Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 7/2017 - 21.02.2017

ČísloNázev
01Pozvánka
02Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017
03Jmenování hodnotící komise pro nadlimitní veřejnou zakázku Vydávání novin Kraj Vysočina včetně realizace jejich multimediálního obsahu
04Finanční příspěvek na realizaci aktivit Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření
05Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
06Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace spolku Putování za Santinim na realizaci projektu Santiniho barokní slavnosti
07Akce Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
08Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
09Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
10Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - finanční plnění vyplývající z agendy příkazních smluv
11Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na provoz pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na pořádání konference Den perioperační péče na Vysočině
12Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví a změna závazného ukazatele u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
13Darování pozemku v k. ú. a obci Brzkov
14Návrh na změnu usnesení 1650/30/2016/RK
15Darování pozemku v k. ú. Český Herálec a obci Herálec
16Darování pozemku v k. ú. a obci Netín
17Darování pozemku v k. ú. a obci Ostrov nad Oslavou
18Darování pozemků v k. ú. a obci Dolní Město
19Uzavření smlouvy o výpůjčce - k. ú. Ledeč nad Sázavou
20Nabytí pozemku a smlouva zakládající právo provést stavbu II/128 Lukavec - obchvat
21Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
22Darování pozemku v k. ú. Ledeč nad Sázavou
23Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
24Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
25Smlouva o budoucí darovací smlouvě - převod úseku silnice III/4062 a pozemků tímto úsekem zastavěných
26Darování pozemků v k. ú. a obci Sněžné
27Darování pozemku v k. ú. Sejřek
28Návrh na zrušení usnesení 0561/08/2012/ZK
29Uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Světnov
30Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - půdní vestavba
31Prodej pozemku v k. ú. a obci Vícenice u Náměště nad Oslavou
32Darování pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
33Čestné prohlášení k projektu II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
34Souhlas s nájemní smlouvou Domova ve Věži, příspěvkové organizace, ohledně pronájmu automobilu
35Návrh na provedení rozpočtového opatření - vratka příspěvku od Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
36Havarijní pojištění tří vozidel Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem
37Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O01813.0001 - Organizační, technické a bezpečnostní zajištění Světového poháru v biatlonu 2016
38Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na obdob
39Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Havlíčkův Brod
40Schválení čerpání fondu investic Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod
41Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
42Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - Modul C) Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do vzdělávání dětí a žáků osob se státní příslušností jiného člen
43Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
44Žádost o podstatnou změnu projektu Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina (OP Technická pomoc 2014 - 2020)
45FOND VYSOČINY - žádost o změnu projektu
46Souhlas s převodem nemovitosti v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
47Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
48Návrh Plánu činnosti Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina na rok 2017
49Návrh Plánu činnosti Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina na rok 2017
50Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitola Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR
51Řešení situace ve věci veřejné zakázky Nákladní technika na údržbu komunikací Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz