Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 36/2007 - 11.12.2007

ČísloNázev
01Pozvánka
02Darování pozemku v k. ú. Perknov, obec Havlíčkův Brod
03Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. a obci Pelhřimov po ukončení stavby "Silnice II/112, rekonstrukce ulice Rynárecké v Pelhřimově"
04Veřejná zakázka malého rozsahu "SÚS Havlíčkův Brod - provozní budova cestního dozorství Ledeč nad Sázavou - dodatečné stavební práce"
05Veřejná zakázka malého rozsahu "ÚSP Zboží - rekonstrukce - dodatečné stavební práce"
06Návrh na zařazení nové akce akce v kapitole Nemovitý majetek
07Uzavření nájemních smluv a smlouvy o výpůjčce na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu "III/406 Salavice - úprava křižovatky", zrušení usnesení 0923/22/2007/RK
08Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
09Věcné břemeno pro přeložku vedení sdělovacího kabelu v k. ú. Bohdalov
10Návrh na změnu plánu čerpání investičního fondu - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
11Posouzení možnosti dalšího rozvoje letiště
12Návrh na provedení rozpočtového opatření - projekt Severojižní propojení kraje Vysočina
13Návrh na provedení rozpočtového opatření - ukončení projektu II/602 Jihlava - Velké Meziříčí, rekonstrukce
14Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku kultury
15Návrh na úpravu investičního plánu pro rok 2007 u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
16Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2007 - zrušení usnesení Rady kraje Vysočina č. 0531/14/2007/RK ze dne 17. 4. 2007
17Fond Vysočiny - projekt FV 005/182/07
18Návrh na úpravu peněžních fondů pro rok 2007 u příspěvkových organizací na úseku kultury
19Poskytnutí finanční dotace pořadateli krajské přehlídky "Pohádkový mlejnek"
20Fond Vysočiny - uložení penále z prodlení
21Změna místa realizace projektů reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.59.3/4747 a reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.59.3/4748
22Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akci "Poskytování kvalitního ubytování, stravování a služeb lázeňského typu pod "jednou střechou" tuzemským a zahraničním turistům" v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktu
23Rozpočtová opatření u grantových schémat kraje Vysočina - přijetí dotací z MMR v roce 2008 a jejich průběžné vyplácení
24Rozpočtové opatření - převod konečného zůstatku na zvláštním účtu "Technická pomoc - SROP" do Fondu strategických rezerv po ukončení projektu
25Stanovení platu ředitele Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
26Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
26 upr1 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
27Informativní zpráva o výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu "Zajištění Semináře podpora tvorby projektů pro plánovací období 2007-2013 v rámci projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci p
28Dodatky ke smlouvám o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny v rámci programu Výzkum vývoj pro inovace 2006
29Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost Záchranné brigády kynologů kraje Vysočina o dotaci na zakoupení lodního motoru
30Návrh na povolení úlevy z odvodu za porušení rozpočtové kázně
31Větrný park Stonařov - stanovisko kraje ke zjišťovacímu řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
32Návrh na provedení rozpočtového opatření a vrácení nevyčerpané účelové investiční dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích státnímu rozpočtu
33Smlouva o výpůjčce - Třebíč
34Pronájem nebytových prostor Jihlava, Tolstého 15
35Provádění rozpočtových opatření týkajících se přijetí a použití účelových dotací ze státního rozpočtu ČR a ze státních fondů v závěru roku 2007
36Vyhodnocení plnění POH kraje Vysočina za rok 2006
37Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování pohárů pro vítěze Mezinárodního hokejového turnaje žáků 5. tříd
38Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství
39Návrh rozpočtového opatření na rok 2007 - příjmy z pronájmu nemovitého majetku a movitých věcí a změna závazného ukazatele u Střední průmyslové školy Třebíč, Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč, IČ 66610702
40Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2007
41Návrh na jmenování komise pro posouzení žádostí a schvalování dotací na podporu certifikace středních škol
42Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory (FV 051/168/07)
43Vyhlášení sportovce kraje Vysočina za rok 2007
44Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna schváleného rozpočtu kraje, změna závazných ukazatelů Střední školy stavební Jihlava
45Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora romských žáků středních škol
46Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace MŠMT ČR na realizaci Rozvojového programu ve vzdělávání "Program na podporu pokrytí konektivity škol v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání v roce 2
46upr1Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace MŠMT ČR na realizaci Rozvojového programu ve vzdělávání "Program na podporu pokrytí konektivity škol v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání v roce 2
47Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na prodloužení pokusného ověřování výuky podle školního vzdělávacího programu (pokračování projektů PILOT 1 a PILOT Z) a dotace v rámci rozvojového programu Podpora e
48Návrh na uzavření Dohody o spolupráci Sdružení automobilového průmyslu s krajem Vysočina
49Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Týden vzdělávání dospělých
50Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za 2. pololetí 2007
51Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
52Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotací ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a schválení výplaty příspěvku na účet Dětského domova Kamenice nad Lipou a Dětského c
53Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace
54Žádost Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o souhlas s uzavřením smlouvy
55Návrh na odepsání pohledávek v Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizaci
56Změna investičního plánu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace na rok 2007
57Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví a návrh změny investičního plánu u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2007
58Změna investičního plánu Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace na rok 2007
59Návrh na změnu investičního plánu Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci na rok 2007
60Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - odvod z investičního fondu Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
61Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
62Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
63Výpůjčky v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
64Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
65Mimořádné odměny ředitelů vybraných příspěvkových organizací zřizovaných v oblasti zdravotnictví
66Rozpočtové opatření - změna závazného ukazatele příspěvek na provoz u příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2007 za odvětví sociální péče a veřejná zakázka "Pečovatelská lůžka elektricky a mechanicky polohovatelná, pasivní a aktivní
67Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace
68Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2007 u Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace a u Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace
69Návrh rozpočtového opatření - finanční plnění vyplývající z agendy příkazních smluv za období leden - říjen 2007 u kapitoly Zdravotnictví
70Návrh na upuštění od vymáhání pohledávek
71Schválení účasti kraje Vysočina jako partnera projektu Evropské územní spolupráce "RECOM-CZ-AT-Regional Cooperation Management CZ-AT"
72Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt kraje Vysočina "Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality sociálních služeb v rezidenčních službách v kraji Vysočina"
73Návrh zástupců kraje Vysočina do komise ministra kultury pro nakládání s památkovým fondem v kraji Vysočina
74Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2008
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz