Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 7/2017

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 7/2017, které se konalo dne 21. 2. 2017 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 6/2017
Přítomno 7 členů rady viz prezenční listina ze dne 21. 2. 2017.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost J. Fialové, P. Pacala.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 51. Řešení situace ve věci veřejné zakázky „Nákladní technika na údržbu komunikací Kraje Vysočina“ do programu jednání.
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 6/2017
 2. Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017
 3. Jmenování hodnotící komise pro nadlimitní veřejnou zakázku Vydávání novin Kraj Vysočina včetně realizace jejich multimediálního obsahu
 4. Finanční příspěvek na realizaci aktivit Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření
 5. Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
 6. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace spolku Putování za Santinim na realizaci projektu Santiniho barokní slavnosti
 7. Akce Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
 8. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 9. Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 10. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - finanční plnění vyplývající z agendy příkazních smluv
 11. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na provoz pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na pořádání konference Den perioperační péče na Vysočině
 12. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví a změna závazného ukazatele u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
 13. Darování pozemku v k. ú. a obci Brzkov
 14. Návrh na změnu usnesení 1650/30/2016/RK
 15. Darování pozemku v k. ú. Český Herálec a obci Herálec
 16. Darování pozemku v k. ú. a obci Netín
 17. Darování pozemku v k. ú. a obci Ostrov nad Oslavou
 18. Darování pozemků v k. ú. a obci Dolní Město
 19. Uzavření smlouvy o výpůjčce - k. ú. Ledeč nad Sázavou
 20. Nabytí pozemku a smlouva zakládající právo provést stavbu II/128 Lukavec - obchvat
 21. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
 22. Darování pozemku v k. ú. Ledeč nad Sázavou
 23. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 24. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 25. Smlouva o budoucí darovací smlouvě - převod úseku silnice III/4062 a pozemků tímto úsekem zastavěných
 26. Darování pozemků v k. ú. a obci Sněžné
 27. Darování pozemku v k. ú. Sejřek
 28. Návrh na zrušení usnesení 0561/08/2012/ZK
 29. Uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Světnov
 30. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - půdní vestavba
 31. Prodej pozemku v k. ú. a obci Vícenice u Náměště nad Oslavou
 32. Darování pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
 33. Čestné prohlášení k projektu II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
 34. Souhlas s nájemní smlouvou Domova ve Věži, příspěvkové organizace, ohledně pronájmu automobilu
 35. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vratka příspěvku od Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 36. Havarijní pojištění tří vozidel Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem
 37. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O01813.0001 - Organizační, technické a bezpečnostní zajištění Světového poháru v biatlonu 2016
 38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden srpen 2017 (Modul A)
 39. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Havlíčkův Brod
 40. Schválení čerpání fondu investic Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod
 41. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - Modul C) Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do vzdělávání dětí a žáků osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie
 43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
 44. Žádost o podstatnou změnu projektu Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina (OP Technická pomoc 2014 - 2020)
 45. FOND VYSOČINY - žádost o změnu projektu
 46. Souhlas s převodem nemovitosti v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 47. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 48. Návrh Plánu činnosti Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina na rok 2017
 49. Návrh Plánu činnosti Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina na rok 2017
 50. Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitola Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR
 51. Řešení situace ve věci veřejné zakázky „Nákladní technika na údržbu komunikací Kraje Vysočina“
 52. Rozprava členů rady
Usnesení 0317/07/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 21. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

02. Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na realizaci níže uvedených projektů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0318/07/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o žádostech obcí Kraje Vysočina o státní dotaci na realizaci projektů prevence kriminality v roce 2017 dle materiálu RK-07-2017-02, př. 1;
rozhoduje
podat žádost dle materiálu RK-07-2017-02, př. 2 o dotaci ze státního rozpočtu na realizaci projektů prevence kriminality Kraje Vysočina:
 • „Kasuistické semináře vzdělávání pedagogů, sociálních pracovníků a policistů“ dle materiálu RK-07-2017-02, př. 2a;
 • “7. mezinárodní konference: Řešení elektronického násilí a kyberkriminality“ dle materiálu RK-07-2017-02, př. 2b;
souhlasí
s finanční spoluúčastí Kraje Vysočina na realizaci projektů:
 • „Kasuistické semináře vzdělávání pedagogů, sociálních pracovníků a policistů“ ve výši min. 20 000 Kč dle materiálu RK-07-2017-02, př. 2a;
 • „7. mezinárodní konference: Řešení elektronického násilí a kyberkriminality“ ve výši min. 60 000 Kč dle materiálu RK-07-2017-02, př. 2b.
odpovědnost: OI, OSH, OE
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2017-02.doc, RK-07-2017-02, př. 1, RK-07-2017-02, př. 2, RK-07-2017-02, př. 2a, RK-07-2017-02, př. 2b

03. Jmenování hodnotící komise pro nadlimitní veřejnou zakázku Vydávání novin Kraj Vysočina včetně realizace jejich multimediálního obsahu
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh jmenovat hodnotící komise pro danou nadlimitní veřejnou zakázku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0319/07/2017/RK
Rada kraje
pověřuje
k provádění úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek, posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u nadlimitní veřejné zakázky „Vydávání novin Kraj Vysočina včetně realizace jejich multimediálního obsahu“ hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-07-2017-03, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2017-03.doc, RK-07-2017-03, př. 1, RK-07-2017-03, př. 2

04. Finanční příspěvek na realizaci aktivit Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0320/07/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-07-2017-04, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje dle materiálu RK-07-2017-04, př. 2.
odpovědnost: OSH, OE, OŠMS
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2017-04.doc, RK-07-2017-04, př. 1, RK-07-2017-04, př. 2

05. Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
J. Běhounek upřesnil radě kraje návrh schválit jednorázové pořízení propagačních předmětů nad rámec limitů stanovených Směrnicí pro nakládání s propagačními předměty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0321/07/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
jednorázové pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-07-2017-05.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2017-05.doc, RK-07-2017-05, př. 1

51. Řešení situace ve věci veřejné zakázky „Nákladní technika na údržbu komunikací Kraje Vysočina“
J. Běhounek podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnila V. Kotrbová, úřednice odboru analýz a podpory řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0322/07/2017/RK
Rada kraje
ukládá
řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina:
 • provést průběžnou veřejnosprávní kontrolu dodržení právních předpisů při uskutečnění schválení finanční operace nákupu nákladní techniky na údržbu komunikací Kraje Vysočina Krajskou správou a údržbou silnic Vysočina, příspěvkovou organizací, v letech 2016/2017;
 • informovat radu kraje o výsledku kontroly a přijatých opatřeních.
odpovědnost: ředitel
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2017-51.doc, RK-07-2017-51, př. 1, RK-07-2017-51, př. 2

06. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace spolku Putování za Santinim na realizaci projektu Santiniho barokní slavnosti
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0323/07/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč spolku Putování za Santinim, se sídlem Zámek 2/2, Žďár nad Sázavou 2, 591 02 Žďár nad Sázavou, IČO: 22883363;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-07-2017-06, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 200 000 Kč s určením na poskytnutí dotace dle materiálu RK-07-2017-06, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2017-06.doc, RK-07-2017-06, př. 1, RK-07-2017-06, př. 2

07. Akce Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s návrhem zařadit akci „Vlastní umělecká činnost 2017“ do Zásobníku akcí Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0324/07/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace „Vlastní umělecká činnost 2017“ dle materiálu RK-07-2017-07, př. 1 do zásobníku akcí k realizaci;
ukládá
řediteli Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace připravit neprodleně pro zařazenou akci „Vlastní umělecká činnost 2017“ projektovou žádost.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2017-07.doc, RK-07-2017-07, př. 1, RK-07-2017-07, př. 2

08. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s přijetím peněžních účelových darů pro uvedenou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0325/07/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím peněžních účelových darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-07-2017-08, př. 1, RK-07-2017-08, př. 2, RK-07-2017-08, př. 3, RK-07-2017-08, př. 4 a RK-07-2017-08, př. 5.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 3. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2017-08.doc, RK-07-2017-08, př. 1, RK-07-2017-08, př. 2, RK-07-2017-08, př. 3, RK-07-2017-08, př. 4, RK-07-2017-08, př. 5

09. Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu souhlasit s uzavřením smlouvy o kontokorentním úvěru pro danou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0326/07/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 28. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2017-09.doc, RK-07-2017-09, př. 1, RK-07-2017-09, př. 2, RK-07-2017-09, př. 3, RK-07-2017-09, př. 4, RK-07-2017-09, př. 5, RK-07-2017-09, př. 6, RK-07-2017-09, př. 7

10. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - finanční plnění vyplývající z agendy příkazních smluv
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0327/07/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejích částí) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice, položka 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o částku 4 608 Kč s určením na údržbu a opravy majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (ÚZ 00052);
 • navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 4 608 Kč určenou na údržbu a opravy majetku.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: do 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2017-10.doc, RK-07-2017-10, př. 1

11. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na provoz pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na pořádání konference Den perioperační péče na Vysočině
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0328/07/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 32 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy o stejnou částku 32 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 32 000 Kč u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním konference „Den perioperační péče na Vysočině“;
ukládá
řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 31. 5. 2017.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2017-11.doc, RK-07-2017-11, př. 1, RK-07-2017-11, př. 2, RK-07-2017-11, př. 3, RK-07-2017-11, př. 4

12. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví a změna závazného ukazatele u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělili radě kraje doplňující detaily k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0329/07/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice, položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 157 079 Kč při současném snížení kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené o částku 1 157 079 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 1 157 079 Kč u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, na úhradu nákladů spojených se správou areálu Buchtův kopec.
odpovědnost: odbor ekonomický, odbor majetkový, odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2017-12.doc, RK-07-2017-12, př. 1, RK-07-2017-12, př. 2

K bodům 13, 15 29, 32, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

13. Darování pozemku v k. ú. a obci Brzkov
Usnesení 0330/07/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 1386/7 o výměře 11 m2 a par. č. 1386/8 o výměře 2 m2, oddělené geometrickým plánem č. 303-353/2016 z pozemku par. č. 1386/1 v k. ú. a obci Brzkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Brzkov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 1386/7 o výměře 11 m2 a par. č. 1386/8 o výměře 2 m2, oddělené geometrickým plánem č. 303-353/2016 z pozemku par. č. 1386/1 v k. ú. a obci Brzkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Brzkov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. března 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2017-13.doc, RK-07-2017-13, př. 1, RK-07-2017-13, př. 1a

15. Darování pozemku v k. ú. Český Herálec a obci Herálec
Usnesení 0331/07/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 1019/14 o výměře 1606 m2 a par. č. 1019/15 o výměře 76 m2, oddělené z pozemku par. č. 1019/4 a pozemky par. č. 1033/7 o výměře 174 m2 a par. č. 1033/8 o výměře 191 m2, oddělené z pozemku par. č. 1033/1 dle geometrického plánu č. 691-59/2016 v  k. ú. Český Herálec a obci Herálec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Herálec;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 1019/14 o výměře 1606 m2 a par. č. 1019/15 o výměře 76 m2, oddělené z pozemku par. č. 1019/4 a pozemky par. č. 1033/7 o výměře 174 m2 a par. č. 1033/8 o výměře 191 m2, oddělené z pozemku par. č. 1033/1 dle geometrického plánu č. 691-59/2016 v  k. ú. Český Herálec a obci Herálec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Herálec.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. března 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2017-15.doc, RK-07-2017-15, př. 1

16. Darování pozemku v k. ú. a obci Netín
Usnesení 0332/07/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat díl „a“ o výměře 770 m2, oddělený geometrickým plánem č. 402-464/2016 z pozemku par. č. 1520/1 v k. ú. a obci Netín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Netín;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem díl „a“ o výměře 770 m2, oddělený geometrickým plánem č. 402-464/2016 z pozemku par. č. 1520/1 v k. ú. a obci Netín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Netín.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. března 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2017-16.doc, RK-07-2017-16, př. 1, RK-07-2017-16, př. 1a

17. Darování pozemku v k. ú. a obci Ostrov nad Oslavou
Usnesení 0333/07/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 2203/6 o výměře 15 m2, oddělený geometrickým plánem č. 610-46/2016 z pozemku par. č. 2203/1 v  k. ú. a obci Ostrov nad Oslavou  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Ostrov nad Oslavou;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 2203/6 o výměře 15 m2, oddělený geometrickým plánem č. 610-46/2016 z pozemku par. č. 2203/1 v k. ú. a obci Ostrov nad Oslavou  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Ostrov nad Oslavou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. března 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2017-17.doc, RK-07-2017-17, př. 1, RK-07-2017-17, př. 1a

18. Darování pozemků v k. ú. a obci Dolní Město
Usnesení 0334/07/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků par. č. 3187/9 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1 314 m2 a par. č. 3187/10 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1 292 m2 v k. ú. Dolní Město oddělných GP č. 681-923/2016 z pozemku par. č. 3187/1 do vlastnictví obce Dolní Město;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 3187/9 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1 314 m2 a par. č. 3187/10 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1 292 m2 v k. ú. Dolní Město oddělné GP č. 681-923/2016 z pozemku par. č. 3187/1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Město.
odpovědnost: OM
termín: 28. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2017-18.doc, RK-07-2017-18, př. 1

19. Uzavření smlouvy o výpůjčce - k. ú. Ledeč nad Sázavou
Usnesení 0335/07/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městem Ledeč nad Sázavou, na straně půjčitele a Krajem Vysočina, na straně vypůjčitele smlouvu o výpůjčce na užívání části pozemku par. č. 2215/21 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou v rozsahu cca 75 m2, a to na dobu určitou od 1. 3. 2017 - 31. 10. 2017 dle materiálu RK-07-2017-19, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2017-19.doc, RK-07-2017-19, př. 1

20. Nabytí pozemku a smlouva zakládající právo provést stavbu II/128 Lukavec - obchvat
Usnesení 0336/07/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2017-20.doc, RK-07-2017-20, př. 1

21. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
Usnesení 0337/07/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce a o poskytnutí služeb dle materiálu RK-07-2017-21, př. 1.
odpovědnost: ředitelka Domova Ždírec, příspěvkové organizace, odbor majetkový
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2017-21.doc, RK-07-2017-21, př. 1, RK-07-2017-21, př. 1a

22. Darování pozemku v k. ú. Ledeč nad Sázavou
Usnesení 0338/07/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. par. č. 2327/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 261 m2, odděleného z pozemku par. č. 2327/1 dle GP č. 2329-103/2016 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Ledeč nad Sázavou;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 2327/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 261 m2, oddělený z pozemku par. č. 2327/1 dle GP č. 2329-103/2016 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Ledeč nad Sázavou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2017-22.doc, RK-07-2017-22, př. 1, RK-07-2017-22, př. 1a

23. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0339/07/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-07-2017-23, př. 1 a RK-07-2017-23, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2017-23.doc, RK-07-2017-23, př. 1, RK-07-2017-23, př. 2

24. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0340/07/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-07-2017-24, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-07-2017-24, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-07-2017-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2017-24.doc, RK-07-2017-24, př. 1

25. Smlouva o budoucí darovací smlouvě - převod úseku silnice III/4062 a pozemků tímto úsekem zastavěných
Usnesení 0341/07/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování:
 • úseku silnice III/4062 od křižovatky se silnicí II/602 (uzlový bod A037 křižovatka ulic Žižkova a Wolkerova) po křižovatku s místní komunikací na pozemku par. č. 832/1 v k. ú. Popice u Jihlavy včetně všech součástí a příslušenství;
 • pozemků v k. ú. Jihlava par. č. 5812/6, par. č. 5958/1, par. č. 5961/3, par. č. 5962/1 a par. č. 5963/1, pozemků v k. ú. Pístov u Jihlavy par. č. 3/2, par. č. 124/1, par. č. 124/2, par. č. 124/3, par. č. 124/4, par. č. 124/5, par. č. 124/9, par. č. 124/10, par. č. 124/20, par. č. 124/23, par. č. 124/29, par. č. 124/30, par. č. 124/31, par. č. 125/4, par. č. 500/21, par. č. 500/61, par. č. 500/63, par. č. 500/64, par. č. 500/65, par. č. 516/2, par. č. 516/11, par. č. 516/12, par. č. 516/15, par. č. 723/30, par. č. 723/31, par. č. 723/45, par. č. 723/46 a par. č. 723/61, pozemku v k. ú. Vysoká u Jihlavy par. č. 1528, část pozemku v k. ú. Popice u Jihlavy par. č. 834 a pozemku v k. ú. Rančířov par. č. 895, všechny včetně součástí a příslušenství,
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě dle materiálu RK-07-2017-25, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 28. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2017-25.doc, RK-07-2017-25, př. 1

26. Darování pozemků v k. ú. a obci Sněžné
Usnesení 0342/07/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 1015/12 o výměře 13 m2, par. č. 1015/13 o výměře 7 m2, par. č. 1015/14 o výměře 113 m2 a par. č.  1015/15 o výměře 79 m2, oddělené z pozemku par. č. 1015/1 a pozemky par. č. 1083/2 o výměře 12 m2, par. č. 1083/3 o výměře 3 m2, par. č. 1083/4 o výměře 42 m2 a par. č. 1083/5 o výměře 6 m2, oddělené z pozemku par. č. 1083 dle geometrického plánu č. 577-23/2015 a pozemky par. č. 1015/16 o výměře 52 m2, par. č. 1015/17 o výměře 251 m2, par. č. 1015/18 o výměře 61 m2, par. č. 1015/19 o výměře 235 m2, par. č. 1015/20 o výměře 178 m2 a par. č. 1015/21 o výměře 23 m2, oddělené z pozemku par. č. 1015/1 dle geometrického plánu č. 578-24/2015 v k. ú. a obci Sněžné z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Sněžné;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 1015/12 o výměře 13 m2, par. č. 1015/13 o výměře 7 m2, par. č. 1015/14 o výměře 113 m2 a par. č.  1015/15 o výměře 79 m2, oddělené z pozemku par. č. 1015/1 a pozemky par. č. 1083/2 o výměře 12 m2, par. č. 1083/3 o výměře 3 m2, par. č. 1083/4 o výměře 42 m2 a par. č. 1083/5 o výměře 6 m2, oddělené z pozemku par. č. 1083 dle geometrického plánu č. 577-23/2015 a pozemky par. č. 1015/16 o výměře 52 m2, par. č. 1015/17 o výměře 251 m2, par. č. 1015/18 o výměře 61 m2, par. č. 1015/19 o výměře 235 m2, par. č. 1015/20 o výměře 178 m2 a par. č. 1015/21 o výměře 23 m2, oddělené z pozemku par. č. 1015/1 dle geometrického plánu č. 578-24/2015 v k. ú. a obci Sněžné z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Sněžné.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. března 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2017-26.doc, RK-07-2017-26, př. 1, RK-07-2017-26, př. 1a

27. Darování pozemku v k. ú. Sejřek
Usnesení 0343/07/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 700/5 o výměře 61 m2, odděleného geometrickým plánem č. 205-200/2016 z pozemku par. č. 700 v k. ú. a obci Sejřek z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Sejřek;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 700/5 o výměře 61 m2, oddělený geometrickým plánem č. 205-200/2016 z pozemku par. č. 700 v k. ú. a obci Sejřek z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Sejřek.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2017-27.doc, RK-07-2017-27, př. 1, RK-07-2017-27, př. 1a, RK-07-2017-27, př. 1b

28. Návrh na zrušení usnesení 0561/08/2012/ZK
Usnesení 0344/07/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 28. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2017-28.doc, RK-07-2017-28, př. 1

29. Uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Světnov
Usnesení 0345/07/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a obcí Světnov na část pozemku par. č. 207/3 v k. ú. a obci Světnov zastavěnou chodníkem, ve které se Kraj Vysočina zaváže převést část pozemku par. č. 207/3 v k. ú. a obci Světnov zastavěnou chodníkem do vlastnictví obce Světnov a obec Světnov se zaváže tuto část převzít.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2017-29.doc, RK-07-2017-29, př. 1

32. Darování pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
Usnesení 0346/07/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků par. č. 3927/6 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 17 m2, par. č. 3927/7 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 2 m2, oba oddělené z pozemku par. č. 3927/1 a dále pozemku par. č. 2961/4 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1 m2 odděleného z pozemku par. č. 2961/1 v k. ú. Nové Město na Moravě do vlastnictví města Nové Město na Moravě;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 3927/6 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 17 m2,  par. č. 3927/7 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 2 m2, oba oddělené z pozemku par. č. 3927/1 a dále pozemek par. č. 2961/4 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1 m2 oddělený z pozemku par. č. 2961/1 v k. ú. Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě.
odpovědnost: OM
termín: 28. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2017-32.doc, RK-07-2017-32, př. 1

14. Návrh na změnu usnesení 1650/30/2016/RK
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, zdůvodnil radě kraje předložený návrh změnit usnesení 1650/30/2016/RK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0347/07/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 21. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2017-14.doc, RK-07-2017-14, př. 1, RK-07-2017-14, př. 2

30. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - půdní vestavba
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem schválit pořadí nabídek na uvedenou veřejnou zakázku a rozhodnout o nejvhodnější nabídce uchazeče v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0348/07/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku „SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod půdní vestavba“ dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-07-2017-30, př. 1;
rozhoduje
vybrat ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo nám, 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČO 620 28 081 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod půdní vestavba“;
ukládá
odboru majetkovému oznámit bez zbytečného dokladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2017-30.doc, RK-07-2017-30, př. 1, RK-07-2017-30, př. 2

31. Prodej pozemku v k. ú. a obci Vícenice u Náměště nad Oslavou
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0349/07/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr prodeje pozemku par. č. 2300/11 ost. plocha, jiná plocha o výměře 142 m2 v k. ú. a obci Vícenice u Náměště nad Oslavou z vlastnictví kraje do vlastnictví ČR -  příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ministerstvo obrany, příslušnost k organizační složce právnické osoby pro Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva obrany ĆR - Oddělení územní správy nemovitého majetku Brno.
odpovědnost: OM
termín: 28. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2017-31.doc, RK-07-2017-31, př. 1

33. Čestné prohlášení k projektu II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0350/07/2017/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-07-2017-33, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2017-33.doc, RK-07-2017-33, př. 1

34. Souhlas s nájemní smlouvou Domova ve Věži, příspěvkové organizace, ohledně pronájmu automobilu
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením nájemní smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0351/07/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy dle materiálu RK-07-2017-34, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2017-34.doc, RK-07-2017-34, př. 1

35. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vratka příspěvku od Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0352/07/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 6402 Finanční vypořádání minulých let, položka 2229 Ostatní přijaté vratky transferů) a výdajů (kapitola Rezerva a rozvoj kraje, § 6409  Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje) rozpočtu kraje o částku 2 800 000 Kč.
odpovědnost: OAPŘ, OE
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2017-35.doc, RK-07-2017-35, př. 1

36. Havarijní pojištění tří vozidel Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, zdůvodnil radě kraje předložený návrh schválit výjimku pro prodloužení havarijního pojištění uvedených vozidel Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0353/07/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
výjimku pro prodloužení havarijního pojištění od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2019 pro tato vozidla Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem starší 10 let - MAN TGL 12 registrační značky 3J5 1514, Peugeot 407 registrační značky 2J5 9966 a Peugeot 307 registrační značky ZRJ 4980.
odpovědnost: OŠMS, Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem.
termín: 28. února 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2017-36.doc, RK-07-2017-36, př. 1

37. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O01813.0001 - Organizační, technické a bezpečnostní zajištění Světového poháru v biatlonu 2016
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0354/07/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O01813.0001 dle materiálu RK-07-2017-37, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2017-37.doc, RK-07-2017-37, př. 1, RK-07-2017-37, př. 2, RK-07-2017-37, př. 3

38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden srpen 2017 (Modul A)
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0355/07/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden srpen 2017 (Modul A) ve výši 120 584  Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-07-2017-38, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden srpen 2017 (Modul A) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-07-2017-38, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: březen 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2017-38.doc, RK-07-2017-38, př. 1

39. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Havlíčkův Brod
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0356/07/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-07-2017-39, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Havlíčkův Brod
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2017-39.doc, RK-07-2017-39, př. 1

40. Schválení čerpání fondu investic Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu schválit čerpání fondu investic Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod pro rok 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0357/07/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
čerpání fondu investic Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod, IČO 60126817 pro rok 2017 v celkové výši 240 000 Kč na úhradu projektové dokumentace na Gastrostudio dle materiálu RK-07-2017-40, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod
termín: průběžně do konce roku 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2017-40.doc, RK-07-2017-40, př. 1

41. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0358/07/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2017-41.doc, RK-07-2017-41, př. 1, RK-07-2017-41, př. 2, RK-07-2017-41, př. 3, RK-07-2017-41, př. 4, RK-07-2017-41, př. 5, RK-07-2017-41, př. 6, RK-07-2017-41, př. 7

42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - Modul C) Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do vzdělávání dětí a žáků osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přijetí účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách - Modul C). Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0359/07/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 Základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - Modul C) Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do vzdělávání dětí a žáků osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie v roce 2017 v celkové výši 54 680 Kč dle materiálu RK-07-2017-42;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - Modul C) Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do vzdělávání dětí a žáků osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie v roce 2017 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-07-2017-42, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: březen 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2017-42.doc, RK-07-2017-42, př. 1

43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0360/07/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 262 328,40 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Základní škole a Praktické škole Moravské Budějovice Dobrovského 11, IČO 60418494, o částku 262 328,40 Kč na financování způsobilých výdajů projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-07-2017-43.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: únor 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2017-43.doc

44. Žádost o podstatnou změnu projektu Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina (OP Technická pomoc 2014 - 2020)
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0361/07/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
podat žádost o podstatnou změnu projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina“ dle materiálu RK-07-2017-44, př. 1;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje předložit žádost o podstatnou změnu Řídícímu orgánu Operačního programu Technická pomoc 2014 2020.
odpovědnost: ORR
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2017-44.doc, RK-07-2017-44, př. 1

45. FOND VYSOČINY - žádost o změnu projektu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0362/07/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01696.0125 dle materiálu RK-07-2017-45, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 1. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2017-45.doc, RK-07-2017-45, př. 1, RK-07-2017-45, př. 2, RK-07-2017-45, př. 3

46. Souhlas s převodem nemovitosti v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu souhlasit s darováním nemovitosti v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0363/07/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s darováním nemovitosti, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.0479 za podmínek uvedených v materiálu RK-07-2017-46, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2017-46.doc, RK-07-2017-46, př. 1, RK-07-2017-46, př. 2, RK-07-2017-46, př. 3

47. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavřít Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0364/07/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-07-2017-47, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2017-47.doc, RK-07-2017-47, př. 1, RK-07-2017-47, př. 2, RK-07-2017-47, př. 3, RK-07-2017-47, př. 4

48. Návrh Plánu činnosti Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina na rok 2017
J. Běhounek předložil radě kraje ke schválení plán činnosti komise pro informatiku a Smart region na rok 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0365/07/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-07-2017-48, př. 1.
odpovědnost: předseda Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2017-48.doc, RK-07-2017-48, př. 1

49. Návrh Plánu činnosti Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina na rok 2017
J. Běhounek předložil radě kraje ke schválení plán činnosti komise pro sport a volný čas na rok 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0366/07/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-07-2017-49, př. 1.
odpovědnost: předsedkyně Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2017-49.doc, RK-07-2017-49, př. 1

50. Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitola Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR
V. Novotný podal radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0367/07/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 100 000 Kč společnosti SKI SNOWPARK, a. s., Malá 153, 592 31 Nově Město na Moravě, IČO: 26933977, na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR dle materiálu RK-07-2017-50, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-07-2017-50, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 2143 - Cestovní ruch o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 30. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2017-50.doc, RK-07-2017-50, př. 1, RK-07-2017-50, př. 2

52. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 7/2017 s tím, že další zasedání se bude konat dne 28. 2. 2017, v 8:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:


Ing. Vladimír Novotný               ……...……………………………………Mgr. Pavel Franěk               …..………………………………….……


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 7/2017 dne 21. 2. 2017.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 22. 2. 2017.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz