Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-07-2017-31

RK-07-2017-31.doc  RK-07-2017-31pr01.pdf
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-07-2017-31
NázevProdej pozemku v k. ú. a obci Vícenice u Náměště nad Oslavou
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší prodej pozemku zastavěného stavbou vojenské vlečky, která je součástí vojenského areálu 06-17-08 P - Vlečka Náměšť - Sedlec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky - Ministerstva obrany.
Na OM se obrátila Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva obrany - Oddělení územní správy nemovitého majetku Brno se žádostí převod pozemku par. č. 2300/11 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 142 m2 v k. ú. a obci Vícenice u Náměště nad Oslavou. Uvedený pozemek je zastavěn stavbou vojenské vlečky, která je aktivně využívána složkami armády ČR k dopravě pohonných hmot na Leteckou základnu Náměšť nad Oslavou.
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva obrany ĆR má zájem na uspořádání majetkoprávního stavu stavby a pozemku a z tohoto důvodu žádá o převod do vlastnictví ČR - příslušnost hospodařit pro Ministerstvo obrany. Vzhledem zastavění pozemku vlečkou je uvedený pozemek pro kraj, resp. Krajskou správu a údržbu silnic nepotřebný a KSUSV požádala o převod tohoto pozemku z vlastnictví kraje.
Návrh řešení OM navrhuje pozemek par. č. 2300/11 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 142 m2 v k. ú. a obci Vícenice u Náměště nad Oslavou převést do vlastnictví žadatele a učinit právní úkony nezbytné k převodu. Kraj ani KSUSV nemůže uvedený pozemek vzhledem k jeho zastavěnosti vojenskou vlečkou užívat a z tohoto důvodu navrhuje jeho převod do vlastnictví ČR - Ministerstva obrany.
Úplatný převod je v souladu s Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku, neboť vlastníkem vojenské vlečky a sousedních pozemků je ČR - Ministerstvo obrany. OM zajistí vyhotovení znaleckého posudku jak na cenu úřední, tak na cenu v místě a čase obvyklou. Pozemek bude následně dodatkem zřizovací listiny KSUSV vyjmut z hospodaření této organizace.
Předpokladem převodu je zveřejnění záměru prodeje na úřední desce krajského úřadu po zákonem stanovenou dobu.
Smlouva není předkládána, jedná se o standardní typ smlouvy.
Usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr prodeje požadovaného pozemku z vlastnictví kraje do vlastnictví ČR - příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ministerstvo obrany.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, cestmistrovství Třebíč souhlasí s převodem pozemku par. č. 2300/11 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 142 m2 v k. ú. a obci Vícenice u Náměště nad Oslavou.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr prodeje pozemku par. č. 2300/11 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 142 m2 v k. ú. a obci Vícenice u Náměště nad Oslavou z vlastnictví kraje do vlastnictví ČR - příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ministerstvo obrany, příslušnost k organizační složce právnické osoby - pro Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva obrany ĆR - Oddělení územní správy nemovitého majetku Brno.
Odpovědnost OM
Termín 28. 3. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz