Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-07-2017-44

RK-07-2017-44.doc  RK-07-2017-44pr01.pdf
Číslo materiálu44
Číslo jednacíRK-07-2017-44
NázevŽádost o podstatnou změnu projektu Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina (OP Technická pomoc 2014 - 2020)
Zpracoval L. Matoušková, M. Brücknerová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o podstatnou změnu projektu Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina (dále jen projekt ) v rámci Výzvy č. 3 Operačního programu Technická pomoc 2014 - 2020 (dále jen OP TP ).
Kraj Vysočina realizuje tento projekt od 1. 3. 2016 s cílem zajistit efektivní fungování a plynulý chod Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina (dále jen RSK ) a jí zřízených pracovních skupin a posílit zázemí sekretariátu RSK (tj. Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina) v dlouhodobém horizontu tak, aby RSK mohla stabilně, efektivně a úspěšně plnit role, které jí vyplývají ze Statutu.
Podstatná změna dle materiálu RK-07-2017-44, př. 1 se týká úpravy finančního plánu projektu, spočívající v převodu finančních prostředků ve výši 86 593,64 Kč z 2. etapy projektu (1. 9. 2016 - 28. 2. 2017) do etapy následující (1. 3. 2017 - 31. 8. 2017). Důvodem je čerpání rozpočtu projektu na 2. etapu v nižším objemu, než předpokládal finanční plán projektu v době podání žádosti.
V souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce OP TP (dále jen Pravidla ), verze 1.8, kap. 6.5 příjemce realizuje projekt podle plánovaných etap. Prostředky, které nebudou za danou etapu vyčerpány, představují úsporu, o kterou bude snížen rozpočet projektu. Příjemce má možnost nevyčerpané prostředky převést z etapy n do etapy n+1, a to tak, že nejpozději poslední den etapy n podá žádost o změnu prostřednictvím systému MS2014+. Dle kap. 6.4 Pravidel, všechny změny v projektu v rámci OP TP jsou podstatné.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout podat žádost o podstatnou změnu projektu Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina dle materiálu RK-07-2017-44, př. 1, a uložit Odboru regionálního rozvoje předložit žádost o podstatnou změnu Řídícímu orgánu Operačního programu Technická pomoc 2014 - 2020.
Žádost o změnu bude podepsána a podána elektronicky prostřednictvím systému pro předkládání žádostí MS2014+.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
podat žádost o podstatnou změnu projektu Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina dle materiálu RK-07-2017-44, př. 1;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje předložit žádost o podstatnou změnu Řídícímu orgánu Operačního programu Technická pomoc 2014 - 2020.
Odpovědnost ORR
Termín 28. 2. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz