Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 26/2008 - 26.08.2008

ČísloNázev
01Pozvánka
02Majetkoprávní vypořádání pozemku pod silnicí II. třídy
03Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - zvýšení přílohy M1 Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství
04Přijetí daru pozemku v k. ú. a obci Třebíč
05Změna názvu akce uvedené v rozpočtu kraje na kapitole Nemovitý majetek v příloze M1
06Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba
07Nabytí pozemků pro akce II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 6. etapa a II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 1. - 3. úsek - změna usnesení zastupitelstva kraje
08Koupě nemovitosti v k.ú. a obci Lipnice nad Sázavou
09Rozhodnutí o jednostranném zvýšení nájemného z bytů ve vlastnictví kraje Vysočina
10Uzavření smlouvy zakládající právo stavby pro akci Střední škola technická Jihlava - zrušení ČOV, přečerpání OV
11Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
12Koupě nemovitosti v k. ú. Sklené u Žďáru nad Sázavou, obec Sklené - návrh na provedení rozpočtového opatření
13Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
14Nabytí nemovitosti v k. ú. Brtnický Číchov, obec Číchov
15Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
16Smlouvy uzavírané příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina - Ústav sociální péče Jinošov, příspěvková organizace
17Smlouvy uzavírané příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina - Střední průmyslová škola Manželů Curieových 734,Třebíč
18Vyjmutí pozemku v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí ze správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
19Informace o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na Poskytování telekomunikačních služeb pro krizová telefonní čísla
20Mobilní telefonie - přechod na nového operátora
21FOND VYSOČINY - grantový program Webové stránky pro všechny - aktivní weby 2008
22FOND VYSOČINY - grantový program Metropolitní sítě IX 2008
23FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečnost ICT a archivace dat 2008
24Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost města Počátky o dotaci na likvidaci škod po orkánu Emma
25Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Číchov o dotaci na zpracování přípravné dokumentace ke stavbě mostu
26Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje za 1. pololetí roku 2008
27Žádost o poskytnutí dotace z programu Podpora koordinátorů romských poradců pro rok 2008
28Koncepce prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2009 až 2011
29Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropského projektu
30Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na koordinaci Přeshraniční projektové soutěže
31Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2008 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 20. 6. 2008 a k 1. 8. 2008
32Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kva
33Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina Dohoda o úhradě nákladů a o souhlasu s provedením technického zhodnocení a stavebních úprav
34Nařízení kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Doupský a Bažantka
35Nařízení kraje Vysočina o zřízení přírodní památka Ivaniny rybníčky
36Nařízení kraje Vysočina o zřízení přírodní památka Rašeliniště u Vintířova
37Projektové návrhy pro čerpání prostředků z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
38Veřejná zakázka kraje - výuka cizích jazyků
39FOND VYSOČINY - grantový program Obnova památkově chráněných území
40Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina
41Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2008 - poskytnutí neinvestiční dotace Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci
42Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2008 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR
43Návrh rozpočtového opatření na rok 2008 - neinvestiční dotace pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na projekt Společná vstupenka sbírkotvorných organizací zřizovaných krajem Vysočina
44Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2008 - poskytnutí finančního příspěvku pořadateli národní přehlídky Divadelní Třebíč 2008 a krajské postupové přehlídky Třešťské divadelní jaro 2008
45Průběžné monitorovací zprávy sub - projektů v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska - programu Kulturní dědictví Vysočiny
46Návrh mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury
47Veřejná zakázka na dodávku Stanovení a posouzení variant zajištění provozu Vědeckotechnologického parku Jihlava - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
48Program obnovy venkova Vysočiny 2008 - žádost obce Unčín o změnu účelu použití přiznané dotace
49Návrh na rozdělení dotací v rámci Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu činnosti turistických informačních center v kraji Vysočina
50Návrh rozpočtového opatření na rok 2008 - poskytnutí finančních prostředků na rozvoj hospicové péče v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizace
51Návrh rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - dotace na provoz - pořádání kongresu XLV. Dny nukleární medicíny pro Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
52Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - projektový záměr kraje Vysočina na čerpání prostředků z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod na obnovu přístrojového vybavení v Nemocnici Havlíčkův Brod
53Výběrové řízení Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod - dodávka zdravotnické technologie 1. a 2. etapa
54Informace o koncepci Charitní Domácí hospicové péče a návrh na podporu provozu této služby, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
55Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Cihelna Třešť 2008
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz