Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 22/2005 - 21.06.2005

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zkapacitnění propojení Havlíčkův - Chotěboř
03Veřejná zakázka na stavební práce na stavbu "II/130 Koberovice - rekonstrukce mostu ev. č. 130-010"
04Převod správy pozemku v k. ú. a obci Humpolec
05Darování pozemku v k. ú. Věžná na Moravě a obci Věžná
06Zrušení usnesení 0679/18/2005/RK, rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na stavební práce, na stavbu "VOŠ a SPŠ Žďár n. S - Oprava oken"
07Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
08Návrh rozpočtového opatření - technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních a zdravotnických organizacích, Domov důchodců Proseč u Pošné - Oprava hráze rybníka Nesvačily"
09Výstavba chodníku v k. ú. a obci Skuhrov
10Výstavba chodníku v k. ú. a obci Dolní Město
11Zakázka kraje na zhotovitele stavby "SPŠS, SOUS a OU Třebíč, úprava kanalizace Kubišova"
12Zakázka kraje na zhotovitele stavby "SPŠS, SOUS a OU Třebíč, úprava ÚT a ZTI Hrotovická"
13Zakázka kraje na zhotovitele stavby "SPŠ stavební Třebíč, úpravy vnějšího pláště"
14Zakázka kraje na zhotovitele stavby ,, SOŠ a SOU lesnické, dopravní a služeb Nové Město na Moravě - Oprava komunikace, odvodnění "
15III/4102 Most Lesonice ev. č. 4102 - 7 + vozovka
16Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací na stavbu "SÚS Žďár nad Sázavou - sklad posypového materiálu"
17Zahájení jednání s Římskokatolickou farností Věžná - přijetí daru nemovitých a movitých věcí v k. ú. Kámen
18Poskytnutí finančního příspěvku - účast na národní přehlídce v Kutné Hoře
19Návrh rozpočtového opatření na rok 2005 - změna závazných ukazatelů finančního vztahu k rozpočtu kraje a změna investičního fondu u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
20Poskytnutí finančního příspěvku - krajská přehlídka "Dospělí dětem"
21Poskytnutí finančního příspěvku - krajská přehlídka "Pohádkový mlejnek"
22Návrh rozpočtového opatření na rok 2005 - neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro Krajskou knihovnu Vysočiny
23Postup do vyššího platového stupně ředitele Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
24Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden-květen 2005
25Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek
26Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek
27"Pořadník investičních akcí" a "Pořadník oprav" na silniční síti kraje Vysočina
28Smlouva o poskytnutí členského příspěvku Regionální rozvojové agentuře Vysočina
29Strategie rozvoje nestátního neziskového sektoru v kraji Vysočina
30Výuková CNC pracoviště ve středních školách
31Odměny ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
32Stanovení platu
33Návrh rozpočtového opatření na rok 2005 - SOU opravárenské Jihlava
34Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitoly Školství - financování IT
35Úprava schváleného rozpočtu škol a školských zařízení, změna závazných ukazatelů
36Přijetí finančního daru na podporu účasti krajské výpravy na olympiádu dětí a mládeže
37Dofinancování evropských projektů v roce 2005
38FOND VYSOČINY - žádost o vrácení poskytnutých peněžních prostředků
39FOND VYSOČINY - vrácení finanční podpory (FV 141/38/03)
40Žádost o finanční příspěvek pro účastníky celostátních a mezinárodních soutěží
41Návrh pravidel pro zřizování školských rad, návrh volebního řádu pro volby do školských rad a návrh počtu členů školských rad pro školy zřizované krajem Vysočina
42Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace - žádost o souhlas s úvěrem
43Digitalizace RDG pracoviště v Nemocnici Havlíčkův Brod
44RTG dg skiagrafický stacionární v Nemocnici Třebíč
45Návrh rozpočtového opatření na rok 2005 -investiční dotace pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
46Organizační řády příspěvkových organizací
47Delegace zástupce zřizovatele do hodnotící komise
48Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina
49Stanovení platu řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
50Odvolání ředitele příspěvkové organizace
51Protialkoholní záchytná stanice, návrh na provedení rozpočtového opatření
51upr1Protialkoholní záchytná stanice, návrh na provedení rozpočtového opatření
52Podklady pro zadání výběrového řízení na akci "poradce kraje Vysočina pro realizaci projektu Nová hospodářsko-právní forma nemocnic - právní, ekonomické a daňové poradenství"
52upr1Podklady pro zadání výběrového řízení na akci "Nová hospodářsko-právní forma nemocnic - právní, ekonomické a daňové aspekty"
53Stanovisko k situaci v PPP Žďár nad Sázavou
54Stavební záměr a výběr zhotovitele stavby "SÚS Jihlava - garáže Telč" formou veřejné zakázky na stavební práce
55Souhlas se stavbou odbočovacího pruhu - k. ú. Jihlava
56Zrušení usnesení 0674/18/2005/RK, rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na stavební práce, na stavbu "Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice, rekonstrukce ÚT"
57Smlouva o výpůjčce majetku DOL Počátky
58Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na pořádání Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz