Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-07-2017-11

RK-07-2017-11.doc  RK-07-2017-11pr01.pdf  RK-07-2017-11pr02.doc  RK-07-2017-11pr03.doc  RK-07-2017-11pr04.pdf
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-07-2017-11
NázevRozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na provoz pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na pořádání konference Den perioperační péče na Vysočině
Zpracoval K. Fialová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, (dále jen Nemocnice ) se obrátila na zřizovatele s žádostí o příspěvek ve výši 32 000 Kč na pořádání konference Den perioperační péče na Vysočině dle materiálu RK-07-2017-11, př. 1. V letošním roce se jedná již o 3. ročník konference, která se uskuteční dne 27. 4. 2017 v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě. Program konference je uveden v materiálu RK-07-2017-11, př. 2.
Plánované celkové náklady jsou ve výši 77 000 Kč a plánované celkové výnosy činí 45 000 Kč. Příspěvek ve výši 32 000 Kč by byl určen konkrétně na úhradu nákladů spojených s organizačním zajištěním konference, například nájemného, tisku pozvánek, programů a certifikátů.
Zastupitelstvo kraje usnesením č. 0576/08/2016/ZK schválilo rozpočet kraje na rok 2017, ve kterém v kapitole Zdravotnictví, § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví je počítáno s financováním vybraných osvětových akcí a záštit nad odbornými konferencemi ve výši 200 000 Kč. Účelem příspěvku je podpora odborných setkání regionálního a celostátního významu pořádaných nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina.
Pro informaci je v materiálu RK-07-2017-11, př. 3 uveden přehled příspěvků na obdobné akce pořádané nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina od roku 2008.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit poskytnutí příspěvku na pořádání konference Den perioperační péče na Vysočině ve výši 32 000 Kč.
Finanční prostředky budou poskytnuty jako příspěvek na provoz v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina. Finanční prostředky budou uvolněny nejpozději do 30 dnů po předložení žádosti
o poskytnutí příspěvku na provoz zřizovateli.
Kontrola využití dotace bude provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě zjištění neoprávněného využití příspěvku bude organizaci
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložen odvod do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně.
Organizace je dále povinna v případě, že nebude příspěvek využit v plné výši, zaslat nevyčerpané prostředky zpět na zřizovatelem předem určený bankovní účet kraje.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví.

Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O01954-07 (materiál RK-07-2017-11, př. 4).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 32 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 32 000 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 32 000 Kč u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním konference Den perioperační péče na Vysočině ;
ukládá
řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 31. 5. 2017.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 31. 5. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz