Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 21/2007

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 21/2007, které se konalo dne 19. 6. 2007 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 20/2007
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 19. 6. 2007.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman M. Vystrčil a omluvil nepřítomnost M. Černé.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
49. Smluvní pokuta
50. Darování pozemku v k. ú. a obci Nové Syrovice 
51. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden květen 2007 28.
52. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
53. Doplňující informace pro útvary Evropské komise k nové veřejné podpoře kraje Vysočina Aid No. N 506/2006 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu v zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, opatření č. 4 Podpora propagace a reklamy na zemědělské produkty (níže jen „Zásady“)
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
  1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 20/2007
  2. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
  3. Smlouvy opravňující investory provést stavbu
  4. Problematika ochrany před hlukem a vibracemi z provozu na pozemních komunikacích
  5. Veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
  6. Stavební záměr Muzeum Vysočiny Třebíč, oprava ÚT a rekonstrukce instalací
  7. Strategie rozvoje datového skladu kraje Vysočina
  8. Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
  9. Stanovení platu
  10. Jmenování ředitele Gymnázia Pacov
  11. Návrh na odvolání ředitele Vyšší odborné školy, Jihlava, Tolstého 16
  12. Návrh na provedení rozpočtového opatření - učební a kompenzační pomůcky a návrh změny rozpočtu PO kraje
  13. Návrh na prodej movitého majetku obci Lesonice
  14. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
  15. Návrh na jmenování ředitele a stanovení platu
  16. Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost o dotaci na reprezentaci kraje v Mistrovství světa ve zpracování textů
  17. Cena Talent Vysočiny a Stipendium Vysočiny 2007
  18. Přijetí účelové dotace - grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání
  19. Školní jídelna Gymnázia Otokara Březiny a SOŠ Telč na nám. Zachariáše z Hradce - ukončení činnosti
  20. Prostorové podmínky Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí
  21. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006
  22. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007
  23. Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitoly Školství - zajištění financování informačních a komunikačních technologií u škol zřizovaných krajem
  24. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol
  25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitola Školství, mládeže a sportu - příspěvek na rehabilitační a tréningový stroj pro postiženého sportovce
  26. Zrušení části usnesení č. 0815/22/2004/RK
  27. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na nové volby do zastupitelstev obcí
  28. Rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2008 až 2010
  29. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj pro individuální projekt INTERREG IIIC - ICHNOS
  30. Postup ve věci strategie a metodického řízení problematiky územně analytických podkladů
  31. Fond Vysočiny - projekt FV 010/169/07
  32. Fond Vysočiny - projekt FV 007/149/06
  33. Platba členského příspěvku v asociaci Národní síť Zdravých měst, obcí a regionů
  34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
  35. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
  36. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
  37. Dodatečné upřesnění odpovědí z dopisu kraje Vysočina ze dne 7. dubna 2007 formou dodatku k žádosti Evropské komise o doplňující informace č. 2 k nové veřejné podpoře kraje Vysočina Aid No. N 676/2006 Podpora výzkumu a vývoje v kraji Vysočina
  38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
  39. Návrh na provedení rozpočtového opatření u Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
  40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - příprava budoucích osvojitelů a pěstounů, poradní sbor
  41. Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace
  42. Smlouvy o výpůjčce a nájmu ve Zdravotnické záchranné službě, příspěvkové organizaci
  43. Dodatek č. 1 k Organizačnímu řádu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
  44. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  45. Stanovisko k projektu Statutárního města Jihlavy "Výstavba domova důchodců v Jihlavě"
  46. Vypracování předběžné studie proveditelnosti možností naplnění POH kraje Vysočina - variantní studie proveditelnosti
  47. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování pohárů pro vítěze Trek MTB maratonu Přes tři vrchy Vysočiny
  48. Železniční doprava Slavonice-Waldkirchen(Waidhofen)
  49. Smluvní pokuta
  50. Darování pozemku v k. ú. a obci Nové Syrovice 
  51. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden květen
  52. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
  53. Doplňující informace pro útvary Evropské komise k nové veřejné podpoře kraje Vysočina Aid No. N 506/2006 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu v zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, opatření č. 4 Podpora propagace a reklamy na zemědělské produkty (níže jen „Zásady“)
  54. Rozprava členů rady
Usnesení 0866/21/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 19. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 20/2007 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhy na uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0867/21/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene s oprávněným na majetku kraje Vysočina pro pozemkové parcely a za podmínek dle materiálu RK-21-2007-02, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2007-02.doc, RK-21-2007-02, př. 1

03. Smlouvy opravňující investory provést stavbu
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na vyslovení souhlasného stanoviska se stavbou na pozemcích ve vlastnictví kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0868/21/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou na pozemcích dle materiálu RK-21-2007-03, př. 1;
rozhoduje
uzavřít nepojmenovanou smlouvu mezi krajem Vysočina a stavebníkem, prokazující právo stavebníka provést stavby na pozemcích kraje Vysočina dle materiálu RK-21-2007-03, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2007-03.doc, RK-21-2007-03, př. 1

04. Problematika ochrany před hlukem a vibracemi z provozu na pozemních komunikacích
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o navrhovaném řešení problematiky ochrany před hlukem a vibracemi z provozu na pozemních komunikacích. Projednávání se zúčastnili L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, H. Motlová, referent odboru dopravy a silničního hospodářství. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0869/21/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o řešení problematiky hluku a vibrací způsobovaného provozem na pozemních komunikacích v rámci silnic II. a III. třídy v kraji Vysočina;
souhlasí
s postupem navrženým v materiálu RK-21-2007-04;
ukládá
řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci a ODSH v rámci přípravy rozpočtu kraje Vysočina na jednotlivé roky uplatnit finanční prostředky potřebné k realizaci protihlukových a antivibračních opatření.
odpovědnost: KSÚSV, ODSH
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-21-2007-04, RK-21-2007-04, př. 1

05. Veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s výsledky hodnocení níže uvedených zakázek malého rozsahu na stavební práce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0870/21/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí člena rady pro oblast financí a majetku Miroslava Houšky o výběru nejvhodnějších nabídek a zadání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce dodavatelům na akce:
 • OA Pelhřimov - rekonstrukce MaR uchazeči TOP TEAM, s. r. o., Vlásenická 890, 393 01 Pelhřimov;
 • DD Senožaty - oprava střechy uchazeči Obchodní a realitní kancelář 1. Českomoravská Pelhřimov, s. r. o., Nádražní 832, 39301 Pelhřimov;
 • ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326 - oprava oken uchazeči AGOS stavební a. s. Pelhřimov, Tomáše ze Štítného 634, 393 56 Pelhřimov;
 • DD Humpolec - zřízení EPS uchazeči PATROL group s. r. o., Romana Havelky 4854/5B,
 • 58601 Jihlava;
 • DUSP Černovice - oprava rozvodů vody uchazeči AGOS stavební a. s. Pelhřimov,Tomáše ze Štítného 634, 393 56 Pelhřimov;
 • Hrad Kámen - Oprava fasády uchazeči STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 24 Humpolec.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 19. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2007-05.doc

06. Stavební záměr Muzeum Vysočiny Třebíč, oprava ÚT a rekonstrukce instalací
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení výše uvedený stavební záměr. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0871/21/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
stavební záměr Muzeum Vysočiny Třebíč, oprava ÚT a rekonstrukce instalací dle materiálu RK-21-2007-06, př. 1;
ukládá
odboru regionálního rozvoje zabezpečit v součinnosti s majetkovým a odborem kultury a památkové péče přípravu realizace záměru s ohledem na možné čerpání finančních prostředků z evropských fondů.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 19. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2007-06.doc, RK-21-2007-06, př. 1

50. Darování pozemku v k. ú. a obci Nové Syrovice
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu darovat pozemek v k. ú.  a obci Nové Syrovice do vlastnictví obce. V průběhu jednání odešla M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0872/21/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 90/1 zahrada o výměře 2 730 m2 v k. ú.  a obci Nové Syrovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Nové Syrovice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 90/1 zahrada o výměře 2 730 m2 v k. ú.  a obci Nové Syrovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Nové Syrovice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. srpen 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2007-50

07. Strategie rozvoje datového skladu kraje Vysočina
E. Janoušková, vedoucí odboru interního auditu, M. Šulc, vedoucí oddělení analytického oddělení odboru interního auditu, sdělili radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišla M. Matějková. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0873/21/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
Strategii rozvoje datového skladu kraje Vysočina dle materiálu RK-21-2007-07, př. 1.
odpovědnost: odbor interního auditu
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2007-07.doc, RK-21-2007-07, př. 1, RK-21-2007-07, př. 2

26. Zrušení části usnesení č. 0815/22/2004/RK
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém návrhu. Projednávání se zúčastnila J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel P. Hájek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0874/21/2007/RK
Rada kraje
zrušuje
usnesení 0815/22/2004/RK v části, která zní:
"a současně
ukládá
 • věcně příslušným odborům posoudit závažnost porušení rozpočtové kázně zjištěné kontrolním odborem a se souhlasem ekonomického odboru a kontrolního odboru na základě přijatých nápravných opatření případně rozhodnout o úlevě z povinnosti provést odvod neoprávněně použitých prostředků do rozpočtu kraje, včetně penále v případě, že porušení rozpočtové kázně nepřesáhne částku 20 000,- Kč;
 • věcně příslušným odborům dvakrát ročně zpracovat zprávu o zjištěních týkajících se porušení rozpočtové kázně zřizovanými příspěvkovými organizacemi a o jejich řešení a předložit ji do rady kraje".
odpovědnost: věcně příslušné odbory, ekonomický odbor, odbor kontroly
termín: 19. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2007-26.doc

08. Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu na uložení odvodu do rozpočtu kraje uvedeným příspěvkovým organizacím ve výši neoprávněného čerpání peněžních prostředků. Projednávání se zúčastnila J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel M. Houška. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0875/21/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uložit odvod do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně:
 • Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČ 60418460 ve výši 2 346,- Kč dle materiálu RK-21-2007-08, př. 1;
 • Vyšší odborné škole a Střední odborné škole zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem, IČ 48895504 ve výši 719,- Kč dle materiálu RK-21-2007-08, př. 2;
 • Základní škole Chotěboř, Hradební 529, IČ 70836329 ve výši 700,- Kč dle materiálu RK-21-2007-08, př. 3;
 • Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Jihlava, IČ 00638056 ve výši 1 000,- Kč dle materiálu RK-21-2007-08, př. 4upr1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč; Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem; Základní školy Chotěboř; Střední zdra
termín: do 31.12.2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2007-08.doc, RK-21-2007-08, př. 1, RK-21-2007-08, př. 2, RK-21-2007-08, př. 3, RK-21-2007-08, př. 4

09. Stanovení platu
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení návrh na stanovení platu ředitelům daných příspěvkových organizací kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnila J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0876/21/2007/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, plat:
 • Mgr. Otakar Březina, ředitel České zemědělské akademie v Humpolci, střední škola, s účinností od 1. 8. 2007, dle materiálu RK-21-2007-09, př. 1;
 • Mgr. František Pospíchal, ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť, s účinností od 1. 8. 2007, dle materiálu RK-21-2007-09, př. 1;
 • Mgr. Naděžda Vrbatová, ředitelka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Havlíčkův Brod, s účinností od 1. 8. 2007, dle materiálu RK-21-2007-09, př. 1;
 • Mgr. Drahomíra Danielková, ředitelka Základní školy Chotěboř, s účinností od 1. 8. 2007, dle materiálu RK-21-2007-09, př. 1;
 • Mgr. Milan Opravil, ředitel Dětského domova Telč, Štěpnická 111, s účinností od 1. 8. 2007, dle materiálu RK-21-2007-09, př. 1;
 • Mgr. Eva Stloukalová, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny, Havlíčkův Brod, Nad Tratí 335, s účinností od 1. 8. 2007, dle materiálu RK-21-2007-09, př. 1;
 • Mgr. Dana Fučíková, ředitelka Základní umělecké školy Jihlava, s účinností od 1. 8. 2007, dle materiálu RK-21-2007-09, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: červenec 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2007-09.doc

10. Jmenování ředitele Gymnázia Pacov
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje se závěry konkurzní komise a předložil návrh na jmenování ředitele Gymnázia Pacov. Projednávání se zúčastnila J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení dle varianty 1.
Usnesení 0877/21/2007/RK
Rada kraje
jmenuje
Mgr. Josefa Nováka do funkce ředitele Gymnázia Pacov, s účinností od 1. 8. 2007;
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízením vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady, ve znění pozdějších předpisů, plat Mgr. Josefu Novákovi, řediteli Gymnázia Pacov s účinností od 1. 8. 2007 dle materiálu RK-21-2007-10, př. 2
odpovědnost: OŠMS
termín: červenec 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2007-10.doc

11. Návrh na odvolání ředitele Vyšší odborné školy, Jihlava, Tolstého 16
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh odvolat z funkce ředitele Vyšší odborné školy, Jihlava. Projednávání se zúčastnila J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0878/21/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2007-11.doc, RK-21-2007-11, př. 1

12. Návrh na provedení rozpočtového opatření - učební a kompenzační pomůcky a návrh změny rozpočtu PO kraje
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Projednávání se zúčastnila J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišli M. Houška, P. Hájek, odešel I. Rohovský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0879/21/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 584 tis. Kč a investiční dotaci ve výši 416 tis. Kč z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče, Praktické škole a Speciálně pedagogickému centru, Žďár nad Sázavou, Komenského 8 na pořízení učebních a kompenzačních pomůcek dle materiálu RK-21-2007-12, př. 1;
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz o částku 584 tis. Kč a závazného ukazatele investiční dotace o částku 416 tis. Kč pro Praktickou školu a Speciálně pedagogické centrum, Žďár nad Sázavou, Komenského 8 na pořízení učebních a kompenzačních pomůcek dle materiálu RK-21-2007-12, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel organizace Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum, Žďár nad Sázavou, Komenského 8.
termín: červenec 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2007-12.doc, RK-21-2007-12, př. 1

13. Návrh na prodej movitého majetku obci Lesonice
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje informace k předloženému návrhu na vyslovení souhlasného stanoviska s prodejem movitého majetku obci Lesonice. Projednávání se zúčastnila J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel I. Rohovský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0880/21/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s prodejem movitého majetku obci Lesonice, Lesonice 117, okres Třebíč, za cenu 410 497,95 Kč dle materiálu RK-21-2007-13, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice
termín: srpen 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2007-13.doc, RK-21-2007-13, př. 1, RK-21-2007-13, př. 2, RK-21-2007-13, př. 3, RK-21-2007-13, př. 4

14. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu na vyslovení souhlasného stanoviska s vyřazením přebytečného a nepotřebného hmotného majetku SOŠ Nové Město na Moravě. Projednávání se zúčastnila J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0881/21/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s vyřazením Autobusu Karosa typ LC 735.20, státní poznávací značky ZRA 19-58 z majetku kraje a s prodejem tohoto majetku zájemci s nejvyšší nabídkovou cenou dle návrhu Střední odborné školy Nové Město na Moravě;
 • s vyřazením galonového stroje na záclony typ UVA, inv. č. c-PS1-24 z majetku kraje a s likvidací tohoto majetku jako kovový a ostatní odpad dle návrhu Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava-Helenín, Hálkova 42;
 • s vyřazením souboru 12 ks počítačů Triline P100, 16 MB + 1 počítač Triline P133, 32 MB včetně příslušenství - monitorů Goldstar 15", klávesnic, myší, inventární číslo 5-403-10 z majetku kraje a s likvidací tohoto majetku prostřednictvím sběrného dvora Technických služeb Moravské Budějovice dle návrhu Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední odborné školy Nové Město na Moravě, Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava-Helenín, Hálkova 42, Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365
termín: červenec 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2007-14.doc

15. Návrh na jmenování ředitele a stanovení platu
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení návrh jmenovat ředitele Základní školy Nové Město na Moravě. Projednávání se zúčastnila J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0882/21/2007/RK
Rada kraje
jmenuje
Mgr. Bohuslava Žilku do funkce ředitele Základní školy Nové Město na Moravě, Malá 154 s účinností od 1. 8. 2007 a
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v účinném znění a s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat panu Mgr. Bohuslavu Žilkovi, řediteli Základní školy Nové Město na Moravě, Malá 154 s účinností od 1. 8. 2007 dle materiálu RK-21-2007-15, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: do 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2007-15.doc

16. Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost o dotaci na reprezentaci kraje v Mistrovství světa ve zpracování textů
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení výše uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnily J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru školství, mládeže a sportu, P. Zábranská, referent oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0883/21/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 Využití volného času dětí a mládeže v celkové výši 12 600,- Kč Gymnáziu Otokara Březiny a Střední odborné škole Telč, Hradecká 235, 588 56 Telč, IČ 60545941 určenou na účast studentů Václava Dolského a Martiny Chvátalové na Mistrovství světa ve zpracování textů v Praze, které se uskuteční ve dnech 21. - 27. července 2007;
schvaluje
povýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz v celkové výši 12 600,- Kč u Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč, Hradecká 235, 588 56 Telč, IČ 60545941.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2007-16.doc, RK-21-2007-16, př. 1, RK-21-2007-16, př. 2

17. Cena Talent Vysočiny a Stipendium Vysočiny 2007
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, P. Zábranská, referent oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, podali radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu a na základě nově vzniklých skutečností požádali o úpravu přílohy 1. Projednávání se zúčastnila J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje požadavek akceptovala a přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0884/21/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
udělení Stipendia Vysočiny 2007 (jednorázových i desetiměsíčních ocenění) 45 žákům a studentům dle materiálu RK-21-2007-17, př. 1upr1 v celkové výši 201 tis. Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. června 2008
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2007-17.doc

18. Přijetí účelové dotace - grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu přijmout účelovou dotaci z MPSV za účelem financování grantových projektů výše uvedeného grantového schématu. Projednávání se zúčastnily J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru školství, mládeže a sportu, A. Zítková, pracovnice oddělení grantových programů odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0885/21/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
přijmout účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 449 295,05 Kč na zvláštní účet kraje Rozvoj lidských zdrojů za účelem financování grantových projektů grantového schématu "Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání".
odpovědnost: OŠMS, EO
termín: 30.6.2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2007-18.doc, RK-21-2007-18, př. 1

19. Školní jídelna Gymnázia Otokara Březiny a SOŠ Telč na nám. Zachariáše z Hradce - ukončení činnosti
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s doporučením ředitele zmíněné školy ukončit činnost školní jídelny. Projednávání se zúčastnily J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru školství, mládeže a sportu, A. Zítková, pracovnice oddělení grantových programů odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0886/21/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o ukončení činnosti školní jídelny Gymnázia Otokara Březiny a SOŠ Telč na nám. Zachariáše z Hradce k 31. 8. 2007 a
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu zahájit jednání s Masarykovou universitou Brno o využití movitého majetku rušené jídelny.
odpovědnost: OŠMS, ředitel Gymnázia Otokara Březiny a SOS Telč
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2007-19.doc

20. Prostorové podmínky Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh řešení nevyhovujících prostorových podmínek uvedené školy. Projednávání se zúčastnily J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru školství, mládeže a sportu, A. Zítková, pracovnice oddělení grantových programů odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0887/21/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
stanovisko Rady města Velké Meziříčí dle materiálu RK-21-2007-20, př. 1;
konstatuje,
že návrh Rady města Velké Meziříčí na využití patra budovy na ulici Poštovní 1663/3 pro účely Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí nepovažuje za výhodný;
pověřuje
PaedDr. Martinu Matějkovou, odbor školství, mládeže a sportu a odbor majetkový k dalšímu jednání s městem Velké Meziříčí.
odpovědnost: OŠMS, odbor majetkový
termín: do 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2007-20.doc, RK-21-2007-20, př. 1

21. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o financování grantového schématu. V průběhu jednání odešel V. Kodet. Projednávání se zúčastnily J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru školství, mládeže a sportu, A. Zítková, pracovnice oddělení grantových programů odboru školství, mládeže a sportu. Na základě závěrů rady kraje a souhlasu předkladatele byl materiál odložen.
Zdrojové materiály: RK-21-2007-21.doc, RK-21-2007-21, př. 1, RK-21-2007-21, př. 2

22. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Projednávání se zúčastnily J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru školství, mládeže a sportu, A. Zítková, pracovnice oddělení grantových programů odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0888/21/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (pol. 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 Základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT v celkové výši 107 000 Kč na rozvojový program ve vzdělávání Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007 určenou Základní škole Třebíč, Na Kopcích 342 ve výši 50 000 Kč a Základní škole Žďár nad Sázavou, Komenského 715 ve výši 57 000 Kč a
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program ve vzdělávání Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007 Základní škole Třebíč, Na Kopcích 342 ve výši 50 000 Kč a Základní škole Žďár nad Sázavou, Komenského 715 ve výši 57 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2007-22.doc

23. Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitoly Školství - zajištění financování informačních a komunikačních technologií u škol zřizovaných krajem
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení výše uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnily J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru školství, mládeže a sportu, A. Zítková, pracovnice oddělení grantových programů odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0889/21/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout neinvestiční dotaci celkem ve výši 709,576 tis. Kč příspěvkovým organizacím kraje dle materiálu RK-21-2007-23, př. 1 za účelem krytí nákladů spojených s pořízením informačních a komunikačních technologií;
 • poskytnout investiční dotaci celkem ve výši 1 287,560 tis. Kč příspěvkovým organizacím kraje dle materiálu RK-21-2007-23, př. 1 za účelem krytí nákladů spojených s pořízením informačních a komunikačních technologií;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu a to zvýšení:
 • § 3114 - Speciální základní školy, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku celkem 311,591 tis. Kč s určením pro příspěvkové organizace kraje dle materiálu RK-21-2007-23, př. 1 a položky 6351 - Investiční dotace zřízené příspěvkové organizaci o částku 27,0 tis. Kč s určením pro příspěvkovou organizaci kraje dle materiálu RK-21-2007-23, př. 1;
 • § 3121 - Gymnázia, položky 5331 - Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci o částku 78,789 tis. Kč s určením pro příspěvkovou organizaci kraje dle materiálu RK-21-2007-23, př. 1 a položky 6351 - Investiční dotace zřízené příspěvkové organizaci o částku 194,88 tis. Kč s určením pro příspěvkovou organizaci kraje dle materiálu RK-21-2007-23, př. 1;
 • § 3122 - Střední odborné školy, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízených příspěvkových organizací o částku celkem 319,196 tis. Kč s určením pro příspěvkové organizace kraje dle materiálu RK-21-2007-23, př. 1 a položky 6351 - Investiční dotace zřízených příspěvkových organizací kraje o částku celkem 698,68 tis. Kč s určením pro příspěvkové organizace kraje dle materiálu RK-21-2007-23, př. 1;
 • § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště, položky 6351 - Investiční dotace zřízené příspěvkové organizace o částku 367,0 tis. Kč s určením pro příspěvkovou organizaci kraje dle materiálu RK-21-2007-23, př. 1;
 • při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání, položky 5901 Nespecifikované rezervy o částku 1 997,136 tis. Kč (UZ 00305 Podpora technického vybavení škol a školských zařízení výpočetní technikou a software);
 • zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz u příspěvkových organizací kraje celkem o částku 709,576 tis. Kč. Příspěvkové organizace jmenovitě dle materiálu
 • RK-21-2007-23, př. 1 a to ve všech případech za účelem krytí nákladů spojených s pořízením informačních a komunikačních technologií;
 • zvýšení závazného ukazatele investiční dotace celkem o částku 1 287,560 tis. Kč. Příspěvkové organizace jmenovitě dle materiálu RK-21-2007-23, př. 1 a to za účelem krytí nákladů spojených s pořízením informačních a komunikačních technologií;
souhlasí
s úpravou a použitím investičního fondu, Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy, Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 a Střední školy automobilní Jihlava za účelem financování vybavení škol výpočetní technikou dle materiálu RK-21-2007-23.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor informatiky, odbor ekonomický, ředitelé škol zahrnutých v materiálu RK-21-2007-23
termín: 20. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2007-23.doc, RK-21-2007-23, př. 1, RK-21-2007-23, př. 2, RK-21-2007-23, př. 3, RK-21-2007-23, př. 4, RK-21-2007-23, př. 5, RK-21-2007-23, př. 6, RK-21-2007-23, př. 7, RK-21-2007-23, př. 8, RK-21-2007-23, př. 9, RK-21-2007-23, př. 10, RK-21-2007-23, př. 11, RK-21-2007-23, př. 12, RK-21-2007-23, př. 13, RK-21-2007-23, př. 14

24. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit návrh zásad na podporu certifikace středních škol. V průběhu jednání přišel V. Kodet. Projednávání se zúčastnily J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru školství, mládeže a sportu, A. Zítková, pracovnice oddělení grantových programů odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0890/21/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol dle materiálu RK-21-2007-24, př. 1;
 • převod prostředků ve výši 1 mil. Kč z Fondu Vysočiny do rozpočtu kraje na rok 2007 kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání, za účelem financování systémové podpory dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2007-24.doc, RK-21-2007-24, př. 1

25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitola Školství, mládeže a sportu - příspěvek na rehabilitační a tréningový stroj pro postiženého sportovce
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení výše uvedený návrh rozpočtového opatření. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0891/21/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: OŠMS, EO
termín: srpen 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2007-25.doc

27. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na nové volby do zastupitelstev obcí
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Projednávání se zúčastnila J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického. V průběhu jednání odešla M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0892/21/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci MF ČR ve výši 10 tis. Kč na krytí výdajů vzniklých kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí.
odpovědnost: odbor ekonomický, odbor sekretariátu ředitelky a krajského živnostenského úřadu
termín: srpen 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2007-27.doc

28. Rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2008 až 2010
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje schválit rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2008 až 2010. Projednávání se zúčastnila J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0893/21/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2008 až 2010 dle materiálu RK-21-2007-28, př. 1;
 • vzít na vědomí rozpis výhledu příjmů a výdajů rozpočtového výhledu kraje Vysočina na období 2008 až 2010 dle materiálu RK-21-2007-28, př. 2 a přehled předpokládaných požadavků na Fond strategických rezerv na projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu RK-21-2007-28, př. 3. a podrobný rozpis financování projektů spolufinancovaných z prostředků EU dle materiálu RK-21-2007-28, př. 4.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: červen 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2007-28.doc, RK-21-2007-28, př. 1, RK-21-2007-28, př. 2, RK-21-2007-28, př. 3

51. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden květen 2007
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s předloženou zprávou o čerpání rozpočtu kraje v období leden květen 2007. Projednávání se zúčastnila J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického.V průběhu jednání přišla M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0894/21/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí „Zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden květen 2007“ dle materiálu RK-21-2007-51, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 26. června 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2007-51, RK-21-2007-51, př. 1

29. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj pro individuální projekt INTERREG IIIC - ICHNOS
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o výše uvedeném návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0895/21/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
přijmout dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 238 345 Kč na zvláštní účet kraje projektu INTERREG IIIC - ICHNOS.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: červenec 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2007-29.doc

30. Postup ve věci strategie a metodického řízení problematiky územně analytických podkladů
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, upřesnil radě kraje navrhovaný postup ve věci strategie a metodického řízení problematiky územně analytických podkladů. Projednávání se zúčastnil J. Strejček, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu. V průběhu jednání odešel I. Rohovský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0896/21/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o aktuálním stavu problematiky ÚAP;
ukládá
vedoucímu odboru informatiky:
 • rozhodnout ve spolupráci s odborem územního plánování a stavebního řádu o výběru nejvýhodnějšího technického a metodického řešení (datový model, metodika) pro řízení a metodické usměrňování postupu pořizování a využívání územně analytických podkladů v kraji Vysočina;
 • předložit radě kraje návrh řešení efektivní centralizace vybraných služeb agendy ÚAP na území kraje Vysočina s harmonogramem dalších kroků k systematickému a úspornému informatickému zajištění územně plánovacích procesů v kraji.
odpovědnost: OI
termín: ad 1) do 30. 6. 2007, ad 2) do 30. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2007-30.doc

31. Fond Vysočiny - projekt FV 010/169/07
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, informovala radu kraje o žádosti o rozšíření předmětu smlouvy na zpracování stavebně historického průzkumu celého objektu. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0897/21/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zamítnout žádost o změnu předmětu Smlouvy o poskytnutí podpory FV 010/169/07 dle materiálu RK-21-2007-31, př. 2.
odpovědnost: OKPP
termín: 19. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2007-31.doc, RK-21-2007-31, př. 1, RK-21-2007-31, př. 2

32. Fond Vysočiny - projekt FV 007/149/06
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. V průběhu jednání přišel I. Rohovský, odešel M. Houška. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0898/21/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
odstoupit od Smlouvy o poskytnutí podpory č. FV 007/149/06 uzavřené s Muzeem Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizací na realizaci projektu "Jan Tomášek: Hrad Kámen a jeho poslední soukromý majitel Antonín Fleissig" v rámci grantového programu "Edice Vysočiny IV.".
odpovědnost: OKPP
termín: 19. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2007-32.doc, RK-21-2007-32, př. 1

V rámci předkládaných bodů odboru kultury a památkové péče byl zařazen k projednání materiál „Zlatá jeřabina výsledky hlasování”.

54. Zlatá jeřabina výsledky hlasování
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, I. Schallnerová, referent oddělení kultury odboru kultury a památkové péče, P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, podali radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0899/21/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
výsledky analýzy elektronického hlasování v anketě Zlatá jeřabina Cena kraje Vysočina za kulturní počin roku 2006 dle materiálu RK-21-2007-54 a
ukládá
hejtmanovi kraje Vysočina, odboru kultury a památkové péče a odboru informatiky předložit na dalším zasedání rady kraje návrh dalšího postupu.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor informatiky
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2007-54

33. Platba členského příspěvku v asociaci Národní síť Zdravých měst, obcí a regionů
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informoval radu kraje o návrhu poskytnout dotaci Národní síti Zdravých měst ČR. V průběhu jednání přišel M. Houška. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0900/21/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
usnesení Valné hromady NSZM ze dne 13. 12. 2006 a z něj vyplývající povinnost zaplatit příspěvek ve výši 25 000,- Kč;
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 25.000,- Kč Národní síti Zdravých měst ČR., IČ 61385247 z kapitoly Zastupitelstva kraje, a to jako členský příspěvek, za podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina podle materiálu RK-21-2007-33, př. 3upr1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2007-33.doc, RK-21-2007-33, př. 1, RK-21-2007-33, př. 2, RK-21-2007-33, př. 3

34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0901/21/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2251 - Letiště, položky 5169 Nákup ostatních služeb o částku 15.300,- Kč s určením na úhradu nákladů spojených s pořízením podkladového materiálu pro jednání o využití letiště Henčov, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Péče o lidské zdroje o stejnou částku 15.300,-- Kč.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ekonomický odbor
termín: 29. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2007-34.doc, RK-21-2007-34, př. 1, RK-21-2007-34, př. 2

35. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, požádal radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0902/21/2007/RK
Rada kraje
deleguje
pana Ing. Václava Kodeta a zástupce politického klubu KSČM a Ing. Václava Zikána, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a pana Jaroslava Huláka a zástupce politického klubu KSČM a Ing. Luďka Šedivého, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek na " II/352 Jihlava - Polná", které se uskuteční dne 11. 7. 2007.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 22. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2007-35.doc, RK-21-2007-35, př. 1

36. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, požádal radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0903/21/2007/RK
Rada kraje
deleguje
pana Ing. Vladislava Nechvátala a zástupce politického klubu KSČM a Ing. Jaroslava Pospíchala, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a pana Zdeňka Jirsu a zástupce politického klubu KSČM a Ing. Pavla Bartoše, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek na "Dodávku 4 kusů dodávkových vozidel", která se uskuteční dne 28. 6. 2007.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 22. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2007-36.doc

48. Železniční doprava Slavonice-Waldkirchen(Waidhofen)
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podal radě kraje doplňující komentář k návrhu ve věci obnovy a rekonstrukce železničního spojení Slavonice-Waldkirchen-Waidhofen. Projednávání se zúčastnil L. Seidl, vedoucí oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0904/21/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
materiál RK-21-2007-48 a
ukládá
OSH připravit průvodní dopis s návrhem společného dopisu krajů Jihočeského, Vysočiny a Jihomoravského k oslovení Ministerstva zahraničních věcí.
odpovědnost: OSH, ODSH
termín: 15. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2007-48.doc, RK-21-2007-48, př. 1, RK-21-2007-48, př. 2, RK-21-2007-48, př. 3, RK-21-2007-48, př. 4, RK-21-2007-48, př. 5, RK-21-2007-48, př. 6, RK-21-2007-48, př. 7, RK-21-2007-48, př. 8, RK-21-2007-48, př. 9, RK-21-2007-48, př. 10

37. Dodatečné upřesnění odpovědí z dopisu kraje Vysočina ze dne 7. dubna 2007 formou dodatku k žádosti Evropské komise o doplňující informace č. 2 k nové veřejné podpoře kraje Vysočina Aid No. N 676/2006 Podpora výzkumu a vývoje v kraji Vysočina
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, M. Brom, referent oddělení zemědělství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, informovali radu kraje o předloženém materiálu. V průběhu jednání odešel V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0905/21/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
odpovědět na dodatek ze dne 5. června 2007 k dopisu Evropské komise ze dne 6. března 2007 AGR 006144 k nové veřejné podpoře kraje Vysočina č. N 676/2006 Podpora výzkumu a vývoje, podle materiálu RK-21-2007-37, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. července 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2007-37.doc, RK-21-2007-37, př. 1, RK-21-2007-37, př. 2, RK-21-2007-37, př. 3

53. Doplňující informace pro útvary Evropské komise k nové veřejné podpoře kraje Vysočina Aid No. N 506/2006 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu v zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, opatření č. 4 Podpora propagace a reklamy na zemědělské produkty (níže jen „Zásady“)
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, M. Brom, referent oddělení zemědělství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, seznámili radu kraje s návrhem změn pro útvary Evropské komise k nové veřejné podpoře kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0906/21/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
odpovědět na dopis Evropské komise ze dne 2. května 2007 AGR 11208 k nové veřejné podpoře kraje Vysočina č. N 506/2006 „Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007  2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití“, dle materiálu RK-21-2007-53, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 30. června 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2007-53, RK-21-2007-53, př. 1, RK-21-2007-53, př. 2

46. Vypracování předběžné studie proveditelnosti možností naplnění POH kraje Vysočina - variantní studie proveditelnosti
P. Hájek krátce okomentoval předložený návrh na zpracování předběžné studie proveditelnosti. V průběhu jednání přišel V. Kodet. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0907/21/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Informaci o situaci a možnostech likvidace odpadů v kraji Vysočina;
podporuje
vypracování studie proveditelnosti, která navrhne možnosti naplnění Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina a
ukládá
odboru životního prostředí předložit na dalším jednání rady kraje návrh zadávacích podmínek pro provedení studie proveditelnosti včetně možnosti financování.
odpovědnost: OŽP
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2007-46.doc, RK-21-2007-46, př. 1

47. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování pohárů pro vítěze Trek MTB maratonu Přes tři vrchy Vysočiny
M. Vystrčil předložil radě kraje ke schválení výše uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0908/21/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) poskytnout věcný dar v podobě 3 ks pohárů v pořizovací ceně 5 000,- Kč Jarmile Freyové, Březinova 9, Horní Cerkev, IČ: 15825329, dle materiálu RK-21-2007-47, př. 3;
 • provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (příloha Z2 Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem v roce 2007), snížení této rezervy, § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku Kč 5 000 Kč a současné zýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, položka 5194 Věcné dary o stejnou částku 5 000 Kč na zakoupení a poskytnutí věcného daru pro vítěze Trek MTB maratonu Přes tři vrchy Vysočiny v podobě 3 ks pohárů Jarmile Freyové, Březinova 9, Horní Cerkev, IČ: 15825329, dle materiálu RK-21-2007-47, př. 1, materiálu RK-21-2007-47, př. 2 a materiálu RK-21-2007-47, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2007-47.doc, RK-21-2007-47, př. 1, RK-21-2007-47, př. 2, RK-21-2007-47, př. 3

49. Smluvní pokuta
S. Zikmundová sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0909/21/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: OSŘKŽÚ
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2007-49

38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložili radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0910/21/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MF ČR ve výši 634 210 Kč na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí 2007.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: červen 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2007-38.doc

39. Návrh na provedení rozpočtového opatření u Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámili radu kraje s výše uvedeným návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0911/21/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci pro Domov pro seniory Mitrov, příspěvkovou organizaci, IČ 71184449 ve výši 428 tis. Kč k obnově plné funkčnosti silnoproudého elektrického napájení objektu Domova pro seniory v Mitrově;
schvaluje
 • v rámci výdajové části rozpočtu kraje zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 Domovy a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 428 tis. Kč s určením pro Domov pro seniory Mitrov, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 428 tis. Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace o částku 428 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících s obnovou plné funkčnosti silnoproudého elektrického napájení objektu Domova pro seniory v Mitrově.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický, odbor majetkový, ředitelka Domova pro seniory Mitrov, příspěvková organizace
termín: červen 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2007-39.doc

40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - příprava budoucích osvojitelů a pěstounů, poradní sbor
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložili radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0912/21/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu kapitoly Sociální věci, § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, položky 5169 - Nákup ostatních služeb o 350.000 Kč a položky 5173 - Cestovné o částku 1.000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje v celkové částce 351.000 Kč, s určením pro přípravy budoucích osvojitelů a pěstounů a poradní sbor.
odpovědnost: OSVZ, OE
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2007-40.doc

41. Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, informovali radu kraje o návrhu stanovit plat ředitelům níže uvedených příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0913/21/2007/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
a s nařízením vlády České republiky č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, měsíční plat pro:
 • Mgr. Annu Knoflíčkovou, ředitelku Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-21-2007-41, př. 2;
 • PhDr. Marii Bartoškovou, ředitelku Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-21-2007-41, př. 3;
 • MUDr. Víta Kaňkovského, ředitele Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-21-2007-41, př. 4.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2007-41.doc

42. Smlouvy o výpůjčce a nájmu ve Zdravotnické záchranné službě, příspěvkové organizaci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložili radě kraje ke schválení navrhované Smlouvy o výpůjčce a nájmu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0914/21/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi Městem Velké Meziříčí a Zdravotnickou záchrannou službou kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, jejímž předmětem je dočasné užívání kopírovacího stroje SHARP AR-5316 dle materiálu RK-21-2007-42, př. 1;
 • uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi Městem Velké Meziříčí a Zdravotnickou záchrannou službou kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, jejímž předmětem je dočasné užívání vysokotlakého čističe VAP dle materiálu RK-21-2007-42, př. 2;
 • uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi Městem Velké Meziříčí a Zdravotnickou záchrannou službou kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, jejímž předmětem je dočasné užívání 2 ks PC Puzzle A 3000 + monitor LCD IQ N91S a 2 ks tiskáren HP PSC 1510 dle materiálu RK-21-2007-42, př. 3;
 • uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi Městem Velké Meziříčí a Zdravotnickou záchrannou službou kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, jejímž předmětem je dočasné užívání dvou pomůcek určených k proškolování podávání první pomoci: - "RA torzo Skillguide, T" a "ALS BABY TRAINER" dle materiálu RK-21-2007-42, př. 4;
 • uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi Městem Velké Meziříčí a Zdravotnickou záchrannou službou kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, jejímž předmětem je dočasné užívání 1 ks náhradního zdroje a 3 ks trezorů dle materiálu RK-21-2007-42, př. 5;
 • uzavřít smlouvu o nájmu mezi T-mobile Czech Republic a. s., jako pronajímatelem a Zdravotnickou záchrannou službou kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, jako nájemcem, jejímž účelem je instalace, provozování, udržování, upravování nebo výměna zařízení nájemce sloužícího výhradně pro účely zajištění radiového spojení při poskytování přednemocniční neodkladné péče na území kraje Vysočina dle materiálu RK-21-2007-42, př. 6.
odpovědnost: Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2007-42.doc

43. Dodatek č. 1 k Organizačnímu řádu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, informovali radu kraje o navrhovaných změnách organizačního řádu dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0915/21/2007/RK
Rada kraje
vydává
Dodatek č. 1 k Organizačnímu řádu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-21-2007-43, př. 1.
odpovědnost: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví,
termín: 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2007-43.doc, RK-21-2007-43, př. 1

44. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložili radě kraje ke schválení výše uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0916/21/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 -Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MPSV ve výši 20 000 Kč určenou na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2007-44.doc, RK-21-2007-44, př. 1, RK-21-2007-44, př. 2

45. Stanovisko k projektu Statutárního města Jihlavy "Výstavba domova důchodců v Jihlavě"
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámili radu kraje s návrhem na vyslovení souhlasného stanoviska k předmětnému záměru. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0917/21/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
vydat souhlasné stanovisko k projektu Statutárního města Jihlavy "Výstavba domova důchodců v Jihlavě" o kapacitě 100 lůžek, jak je uveden v materiálu RK-21-2007-45, př. 1 s předpokladem, že se toto zařízení stane součástí sítě sociálních služeb v kraji Vysočina.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: červen 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2007-45.doc, RK-21-2007-45, př. 1, RK-21-2007-45, př. 2

52. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, požádali radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0918/21/2007/RK
Rada kraje
deleguje
Ing. Václava Kodeta a zástupce politického klubu KSČM a Jana Kotena, pracovníka oddělení zdravotní péče jako zástupce zřizovatele, a Mgr. Jana Štefáčka a zástupce politického klubu KSČM a Ing. Tomáše Halačku, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Průběžné dodávky elektrické energie“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod.
odpovědnost: Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 19. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2007-52

55. Rozprava členů rady
V rámci rozpravy se rada kraje seznámila s výstupy a doporučením firmy Inventio Consulting, s. r. o, které vyplynuly z procesně organizačního auditu provedeného na všech odborech Krajského úřadu kraje Vysočina.
Dále rada kraje projednala informativní materiál týkající se účinnosti zákona č. 159/2006., o střetu zájmů.

M. Vystrčil ukončil zasedání rady kraje č. 22/2007 s tím, že další zasedání se bude konat dne 10. 7. 2007, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 21/2007 dne 19. 6. 2007.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 22. 6. 2007 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz