Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-07-2017-39

RK-07-2017-39.doc  RK-07-2017-39pr01.doc
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-07-2017-39
NázevUdělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Havlíčkův Brod
Zpracoval9 Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Havlíčkův Brod pro: jednání rady kraje č. 7/2017 dne 21. 2. 2017 zpracovali: Z. Nevrkla, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost Gymnázia Havlíčkův Brod (dále též škola ) o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy, jíž předmětem je přijetí finančního účelového daru do vlastnictví organizace.
Škola obdržela návrh darovací smlouvy na přijetí finančního účelového daru ve výši 100 000 Kč určeného na úpravy vestibulu Gymnázia Havlíčkův Brod. Závazkem obdarovaného je použít darovanou částku výhradně ke stanovenému účelu. Návrh darovací smlouvy obsahuje materiál RK-07-2017-39, př. 1.
Podle § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může příspěvková organizace nabýt darem majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Povinnost předchozího souhlasu zřizovatele dále stanoví Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11, a to v čl. 2 odst. 2 písm. l). Gymnázium Havlíčkův Brod proto požádalo o udělení souhlasu zřizovatele.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-07-2017-39, př. 1.
Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává funkci zřizovatele rada kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-07-2017-39, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Havlíčkův Brod
Termín 31. 3. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz