Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 23/2014 - 22.07.2014

ČísloNázev
01Pozvánka
02Darování pozemků do vlastnictví obce - k. ú. Salačova Lhota
03Majetkoprávní vypořádání pozemků k. ú Řehořov
04Zveřejnění záměru darování pozemků v k. ú. Hrutov
05Nabytí pozemků pod silnicí III/34824 k. ú. Meziříčko u Jihlavy
06Darování pozemků - k. ú. Kejžlice
07Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí III/34311
08Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
09Uzavření smlouvy o právu realizace stavby - k. ú. Telč
10Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu, smlouvy nájemní a smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o výpůjčce v rámci majetkoprávní přípravy stavby III/4036 Brtnička - Opatov
11Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - k. ú. Číměř nad Jihlavou
12Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/35411 v průjezdním úseku obce Křižánky
13Darování pozemku v k. ú. a obci Třešť
14Prodej nemovité věci v k. ú. Třebíč
15Veřejná zakázka na stavební práce Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠ Světlá nad Sázavou - Rekonstrukce budovy DM
16Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě Moravě - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
17Uzavření nájemní smlouvy - k. ú. Petrovice u Štoků
18Koupě pozemku v k. ú. Kouty u Bojiště od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci, a bezúplatné nabytí pozemku od ÚZSVM v k. ú. Horní Paseka
19Veřejná zakázka na stavební práce ÚSP Nové Syrovice - rekonstrukce kanalizace a nádvoří
20Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Havlíčkův Brod - parkoviště před hlavním vchodem do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4, úplatné převzetí nedokončeného dlouhodobého majetku do vlastnictví Kraje Vysočina, postoupení práv k projekt
21Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
22Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
23Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce výtahů
24Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
25Veřejná zakázka na stavební práce Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou a předfinancování projektu
26Návrh na zrušení usnesení 369/07/2003/ZK, návrh na další postup při řešení potřeb Krajské knihovny Vysočiny, schválení stavebního záměru a zařazení nové akce Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce pavilonu 13 do kapitoly Nemovitý majetek
27Závěrečná zpráva o realizaci projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 3
28Udržitelnost projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 2
29Zpráva o pokroku č. 1 projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda
30Prohlášení k žádostem o podporu projektů II/345 Chotěboř - průtah, 2. etapa , II/405 Zašovice - průtah a II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba - úsek č. 2
31Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
32Návrh na vydání souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
33Návrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012
34Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - poskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina
35Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za II. čtvrtletí 2014
36Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Třebíč, úprava křižovatky MK Poušov s ulicí Račerovická
37Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1
38Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/405 Zašovice - průtah
39Zrušení veřejné zakázky na stavební práce na akci: II/405 Příseka - obchvat Opětovné zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci: II/405 Příseka - obchvat
40Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj na projekt Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina
41Informace o průběhu jednání se zástupci obcí Kraje Vysočina o přípravě a dalším postupu realizace komplexního dopravního systému Kraje Vysočina
42Návrh Zásad pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015
43Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červen 2014
44Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 1. 2014
45Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace - personální zabezpečení výjezdových základen
46Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 4. 2014 do 30. 6. 2014
47Peněžní dary a dotace pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
48Věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
49Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
50Výpůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
51Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
52Souhlas s investiční akcí včetně návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - investiční dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
53Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek na úhradu očkovacích vakcín proti pertusi
54Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava
55Pravidla Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek
56Rozhodnutí o přijetí peněz na financování projektu Zvýšení kvality finančního řízení PO zřizovaných Krajem Vysočina
57Organizační struktury příspěvkových organizací
58Návrh na projednání škody kraje
59Návrh Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR
60Zpráva o udržitelnosti k projektu GENDER FOKUS
61Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí zápůjčky poskytnuté na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
62Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Technická pomoc Vysočina
63Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Zdraví bez hranic
64Změna projektu Vzdělávání pro zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina
65Projekt Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina
66Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty v souladu se zjištěním Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
67Fond Vysočiny - projekt FV00351.0028
68Fond Vysočiny - projekt FV00610.0051
69Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2014 - změna závazných ukazatelů u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
70Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - změna závazných ukazatelů
71Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
72Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekty
73Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -poskytnutí prostředků na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2014 dle schválených pravidel rady kraje
74Přípravný stupeň základní školy speciální
75Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem
76Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2014
77Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Od myšlenky k výrobku
78Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
79Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
80Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
81Odvolání a jmenování ředitelky/ředitele Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace
82Podstatná změna č. XIII v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
83Schválení smlouvy o nájmu konferenčních prostor - akce konference Rovné šance. Práce. Rodina. => Spokojený občan.
84Žádost o podstatnou změnu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II
85Návrh na poskytnutí daru obecně prospěšné společnosti ProMancus - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
86Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
87Návrh k podávání žádostí o dotace na podporu provozu Senior pointů na území Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
885. monitorovací zpráva projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině
89Souhlas zřizovatele k přijetí dědictví pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci
90Podstatná změna č. XVI v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
91Oznámení o změně č. XV v projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
92Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP projekt Transformace ÚSP Křižanov I.
93Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za 3. etapu projektu Transformace ÚSP Jinošov II. a projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
94Podstatná změna VIII. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
95Podstatná změna č. XV v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
96Podstatná změna XII. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
97Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) a při integrovaném povolení (IPPC).
98Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
99Průběžné monitorovací zprávy v rámci projektů Operačního programu Životní prostředí
100Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2014
101Dokumenty požadované SFŽP k ukončení projektu Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v kraji Vysočina
102Dokumenty požadované Státním fondem životního prostředí České republiky k ukončení projektů Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - SOŠ obchodu a služeb Jihlava, DM , Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Gymnáz
103Projektový záměr a žádost o poskytnutí podpory z Programu švýcarsko-české spolupráce na projekt Propagace evropsky významných lokalit Kraje Vysočina
104Uzavření dohody dle čl. 3 odst. 2 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro úhradu nákladů na provádění péče o pozemky z důvodů ochrany přírody ve zvláště chráněných územích - oprava hráze v přírodní památce Laguna u Bohdalova
105Informace o výjezdním zasedání Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
106Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Mistrovství Evropy v motokrosu
107Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru Městu Jemnice
108Informace ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Kraje Vysočina
109Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/351 Třebíč - ul. Hrotovická, 2. etapa
110Informace o průběhu veřejné zakázky na služby Zajištění zimní a běžné údržby silnic I. třídy na období po 30. 9. 2014 .
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz