konat dne 18. 12. 2007.
Navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 6/2007
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu
 4. Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008
 5. Návrh Smlouvy o spolupráci mezi krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
 6. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost městyse Strážek o finanční pomoc na odstranění povodňových škod
 7. Náhrada výdělku
 8. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny a vzdání se odměny člena řídicího výboru Fondu Vysočiny
 9. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
 10. Darování pozemků v k. ú. Rokytno na Moravě a obci Nové Město na Moravě
 11. Prodej pozemku v k. ú. a obci Nová Cerekev
 12. Prodej pozemků v k. ú. a obci Borač
 13. Darování pozemků v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a obci Vilémov
 14. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Svatoslav u Třebíče a obci Svatoslav
 15. Koupě pozemků zastavěných silnicí III. třídy v k. ú. Volichov a obci krásná Hora
 16. Darování pozemků a stavby komunikace - k. ú. Petrovice u Humpolce, obec Humpolec
 17. Vložení nabytých pozemků do správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
 18. Darování pozemků v k. ú. Horní Bobrová, obec Bobrová
 19. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina
 20. Nabytí pozemků pro akci "II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 1. - 3. úsek"
 21. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi III/1333 a III/1334 v k. ú. a obci Proseč pod Křemešníkem
 22. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicí II/360 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava
 23. Nabytí nemovitosti pro stavbu "II/405 Příseka - Brtnice"
 24. Darování pozemků v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč
 25. Budoucí převod pozemků v k. ú. Lomy u Jemnice a obci Lomy do vlastnictví obce Lomy
 26. Vyjmutí nemovitostí ze správy Střední školy stavební Jihlava
 27. Koupě nemovitosti v obci a k. ú. Humpolec
 28. Návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje 0244/04/2007/ZK
 29. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. a obec Jihlava Vědeckotechnologický park Jihlava
 30. Návrh Dodatku č. 2 "Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití" (dále jen "Zásady")
 31. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
 32. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2008
 33. Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2008
 34. Neuzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.1/0004
 35. Aktualizace programové části Programu rozvoje kraje Vysočina
 36. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. č. CZ.04.1.05/3.2.61.3/4575
 37. Odvolání a volba člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
 38. Program obnovy venkova 2007 - žádosti obcí o výjimku ze Zásad
 39. Výpověď smlouvy na realizaci akce v rámci 3. výzvy GS na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
 40. Poskytnutí dotace na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 v kraji Vysočina obcím z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007
 41. Grantová schémata 1.1, 4.1.2 a 4.2.2 - převody finančních prostředků z FSR v roce 2008
 42. Projektové záměry kraje Vysočina na čerpání prostředků z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod na nemocniční infrastrukturu v kraji Vysočina
 43. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty
 44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na realizaci rozvojového programu Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v regionech, Střední škola stavební Jihlava - vyúčtování příspěvku na provoz
 45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci Rozvojového programu ve vzdělávání "Další vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti se zavedením nové maturitní zkoušky"
 46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2007 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 15. 11. 2007
 47. Žádost o finanční příspěvek
 48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských projektů
 49. Sub-projekty doporučené k podpoře v rámci 1. průběžné výzvy programu Kulturní dědictví Vysočiny
 50. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi na rok 2008
 51. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu systémové výstavby a financování datových úložišť veřejné správy na území kraje Vysočina
 52. FOND VYSOČINY - finanční alokace FV pro rok 2008
 53. Předfinancování projektů kraje
 54. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje Vysočina na 2008 2009
 55. Projekt kraje Vysočina na čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí na území NATURA 2000 v kraji Vysočina
 56. Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 57. Zrušení akciových společností
 58. Zdravotní plán kraje Vysočina
 59. Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2008
 60. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina v roce 2007
 61. Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2008
 62. Prodej bytové jednotky v k. ú. a obci Lesonice
 63. Rozprava členů zastupitelstva

53. Rozprava členů rady
Rada kraje v rámci rozpravy projednala materiál OŠMS “Vysokoškolské studium se zaměřením na stavebnictví v Havlíčkově Brodu” a závěrem diskuse pověřila M. Matějkovou a odbor školství, mládeže a sportu, dalším jednáním s městem Havlíčkův Brod a Fakultou stavební VUT Brno. Zároveň bylo domluveno, že o výsledcích jednání bude rada kraje průběžně informována.
Dále V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, informovaly radu kraje o navrhovaném systému zajištění LSPP v kraji Vysočina od 1. 1. 2008.

M. Vystrčil ukončil zasedání rady kraje č. 35/2007 s tím, že další zasedání se bude konat dne 11. 12. 2007, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 35/2007 dne 4. 12. 2007.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 7. 12. 2007 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz