Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 21/2007 - 19.06.2007

ČísloNázev
01Pozvánka
02Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
03Smlouvy opravňující investory provést stavbu
04Problematika ochrany před hlukem a vibracemi z provozu na pozemních komunikacích
05Veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
06Stavební záměr Muzeum Vysočiny Třebíč, oprava ÚT a rekonstrukce instalací
07Strategie rozvoje datového skladu kraje Vysočina
08Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
09Stanovení platu
10Jmenování ředitele Gymnázia Pacov
11Návrh na odvolání ředitele Vyšší odborné školy, Jihlava, Tolstého 16
12Návrh na provedení rozpočtového opatření - učební a kompenzační pomůcky a návrh změny rozpočtu PO kraje
13Návrh na prodej movitého majetku obci Lesonice
14Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
15Návrh na jmenování ředitele a stanovení platu
16Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost o dotaci na reprezentaci kraje v Mistrovství světa ve zpracování textů
17Cena Talent Vysočiny a Stipendium Vysočiny 2007
18Přijetí účelové dotace - grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání
19Školní jídelna Gymnázia Otokara Březiny a SOŠ Telč na nám. Zachariáše z Hradce - ukončení činnosti
20Prostorové podmínky Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí
21Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006
22Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007
23Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitoly Školství - zajištění financování informačních a komunikačních technologií u škol zřizovaných krajem
24Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol
25Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitola Školství, mládeže a sportu - příspěvek na rehabilitační a tréningový stroj pro postiženého sportovce
26Zrušení části usnesení č. 0815/22/2004/RK
27Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na nové volby do zastupitelstev obcí
28Rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2008 až 2010
29Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj pro individuální projekt INTERREG IIIC - ICHNOS
30Postup ve věci strategie a metodického řízení problematiky územně analytických podkladů
31Fond Vysočiny - projekt FV 010/169/07
32Fond Vysočiny - projekt FV 007/149/06
33Platba členského příspěvku v asociaci Národní síť Zdravých měst, obcí a regionů
34Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
35Delegování zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
36Delegování zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
37Dodatečné upřesnění odpovědí z dopisu kraje Vysočina ze dne 7. dubna 2007 formou dodatku k žádosti Evropské komise o doplňující informace č. 2 k nové veřejné podpoře kraje Vysočina Aid No. N 676/2006 Podpora výzkumu a vývoje v kraji Vysočina
38Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
39Návrh na provedení rozpočtového opatření u Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
40Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - příprava budoucích osvojitelů a pěstounů, poradní sbor
41Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace
42Smlouvy o výpůjčce a nájmu ve Zdravotnické záchranné službě, příspěvkové organizaci
43Dodatek č. 1 k Organizačnímu řádu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
44Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
45Návrh na provedení rozpočtového opatření u Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
46Vypracování předběžné studie proveditelnosti možností naplnění POH kraje Vysočina - variantní studie proveditelnosti
47Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování pohárů pro vítěze Trek MTB maratonu Přes tři vrchy Vysočiny
48Železniční doprava Slavonice-Waldkirchen(Waidhofen)
49Smluvní pokuta
50Darování pozemku v k. ú. a obci Nové Syrovice
51Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - květen 2007
52Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
53Doplňující informace pro útvary Evropské komise k nové veřejné podpoře kraje Vysočina Aid No. N 506/2006 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu v zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu
54Zlatá jeřabina - výsledky hlasování
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz