Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-07-2017-35

RK-07-2017-35.doc  RK-07-2017-35pr01.xls
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-07-2017-35
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - vratka příspěvku od Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Zpracoval D. Buřičová
Předkládá D. Buřičová
Počet příloh
Popis problémuProjektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace (dále jen PK KV ) poskytuje od 1. 1. 2016 dle zřizovací listiny podpůrné služby kraji a zřizovaným příspěvkovým organizacím (dále je PO ) v oblasti veřejných zakázek a centrálního nákupu, služby k zajištění maximální absorpční kapacity, které směrují čerpání prostředků z dotačních titulů na projekty kraje a PO k naplnění principů efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti při využívání prostředků poskytnutých z rozpočtu zřizovatele a další služby dle pokynu zřizovatele. Dále PK KV zajišťuje služby v oblasti kompletní administrace a řízení projektů kraje a PO - dle pokynu zřizovatele a po dohodě s PO na základě nastaveného procesu objednávky služeb.
PK KV nevyčerpala v roce 2016 příspěvek na provoz ve výši 2 800 000 Kč na podpůrné služby dle pokynu zřizovatele. Kompletní přehled hospodaření dle služeb v roce 2016 včetně přehledu administrovaných 22 projektů je uveden v materiálu RK-07-2017-35, př. 1.
Vratka nevyčerpaného příspěvku na provoz, která byla organizaci převedena v rámci tranší roku 2016, je součástí zůstatku běžného účtu organizace k 31. 12. 2016. Organizace nevyčerpanou částku odvedla v roce 2017 na účet zřizovatele.
Po odvodu nevyčerpané částky příspěvku na provoz je výsledek hospodaření z hlavní činnosti 45 664 Kč, z doplňkové činnosti 118 570 Kč, tedy celkem 164 234 Kč. Návrh na schválení výsledku hospodaření bude předložen radě kraje v rámci schvalování účetní závěrky za rok 2016.
Návrh řešení Odbor analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 6402 - Finanční vypořádání minulých let, položka 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů) a výdajů (kapitola Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje) rozpočtu kraje o částku 2 800 000 Kč. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2017, v kapitole Analýzy a podpora řízení, je pro PK KV mimo příspěvku na provoz ve výši 6 500 000 Kč, schválen příspěvek na projektovou činnost ve výši 3 000 000 Kč, který bude v průběhu roku radou kraje uvolňován podle nastaveného režimu schvalování objednávek. V případě, že požadavky na úhradu projektových činností pro kraj a jeho příspěvkové organizace budou vyšší než schválená částka, navrhujeme posílit kapitolu Analýzy a podpora řízení za použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 6402 - Finanční vypořádání minulých let, položka 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů) a výdajů (kapitola Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje) rozpočtu kraje o částku 2 800 000 Kč.
Odpovědnost OAPŘ, OE
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz