Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 40/2016

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 40/2016, které se konalo dne 6. 12. 2016 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 39/2016
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 6. 12. 2016.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byl předložen návrh zařazení následujícího bodu do navrženého programu jednání:
107. Projektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z IROP - „Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“ zvýšení předpokládaných výdajů
Rada kraje návrh zařazení akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 39/2016
 2. Návrh na poskytnutí věcného daru zemskému hejtmanovi Dolního Rakouska Dr. Erwinu Pröllovi u příležitosti 70. narozenin
 3. Vyhlášení a harmonogram osmého ročníku soutěže Poznej Vysočinu
 4. Volba přísedících pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
 5. Návrh na poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
 6. Stáže v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu - Meziinstitucionální dohoda s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy o možnosti přijmout studenty v rámci programu Erasmus+
 7. Stáž v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu - Dohoda o průběhu stáže
 8. Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v první polovině roku 2017 (VIP akce)
 9. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru spolku DUKLA Jihlava - mládež, z.s.
 10. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
 11. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o nájmu movité věci - Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
 12. Souhlas s uzavřením dodatků a dlouhodobé smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
 13. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - změna závazných ukazatelů u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 14. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - změna závazných ukazatelů u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
 15. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - změna závazných ukazatelů u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
 16. Změna investičního plánu a aktualizace finančního plánu Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2016
 17. Změna investičního plánu a aktualizace finančního plánu Krajské knihovny Vysočiny na rok 2016
 18. Návrh aktualizace finančních plánů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2016
 19. Ukončení projektu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace Porta culturae a návrh na provedení rozpočtového opatření
 20. Smlouvy o výpůjčce na podlahové prezentační stojany
 21. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic
 22. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce uměleckých děl ze sbírkového fondu Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
 23. Předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace předkládaný do Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech
 24. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2016 - II
 25. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 26. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 27. Peněžní účelový a věcný dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 28. Peněžní účelové dary a dotace pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
 29. Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 30. Návrh na odepsání nedobytných pohledávek Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 31. Dodatek zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 32. Změna závazného ukazatele Limit prostředků na platy u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 33. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek na výměnu oken v budově U Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 34. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - říjen 2016
 35. Provádění rozpočtových opatření týkajících se přijetí a použití účelových dotací ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v závěru roku 2016
 36. Převod finančních prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina
 37. Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017
 38. Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 2. pololetí 2016
 39. Odměny ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
 40. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Smlouva o spolupráci
 41. Udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Akademii - Vyšší odbornou školu, Gymnázium a Střední odbornou školu uměleckoprůmyslovou Světlá nad Sázavou
 42. Žádost o souhlas s použitím provozních prostředků na úhradu mzdových nákladů - Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina
 43. Vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina za rok 2016
 44. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium Havlíčkův Brod
 45. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou - změna závazných ukazatelů
 46. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 - změna závazných ukazatelů
 47. Návrh na úpravu fondu investic Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava na rok 2016
 48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání k 29. 11. 2016
 49. Podpora mimoškolní činnosti se zaměřením na přírodní a technické obory - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 50. Souhlas s použitím provozních prostředků na pokrytí zákonných odvodů a FKSP
 51. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů SŠ v souvislosti s monitorováním kvality vzdělávání
 52. Projektové záměry středních škol pro výzvy IROP určené pro investice do středního a vyššího odborného vzdělávání
 53. Změna usnesení č. 1728/31/2016/RK ze dne 27. 9. 2016
 54. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na akci Výstavba zázemí a šaten, rekonstrukce sportovních ploch víceúčelového sportovního areálu ve Velkém Meziříčí
 55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2015/2016 - Excelence základních škol 2016
 56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -Dětský domov, Senožaty 199 a Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 - změna závazných ukazatelů
 57. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na provozování domácí hospicové péče na rok 2017
 58. Návrh na odepsání pohledávky
 59. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu Transformace ÚSP Křižanov II.
 60. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí finančních prostředků na zvláštní účet projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt a následný převod těchto prostředků do Fondu strategických rezerv
 61. Návrh na úpravu čerpání fondu investic a aktualizace odpisového plánu u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2016 za odvětví sociální péče
 62. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSP Křižanov II.
 63. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách pro rok 2017
 64. Rozhodnutí o žádostech o dofinancování provozních nákladů některých sociálních služeb - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 65. Dodatek č. I ke smlouvě pro příspěvkové organizace kraje zapojené do projektu IP IV, Dodatek č. II ke smlouvě pro jiné sociální služby zapojené do projektu IP IV. a navýšení finančních prostředků na provoz služeb zapojených do projektu IP IV.
 66. Dofinancování neuznatelných nákladů z projektu pro služby s klientelou nad 65 let zapojených do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV. - Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 67. Schválení přesunů finančních prostředků mezi službami poskytovanými Diecézní charitou Brno - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
 68. Úprava závazných ukazatelů u Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, včetně rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 69. Krajské investiční projektové záměry pro IROP 2.4 Vzdělávání na řešení prostor pro Střední průmyslovou školu Třebíč
 70. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
 71. Majetkoprávní příprava stavby III/11262 Doupě - most ev. č. 11262-1
 72. Uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu a smluv nájemních, popř. smluv o výpůjčce v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu
 73. Majetkoprávní příprava stavby III/36080 Popovice - most ev. č. 36080-1
 74. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat, změna usnesení 0444/05/2016/ZK
 75. Majetkoprávní příprava akce II/130 Golčův Jeníkov - křižovatka s D1, úsek č. 1, část II.
 76. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
 77. Změna usnesení 1411/25/2016/RK ze dne 9. 8. 2016
 78. Zrušení usnesení 0323/04/2016/ZK, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. a obci Křižanov
 79. Výkup pozemků zastavěných silnicí III. třídy v k. ú. a obci Věchnov
 80. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 81. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 82. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat
 83. Majetkoprávní příprava stavby II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat
 84. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
 85. Předání nemovitých věcí do hospodaření - k.ú. Ždírec na Moravě
 86. Projekty úspory energií - 39. výzva OPŽP
 87. Grantové schéma na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina č. V/MSP/SROP/1.1./1/2004 - akce Balicí linka pro racionální výživu
 88. Jmenování zástupce kraje do Teritoriálního paktu zaměstnanosti
 89. Projekt RUMOBIL - Zpráva o průběhu projektu č. 1
 90. Informace o výstupech Veřejného fóra Kraje Vysočina 2016
 91. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2017
 92. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina (OP Technická pomoc 2014 - 2020)
 93. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 94. Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2016
 95. Zásady pro poskytování dotací - místní Agenda 21 a Zdraví 2020
 96. Renominace zástupců Kraje Vysočina do Evropského regionu Dunaj - Vltava
 97. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
 98. Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020
 99. Udržitelnost projektu II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice
 100. Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
 101. Žádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina v období platnosti jízdního řádu 2016/2017 Jihomoravským krajem
 102. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2016
 103. Stanovení rozsahu drážní dopravy v Kraji Vysočina pro rok 2017
 104. Dokumenty požadované SFŽP ČR k ukončení projektů - závěrečné monitorovací zprávy
 105. Smlouva o poskytnutí dotace ID O00778 - dodatek č. 1
 106. FOND VYSOČINY: Životní prostředí 2016 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
 107. Projektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z IROP - „Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“ zvýšení předpokládaných výdajů
 108. Rozprava členů rady

Usnesení 2063/40/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 6. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 39/2016 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Návrh na poskytnutí věcného daru zemskému hejtmanovi Dolního Rakouska Dr. Erwinu Pröllovi u příležitosti 70. narozenin
J. Běhounek předložil radě kraje návrh poskytnutí věcného daru zemskému hejtmanovi Dolního Rakouska. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2064/40/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcný dar v podobě grafiky Emanuela Ranného s názvem William Shakespeare zemskému hejtmanovi Dolního Rakouska Dr. Erwinu Pröllovi, s účinností k okamžiku odeslání daru;
ukládá
odboru sekretariátu hejtmana zajistit odeslání daru dle materiálu RK-40-2016-02.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 12. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-02.doc, RK-40-2016-02, př. 1

03. Vyhlášení a harmonogram osmého ročníku soutěže Poznej Vysočinu
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem vyhlášení 8. ročníku soutěže Poznej Vysočinu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2065/40/2016/RK
Rada kraje
vyhlašuje
8. ročník soutěže Poznej Vysočinu dle materiálu RK-40-2016-03;
schvaluje
harmonogram 8. ročníku soutěže Poznej Vysočinu dle materiálu RK-40-2016-03;
rozhoduje
financovat výdaje se zajištěním 8. ročníku soutěže Poznej Vysočinu dle materiálu RK-40-2016-03.
odpovědnost: OSH
termín: 6. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-03.doc

04. Volba přísedících pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o žádosti předsedy Krajského soudu v Brně o projednání návrhu zvolení přísedící Krajského soudu v Brně. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2066/40/2016/RK
Rada kraje
ukládá
hejtmanovi kraje navrhnout zastupitelstvu kraje paní Lucii Brožovou, DiS, do funkce přísedící Krajského soudu v Brně.
odpovědnost: hejtman kraje, OSH
termín: 6. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-04.doc, RK-40-2016-04, př. 1, RK-40-2016-04, př. 2

05. Návrh na poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí finančních darů dětským domovům a dětským centrům Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2067/40/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dary dle materiálu RK-40-2016-05, př. 12 a v souladu s materiály RK-40-2016-05, př. 1, RK-40-2016-05, př. 2, RK-40-2016-05, př. 3, RK-40-2016-05, př. 4, RK-40-2016-05, př. 5, RK-40-2016-05, př. 6, RK-40-2016-05, př. 7, RK-40-2016-05, př. 8, RK-40-2016-05, př. 9, RK-40-2016-05, př. 10, RK-40-2016-05, př. 11;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje spočívající ve zvýšení § 3133 - Dětské domovy a § 3529 - Ostatní ústavní péče o celkovou částku 62 000 Kč při současném snížení § 6113 - Zastupitelstva krajů o částku 62 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-05.doc, RK-40-2016-05, př. 1, RK-40-2016-05, př. 2, RK-40-2016-05, př. 3, RK-40-2016-05, př. 4, RK-40-2016-05, př. 5, RK-40-2016-05, př. 6, RK-40-2016-05, př. 7, RK-40-2016-05, př. 8, RK-40-2016-05, př. 9, RK-40-2016-05, př. 10, RK-40-2016-05, př. 11, RK-40-2016-05, př. 12

06. Stáže v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu - Meziinstitucionální dohoda s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy o možnosti přijmout studenty v rámci programu Erasmus+
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu uzavření Meziinstitucionální dohody. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2068/40/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Meziinstitucionální dohodu dle materiálu RK-40-2016-06, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-06.doc, RK-40-2016-06, př. 1, RK-40-2016-06, př. 2

07. Stáž v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu - Dohoda o průběhu stáže
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh uzavření Dohody o průběhu stáže pro zajištění tříměsíční stáže vysokoškolských studentů v Bruselu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2069/40/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o průběhu stáže dle materiálu RK-40-2016-07, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-07.doc, RK-40-2016-07, př. 1, RK-40-2016-07, př. 2, RK-40-2016-07, př. 3

08. Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v první polovině roku 2017 (VIP akce)
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí dotací významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina plánovaným v první polovině roku 2017. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 2070/40/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace z rozpočtu kraje roku 2017, kapitoly Zastupitelstvo kraje žadatelům na akce a ve výši dle materiálu RK-40-2016-08, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-40-2016-08, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-08.doc, RK-40-2016-08, př. 1, RK-40-2016-08, př. 2

09. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru spolku DUKLA Jihlava - mládež, z.s.
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2071/40/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 10 000 Kč spolku DUKLA Jihlava - mládež, z.s., Tolstého 1566/23, 586 01 Jihlava, IČO: 70802769, dle materiálu RK-40-2016-09, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje spočívající ve zvýšení § 3419 -Ostatní tělovýchovná činnost o částku 10 000 Kč při současném snížení § 6113 -Zastupitelstva krajů o částku 10 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-09.doc, RK-40-2016-09, př. 1, RK-40-2016-09, př. 2

10. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a M. Skryjová, úřednice na úseku ekonomické agendy, požádali radu kraje o vyjádření souhlasu s uzavřením smlouvy o výpůjčce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2072/40/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-40-2016-10, př. 1, a to na dobu určitou do 31. 12. 2019.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 16. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-10.doc, RK-40-2016-10, př. 1

11. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o nájmu movité věci - Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a M. Skryjová, úřednice na úseku ekonomické agendy, předložili radě kraje návrh udělení souhlasu s uzavřením dlouhodobé smlouvy o nájmu klavíru za účelem hudební produkce v rámci výstavních akcí organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2073/40/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením dlouhodobé smlouvy o nájmu dle materiálu RK-40-2016-11, př. 1, a to na dobu určitou od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2020.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-11.doc, RK-40-2016-11, př. 1

12. Souhlas s uzavřením dodatků a dlouhodobé smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a M. Skryjová, úřednice na úseku ekonomické agendy, seznámili radu kraje s žádostí Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, o udělení souhlasu s uzavřením dodatků a dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů a hmotného majetku za účelem výstavním a dodatku za účelem studijním a badatelským. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2074/40/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením dodatků dle materiálů RK-40-2016-12, př. 2; RK-40-2016-12, př. 4 a RK-40-2016-12, př. 7 a s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-40-2016-12, př. 5.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 23. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-12.doc, RK-40-2016-12, př. 1, RK-40-2016-12, př. 2, RK-40-2016-12, př. 3, RK-40-2016-12, př. 4, RK-40-2016-12, př. 5, RK-40-2016-12, př. 6, RK-40-2016-12, př. 7, RK-40-2016-12, př. 8

13. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - změna závazných ukazatelů u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a M. Skryjová, úřednice na úseku ekonomické agendy, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2075/40/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3315 - Činnost muzeí a galerií, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnost muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o částku 180 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o částku 180 000 Kč v souvislosti s pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce;
 • zvýšení závazného ukazatele Odvod z fondu investic u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o částku 180 000 Kč z důvodu přebytku zdrojů ve fondu investic;
stanoví
u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2016:
ukládá
 • odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci ve výši 180 000 Kč;
 • řediteli Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 180 000 Kč nejpozději do 9. 12. 2016.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčků Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-13.doc, RK-40-2016-13, př. 1, RK-40-2016-13, př. 2

14. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - změna závazných ukazatelů u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a M. Skryjová, úřednice na úseku ekonomické agendy, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2076/40/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3315 - Činnost muzeí a galerií, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnost muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o částku 82 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace o částku 82 000 Kč v souvislosti s pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce;
 • zvýšení závazného ukazatele Odvod z fondu investic u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace o částku 82 000 Kč z důvodu přebytku zdrojů ve fondu investic;
souhlasí
se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
stanoví
u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2016:
 • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic dle materiálu RK-40-2016-14, př. 2;
ukládá
 • odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci ve výši 82 000 Kč;
 • řediteli Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 82 000 Kč nejpozději do 9. 12. 2016.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-14.doc, RK-40-2016-14, př. 1, RK-40-2016-14, př. 2

15. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - změna závazných ukazatelů u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a M. Skryjová, úřednice na úseku ekonomické agendy, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2077/40/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3315 - Činnosti muzeí a galerií a položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o částku 552 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o částku 552 000 Kč na pokrytí předpokládaného schodkového hospodaření v letošním roce dle materiálu RK-40-2016-15, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Odvod z fondu investic u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o částku 552 000 Kč z důvodu přebytku zdrojů ve fondu investic;
souhlasí
 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku;
ukládá
 • odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci ve výši 552 000 Kč;
 • řediteli Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 552 000 Kč nejpozději do 9. 12. 2016.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-15.doc, RK-40-2016-15, př. 1, RK-40-2016-15, př. 2

16. Změna investičního plánu a aktualizace finančního plánu Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2016
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a M. Skryjová, úřednice na úseku ekonomické agendy, informovali radu kraje o předloženém návrhu změny investičního plánu Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, pro rok 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2078/40/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • změnu investičního plánu Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace pro rok 2016 dle materiálu RK-40-2016-16, př. 2, včetně položkového rozpisu investičních akcí;
 • aktualizaci plánu nákladů a výnosů Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2016 dle materiálu RK-40-2016-16, př. 2;
 • odpisový plán Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2016 dle materiálu RK-40-2016-16, př. 2;
stanoví
u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2016:
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horáckého divadla Jihlava
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-16.doc, RK-40-2016-16, př. 1, RK-40-2016-16, př. 2

17. Změna investičního plánu a aktualizace finančního plánu Krajské knihovny Vysočiny na rok 2016
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a M. Skryjová, úřednice na úseku ekonomické agendy, předložili radě kraje ke schválení změnu investičního plánu Krajské knihovny Vysočiny pro rok 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2079/40/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • změnu investičního plánu Krajské knihovny Vysočiny pro rok 2016 dle materiálu RK-40-2016-17, př. 2, včetně položkového rozpisu investičních akcí;
 • aktualizaci plánu nákladů a výnosů Krajské knihovny Vysočiny na rok 2016 dle materiálu RK-40-2016-17, př. 2;
 • odpisový plán Krajské knihovny Vysočiny na rok 2016 dle materiálu RK-40-2016-17, př. 2;
stanoví
u Krajské knihovny Vysočiny jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2016:
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-17.doc, RK-40-2016-17, př. 1, RK-40-2016-17, př. 2

18. Návrh aktualizace finančních plánů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2016
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a M. Skryjová, úřednice na úseku ekonomické agendy, seznámili radu kraje s předloženou aktualizací finančních plánů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2080/40/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
souhlasí
 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku;
stanoví
 • u příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2016:
  • celkový objem použití fondu investic;
  • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic;
 • použít příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů na tvorbu účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
zmocňuje
ředitele příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu provádět dílčí úpravy a přesuny finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitelé příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-18.doc, RK-40-2016-18, př. 1, RK-40-2016-18, př. 2, RK-40-2016-18, př. 3, RK-40-2016-18, př. 4, RK-40-2016-18, př. 5, RK-40-2016-18, př. 6

19. Ukončení projektu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace Porta culturae a návrh na provedení rozpočtového opatření
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a M. Skryjová, úřednice na úseku ekonomické agendy, předložili radě kraje na vědomí ukončení realizace projektu Porta culturae Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2081/40/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
ukončení realizace projektu Porta culturae Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-40-2016-19, př. 1;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 235 969,61 Kč odpovídající vlastnímu podílu způsobilých nákladů projektu Porta culturae s určením pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 235 969,61 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o částku 1 235 969,61 Kč s určením na pokrytí vlastního podílu organizace na spolufinancování projektu Porta culturae dle materiálu RK-40-2016-19, př. 2;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 53 257,40 Kč k pokrytí nezpůsobilých nákladů vzniklých při realizaci projektu Porta culturae s určením pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 53 257,40 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o částku 53 257,40 Kč s určením na pokrytí nezpůsobilých nákladů projektu Porta culturae dle materiálu RK-40-2016-19, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2016 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 1 343 017 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu Porta culturae a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-19.doc, RK-40-2016-19, př. 1, RK-40-2016-19, př. 2, RK-40-2016-19, př. 3

20. Smlouvy o výpůjčce na podlahové prezentační stojany
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a M. Skryjová, úřednice na úseku ekonomické agendy, informovali radu kraje o návrhu uzavření smluv o výpůjčce prezentačních podlahových stojanů se třemi příspěvkovými organizacemi Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2082/40/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o výpůjčce dle materiálů RK-40-2016-20, př. 1, RK-40-2016-20, př. 2 a RK-40-2016-20, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-20.doc, RK-40-2016-20, př. 1, RK-40-2016-20, př. 2, RK-40-2016-20, př. 3

21. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a M. Skryjová, úřednice na úseku ekonomické agendy, předložili radě kraje návrh rozhodnutí o poskytnutí dotace na výše uvedený projekt. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2083/40/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
o nabytí peněz na Kraj Vysočina za podmínek uvedených v materiálu RK-40-2016-21, př. 1.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 30. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-21.doc, RK-40-2016-21, př. 1

22. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce uměleckých děl ze sbírkového fondu Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a M. Skryjová, úřednice na úseku ekonomické agendy, seznámili radu kraje s žádostí Horácké galerie v Novém Městě na Moravě o udělení souhlasu s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce mezi Horáckou galerií v Novém Městě na Moravě a Kanceláří Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2084/40/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce 4 uměleckých děl ze sbírkového fondu příspěvkové organizace Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, dle materiálu RK-40-2016-22, př. 1, a to na dobu určitou.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-22.doc, RK-40-2016-22, př. 1

23. Předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace předkládaný do Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a M. Skryjová, úřednice na úseku ekonomické agendy, předložili radě kraje ke schválení předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2085/40/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-40-2016-23, př. 1 a RK-40-2016-23, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informace o projektovém záměru Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-40-2016-23, př. 1 a RK-40-2016-23, př. 2;
 • schválit závazek kraje na:
  • předfinancování projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině do výše 1 620 000 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu poskytnutím zápůjčky;
  • krytí finančních zdrojů spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace ve výši 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině, tj. max. do výše 810 000 Kč z rozpočtu kraje;
  • krytí finanční zdrojů max. do 650 000 Kč z rozpočtu kraje na část projektu Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině v souvislosti s realizací aktivit na téma Baroko na Vysočině 2017 v případě nevydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-23.doc, RK-40-2016-23, př. 1, RK-40-2016-23, př. 2, RK-40-2016-23, př. 3

24. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2016 - II
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a M. Skryjová, úřednice na úseku ekonomické agendy, seznámili radu kraje s návrhem poskytnutí dotací v rámci grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2016 II. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2086/40/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2016 - II žadatelům uvedeným v materiálu RK-40-2016-24, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-40-2016-24, př. 3;
 • rozhodnout neposkytnout dotace v rámci grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2016 - II žadatelům uvedeným v materiálu RK-40-2016-24, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-24.doc, RK-40-2016-24, př. 1, RK-40-2016-24, př. 2, RK-40-2016-24, př. 3

J. Běhounek navrhl projednání bodů 25 27 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

25. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2087/40/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-40-2016-25, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 16. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-25.doc, RK-40-2016-25, př. 1

26. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2088/40/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-40-2016-26, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 16. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-26.doc, RK-40-2016-26, př. 1

27. Peněžní účelový a věcný dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2089/40/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím peněžního účelového a věcného daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-40-2016-27, př. 1 a RK-40-2016-27, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 16. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-27.doc, RK-40-2016-27, př. 1, RK-40-2016-27, př. 2, RK-40-2016-27, př. 3

28. Peněžní účelové dary a dotace pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv a smlouvy o poskytnutí dotace pro ZZS KV. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2090/40/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv a smlouvy o poskytnutí dotace pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-40-2016-28, př. 1, RK-40-2016-28, př. 2, RK-40-2016-28, př. 3, RK-40-2016-28, př. 4, RK-40-2016-28, př. 5, RK-40-2016-28, př. 6 a RK-40-2016-28, př. 7.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 16. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-28.doc, RK-40-2016-28, př. 1, RK-40-2016-28, př. 2, RK-40-2016-28, př. 3, RK-40-2016-28, př. 4, RK-40-2016-28, př. 5, RK-40-2016-28, př. 6, RK-40-2016-28, př. 7

29. Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém návrhu vyřazení nepotřebného majetku ZZS KV. V průběhu jednání odešel P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2091/40/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku dle materiálu RK-40-2016-29, př. 1;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-40-2016-29, př. 1 a s bezúplatným převodem majetku do vlastnictví Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-29.doc, RK-40-2016-29, př. 1

30. Návrh na odepsání nedobytných pohledávek Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh udělení souhlasu s odpisem nedobytných pohledávek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2092/40/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s odepsáním pohledávek Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, v celkové výši 931 907,35 Kč dle materiálu RK-40-2016-30, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-30.doc, RK-40-2016-30, př. 1

31. Dodatek Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem dodatku Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, p. o. V průběhu jednání přišel P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2093/40/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-40-2016-31, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-31.doc, RK-40-2016-31, př. 1, RK-40-2016-31, př. 2

32. Změna závazného ukazatele Limit prostředků na platy u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení změnu závazného ukazatele Limit prostředků na platy u ZZS KV. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2094/40/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
závazný ukazatel Limit prostředků na platy na rok 2016 u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, ve výši 177 000 tis. Kč.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-32.doc, RK-40-2016-32, př. 1

33. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek na výměnu oken v budově U Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2095/40/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 500 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy (ÚZ 00502) o částku 1 500 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2016 o částku 1 500 000 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, s určením na pokrytí nákladů spojených s výměnou oken v budově U;
ukládá
ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí příspěvku v termínu do 30. 11. 2017. Součástí žádosti bude kopie dodavatelské faktury s vyčíslením uplatňovaného nároku na odpočet DPH a kopie výpisu z bankovního účtu dokládající její úhradu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-33.doc, RK-40-2016-33, př. 1, RK-40-2016-33, př. 2, RK-40-2016-33, př. 3, RK-40-2016-33, př. 4

107. Projektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z IROP - „Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“ zvýšení předpokládaných výdajů
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o navýšení předpokládaných výdajů projektu „Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2096/40/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod dalších finančních prostředků ve výši 40,4 mil. Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje určený na financování předpokládaných výdajů projektu „Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“ s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-107.doc, RK-40-2016-107, př. 1, RK-40-2016-107, př. 2, RK-40-2016-107, př. 3, RK-40-2016-107, př. 4, RK-40-2016-107, př. 5

34. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - říjen 2016
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického a P. Tulis, úředník na úseku rozpočtu a financování, předložili radě kraje pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za uplynulé období. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2097/40/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - říjen 2016 dle materiálu RK-40-2016-34, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. prosince 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-34.doc, RK-40-2016-34, př. 1

35. Provádění rozpočtových opatření týkajících se přijetí a použití účelových dotací ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v závěru roku 2016
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického a P. Tulis, úředník na úseku rozpočtu a financování, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2098/40/2016/RK
Rada kraje
pověřuje
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor ekonomický rozhodováním o použití poskytnutých dotací, na které kraj obdržel účelově vázané prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 6. 12. 2016 do 31. 12. 2016;
ukládá
Krajskému úřadu Kraje Vysočina, Odboru ekonomickému předložit radě kraje v měsíci lednu 2017 přehled o použití poskytnutých dotací, na které kraj obdržel účelově vázané prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 6. 12. 2016 do 31. 12. 2016.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-35.doc

36. Převod finančních prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického a P. Tulis, úředník na úseku rozpočtu a financování, seznámili radu kraje s návrhem převodu finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2099/40/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod částky 230 000 tis. Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-36.doc

37. Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického a P. Tulis, úředník na úseku rozpočtu a financování, informovali radu kraje o předloženém návrhu Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2100/40/2016/RK
Rada kraje
stanoví
 • objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2017 (§ 6172) ve výši 180 123 tis. Kč;
 • objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2017 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie ve výši 10 174 tis. Kč;
ukládá
vedoucím odvětvových odborů s výkonem zřizovatelské funkce předložit radě kraje návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem na rok 2017 v termínu do 31. 3. 2017 s tím, že u odvětví školství přímé výdaje na vzdělávání nebudou v návrhu zahrnuty a jejich rozpis bude zabezpečen samostatným rozpočtovým opatřením;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit
 • Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2017 v celkové výši a členění dle materiálu RK-40-2016-37, př. 1 Rozpočet kraje 2017;
 • závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2017 materiálu RK-40-2016-37, př. 1 (Rozpočet kraje 2017, část D);
 • zapojení zůstatků zvláštních účtů evropských projektů ve výši bankovních výpisů k 31. 12. 2016 do rozpočtu kraje na rok 2017, kapitoly Evropské projekty;
 • svěřit radě kraje provádění:
 • všech rozpočtových opatření týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popř. z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí a jejich použití ke stanovenému účelu;
 • rozpočtových opatření týkajících se převodu zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina v souladu s podmínkami jednotlivých projektů a v souladu se Statutem Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo na splátku kontokorentního úvěru;
 • všech rozpočtových opatření souvisejících s výkonem zřizovatelské funkce, kdy dochází:
  1. ke změně rozpočtu kraje na základě uloženého odvodu z investičního fondu, popřípadě změny příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím a zároveň jsou těmto organizacím z výdajové části rozpočtu kraje poskytnuty finanční prostředky ve stejném objemu formou příspěvku na provoz, popřípadě investičním příspěvkem;
  2. ke zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu kraje o:
 1. příjmy z prodeje movitého majetku kraje předaného příspěvkové organizaci do správy;
 2. příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje obhospodařovaných příspěvkovou organizací na základě příkazní smlouvy;
 3. příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatého příspěvkové organizaci na základě smlouvy o nájmu
a zároveň je ve výdajové části rozpočtu kraje ve stejném objemu nebo objemu sníženém o dopad vyplývající ze zákona o dani z přidané hodnoty upraven u této organizace příslušný dotační titul (příspěvek na provoz, investiční příspěvek) na její běžný nebo investiční rozvoj;
  1. ke změně rozpočtu kraje v souvislosti se snížením příspěvku na provoz, resp. s odvodem z fondu investic;
  2. ke změně rozpočtu kraje, kdy
 1. dočasný nedostatek finančních zdrojů ke krytí provozních potřeb u příspěvkové organizace je nutné řešit poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje podle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;
 2. příspěvková organizace vrátí návratnou finanční výpomoc poskytnutou z rozpočtu kraje na účet svého zřizovatele;
 • úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem;
 • všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 000 tis. Kč v jednotlivých případech.
Předmětem svěření nejsou rozpočtová opatření prováděná na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-37.doc, RK-40-2016-37, př. 1, RK-40-2016-37, př. 2, RK-40-2016-37, př. 3

38. Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 2. pololetí 2016
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického a P. Tulis, úředník na úseku rozpočtu a financování, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2101/40/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
   • zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2016 o příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v celkové výši 1 220 128,68 Kč dle materiálů RK-40-2016-38, př. 1 a RK-40-2016-38, př. 2;
   • změnu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek na rok 2016 u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-40-2016-38, př. 2 s určením na použití dle materiálu RK-40-2016-38, př. 3;
   • změnu investičního plánu na rok 2016 dle materiálu RK-40-2016-38, př. 3 s povinností dodržet účelovost poskytnutého investičního příspěvku.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor sociálních věcí, odbor zdravotnictví, odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický a ředitelé příspěvkových organizací
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-38.doc, RK-40-2016-38, př. 1, RK-40-2016-38, př. 2, RK-40-2016-38, př. 3, RK-40-2016-38, př. 4, RK-40-2016-38, př. 5, RK-40-2016-38, př. 6

39. Odměny ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a J. Dočkalová, úřednice na úseku personalistiky, odměňování a metodické pomoci PO, požádali radu kraje o stanovení odměn ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství zřizovaných Krajem Vysočina. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2102/40/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: prosinec 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-39.doc, RK-40-2016-39, př. 1, RK-40-2016-39, př. 2, RK-40-2016-39, př. 3, RK-40-2016-39, př. 4, RK-40-2016-39, př. 5

40. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Smlouva o spolupráci
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na úhradu projektu Podpora technického vzdělávání. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2103/40/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 200 000 Kč na úhradu projektu Podpora technického vzdělávání zaměřeného především na posílení zájmu dětí a mládeže o technické obory vzdělávání.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-40.doc

41. Udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Akademii - Vyšší odbornou školu, Gymnázium a Střední odbornou školu uměleckoprůmyslovou Světlá nad Sázavou
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o vyjádření souhlasu s uzavřením smlouvy o výpůjčce majetku nutného k zabezpečení přijímacích a maturitních zkoušek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2104/40/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-40-2016-41, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-41.doc, RK-40-2016-41, př. 1

42. Žádost o souhlas s použitím provozních prostředků na úhradu mzdových nákladů - Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o žádosti Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Vysočina o souhlas s použitím provozních prostředků na úhradu mzdových nákladů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2105/40/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s použitím provozních prostředků na úhradu mzdových nákladů do výše 59 670 Kč a zákonných odvodů včetně FKSP do výše 21 183 Kč u Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Vysočina, IČO 70832510.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Vysočina
termín: do konce roku 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-42.doc, RK-40-2016-42, př. 1

43. Vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina za rok 2016
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina 2016. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2106/40/2016/RK
Rada kraje
vyhlašuje
anketu Sportovec Kraje Vysočina 2016;
pověřuje
OSH a OŠMS organizací slavnostního galavečera;
pověřuje
OŠMS k zajištění organizační stránky zahájení a vyhodnocení ankety;
ukládá
OŠMS předložit radě kraje návrh na jmenování členů hodnotící komise.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor sekretariátu hejtmana, odbor informatiky
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-43.doc, RK-40-2016-43, př. 1

44. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium Havlíčkův Brod
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem uzavření darovacích smluv pro Gymnázium Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2107/40/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-40-2016-44, př. 1, RK-40-2016-44, př. 2, RK-40-2016-44, př. 3 a RK-40-2016-44, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Havlíčkův Brod
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-44.doc, RK-40-2016-44, př. 1, RK-40-2016-44, př. 2, RK-40-2016-44, př. 3, RK-40-2016-44, př. 4, RK-40-2016-44, př. 5

45. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou - změna závazných ukazatelů
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2108/40/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
   • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3127 - Střední školy o částku 40 000 Kč při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00302) o částku 40 000 Kč;
   • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Akademii - Vyšší odborné škole, Gymnáziu a Střední odborné škole uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou, IČO 15060977 o částku 40 000 Kč na úhradu zvýšených provozních nákladů souvisejících s organizací a zajištěním Mezinárodního brusičského sympozia 2016 a Bienále 2016.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou
termín: do 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-45.doc, RK-40-2016-45, př. 1

46. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 - změna závazných ukazatelů
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2109/40/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
   • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3127 - Střední školy o částku 277 000 Kč při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00324) o částku 277 000 Kč;
   • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Gymnáziu a Střední odborné škole, Moravské Budějovice, Tyršova 365, IČO 60418427 o částku 277 000 Kč na pokrytí mzdových prostředků a zákonných odvodů včetně FKSP;
souhlasí
s použitím prostředků na provoz u Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365, IČO 60418427 na pokrytí mzdových výdajů pracovníků do výše 204 000 Kč a na pokrytí zákonných odvodů včetně FKSP do výše 73 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365
termín: do 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-46.doc, RK-40-2016-46, př. 1, RK-40-2016-46, př. 2

47. Návrh na úpravu fondu investic Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava na rok 2016
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem změny čerpání fondu investic. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2110/40/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití fondu investic Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava na rok 2016 dle materiálů RK-40-2016-47, př. 1 a RK-40-2016-47, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava
termín: průběžně do konce roku 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-47.doc, RK-40-2016-47, př. 1, RK-40-2016-47, př. 2

48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání k 29. 11. 2016
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2111/40/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání dle materiálu RK-40-2016-48, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-40-2016-48, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-40-2016-48, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-48.doc, RK-40-2016-48, př. 1, RK-40-2016-48, př. 2, RK-40-2016-48, př. 3

49. Podpora mimoškolní činnosti se zaměřením na přírodní a technické obory - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu úhrady nákladů souvisejících s mimoškolní činností a vedením kroužků se zaměřením na přírodní a technické obory. V průběhu jednání přišel M. Hyský a odešla J. Fischerová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2112/40/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
   • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz školám na úhradu mzdových nákladů souvisejících s mimoškolní činností a vedením kroužků se zaměřením na přírodní a technické obory v celkové výši 179 547 Kč dle materiálu RK-40-2016-49, př. 2;
   • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 179 547 Kč při současném snížení § 3113 - Základní školy o částku 179 547 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-49.doc, RK-40-2016-49, př. 1, RK-40-2016-49, př. 2

50. Souhlas s použitím provozních prostředků na pokrytí zákonných odvodů a FKSP
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o vyjádření souhlasu s použitím provozních prostředků na pokrytí zákonných odvodů včetně FKSP u Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř. V průběhu jednání přišla J. Fischerová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2113/40/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
u Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř s použitím provozních prostředků na pokrytí zákonných odvodů včetně FKSP do výše 241 000 Kč dle materiálu RK-40-2016-50.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř
termín: do konce roku 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-50.doc

51. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů SŠ v souvislosti s monitorováním kvality vzdělávání
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2114/40/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz středním školám dle materiálu RK-40-2016-51, př. 1 na podporu monitorování žáků a žákyň učebních oborů skupiny H.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-51.doc, RK-40-2016-51, př. 1, RK-40-2016-51, př. 2

52. Projektové záměry středních škol pro výzvy IROP určené pro investice do středního a vyššího odborného vzdělávání
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženými návrhy realizací projektových záměrů středních škol. V průběhu jednání odešel J. Pavlík. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2115/40/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru:
 • Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, dle materiálu RK-40-2016-52, př. 2
 • Střední průmyslové školy Třebíč, dle materiálu RK-40-2016-52, př. 3
 • Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou, dle materiálu RK-40-2016-52, př. 4
 • Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava, dle materiálu RK-40-2016-52, př. 5
 • Střední odborné školy Nové Město na Moravě, dle materiálu RK-40-2016-52, př. 6
 • Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí, dle materiálu RK-40-2016-52, př. 7
 • Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, dle materiálu RK-40-2016-52, př. 8
 • Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice, dle materiálu RK-40-2016-52, př. 9
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat a spolufinancovat projekt Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě „Maturitu zvládneme“ dle materiálu RK-40-2016-52, př. 2, do výše 2 793 000 Kč (z toho spolufinancování 180 000 Kč) za podmínky, že poskytovatel dotace projektový záměr schválí;
 • finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt Střední průmyslové školy Třebíč „Zvýšení kvality vzdělávání v elektrotechnických a strojírenských oborech nákupem laserové tiskárny na výrobu plošných spojů a moderních obráběcích CNC strojů“ dle materiálu RK-40-2016-52, př. 3, do výše 2 036 000 Kč za podmínky, že poskytovatel dotace projektový záměr schválí;
 • finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou „Laboratoř elektrotechnických měření“ dle materiálu RK-40-2016-52, př. 4, do výše 2 748 000 Kč za podmínky, že poskytovatel dotace projektový záměr schválí;
 • finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt Střední odborné školy Nové Město na Moravě „Modernizace technologie truhlářské a tesařské dílny“ dle materiálu RK-40-2016-52, př. 6, do výše 1 050 000 Kč za podmínky, že poskytovatel dotace projektový záměr schválí;
 • finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí „Zvýšení kompetencí žáků“ dle materiálu RK-40-2016-52, př. 7, do výše 1 173 000 Kč za podmínky, že poskytovatel dotace projektový záměr schválí;
 • finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat a spolufinancovat projekt Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč „Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání pořízením moderního vybavení“ dle materiálu RK-40-2016-52, př. 8, do výše 7 352 000 Kč (z toho spolufinancování 639 200 Kč) za podmínky, že poskytovatel dotace projektový záměr schválí;
 • finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat a spolufinancovat projekt Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice „Modernizace výuky technických oborů“ dle materiálu RK-40-2016-52, př. 9, do výše 2 200 779 Kč (z toho spolufinancování 109 678 Kč) za podmínky, že poskytovatel dotace projektový záměr schválí.
odpovědnost: OŠMS, OM, OI
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-52.doc, RK-40-2016-52, př. 1, RK-40-2016-52, př. 2, RK-40-2016-52, př. 3, RK-40-2016-52, př. 4, RK-40-2016-52, př. 5, RK-40-2016-52, př. 6, RK-40-2016-52, př. 7, RK-40-2016-52, př. 8, RK-40-2016-52, př. 9, RK-40-2016-52, př. 10

53. Změna usnesení č. 1728/31/2016/RK ze dne 27. 9. 2016
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem změny výše uvedeného usnesení. V průběhu jednání přišel J. Pavlík a odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2116/40/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 1728/31/2016/RK ze dne 27. 9. 2016 tak, že slova Střední průmyslové škole a Střednímu odbornému učilišti Pelhřimov, Friedova 1469, 39301 Pelhřimov se nahrazují slovy Střední odborné škole Nové Město na Moravě, Bělisko 295, 59231 Nové Město na Moravě.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-53.doc

54. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na akci Výstavba zázemí a šaten, rekonstrukce sportovních ploch víceúčelového sportovního areálu ve Velkém Meziříčí
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 2117/40/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání ve výši 100 000 Kč Městu Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, IČO: 00295671, na realizaci akce Výstavba zázemí a šaten, rekonstrukce sportovních ploch víceúčelového sportovního areálu ve Velkém Meziříčí, a to za podmínky, že tento projekt bude podpořen ze strany MŠMT v rámci státní podpory sportu pro rok 2017 - Program 133510;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-40-2016-54, př. 1upr1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-54.doc, RK-40-2016-54, př. 1, RK-40-2016-54, př. 2

55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2015/2016 - Excelence základních škol 2016
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2118/40/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2015/2016 - Excelence základních škol 2016 ve výši 34 453 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u krajem zřizovaných příspěvkových organizací o poskytnuté finanční prostředky na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2015/2016 - Excelence základních škol 2016 v celkové výši 27 325 Kč dle tabulky č. 1 materiálu RK-40-2016-55, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2015/2016 - Excelence základních škol 2016 v celkové výši 34 453 Kč školám uvedeným v materiálu RK-40-2016-55, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 20. prosinec 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-55.doc, RK-40-2016-55, př. 1

56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -Dětský domov, Senožaty 199 a Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 - změna závazných ukazatelů
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložili radě kraje ke schválení návrh poskytnutí příspěvku na provoz Dětskému domovu, Senožaty 199 a Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1, za účelem pokrytí zvýšených nákladů spojených s provozem zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2119/40/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství mládeže a sportu, § 3133 - Dětské domovy o částku 1 258 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 258 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Dětskému domovu, Senožaty 199, IČO 70844330 o částku 933 000 Kč a Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 o částku 325 000 Kč na pokrytí nákladů spojených s provozem ZDVOP dle materiálu RK-40-2016-56;
souhlasí
s použitím příspěvku na provoz u Dětského domova, Senožaty 199, IČO 70844330 a Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 na pokrytí mzdových nákladů souvisejících s provozem ZDVOP pro případ, že nebude možno pokrýt uvedené náklady z jiných zdrojů.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, ředitelky Dětského domova, Senožaty 199 a Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-56.doc, RK-40-2016-56, př. 1, RK-40-2016-56, př. 2, RK-40-2016-56, př. 3

57. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na provozování domácí hospicové péče na rok 2017
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámili radu kraje s návrhem Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na provozování domácí hospicové péče na rok 2017. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2120/40/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na provozování domácí hospicové péče na rok 2017 dle materiálu RK-40-2016-57, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-57.doc, RK-40-2016-57, př. 1

58. Návrh na odepsání pohledávky
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informovali radu kraje o předloženém materiálu. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2121/40/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace
termín: do 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-58.doc, RK-40-2016-58, př. 1, RK-40-2016-58, př. 2

59. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu Transformace ÚSP Křižanov II.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložili radě kraje ke schválení převod konečného zůstatku ze zvláštního účtu projektu Transformace ÚSP Křižanov II. do Fondu strategických rezerv, v souvislosti s ukončením projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2122/40/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
převod konečného zůstatku ve výši 12 702 532,92 Kč na zvláštním účtu projektu Transformace ÚSP Křižanov II., včetně připsaných úroků, do Fondu strategických rezerv, z důvodu ukončení projektu, a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-59.doc, RK-40-2016-59, př. 1, RK-40-2016-59, př. 2

60. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí finančních prostředků na zvláštní účet projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt a následný převod těchto prostředků do Fondu strategických rezerv
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámili radu kraje s návrhem přijetí finančních prostředků na zvláštní účet projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt s následným převodem prostředků do Fondu strategických rezerv. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2123/40/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
převod finančních prostředků - vráceného přeplatku od Finančního úřadu pro Kraj Vysočina ve výši 42 543 Kč ze zvláštního účtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-60.doc

61. Návrh na úpravu čerpání fondu investic a aktualizace odpisového plánu u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2016 za odvětví sociální péče
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informovali radu kraje o návrhu úpravy čerpání fondu investic a aktualizace odpisového plánu u uvedených příspěvkových organizací kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2124/40/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • použití fondu investic u Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace a Domova Lidmaň, příspěvkové organizace, pro rok 2016 dle materiálu RK-40-2016-61, př. 1;
 • odpisový plán u Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace a Domova Lidmaň, příspěvkové organizace pro rok 2016 dle materiálu RK-40-2016-61, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, ředitelka Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace a ředitel Domova Lidmaň, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-61.doc, RK-40-2016-61, př. 1

62. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSP Křižanov II.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2125/40/2016/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-40-2016-62, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 29. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-62.doc, RK-40-2016-62, př. 1

63. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách pro rok 2017
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložili radě kraje návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách pro rok 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2126/40/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách pro rok 2017 dle materiálu RK-40-2016-63, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 17. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-63.doc, RK-40-2016-63, př. 1

64. Rozhodnutí o žádostech o dofinancování provozních nákladů některých sociálních služeb - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2127/40/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 317 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 317 000 Kč dle materiálu RK-40-2016-64, př. 2;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 317 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-40-2016-64, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-40-2016-64, př. 4;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout dotace v částce do 200 000 Kč;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 1 061 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 061 000 Kč dle materiálu RK-40-2016-64, př. 3;
 • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb ve výši 1 061 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-40-2016-64, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-40-2016-64, př. 5.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-64.doc, RK-40-2016-64, př. 1, RK-40-2016-64, př. 2, RK-40-2016-64, př. 3, RK-40-2016-64, př. 4, RK-40-2016-64, př. 5

65. Dodatek č. I ke smlouvě pro příspěvkové organizace kraje zapojené do projektu IP IV, Dodatek č. II ke smlouvě pro jiné sociální služby zapojené do projektu IP IV. a navýšení finančních prostředků na provoz služeb zapojených do projektu IP IV.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informovali radu kraje o navýšení finančních prostředků pro poskytovatele sociálních služeb zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2128/40/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
Dodatek č. I ke smlouvě o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálu RK-40-2016-65, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout navýšit dotace pro poskytovatele sociálních služeb na celkovou částku 7 331 555 Kč pro poskytovatele Ječmínek, o.p.s., na celkovou částku 8 375 699 Kč pro poskytovatele Středisko křesťanské pomoci Jihlava a poskytnout dotace pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 152 801 462 Kč z účtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV, dle materiálu RK-40-2016-65, př. 1;
 • schválit Dodatek č. II ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálu RK-40-2016-65, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-65.doc, RK-40-2016-65, př. 1, RK-40-2016-65, př. 2, RK-40-2016-65, př. 3, RK-40-2016-65, př. 4

66. Dofinancování neuznatelných nákladů z projektu pro služby s klientelou nad 65 let zapojených do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV. - Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložili radě kraje ke schválení rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2129/40/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 709 834 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 709 834 Kč dle materiálu RK-40-2016-66, př. 2;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 709 834 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-40-2016-66, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-40-2016-66, př. 4;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 389 650 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 389 650 Kč dle materiálu RK-40-2016-66, př. 3;
 • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb ve výši 389 650 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-40-2016-66, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-40-2016-66, př. 5.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-66.doc, RK-40-2016-66, př. 1, RK-40-2016-66, př. 2, RK-40-2016-66, př. 3, RK-40-2016-66, př. 4, RK-40-2016-66, př. 5, RK-40-2016-66, př. 6

67. Schválení přesunů finančních prostředků mezi službami poskytovanými Diecézní charitou Brno - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2130/40/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-67.doc, RK-40-2016-67, př. 1, RK-40-2016-67, př. 2

68. Úprava závazných ukazatelů u Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, včetně rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informovali radu kraje o navrhované úpravě závazných ukazatelů u Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala po rozsáhlé diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 2131/40/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4350 - Domovy pro seniory, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 215 000 Kč s určením pro Domov pro seniory Mitrov, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 215 000 Kč;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve snížení § 4354 - Chráněné bydlení (UZ 13 305) o částku 85 000 Kč při současném zvýšení § 4350 - Domovy pro seniory, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 13 305) o částku 85 000 Kč s určením pro Domov pro seniory Mitrov, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace o částku 215 000 Kč určenou na výplatu odměn a povinných odvodů;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace o částku 85 000 Kč (UZ 13 305) určenou na výplatu odměn a povinných odvodů;
 • zvýšení závazného ukazatele Limit prostředků na platy o částku 500 000 Kč u Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor, ředitel Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-68.doc, RK-40-2016-68, př. 1, RK-40-2016-68, př. 2

69. Krajské investiční projektové záměry pro IROP 2.4 Vzdělávání na řešení prostor pro Střední průmyslovou školu Třebíč
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložili radě kraje návrh změny financování projektového záměru kraje na řešení prostor pro Střední průmyslovou školu Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2132/40/2016/RK
Rada kraje
ukládá
odboru majetkovému připravit podklady pro veřejnou zakázku na stavební práce na zhotovitele stavby Střední průmyslová škola Třebíč - demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny - etapa B a předložit návrh na zahájení výběrového řízení radě kraje k projednání;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
rozhodnout změnit usnesení č. 0360/04/2016/ZK ze dne 21. 6. 2016 tak, že odrážka
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu Řešení prostor pro Střední průmyslovou školu Třebíč - stavební úpravy v budově A a výstavba nové budovy na místě budovy B ve výši max. 225,7 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 136,7 mil. Kč); částka do výše 32 mil. Kč na realizaci úprav v budově A bude uvolněna dle potřeby, ostatní prostředky budou uvolňovány, pokud bude projekt vybrán k realizaci
se nahrazuje dvěma odrážkami ve znění
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu Střední průmyslová škola Třebíč - rekonstrukce pavilonů A ve výši max. 45,4 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 4,54 mil. Kč); částka bude uvolňována dle potřeby bez ohledu na schválení projektové žádosti;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu Střední průmyslová škola Třebíč - výstavba pavilonu B ve výši max. 180,3 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 91,2 mil. Kč); částka bude uvolňována dle potřeby bez ohledu na schválení projektové žádosti.
odpovědnost: OŠMS, OM, Projektová kancelář Kraje Vysočina p.o.
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-69.doc

J. Běhounek navrhl projednání bodů 70 85 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

70. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
Usnesení 2133/40/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s vlastníky vedenými v katastru nemovitostí ke dni projednání materiálu v radě kraje kupní a darovací smlouvy na pozemky v rozsahu, za podmínek a za cenu dle materiálu RK-40-2016-70, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-70.doc, RK-40-2016-70, př. 1, RK-40-2016-70, př. 2, RK-40-2016-70, př. 3

71. Majetkoprávní příprava stavby III/11262 Doupě - most ev. č. 11262-1
Usnesení 2134/40/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít s Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ 708 90 013 nájemní smlouvu na části pozemků tvořících dočasný a trvalý zábor stavby, v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-40-2016-71, př. 1;
 • uzavřít s Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ 708 90 013 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části pozemků tvořících trvalý zábor stavby v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-40-2016-71, př. 2.
odpovědnost: OM
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-71.doc, RK-40-2016-71, př. 1, RK-40-2016-71, př. 2, RK-40-2016-71, př. 3

72. Uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu a smluv nájemních, popř. smluv o výpůjčce v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu
Usnesení 2135/40/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu:
 • smlouvy zakládající právo investora provést stavbu a nájemní smlouvy mezi vlastníky pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv v rozsahu dle materiálu RK-40-2016-72, př. 1 a Krajem Vysočina;
 • smlouvu zakládající právo investora provést stavbu a smlouvu o výpůjčce mezi městem Brtnice, které je vlastníkem pozemků dle materiálu RK-40-2016-72, př. 1 a Krajem Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-72.doc, RK-40-2016-72, př. 1, RK-40-2016-72, př. 2

73. Majetkoprávní příprava stavby III/36080 Popovice - most ev. č. 36080-1
Usnesení 2136/40/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít s Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ 708 90 013 nájemní smlouvu na části pozemků tvořících dočasný a trvalý zábor stavby, v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-40-2016-73, př. 1;
 • uzavřít s Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ 708 90 013 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části pozemků tvořících trvalý zábor stavby v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-40-2016-73, př. 2.
odpovědnost: OM
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-73.doc, RK-40-2016-73, př. 1, RK-40-2016-73, př. 2, RK-40-2016-73, př. 3

74. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat, změna usnesení 0444/05/2016/ZK
Usnesení 2137/40/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0444/05/2016/ZK tak, že materiál ZK-05-2016-65, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-40-2016-74, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-74.doc, RK-40-2016-74, př. 1, RK-40-2016-74, př. 2

75. Majetkoprávní příprava akce II/130 Golčův Jeníkov - křižovatka s D1, úsek č. 1, část II.
Usnesení 2138/40/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-75.doc, RK-40-2016-75, př. 1, RK-40-2016-75, př. 2, RK-40-2016-75, př. 3, RK-40-2016-75, př. 4, RK-40-2016-75, př. 5, RK-40-2016-75, př. 6, RK-40-2016-75, př. 6a, RK-40-2016-75, př. 6b, RK-40-2016-75, př. 7

76. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
Usnesení 2139/40/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M2 - Zdravotnictví o částku 12 000 000 Kč při současném snížení přílohy M1 - Školství o částku 12 000 000 Kč určenou na krytí akcí realizovaných v rámci přílohy M2.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-76.doc

77. Změna usnesení 1411/25/2016/RK ze dne 9. 8. 2016
Usnesení 2140/40/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 1411/25/2016/RK ze dne 9. 8. 2016 tak, že text:
Rada Kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout převést úplatně část pozemku par. č. 3596/1 v k. ú. Velké Meziříčí v rozsahu cca 3510 m2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí za cenu 70,83 Kč/m2 v rozsahu geometrického plánu a za podmínek, že nabyvatel uhradí výdaje na vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu
se nahrazuje textem:
Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout převést úplatně pozemek par. č. 3596/8 o výměře 3908 m2, oddělený geometrickým plánem č. 4649-355/2016 z pozemku par. č. 3596/1 v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí za cenu 70,83 Kč/m2 včetně DPH a za podmínek, že nabyvatel uhradí výdaje na vyhotovení znaleckého posudku + DPH.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-77.doc

78. Zrušení usnesení 0323/04/2016/ZK, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. a obci Křižanov
Usnesení 2141/40/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout zrušit usnesení 0323/04/2016/ZK;
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina jako budoucím oprávněným a městysem Křižanov jako budoucím povinným ze služebnosti na akci Domov Kamélie Křižanov - trafostanice na pozemcích par. č. 2286 a par. č. 240, par. č. 239 a par. č. 2288/5 v k. ú. a obci Křižanov dle smlouvy dle materiálu RK-40-2016-78, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-78.doc, RK-40-2016-78, př. 1, RK-40-2016-78, př. 2

79. Výkup pozemků zastavěných silnicí III. třídy v k. ú. a obci Věchnov
Usnesení 2142/40/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-79.doc, RK-40-2016-79, př. 1, RK-40-2016-79, př. 1a, RK-40-2016-79, př. 2

80. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 2143/40/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-40-2016-80, př. 1 a RK-40-2016-80, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-80.doc, RK-40-2016-80, př. 1, RK-40-2016-80, př. 2

81. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 2144/40/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-40-2016-81, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-40-2016-81, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku dle materiálu RK-40-2016-81, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-81.doc, RK-40-2016-81, př. 1

82. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat
Usnesení 2145/40/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu RK-40-2016-82, př. 1 od vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv pro stavbu II/602 Jihlava - JV obchvat.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-82.doc, RK-40-2016-82, př. 1, RK-40-2016-82, př. 2

83. Majetkoprávní příprava stavby II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat
Usnesení 2146/40/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-40-2016-83, př. 1 od vlastníků evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy do vlastnictví kraje, za kupní cenu 200 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-83.doc, RK-40-2016-83, př. 1, RK-40-2016-83, př. 2

84. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
Usnesení 2147/40/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy na užívání nemovitého majetku dle materiálů RK-40-2016-84, př. 1, RK-40-2016-84, př. 2.
odpovědnost: ředitelka Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou, ředitel Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov, odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-84.doc, RK-40-2016-84, př. 1, RK-40-2016-84, př. 1a, RK-40-2016-84, př. 2

85. Předání nemovitých věcí do hospodaření - k.ú. Ždírec na Moravě
Usnesení 2148/40/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny č. xx Domova Ždírec dle materiálu RK-40-2016-85, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-85.doc, RK-40-2016-85, př. 1

86. Projekty úspory energií - 39. výzva OPŽP
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového a I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložili radě kraje ke schválení projektové žádosti a návrh zajištění finančních prostředků na realizaci projektů v oblasti úspor energií v budovách ve vlastnictví Kraje Vysočina v rámci Operačního programu životní prostředí 2014-2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2149/40/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-40-2016-86, př. 5 a RK-40-2016-86, př. 6;
rozhoduje
předložit projektové žádosti dle materiálů RK-40-2016-86, př. 1 a RK-40-2016-86, př. 2 do 39. výzvy OPŽP;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo z cizích zdrojů ve výši max. 57 mil. Kč na zvláštní účty projektů uvedených v materiálu RK-40-2016-86, př. 7 s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů a pokud nebude převod schválen, projekty nebudou realizovány.
odpovědnost: ORR, OM
termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-86.doc, RK-40-2016-86, př. 1, RK-40-2016-86, př. 2, RK-40-2016-86, př. 3, RK-40-2016-86, př. 4, RK-40-2016-86, př. 5, RK-40-2016-86, př. 6, RK-40-2016-86, př. 7, RK-40-2016-86, př. 8

87. Grantové schéma na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina č. V/MSP/SROP/1.1./1/2004 - akce Balicí linka pro racionální výživu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje na vědomí informaci o likvidaci pohledávky za společností M254 s.r.o. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2150/40/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o stavu pohledávky vůči společnosti M254 s.r.o. - v likvidaci, IČO 25558854, se sídlem 675 74 Březník 254, dle materiálu RK-40-2016-87, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit likvidaci pohledávky v celkové výši 4 699 866,52 Kč za společností M254 s.r.o. - v likvidaci, IČO 25558854, se sídlem 675 74 Březník 254.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-87.doc, RK-40-2016-87, př. 1, RK-40-2016-87, př. 2

88. Jmenování zástupce kraje do Teritoriálního paktu zaměstnanosti
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, požádala radu kraje o jmenování člena Rady paktu Teritoriálního paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina za Kraj Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2151/40/2016/RK
Rada kraje
ruší
jmenování Ing. Bc. Martina Hyského členem Rady paktu Teritoriálního paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina za Kraj Vysočina;
jmenuje
Mgr. Pavla Pacala členem Rady paktu Teritoriálního paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina za Kraj Vysočina.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-88.doc

89. Projekt RUMOBIL - Zpráva o průběhu projektu č. 1
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje na vědomí Zprávu o průběhu projektu č. 1 v rámci projektu „RUMOBIL“, kde je Kraj Vysočina projektovým partnerem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2152/40/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené ve Zprávě o průběhu projektu č. 1 dle materiálu RK-40-2016-89, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-40-2016-89, př. 1;
ukládá
odboru regionálního rozvoje předložit Zprávu o průběhu projektu č. 1 orgánu kontroly 1. stupně.
odpovědnost: ORR
termín: 15. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-89.doc, RK-40-2016-89, př. 1

90. Informace o výstupech Veřejného fóra Kraje Vysočina 2016
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s výstupy Veřejného fóra Kraje Vysočina 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2153/40/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí výstupy Veřejného fóra Kraje Vysočina 2016 dle materiálu RK-40-2016-90, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-90.doc, RK-40-2016-90, př. 1

91. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2017
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2154/40/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny dle materiálu RK-40-2016-91, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-91.doc, RK-40-2016-91, př. 1, RK-40-2016-91, př. 2

92. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina (OP Technická pomoc 2014 - 2020)
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2155/40/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele dotace ve výši 339 522 Kč.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-92.doc

93. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhy dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace uzavřeným v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2156/40/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-40-2016-93, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-93.doc, RK-40-2016-93, př. 1, RK-40-2016-93, př. 2, RK-40-2016-93, př. 3, RK-40-2016-93, př. 4

94. Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2016
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu vyhlášení soutěže o Cenu Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2157/40/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU dle materiálu RK-40-2016-94, př. 1;
 • vyhlásit soutěž o Cenu Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2016 dle materiálu RK-40-2016-94, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-94.doc, RK-40-2016-94, př. 1

95. Zásady pro poskytování dotací - místní Agenda 21 a Zdraví 2020
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženým návrhem Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2158/40/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina dle materiálu RK-40-2016-95, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-95.doc, RK-40-2016-95, př. 1

96. Renominace zástupců Kraje Vysočina do Evropského regionu Dunaj - Vltava
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, požádala radu kraje o nominaci zástupců Kraje Vysočina do prezidia Evropského regionu Dunaj Vltava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2159/40/2016/RK
Rada kraje
ruší
nominaci zástupců Kraje Vysočina do Evropského regionu Dunaj - Vltava učiněnou usnesením č. 1351/27/2012/RK;
nominuje
 • Mgr. Pavla Pacala jako zástupce Kraje Vysočina do prezidia Evropského regionu Dunaj - Vltava a Ing. Janu Fischerovou, CSc. a MUDr. Jiřího Běhounka jeho náhradníky;
 • doc. RNDr. Ivetu Fryšovou, Ph. D. a Mgr. Petra Tlustoše zástupce Kraje Vysočina do trilaterálního koordinačního grémia Evropského regionu Dunaj - Vltava a Ing. Ivonu Hájkovou jejich náhradníkem.
odpovědnost: ORR
termín: 6. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-96.doc

97. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace určené na realizaci projektu „Kofinancování projektu „BIOM: Vzdělávací centrum pro biodiverzitu Mohelský mlýn“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2160/40/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-40-2016-97, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-97.doc, RK-40-2016-97, př. 1, RK-40-2016-97, př. 2, RK-40-2016-97, př. 3

98. Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje Zprávu o programovacím období EU 2014 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2161/40/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace týkající se programovacího období EU 2014-2020 uvedené v materiálu RK-40-2016-98, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-98.doc, RK-40-2016-98, př. 1, RK-40-2016-98, př. 2

J. Běhounek navrhl projednání bodů 99 101 v bloku.
K předkládaným bodům odboru dopravy a silničního hospodářství nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

99. Udržitelnost projektu II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice
Usnesení 2162/40/2016/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-40-2016-99, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-99.doc, RK-40-2016-99, př. 1

100. Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
Usnesení 2163/40/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
projektový záměr dle materiálu RK-40-2016-100, př. 2;
rozhoduje
změnit usnesení č. 1483/26/2016/RK tak, že materiál RK-26-2016-45, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-40-2016-100, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje změnit usnesení č. 0457/05/2016/ZK tak, že materiál ZK-05-2016-77, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-40-2016-100, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-100.doc, RK-40-2016-100, př. 1, RK-40-2016-100, př. 2, RK-40-2016-100, př. 3

101. Žádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina v období platnosti jízdního řádu 2016/2017 Jihomoravským krajem
Usnesení 2164/40/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
se zajišťováním dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou v územním obvodu Kraje Vysočina Jihomoravským krajem v období platnosti jízdního řádu 2016/2017 na tratích č. 240 a 250 v souladu s § 3 odst. 2 zákona o veřejných službách, a to v rozsahu dle žádosti Jihomoravského kraje RK-40-2016-101, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-101.doc, RK-40-2016-101, př. 1

102. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2016
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2165/40/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve zvýšení § 2242 - Provoz veřejné železniční dopravy o částku 1 500 000 Kč při současném snížení § 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy o částku 1 500 000 Kč;
 • zrušit usnesení č. 0455/05/2016/ZK ze dne 13. 09. 2016;
 • stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2016
 • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 295 603 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 16,2 mil. počtu ujetých km;
 • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 300 300 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,15 mil. počtu ujetých vlkm.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-102.doc

103. Stanovení rozsahu drážní dopravy v Kraji Vysočina pro rok 2017
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, informovali radu kraje o návrhu stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2017 ve veřejné drážní osobní dopravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2166/40/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2017 maximálně do 303 000 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,15 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-103.doc

104. Dokumenty požadované SFŽP ČR k ukončení projektů - závěrečné monitorovací zprávy
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení závěrečné monitorovací zprávy tří projektů implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2167/40/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
závěrečné monitorovací zprávy dle materiálů RK-40-2016-104, př. 1, RK-40-2016-104, př. 2 a RK-40-2016-104, př. 3;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v dokumentech RK-40-2016-104, př. 1, RK-40-2016-104, př. 2, RK-40-2016-104, př. 3, RK-40-2016-104, př. 4, RK-40-2016-104, př. 5, RK-40-2016-104, př. 6.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 30. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-104.doc, RK-40-2016-104, př. 1, RK-40-2016-104, př. 2, RK-40-2016-104, př. 3, RK-40-2016-104, př. 4, RK-40-2016-104, př. 5, RK-40-2016-104, př. 6

105. Smlouva o poskytnutí dotace ID O00778 - dodatek č. 1
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o návrhu uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace na přípravu a realizaci projektu ISNOV. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2168/40/2016/RK
Rada kraje
ruší nominace
 • zástupce Kraje Vysočina a jeho náhradníka pana Z. Chláda a pana M. Hyského do předsednictva Sdružení obcí Vysočiny;
 • zástupce Kraje Vysočina a jeho náhradníka paní E. Hornou a pana Z. Chláda do pracovní skupiny Sdružení obcí Vysočiny pro ISNOV;
nominuje
 • zástupce Kraje Vysočina a jeho náhradníka pana M. Hyského a paní E. Hornou do předsednictva Sdružení obcí Vysočiny;
 • zástupce Kraje Vysočina a jeho náhradníka paní E. Hornou a paní E. Navrátilovou do pracovní skupiny Sdružení obcí Vysočiny pro ISNOV;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID O00778 dle materiálu RK-40-2016-105, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-105.doc, RK-40-2016-105, př. 1, RK-40-2016-105, př. 2, RK-40-2016-105, př. 3

106. FOND VYSOČINY: Životní prostředí 2016 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem poskytnutí dotací v rámci grantového programu na podporu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Životní prostředí 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2169/40/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2016-106.doc, RK-40-2016-106, př. 1, RK-40-2016-106, př. 2, RK-40-2016-106, př. 3, RK-40-2016-106, př. 4, RK-40-2016-106, př. 5, RK-40-2016-106, př. 6

108. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuze.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 40/2016 s tím, že další zasedání se bude konat dne 13. 12. 2016, v 8:00 hod.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jana Fischerová, CSc.        …..………………………………….……


Ing. Jana Fialová, MBA        …..………………………………….……

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 40/2016 dne 6. 12. 2016.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 9. 12. 2016 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz