Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2008-35

RK-26-2008-35.doc  RK-26-2008-35pr1.doc  RK-26-2008-35pr2.doc
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-26-2008-35
NázevNařízení kraje Vysočina o zřízení přírodní památka Ivaniny rybníčky
Zpracoval J. Joneš
Předkládá J. Joneš
Počet příloh
Popis problémuJedná se o nové vyhlášení (převyhlášení) stávající přírodní památky Ivaniny rybníčky.
Zvláště chráněné území s názvem Ivaniny rybníčky bylo zřízeno vyhláškou Okresního úřadu Pelhřimově ze dne 1. srpna 1994 o zřízení přírodních památek Rašeliniště u Vintířova, Ivaniny rybníčky a Kejtovské louky.
Stávající zřizovací předpis vykazuje nedostatky, vzniklé tím, že při vyhlašování přírodní památky došlo k chybnému sečtení ploch. Z těchto důvodů rozloha přírodní památky 3,67 ha, která je uvedena ve vyhlášce, neodpovídá vymezení. Situaci je možné řešit novým vyhlášením.
Stávající prostorové vymezení přírodní památky Ivaniny rybníčky neodpovídá předmětu a důvodu ochrany. Přírodní památka je vyhlášena na celých parcelách, ačkoliv se předmět ochrany nachází jen na částech pozemků. Zbytečné je nynější zahrnutí stávajících staveb (rekreační objekty - chaty) do prostoru přírodní památky. Proto je zapotřebí upravit vymezení tak, aby byly vypuštěny rekreační objekty a monokulturní smrkové lesní porosty, na kterých nebyl a není předmět ochrany (a u nichž postačuje, aby byly v ochranném pásmu). Naopak skutečné vodní plochy rybníků přesahující mimo pozemky evidované jako rybníky je zapotřebí do území přírodní památky zahrnout (aby celé vodní plochy, která jsou biotopy pro zvláště chráněné druhy byly v přírodní památce, přestože části vodních ploch zasahují na pozemky vedené v operátech katastru nemovitostí jako les).
Zvláště vyhlášené ochranné pásmo k zabezpečení památky před rušivými vlivy z okolí v se nenavrhuje a zůstane jím podle § 37 odst. 1 zákona území do vzdálenosti 50 m od hranic zvláště chráněného území (téměř zůstává v původních hranicích). Porovnání změn ve vymezení přírodní památky a ochranného pásma je zřejmé z materiálu RK-26-2008-35, př. 2.
Návrh na nové vymezení pro ochranu přírody cenné plochy přírodní památky Ivaniny rybníčky byl vymezen a geodeticky stabilizován přímo v terénu. Návrh hranice byl zpracován do záznamu podrobného měření změn, který umožňuje stanovit hranice uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě katastrální. Takové vymezení nepodléhá změnám v evidenci katastru nemovitostí (např. scelováním nebo dělením parcel) a umožňuje záznam přírodní památky na geodeticky vymezených částí parcel do operátů na katastrálním úřadě.
Předpokládaná celková výměra nového vymezení přírodní památky je 2,3756 ha (stávající výměra je 2,8798 ha - dle vymezení, nikoliv dle vyhlášky - chyba vyhlášky je popsána výše).
Přírodní památka se rozkládá na soustavě drobných rybníčků v lesním komplexu pod vrcholem Křemešníka, cca 6 km jihovýchodně od města Pelhřimova (610 až 620 m n. m.). Předmětem zvláštní ochrany jsou biotopy soustavy rybníčků s výskytem zvláště chráněných druhů. Konkrétně jde o populace zvláště chráněných druhů živočichů: kriticky ohroženého raka říčního (Astacus fluviatilis), silně ohroženého čolka horského (Triturus alpestris), čolka obecného (Triturus vulgaris) a čolka velkého (Triturus cristatus), skokana zeleného (Rana kl. esculenta) a škeble rybničné (Anodonta cygnea), ohrožené ropuchy obecné (Bufo bufo). Významná je též přítomnost skokana hnědého (Rana temporaria), který není zařazen mezi zvláště chráněné druhy. Území také často navštěvuje silně ohrožená vydra říční (Lutra lutra).
Návrh byl dle § 40 zákona projednán s vlastníky a nájemci dotčených pozemků. Námitky byly vypořádány ve správním řízení: Zamítnuta byla námitka Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky týkající se vyčlenění části pozemku p. č. 99 v k. ú. Sázava pod Křemešníkem mimo plochu přírodní památky a požadavek na začlenění celého jmenovaného pozemku do území přírodní památky Ivaniny rybníčky. Důvodem zamítnutí námitky bylo, že návrh hranic byl vytýčen při pochůzce v terénu a respektuje skutečné přírodní poměry v lokalitě. V lokalitě nejsou evidenční hranice dle katastru nemovitostí většinou zřetelné, protože neodpovídají realitě. Zamítnuta byla též námitka Městské správy lesů Pelhřimov s.r.o. k ochrannému pásmu, které nebude vyhlašováno a bude jím dle § 37 odst. 1 zákona o ochraně přírody území do vzdálenosti 50 m od hranic zvláště chráněného území, a požadavek na vyhlášení ochranného pásma a to tak, aby kopírovalo hranice odvozních cest (p. č. 115/5 a 96/5 v k.ú. Sázava pod Křemešníkem a p. č. 517/25 v k.ú. Proseč pod Křemešníkem) a tyto zůstaly vně ochranného pásma. Důvodem námitky byl na rok 2008 připravený projekt na opravu této cesty. Námitka byla zamítnuta, protože novým vyhlášením přírodní památky se v podstatě nemění zařazení jmenovaných pozemků (komunikací - cest) do ochranného pásma (viz např. př. 2 materiálu RK-26-2008-35). Provozování cest ani jejich oprava není v rozporu s předmětem ochrany a orgány ochrany přírody nemají důvod bránit jejímu udržování v řádném technickém stavu. Na druhou stranu vzhledem k tomu, že předmět a zejména cíl ochrany (zajištění příznivých podmínek pro trvalý výskyt druhů vázaných na oligotrofní vodní plochy a jejich okolí, zejména obojživelníků a raků) je závislý na kvalitě vody, na vodním režimu apod. je padesátimetrové ochranné pásmo minimální a jeho případné další zmenšování by bylo velmi nevhodné (optimální by bylo ochranné pásmo až k rozvodnici drobného nebo dílčího povodí). Proti rozhodnutí o námitkách (a uvedené argumentaci citované z odůvodnění) se vlastníci neodvolali a rozhodnutí nabylo právní moci (správní rozhodnutí číslo jednací KUJI 2133/2008).
Dále byl návrh dle § 41 zákona projednán s dotčenými orgány státní správy, které k výše uvedenému záměru nevznesly připomínky.
Návrh řešení Z důvodu uvedených v kapitole Popis problému je navrhováno nové prostorové vymezení území přírodní památky Ivaniny rybníčky. Na základě tohoto podkladu se navrhuje vyhlásit Nařízení kraje Vysočina, o zřízení přírodní památky Ivaniny rybníčky dle materiálu
RK-26-2008-35, př. 1.
Jelikož se jedná o stávající zvláště chráněné území, nebude mít tato změna žádný dopad do rozpočtu kraje.
StanoviskaOSŘKŽÚ, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
vydává
Nařízení kraje Vysočina č. 8/2008, o zřízení přírodní památky Ivaniny rybníčky, dle materiálu RK-26-2008-35, př. 1.
Odpovědnost OŽP
Termín 26. 8. 2008
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz