Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 5/2013

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2013 konaného dne 17. 9. 2013 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 45 členů Zastupitelstva Kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 17. 9. 2013;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 4/2013
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 45 členů.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do programu jednání:
86. Koupě pozemků v k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí a obci Ruda pro akci „II/602 hr. kraje Pelhřimov, 4. stavba“ změna usnesení“
87. Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky;
88. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2013.
Zastupitelstvo návrhy akceptovalo a přijalo upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 4/2013
 2. Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2013
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2013
 5. Fond Vysočiny - Prevence kriminality 2013 - schválení navržených podpor
 6. Poskytnutí půjčky pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 7. Žádost Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o posun termínu splátky půjčky
 8. Návrh rozpočtového opatření na finanční pokrytí vratek za poskytnutou péči v roce 2012 od VZP ČR v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina
 9. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace a změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2013
 10. Aktualizace seznamu projektů připravovaných ke spolufinancování z prostředků EU v oblasti dopravy
 11. Prohlášení k projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda
 12. Změna názvu projektu
 13. Darování pozemků v k. ú. a obci Batelov
 14. Výkup pozemku v k. ú. Starý Telečkov a obci Pavlov
 15. Darování pozemků v k. ú. a obci Jakubov u Moravských Budějovic
 16. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú Jimramov
 17. Majetkoprávní vypořádání pozemků k. ú. Jetřichovec
 18. Dodatek Zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace
 19. Výkup pozemku - k. ú. Bystrá
 20. Darování pozemku v k. ú. Libice nad Doubravou
 21. Darování pozemku v k. ú. Dolní Jablonná a obci Přibyslav
 22. Darování pozemků v k. ú. a obci Hrotovice
 23. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/4026 Brodce - průjezdní úsek
 24. Darování pozemků a stavby silnice v k. ú. Úhrov a obci Kraborovice
 25. Darování pozemků v k. ú. a obci Humpolec
 26. Darování pozemků v k. ú. Víska u Kněžic a obci Kněžice
 27. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/349 Svatoslav - křiž. s II/351 Čechtín
 28. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Chotěboř
 29. Darování pozemků v k. ú. a obci Hladov
 30. Nabytí pozemků a stavby okružní křižovatky - k. ú. Světlá nad Sázavou
 31. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/1329 k. ú. Žirovnice
 32. Darování pozemku v k. ú. Újezd u Žďáru nad Sázavou a obci Újezd
 33. Návrh obce Volevčice na převzetí místní komunikace v k. ú. Volevčice u Telče do vlastnictví Kraje Vysočina
 34. Prodej pozemku v k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi a obci Stříbrné Hory
 35. Darování pozemků v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř, změna usnesení 0473/06/2010/ZK
 36. Předání nemovitého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci Kraje Vysočina s názvem Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace
 37. Majetkoprávní vypořádání akce Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Počátky v k. ú. a obci Počátky
 38. Koupě pozemků v k. ú. a obci Horní Cerekev pro akci Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
 39. Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Panské Dubenky do vlastnictví Rybářství Telč, a. s.
 40. Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř v k. ú. a obci Nová Ves u Chotěboře
 41. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Třešť
 42. Darování pozemku v k. ú. a obci Oudoleň
 43. Prodej pozemku v k. ú. a obci Ujčov
 44. Koupě pozemků v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava a v k. ú. a obci Hybrálec od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci
 45. Darování stavby čistírny odpadních vod v k. ú. Sněžné na Moravě a obci Sněžné
 46. Fond Vysočiny - návrh na neposkytnutí dotace v rámci grantového programu Rozvoj podnikatelů 2013
 47. Návrh na rozpočtové opatření při přijetí finančních prostředků
 48. Smlouvy o půjčce v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
 49. Návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory, odstoupení od Smlouvy o poskytnutí podpory
 50. Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně příjemcům podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 51. Regionální inovační strategie Kraje Vysočina
 52. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 53. Předfinancování projektů Vysočina Tourism, příspěvkové organizace a s tím související návrh rozpočtového opatření
 54. Předběžný projektový záměr Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 55. Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 23. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
 56. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace v souvislosti s 3. splátkou půjčky určenou na realizaci projektu Porta culturae
 57. Fond Vysočiny - poskytnutí dotací v rámci grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2013
 58. Změna sídla Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
 59. Návrh dodatku Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
 60. Koncepce památkové péče v Kraji Vysočina na období 2013 -2016
 61. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace
 62. Návrh na úpravu zřizovacích listin u příspěvkových organizací za oblast sociální věci
 63. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
 64. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 65. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2013 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 14. 6. 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření
 66. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2013
 67. Změny ve zřizovací listině
 68. Změny ve zřizovacích listinách
 69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním na rok 2013
 70. Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátky poskytnutých půjček příspěvkovým organizacím
 71. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013
 72. Návrh na uzavření smlouvy o zajištění účasti krajských výprav na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v termínu 19. - 24. 1. 2014 v Kraji Vysočina
 73. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
 74. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
 75. Společný projekt regionů Kraj Vysočina a City of Tampere
 76. Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2014
 77. Projekt Trvalá ochrana obojživelníků na komunikaci II/351 Kamenice - Třebíč - financování projektu
 78. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
 79. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 80. Změna poměrného rozdělení prostředků ve Fondu Vysočiny pro rok 2013
 81. FOND VYSOČINY - grantový program Pitná voda 2013
 82. FOND VYSOČINY - grantový program Investujme v sociálních službách 2013
 83. FOND VYSOČINY - grantový program Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2013
 84. Zápis z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2013
 85. Předání nemovitého majetku k hospodaření - k.ú. Lidmaň
 86. Koupě pozemků v k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí a obci Ruda pro akci „II/602 hr. kraje Pelhřimov, 4. stavba“ změna usnesení“
 87. Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky
 88. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2013
 89. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0333/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Dr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Josef Komínek.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0334/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Dr. Jaroslava Maxmiliána Kašparů a Josefa Komínka ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2013.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2013
J. Běhounek otevřel po krátkém úvodu rozpravu k předloženým podkladům.
M. Houška požádal o upřesnění křižovatky na silnici II/639 Batelov určené ke stavebním úpravám (usnesení 1098/22/2013/RK), zajímal se o investice plánované ve zdravotnických příspěvkových organizacích kraje v letech 2014 2016 (usnesení 1112/22/2013/RK). Dále se zajímal o současný způsob financování Projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině (usnesení 1176/24/2013/RK).
M. Vystrčil otevřel otázku možného zapojení se kraje do Společného programu na podporu výměny kotlů (usnesení 1293/25/2013/RK).
R. Černý vznesl dotaz k výši finančního limitu určeného na pořízení ultrazvuku vč. sondy na vyšetření kyčlí pro ortopedické oddělení Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (usnesení 1553/28/2013/RK).
K vzneseným dotazům se postupně vyjádřili: L. Joukl, J. Běhounek, Z. Chlád a J. Fialová.
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0335/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • zprávu o činnosti rady kraje;
 • Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2013 dle materiálu ZK-05-2013-02, př. 1;
schvaluje
navrhovaná řešení dle materiálu ZK-05-2013-02, př. 1.
odpovědnost: rada kraje
termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-02.doc, ZK-05-2013-02, př. 1, ZK-05-2013-02, př. 2, ZK-05-2013-02, př. 3, ZK-05-2013-02, př. 4, ZK-05-2013-02, př. 5, ZK-05-2013-02, př. 6, ZK-05-2013-02, př. 7, ZK-05-2013-02, př. 8

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, informoval přítomné zastupitele o personálních změnách na krajském úřadu a otevřel rozpravu k předloženým písemným podkladům týkajícím činnosti krajského úřadu v uplynulém období.
O. Benc se zajímal o postup při zpracování projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a požádal o bližší informace týkající se Projektu „Přírodní a technické obory výzva pro budoucnost“.
M. Hyský a I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnili zastupitelům informace týkající se vyhodnocování výzev globálních grantů a přípravy uvedeného Projektu.
M. Houška se zajímal o příčinu auditu projektu Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč.
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o důvodech auditů chystaných ve zdravotnických zařízeních.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0336/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-03.doc, ZK-05-2013-03, př. 1, ZK-05-2013-03, př. 2, ZK-05-2013-03, př. 3

04. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2013
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0337/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
v souladu s § 27 odst. 1 písmene d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, poskytnout neinvestiční dotaci vybraným obcím Kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2013 v celkové výši 210 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce kategorie JPO II:
  • Město Golčův Jeníkov (IČO 267406) 21 000 Kč;
  • Město Jaroměřice nad Rokytnou (IČO 289507) 21 000 Kč;
  • Město Moravské Budějovice (IČO 289931) 21 000 Kč;
  • Město Nové Město na Moravě (IČO 294900) 21 000 Kč;
  • Město Počátky (IČO 248843) 21 000 Kč;
  • Město Přibyslav (IČO 268097) 21 000 Kč;
  • Město Světlá nad Sázavou (IČO 268321) 21 000 Kč;
  • Město Žďár nad Sázavou (IČ 295841) 21 000 Kč;
  • Město Ždírec nad Doubravou (IČO 268452) 21 000 Kč;
  • Obec Želetava (IČO 290751) 21 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-04.doc, ZK-05-2013-04, př. 1, ZK-05-2013-04, př. 2, ZK-05-2013-04, př. 3

05. Fond Vysočiny - Prevence kriminality 2013 - schválení navržených podpor
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo s návrhem rozhodnout o dotacích subjektům v rámci grantového programu v rámci grantového programu Prevence kriminality 2013. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0338/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2013 subjektům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2013-05, př. 1;
 • neposkytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2013 subjektům na projekt dle materiálu ZK-05-2013-05, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-05.doc, ZK-05-2013-05, př. 1, ZK-05-2013-05, př. 2

06. Poskytnutí půjčky pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o návrhu uzavřít Smlouvu o půjčce pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0339/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice o částku 4 500 000 Kč za účelem poskytnutí půjčky s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na pořízení bezobslužného parkovacího systému při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n. a položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 4 500 000 Kč;
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o půjčce mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, ve výši 4 500 000 Kč dle materiálu ZK-05-2013-06, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 1. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-06.doc, ZK-05-2013-06, př. 1, ZK-05-2013-06, př. 2, ZK-05-2013-06, př. 3, ZK-05-2013-06, př. 4

07. Žádost Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o posun termínu splátky půjčky
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0340/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci dle materiálu ZK-05-2013-07, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 27. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-07.doc, ZK-05-2013-07, př. 1, ZK-05-2013-07, př. 2

08. Návrh rozpočtového opatření na finanční pokrytí vratek za poskytnutou péči v roce 2012 od VZP ČR v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina
J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému návrhu rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví.
R. Černý požádal o zdůvodnění a bližší informace k výším uvedených vratek.
M. Vystrčil podpořil negativní postoj R. Černého k předloženému vyúčtování krajských nemocnic.
J. Běhounek přiblížil zastupitelům způsob finančního vyrovnání zdravotnických zařízení s VZP ČR.
V. Novotný doplnil, že problematické vyúčtování je způsobeno zejména špatným nastavením úhradové vyhlášky, navýšením DPH a navýšením osobních nákladů zdravotnického personálu.
O. Benc vyjádřil svůj názor a přednesl návrh usnesení: „Zastupitelstvo Kraje Vysočina konstatuje, že vedení Kraje Vysočina nezvládlo finanční řízení Krajem zřizovaných nemocnic v roce 2012.“
Vznesený návrh nebyl schválen. Pro 5 hlasů, proti 29, zdrželo se 7.
Zastupitelstvo kraje hlasovalo o předloženém návrhu usnesení.
Usnesení 0341/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové časti rozpočtu kraje u kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikovaná rezerva při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o celkovou částku 36 500 000 Kč, z toho pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČO 00179540, ve výši 4 700 000 Kč;
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, IČO 00842001, ve výši 20 000 000 Kč;
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, IČO 00511951, ve výši 9 000 000 Kč;
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, IČO 00839396, ve výši 2 800 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 4 700 000 Kč;
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 20 000 000 Kč;
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 9 000 000 Kč;
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 2 800 000 Kč;
s určením na finanční pokrytí vratek za poskytnutou péči v roce 2012 od Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky.
odpovědnost: ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-08.doc, ZK-05-2013-08, př. 1, ZK-05-2013-08, př. 2, ZK-05-2013-08, př. 3, ZK-05-2013-08, př. 4, ZK-05-2013-08, př. 5, ZK-05-2013-08, př. 6

09. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace a změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2013
L. Joukl podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Doprava. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0342/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00013 o částku 25 000 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě dle materiálu ZK-05-2013-09, př. 2 o stejnou částku 25 000 000 Kč;
ruší
usnesení č. 0552/08/2012/ZK ze dne 18. 12. 2012;
stanovuje
rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2013:
  • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 275 000 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,7 mil. počtu ujetých km;
  • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 288 529 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,2 mil. počtu ujetých vlakokilometrů;
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívajícího ve zvýšení § 2212 - Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00013 o částku 5 500 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci při současném snížení § 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy o částku 1 000 000 Kč a § 2242 - Provoz veřejné železniční dopravy o částku 4 500 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 30 500 000 Kč s určením na zajištění jmenovitých akcí realizovaných KSÚSV dle materiálu ZK-05-2013-09, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE, ředitel KSÚSV
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-09.doc, ZK-05-2013-09, př. 1, ZK-05-2013-09, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 10 - 12 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

10. Aktualizace seznamu projektů připravovaných ke spolufinancování z prostředků EU v oblasti dopravy
Usnesení 0343/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-10.doc, ZK-05-2013-10, př. 1, ZK-05-2013-10, př. 2

11. Prohlášení k projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda
Usnesení 0344/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
prohlašuje
skutečnosti dle materiálu ZK-05-2013-11, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-11.doc, ZK-05-2013-11, př. 1

12. Změna názvu projektu
Usnesení 0345/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
 • se změnou názvu projektu z Analýza potenciálu veřejné dopravy na Analýza potenciálů přeshraniční veřejné dopravy;
 • se zaokrouhlením vlastního podílu Kraje Vysočina na 1 228 €.
odpovědnost: ODSH
termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-12.doc

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 13 32, 34 - 44, 85, 86 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

13. Darování pozemků v k. ú. a obci Batelov
Usnesení 0346/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 2377/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 188 m2 a par. č. 2377/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 235 m2, oddělené geometrickým plánem č. 873-162/2013 z pozemku par. č. 2377 v k. ú. a obci Batelov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městysu Batelov;
schvaluje
dodatek č. 1000 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2013-13, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-13.doc, ZK-05-2013-13, př. 1, ZK-05-2013-13, př. 2, ZK-05-2013-13, př. 3

14. Výkup pozemku v k. ú. Starý Telečkov a obci Pavlov
Usnesení 0347/05/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-14.doc, ZK-05-2013-14, př. 1, ZK-05-2013-14, př. 2

15. Darování pozemků v k. ú. a obci Jakubov u Moravských Budějovic
Usnesení 0348/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1224/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1330 m2 a par. č. 1224/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1014 m2, oddělené geometrickým plánem č. 328-3717/2013 z pozemku par. č. 1224/3 v k. ú. a obci Jakubov u Moravských Budějovic z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jakubov u Moravských Budějovic;
schvaluje
dodatek č. 1002 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2013-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-15.doc, ZK-05-2013-15, př. 1, ZK-05-2013-15, př. 2

16. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú Jimramov
Usnesení 0349/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 189/4 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 198 m2, par. č. 518/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 74 m2 a par. č. 1263/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 260 m2 v k. ú. a obci Jimramov, nově oddělené dle geometrického plánu č. 392-133/2013 pro k. ú. Jimramov z pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr (PK) jako par. č. st. 205 a par. č. 189/5 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Jimramov;
schvaluje
dodatek č. 1003 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2013-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-16.doc, ZK-05-2013-16, př. 1, ZK-05-2013-16, př. 2

17. Majetkoprávní vypořádání pozemků k. ú. Jetřichovec
V souvislosti s projednávaným materiálem L. Vlček oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
Usnesení 0350/05/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-17.doc, ZK-05-2013-17, př. 1, ZK-05-2013-17, př. 2, ZK-05-2013-17, př. 3

18. Dodatek Zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace
Usnesení 0351/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 11 Zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2013-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-18.doc, ZK-05-2013-18, př. 1

19. Výkup pozemku - k. ú. Bystrá
Usnesení 0352/05/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-19.doc, ZK-05-2013-19, př. 1, ZK-05-2013-19, př. 2

20. Darování pozemku v k. ú. Libice nad Doubravou
Usnesení 0353/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. st. 172 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m2 v k. ú. a obci Libice nad Doubravou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lány;
schvaluje
dodatek č. 1007 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2013-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-20.doc, ZK-05-2013-20, př. 1, ZK-05-2013-20, př. 2

21. Darování pozemku v k. ú. Dolní Jablonná a obci Přibyslav
Usnesení 0354/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. st. 81 o výměře 19 m2 oddělený geometrickým plánem č. 227-79/2012 z pozemku par. č. 2088 v k. ú. Dolní Jablonná a obci Přibyslav z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav;
schvaluje
dodatek č. 1008 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2013-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-21.doc, ZK-05-2013-21, př. 1, ZK-05-2013-21, př. 2

22. Darování pozemků v k. ú. a obci Hrotovice
Usnesení 0355/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 902/18 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 862 m2 oddělený dle geometrického plánu č. 907-3443/2013 z pozemku par. č. 902/1, pozemek par. č. 896/34 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 444 m2 oddělený dle geometrického plánu č. 918-3793/2013 z pozemku par. č. 896/3, díl a o výměře 231 m2 oddělený dle geometrického plánu č. 918-3793/2013 z pozemku par. č. 676/2 a díl b o výměře 258 m2 oddělený dle geometrického plánu č. 918-3793/2013 z pozemku par. č. 896/3, vše v k. ú. a obci Hrotovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Hrotovice;
schvaluje
dodatek č. 1009 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2013-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-22.doc, ZK-05-2013-22, př. 1, ZK-05-2013-22, př. 2, ZK-05-2013-22, př. 2a

23. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/4026 Brodce - průjezdní úsek
Usnesení 0356/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2013-23, př. 1 v k. ú. Brodce z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kněžice;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2013-23, př. 2 v k. ú. Brodce z vlastnictví obce Kněžice do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt úplatně pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-05-2013-23, př. 3 za dohodnutou cenu ve výši 40 Kč/m2;
schvaluje
 • dodatek č. 1010 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2013-23, př. 4;
 • dodatek č. 1011 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2013-23, př. 5;
 • dodatek č. 1012 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2013-23, př. 6.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-23.doc, ZK-05-2013-23, př. 1, ZK-05-2013-23, př. 2, ZK-05-2013-23, př. 3, ZK-05-2013-23, př. 4, ZK-05-2013-23, př. 5, ZK-05-2013-23, př. 6, ZK-05-2013-23, př. 7

24. Darování pozemků a stavby silnice v k. ú. Úhrov a obci Kraborovice
Usnesení 0357/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 506/6 o výměře 3588 m2 oddělený geometrickým plánem č. 191 - 593/2012 z pozemku par. č. 506/1, pozemek par. č. 1215 o výměře 6478 m2, oba v k. ú. Úhrov a obci Kraborovice a stavbu komunikace postavené na pozemku par. č. 506/6 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kraborovice;
schvaluje
dodatek č. 1013 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2013-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-24.doc, ZK-05-2013-24, př. 1, ZK-05-2013-24, př. 2

25. Darování pozemků v k. ú. a obci Humpolec
Usnesení 0358/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem id. 1/2 pozemků par. č. 1996/13 - orná půda o výměře 14370 m2 a par. č. 1966/4 - orná půda o výměře 931 m2 v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec;
schvaluje
Dodatek č. 21 Zřizovací listiny Školního statku, Humpolec, Dusilov 384, IČO 00072583 dle materiálu ZK-05-2013-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-25.doc, ZK-05-2013-25, př. 1, ZK-05-2013-25, př. 2

26. Darování pozemků v k. ú. Víska u Kněžic a obci Kněžice
Usnesení 0359/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 440/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 437 m2 a par. č. 440/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 643 m2, oddělené dle GP č. 94-909/2011 z pozemku par. č. 440/1, vše v k. ú. Víska u Kněžic, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kněžice;
schvaluje
dodatek č. 1014 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2013-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-26.doc, ZK-05-2013-26, př. 1, ZK-05-2013-26, př. 2

27. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/349 Svatoslav - křiž. s II/351 Čechtín
Usnesení 0360/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky pro stavbu II/349 Svatoslav - křiž. s II/351 Čechtín v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu ZK-05-2013-27, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-27.doc, ZK-05-2013-27, př. 1

28. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Chotěboř
Usnesení 0361/05/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-28.doc, ZK-05-2013-28, př. 1, ZK-05-2013-28, př. 2, ZK-05-2013-28, př. 3, ZK-05-2013-28, př. 4, ZK-05-2013-28, př. 5

29. Darování pozemků v k. ú. a obci Hladov
Usnesení 0362/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 754/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1105 m2 a pozemek par. č. 754/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 919 m2, vše v k. ú. a obci Hladov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hladov;
schvaluje
dodatek č. 1017 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2013-29, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-29.doc, ZK-05-2013-29, př. 1, ZK-05-2013-29, př. 2

30. Nabytí pozemků a stavby okružní křižovatky - k. ú. Světlá nad Sázavou
Usnesení 0363/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky par. č. 590/27 - ost. plocha, silnice o výměře 489 m2, par. č. 613/24 - ost. plocha, silnice o výměře 5 m2 a par. č. 590/26 - ost. plocha, silnice o výměře 678 m2 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou, včetně stavby okružní křižovatky na silnici II/150 z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 1018 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2013-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. prosince 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-30.doc, ZK-05-2013-30, př. 1, ZK-05-2013-30, př. 2

31. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/1329 k. ú. Žirovnice
Usnesení 0364/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2013-31, př. 1 v k. ú. Žirovnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Žirovnice;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2013-31, př. 2 v k. ú. Žirovnice z vlastnictví města Žirovnice do vlastnictví Kraje Vysočina
schvaluje
 • dodatek č. 1019 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2013-31, př. 3;
 • dodatek č. 1020 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2013-31, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-31.doc, ZK-05-2013-31, př. 1, ZK-05-2013-31, př. 2, ZK-05-2013-31, př. 3, ZK-05-2013-31, př. 4, ZK-05-2013-31, př. 5

32. Darování pozemku v k. ú. Újezd u Žďáru nad Sázavou a obci Újezd
Usnesení 0365/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 3498/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m2, oddělený z pozemku par. č. 3498 dle geometrického plánu č. 351-53/2013 v k. ú. Újezd u Žďáru nad Sázavou a obci Újezd z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Újezd;
schvaluje
dodatek č. 1021 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2013-32, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-32.doc, ZK-05-2013-32, př. 1, ZK-05-2013-32, př. 2

34. Prodej pozemku v k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi a obci Stříbrné Hory
Usnesení 0366/05/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-34.doc, ZK-05-2013-34, př. 1, ZK-05-2013-34, př. 2

35. Darování pozemků v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř, změna usnesení 0473/06/2010/ZK
Usnesení 0367/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0473/06/2010/ZK tak, že:
 • text Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem část pozemků ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 1166 (původní k.ú. Počátky u Chotěboře) a par. č. 4583/1 v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř, dle GP č. 172-105/2009 nově označených jako díl b o výměře 83 m2 a díl c o výměře 71 m2 v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř
se nahrazuje textem:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem části pozemku ve zjednodušené evidenci - parcela původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 1166 (původní k.ú. Počátky u Chotěboře), část pozemku ve zjednodušené evidenci, parcela původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 4582/2 (původní k. ú. Chotěboř) a část pozemku ve zjednodušené evidenci, parcela původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 4583/1 (původní k. ú. Chotěboř), vše v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř, dle GP č. 193-10/2013 nově označené jako pozemky par. č. 4582/8 o výměře 178 m2 a par. č. 4582/9 o výměře 80 m2 v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-35.doc, ZK-05-2013-35, př. 1, ZK-05-2013-35, př. 2

36. Předání nemovitého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci Kraje Vysočina s názvem Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace
Usnesení 0368/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 19 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2013-36, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-36.doc, ZK-05-2013-36, př. 1

37. Majetkoprávní vypořádání akce Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Počátky v k. ú. a obci Počátky
Usnesení 0369/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt darem pozemek par. č. st. 917 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 157 m2 v k. ú. a obci Počátky z vlastnictví města Počátky do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem stavbu zpevněné plochy a parkoviště včetně všech součástí a příslušenství na pozemku par. č. 2275/11 v k. ú. Počátky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Počátky;
schvaluje
dodatek č. 20 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2013-37, př. 1.
odpovědnost: Odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-37.doc, ZK-05-2013-37, př. 1, ZK-05-2013-37, př. 2

38. Koupě pozemků v k. ú. a obci Horní Cerekev pro akci Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
Usnesení 0370/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky par. č. 2176/20 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 902 m2 a par. č. 2176/21 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 139 m2 oddělené geometrickým plánem č. 792-72/2013 z pozemku par. č. 2176/14 v k. ú. a obci Horní Cerekev z vlastnictví města Horní Cerekev do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu určenou znaleckým posudkem ve výši 95 320 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-38.doc, ZK-05-2013-38, př. 1

39. Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Panské Dubenky do vlastnictví Rybářství Telč, a. s.
Usnesení 0371/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně převést pozemek oddělený dle geometrického plánu číslo 109-1340/2012 z původní par. č. 941/18 a nově označený jako par. č. 941/25 - ostatní plocha, silnice o výměře 394 m2 spolu se stavbou silnice se všemi součástmi a příslušenstvím a spolu s mostním objektem ev. č. 409-016 na tomto pozemku, vše v k. ú. a obci Panské Dubenky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Rybářství Telč, a. s., se sídlem Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec, IČ: 499 69 111 za dohodnutou kupní cenu ve výši 19 700,- Kč;
schvaluje
dodatek č. 1023 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2013-39, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-39.doc, ZK-05-2013-39, př. 1, ZK-05-2013-39, př. 2

40. Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř v k. ú. a obci Nová Ves u Chotěboře
Usnesení 0372/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně nabýt ideální jednu polovinu pozemku par. č. 711/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 45 m2 v k. ú. a obci Nová Ves u Chotěboře z vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Lesy České republiky, s. p. do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 350 Kč.
odpovědnost: OM
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-40.doc, ZK-05-2013-40, př. 1

41. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Třešť
Usnesení 0373/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem části pozemku par. č. 4579/1 v k. ú. a obci Třešť, dle geometrického plánu č. 1751-145/2013 nově označené jako díl a o výměře 14 m2, díl b o výměře 20 m2, díl c o výměře 71 m2 a díl d o výměře 95 m2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třešť;
 • nabýt darem část pozemku par. č. 2352 v k. ú. a obci Třešť, dle geometrického plánu č. 1751-145/2013 nové označené jako díl e o výměře 2 m2 z vlastnictví města Třešť do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1024 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2013-41, př. 1;
 • dodatek č. 1025 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2013-41, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-41.doc, ZK-05-2013-41, př. 1, ZK-05-2013-41, př. 2, ZK-05-2013-41, př. 3

42. Darování pozemku v k. ú. a obci Oudoleň
Usnesení 0374/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem část pozemku par. č. 729/1 v k. ú. a obci Oudoleň, dle GP č. 286-27/2008 nově označenou jako pozemek par. č. 729/3 - ostatní plocha, jiná plocha z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Oudoleň;
schvaluje
dodatek č. 1026 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2013-42, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-42.doc, ZK-05-2013-42, př. 1, ZK-05-2013-42, př. 2

43. Prodej pozemku v k. ú. a obci Ujčov
Usnesení 0375/05/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: Odbor majetkový
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-43.doc, ZK-05-2013-43, př. 1, ZK-05-2013-43, př. 2

44. Koupě pozemků v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava a v k. ú. a obci Hybrálec od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci
Usnesení 0376/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně nabýt:
 • pozemek par. č. 5554 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 499 m2 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava z vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Karlovarská 7, 252 61 Jeneč, IČ 000 16 918, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 81 920 Kč plus úhradu částky za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 2 662 Kč;
 • pozemky par. č. 1419/8 - ostatní plocha, silnice o výměře 33 m2, par. č. 1419/12 - ostatní plocha, silnice o výměře 31 m2, par. č. 1419/16 - ostatní plocha, silnice o výměře 87 m2, par. č. 1419/17 - ostatní plocha, silnice o výměře 43 m2 a par. č. 1419/23 - ostatní plocha, silnice o výměře 5 m2 v k. ú. a obci Hybrálec z vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Karlovarská 7, 252 61 Jeneč, IČ 000 16 918, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 37 703 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-44.doc, ZK-05-2013-44, př. 1

85. Předání nemovitého majetku k hospodaření - k. ú. Lidmaň
Usnesení 0377/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 11 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2013-85, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-85.doc, ZK-05-2013-85, př. 1

86. Koupě pozemků v k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí a obci Ruda pro akci „II/602 hr. kraje Pelhřimov, 4. stavba“ změna usnesení“
Usnesení 0378/05/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-86

33. Návrh obce Volevčice na převzetí místní komunikace v k. ú. Volevčice u Telče do vlastnictví Kraje Vysočina
L. Joukl informoval zastupitelstvo kraje o návrhu obce Volevčice na bezúplatné převzetí místní komunikace do vlastnictví Kraje Vysočina.
M. Vystrčil vyjádřil své stanovisko k předloženému materiálu.
L. Joukl přiblížil zastupitelům aktuální situaci v obci a důvod předloženého návrhu rozhodnutí.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0379/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nepřijmout návrh obce Volevčice na bezúplatné převzetí místní komunikace na pozemku par. č. 647/1 v k. ú. Volevčice u Telče;
ukládá
Krajskému úřadu Kraje Vysočina informovat obec Volevčice o tomto rozhodnutí.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-33.doc, ZK-05-2013-33, př. 1, ZK-05-2013-33, př. 2

45. Darování stavby čistírny odpadních vod v k. ú. Sněžné na Moravě a obci Sněžné
L. Joukl seznámil zastupitelstvo kraje s navrhovanou úpravou dodatku č. 21 Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0380/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem stavbu čistírny odpadních vod pro bytové domy č.p. 206 a č.p. 207 ve Sněžném postavené na pozemcích par. č. 284/1 a par. č. 1112 v k. ú. Sněžné na Moravě a obci Sněžné z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Sněžné;
schvaluje
dodatek č. 21 Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2013-45, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-45.doc, ZK-05-2013-45, př. 1, ZK-05-2013-45, př. 2

46. Fond Vysočiny - návrh na neposkytnutí dotace v rámci grantového programu Rozvoj podnikatelů 2013
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o dotaci žadateli v rámci grantového programu Rozvoj podnikatelů 2013. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0381/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2013-46, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-46.doc, ZK-05-2013-46, př. 1, ZK-05-2013-46, př. 2, ZK-05-2013-46, př. 3

47. Návrh na rozpočtové opatření při přijetí finančních prostředků
M. Hyský informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0382/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 2420 - Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů) o částku 476 434 Kč v souvislosti s vratkou první splátky půjčky od Energetické agentury Vysočiny poskytnuté na předfinancování projektu FUWA - Future of Waste a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-47.doc

48. Smlouvy o půjčce v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení smlouvy o půjčce s partnery v rámci projektu Přírodní a technické obory. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0383/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o půjčce s partnery a ve výši uvedené v materiálu ZK-05-2013-48, př. 1 dle vzoru uvedeném v materiálu ZK-05-2013-48, př. 2.
odpovědnost: OSMS, ORR
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-48.doc, ZK-05-2013-48, př. 1, ZK-05-2013-48, př. 2

49. Návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory, odstoupení od Smlouvy o poskytnutí podpory
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem odstoupit od Smlouvy o realizaci grantového projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0384/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
v souladu s ustanovení čl. X. odst. 2 písm. f) Smlouvy o realizaci grantového projektu č. 3.2/04/0005 v rámci globálního grantu č. CZ.1.07/3.2.09 o odstoupení od Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu č. 3.2/04/0005 v rámci globálního grantu č. CZ.1.07/3.2.09 dle materiálu ZK-05-2013-49, př. 2;
ruší
rozhodnutí o poskytnutí podpory na realizaci projektu s názvem eLearning pro posílení kompetencí pracovníků v cestovním ruchu reg. č.: CZ.1.07/3.2.09/04.0005, učiněné usnesením zastupitelstva kraje č. 0064/01/2013/ZK ze dne 19. 2. 2013, příjemci Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o., se sídlem Svídnická 506/1, 181 00 Praha 8 - Troja, IČO: 25619161 ve výši 1 918 957,30 Kč.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-49.doc, ZK-05-2013-49, př. 1, ZK-05-2013-49, př. 2

50. Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně příjemcům podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje k projednání materiál týkající se žádosti příjemců podpory o prominutí povinnosti zaplatit penále do rozpočtu kraje.
V souvislosti s projednávaným materiálem P. Heřman oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0385/05/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-50.doc, ZK-05-2013-50, př. 1, ZK-05-2013-50, př. 2, ZK-05-2013-50, př. 3, ZK-05-2013-50, př. 4, ZK-05-2013-50, př. 5, ZK-05-2013-50, př. 6

51. Regionální inovační strategie Kraje Vysočina
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit Regionální inovační strategii Kraje Vysočina.
M. Černá tlumočila stanovisko výboru regionálního rozvoje.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0386/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Regionální inovační strategii Kraje Vysočina dle materiálů ZK-05-2013-51, př. 1, ZK-05-2013-51, př. 1a, ZK-05-2013-51, př. 1b, ZK-05-2013-51, př. 1c, ZK-05-2013-51, př. 1d, ZK-05-2013-51, př. 1e, ZK-05-2013-51, př. 1f.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželi se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-51.doc, ZK-05-2013-51, př. 1, ZK-05-2013-51, př. 1a, ZK-05-2013-51, př. 1b, ZK-05-2013-51, př. 1c, ZK-05-2013-51, př. 1d, ZK-05-2013-51, př. 1e, ZK-05-2013-51, př. 1f, ZK-05-2013-51, př. 2

52. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje k projednání materiál týkající se žádosti příjemce podpory o prominutí povinnosti zaplatit penále do rozpočtu kraje. Ze zasedání se omluvil. O. Benc. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0387/05/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-52.doc, ZK-05-2013-52, př. 1, ZK-05-2013-52, př. 2

53. Předfinancování projektů Vysočina Tourism, příspěvkové organizace a s tím související návrh rozpočtového opatření
M. Kružíková informovala zastupitelstvo kraje o návrhu uzavřít smlouvy o půjčce s Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací, za účelem předfinancování daných projektů. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0388/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout:
 • půjčku v celkové výši 8 345 000 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, IČO 28263693, za účelem realizace projektu Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014-2015 dle materiálu ZK-05-2013-53, př. 1;
 • půjčku v celkové výši 5 584 700 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, IČO 28263693, za účelem realizace projektu Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2013-53, př. 2;
schvaluje
převod finančních prostředků:
 • ve výši 1 600 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2013, kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch za účelem poskytnutí půjčky ve výši 1 600 000 Kč s určením pro Vysočina Tourism na financování projektu Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014-2015;
 • ve výši 490 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2013, kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch za účelem poskytnutí půjčky ve výši 490 000 Kč s určením pro Vysočina Tourism na financování projektu Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-53.doc, ZK-05-2013-53, př. 1, ZK-05-2013-53, př. 2, ZK-05-2013-53, př. 3

54. Předběžný projektový záměr Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí informace o projektu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0389/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace o projektu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ NA VYSOČINĚ 2014 - školní ateliéry, ateliéry umělců a řemeslnické dílny a jejich představení veřejnosti na Vysočině a v Dolním Rakousku dle materiálu ZK-05-2013-54, př. 1;
schvaluje
závazek kraje na zabezpečení:
 • předfinancování projektu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ NA VYSOČINĚ 2014 - školní ateliéry, ateliéry umělců a řemeslnické dílny a jejich představení veřejnosti na Vysočině a v Dolním Rakousku do výše 450 000 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu;
 • zdrojů krytí finanční spoluúčasti Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů projektu DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ NA VYSOČINĚ 2014 - školní ateliéry, ateliéry umělců a řemeslnické dílny a jejich představení veřejnosti na Vysočině a v Dolním Rakousku, tj. max. do výše 67 500 Kč z rozpočtu kraje.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor ekonomický; ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 27. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-54.doc, ZK-05-2013-54, př. 1

55. Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 23. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje návrh udělit Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli knihy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0390/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje
Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli knihy, která bude vybrána odbornou porotou v rámci 23. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-55.doc

56. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace v souvislosti s 3. splátkou půjčky určenou na realizaci projektu Porta culturae
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0391/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 120 199,15 Kč v souvislosti s vratkou třetí splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu Porta culturae a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: OKPPCR, OE
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-56.doc

57. Fond Vysočiny - poskytnutí dotací v rámci grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2013
M. Kružíková informovala zastupitelstvo kraje o návrhu rozhodnout o dotacích v rámci grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2013. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0392/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2013 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2013-57, př. 3;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2013 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2013-57, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 30. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-57.doc, ZK-05-2013-57, př. 1, ZK-05-2013-57, př. 2, ZK-05-2013-57, př. 3, ZK-05-2013-57, př. 4

58. Změna sídla Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Vysočina Tourism, příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0393/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2013-58, př. 1.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 1. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-58.doc, ZK-05-2013-58, př. 1

59. Návrh dodatku Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení Dodatek č. 10 Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0394/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 10 Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2013-59, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-59.doc, ZK-05-2013-59, př. 1

60. Koncepce památkové péče v Kraji Vysočina na období 2013 -2016
M. Kružíková seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem schválit Koncepci památkové péče v Kraji Vysočina na období 2013 2016.
K předloženému návrhu koncepce se vyjádřili J. Fischerová, M. Vystrčil.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0395/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Koncepci památkové péče v Kraji Vysočina na období 2013 - 2016 dle materiálu ZK-05-2013-60, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-60.doc, ZK-05-2013-60, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 61 64 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

61. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace
Usnesení 0396/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 12 Zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2013-61, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova bez zámku, příspěvkové organizace
termín: do 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-61.doc, ZK-05-2013-61, př. 1, ZK-05-2013-61, př. 2

62. Návrh na úpravu zřizovacích listin u příspěvkových organizací za oblast sociální věci
Usnesení 0397/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 18 Zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2013-62, př. 1;
 • Dodatek č. 5 Zřizovací listiny Domova pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2013-62, př. 2;
 • Dodatek č. 7 Zřizovací listiny Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2013-62, př. 3;
 • Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2013-62, př. 4;
 • Dodatek č. 7 Zřizovací listiny Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2013-62, př. 5;
 • Dodatek č. 6 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2013-62, př. 6.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, ředitelka Domova pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešová, příspěvkové organizace, ředitelka Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace, ře
termín: do 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-62.doc, ZK-05-2013-62, př. 1, ZK-05-2013-62, př. 2, ZK-05-2013-62, př. 3, ZK-05-2013-62, př. 4, ZK-05-2013-62, př. 5, ZK-05-2013-62, př. 6, ZK-05-2013-62, př. 7

63. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
Usnesení 0398/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 11 Zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2013-63, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový, ředitelka Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
termín: do 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-63.doc, ZK-05-2013-63, př. 1, ZK-05-2013-63, př. 2

64. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Usnesení 0399/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 6 Zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2013-64, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový, ředitelka Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: do 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-64.doc, ZK-05-2013-64, př. 1

87. Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky
P. Krčál informoval zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnout dotaci na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0400/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím a příspěvkovým organizacím měst, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotaci na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky v celkové výši 519 000 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství dle materiálu ZK-05-2013-87, př. 1;
schvaluje
vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2013-87, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-87, ZK-05-2013-87, př. 1, ZK-05-2013-87, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 65 - 75 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

65. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2013 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 14. 6. 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření
Usnesení 0401/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-05-2013-65, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-05-2013-65, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-65.doc, ZK-05-2013-65, př. 1, ZK-05-2013-65, př. 2, ZK-05-2013-65, př. 3

66. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2013
Usnesení 0402/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2013 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-05-2013-66, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-66.doc, ZK-05-2013-66, př. 1

67. Změny ve zřizovací listině
Usnesení 0403/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 15 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov dle materiálu ZK-05-2013-67, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-67.doc, ZK-05-2013-67, př. 1

68. Změny ve zřizovacích listinách
Usnesení 0404/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 9 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Jihlava dle materiálu ZK-05-2013-68, př. 1;
 • Dodatek č. 6 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč dle materiálu ZK-05-2013-68, př. 2;
 • Dodatek č. 9 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 dle materiálu ZK-05-2013-68, př. 3;
 • Dodatek č. 13 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola obchodu a služeb Jihlava dle materiálu ZK-05-2013-68, př. 4;
 • Dodatek č. 8 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Hotelová škola Třebíč dle materiálu ZK-05-2013-68, př. 5;
 • Dodatek č. 9 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí dle materiálu ZK-05-2013-68, př. 6;
 • Dodatek č. 7 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř dle materiálu ZK-05-2013-68, př. 7;
 • Dodatek č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium Pelhřimov dle materiálu ZK-05-2013-68, př. 8;
 • Dodatek č. 14 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola stavební Jihlava dle materiálu ZK-05-2013-68, př. 9;
rozhoduje,
že vlastní majetek příspěvkových organizací, o jejichž sloučení rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením 0308/04/2013/ZK ze dne 25. 6. 2013, přechází dnem sloučení na příslušnou nástupnickou organizaci.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-68.doc, ZK-05-2013-68, př. 1, ZK-05-2013-68, př. 2, ZK-05-2013-68, př. 3, ZK-05-2013-68, př. 4, ZK-05-2013-68, př. 5, ZK-05-2013-68, př. 6, ZK-05-2013-68, př. 7, ZK-05-2013-68, př. 8, ZK-05-2013-68, př. 9

69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním na rok 2013
Usnesení 0405/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním na rok 2013 organizacím vykonávajícím činnost mateřské nebo základní školy, uvedeným v materiálu ZK-05-2013-69, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. září 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-69.doc, ZK-05-2013-69, př. 1

70. Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátky poskytnutých půjček příspěvkovým organizacím
Usnesení 0406/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje (položka 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) o částku 1 997 000 Kč a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech) dle materiálu ZK-05-2013-70.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-70.doc

71. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013
Usnesení 0407/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-05-2013-71, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-71.doc, ZK-05-2013-71, př. 1

72. Návrh na uzavření smlouvy o zajištění účasti krajských výprav na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v termínu 19. - 24. 1. 2014 v Kraji Vysočina
Usnesení 0408/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o zajištění účasti krajských výprav dle materiálu ZK-05-2013-72, př. 1, ZK-05-2013-72, př. 2, ZK-05-2013-72, př. 3, ZK-05-2013-72, př. 4, ZK-05-2013-72, př. 5, ZK-05-2013-72, př. 6, ZK-05-2013-72, př. 7, ZK-05-2013-72, př. 8, ZK-05-2013-72, př. 9, ZK-05-2013-72, př. 10, ZK-05-2013-72, př. 11, ZK-05-2013-72, př. 12, ZK-05-2013-72, př. 13.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-72.doc, ZK-05-2013-72, př. 1, ZK-05-2013-72, př. 2, ZK-05-2013-72, př. 3, ZK-05-2013-72, př. 4, ZK-05-2013-72, př. 5, ZK-05-2013-72, př. 6, ZK-05-2013-72, př. 7, ZK-05-2013-72, př. 8, ZK-05-2013-72, př. 9, ZK-05-2013-72, př. 10, ZK-05-2013-72, př. 11, ZK-05-2013-72, př. 12, ZK-05-2013-72, př. 13

73. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
Usnesení 0409/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 50 000 Kč na podporu pořádání sportovního mistrovství dle tabulky č. 1 materiálu ZK-05-2013-73, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu; odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-73.doc, ZK-05-2013-73, př. 1, ZK-05-2013-73, př. 2

74. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
Usnesení 0410/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 53 168 Kč na podporu účasti na sportovních mistrovstvích dle tabulky č. 1 materiálu ZK-05-2013-74, př. 3.
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-74.doc, ZK-05-2013-74, př. 1, ZK-05-2013-74, př. 2, ZK-05-2013-74, př. 3

75. Společný projekt regionů Kraj Vysočina a City of Tampere
Usnesení 0411/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít grantovou smlouvu dle materiálu ZK-05-2013-75, př. 1 pro zajištění financování společného projektu Schools as learning institutions.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-75.doc, ZK-05-2013-75, př. 1

76. Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2014
Z. Chlád seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem řešení podpořit činnost společnosti Stanice Pavlov na rok 2014. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0412/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 1 300 000 Kč v roce 2014 Stanici Pavlov, o. p. s., IČO 28771028, na zajištění provozu Stanice ochrany fauny Pavlov v roce 2014 dle smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2013-76, př. 2.
odpovědnost: OŽP
termín: do 15. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 2, zdrželo se 5.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-76.doc, ZK-05-2013-76, př. 1, ZK-05-2013-76, př. 2

77. Projekt Trvalá ochrana obojživelníků na komunikaci II/351 Kamenice - Třebíč - financování projektu
Z. Chlád předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí informaci o zabezpečení přípravy uvedeného projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0413/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o zabezpečení přípravy projektu Kraje Vysočina s názvem Trvalá ochrana obojživelníků na komunikaci II/351 Kamenice - Třebíč dle materiálu ZK-05-2013-77, př. 1 a materiálu ZK-05-2013-77, př. 2 v rámci Operačního programu Životní prostředí;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu s názvem Trvalá ochrana obojživelníků na komunikaci II/351 Kamenice - Třebíč ve výši max. 1,1 mil. Kč, s tím, že tyto finanční prostředky budou sloužit k financování projektu v průběhu realizace tak, aby kryly postupně nabíhající náklady projektu předtím, než proběhnou jednotlivé platby z Operačního programu Životní prostředí.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-77.doc, ZK-05-2013-77, př. 1, ZK-05-2013-77, př. 2

78. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
Z. Chlád předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh na změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0414/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2013-78, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 30. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-78.doc, ZK-05-2013-78, př. 1, ZK-05-2013-78, př. 2

79. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Z. Chlád předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích.
V souvislosti s projednávaným materiálem V. Kodet oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0415/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, dle materiálu ZK-05-2013-79, př. 1;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, dle materiálu ZK-05-2013-79, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-79.doc, ZK-05-2013-79, př. 1, ZK-05-2013-79, př. 2

88. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2013
V. Novotný podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0416/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 1 000 000 Kč Jihlavskému spolku amatérských filmařů, Jana Masaryka 1662/16, Jihlava, IČO: 67008062, na pořádání Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2013 dle materiálu ZK-05-2013-88, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 000 000 Kč dle materiálů ZK-05-2013-88, ZK-05-2013-88, př. 1 a ZK-05-2013-88, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 1, zdrželi se 4.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-88, ZK-05-2013-88, př. 1, ZK-05-2013-88, př. 2

80. Změna poměrného rozdělení prostředků ve Fondu Vysočiny pro rok 2013
V. Novotný seznámil zastupitelstvo kraje s navrhovanou změnou poměrného rozdělení prostředků ve Fondu Vysočiny pro rok 2013. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0417/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
úpravu poměrného rozdělení prostředků ve Fondu Vysočiny pro rok 2013 dle materiálu ZK-05-2013-80, př. 1 s tím, že objem prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2013 nebude navýšen.
odpovědnost: V. Novotný, odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-80.doc, ZK-05-2013-80, př. 1

81. FOND VYSOČINY - grantový program Pitná voda 2013
Z. Chlád předložil zastupitelstvu kraje návrh vyhlásit grantový program na podporu realizace opatření v oblasti zásobování pitnou vodou určeného pro obce nebo svazky obcí. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0418/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Pitná voda 2013 dle materiálu ZK-05-2013-81, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Pitná voda 2013 ve složení:
ODS Ivo Rohovský (ZR); Jaromír Vodinský (HB);
KDU-ČSL Jaromír Kalina (JI); Jaroslav Poborský (HB);
ČSSD Zdeněk Chlád (HB);
KSČM Jiří Vlach (JI); Ladislav Brož (PE);
Pro Vysočinu Tomáš Kocour (PE); Karel Nedvědický (TR);
TOP09 a STAN Luboš Rudišar (PE); Zdeněk Skoumal (TR);
 • Josefa Matějka (TR, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu Pitná voda 2013;
 • garantem grantového programu Pitná voda 2013 odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství a zástupce garanta Radka Zvolánka s právem hlasovacím a Martina Drápelu s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-81.doc, ZK-05-2013-81, př. 1, ZK-05-2013-81, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 82 a 83 současně. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny návrhy na jmenování členů řídicích výborů následujících grantových programů ke schválení.

82. FOND VYSOČINY - grantový program Investujme v sociálních službách 2013
Usnesení 0419/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Investujme v sociálních službách 2013 dle materiálu ZK-05-2013-82, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Investujme v sociálních službách 2013 ve složení:
ODS Michaela Čeřovská (JI); Věra Kovářová (PE);
KDU-ČSL Jiří Vondráček (HB); Jana Houšková (PE);
ČSSD Antonín Daněk (PE);
KSČM Věra Buchtová (ZR); Ladislav Nováček (PE);
Pro Vysočinu Pavel Hájek (PE); Zdeňka Marková (ZR);
TOP09 a STAN Ladislav Bárta (ZR); Věra Bartůňková (TR);
 • Pavlu Kučerovou (PE, ČSSD) předsedkyní řídicího výboru grantového programu Investujme v sociálních službách 2013;
 • garantem grantového programu Investujme v sociálních službách 2013 odbor sociálních věcí a zástupce garanta Jiřího Bínu s právem hlasovacím a Olgu Tvarůžkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 09. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-82.doc, ZK-05-2013-82, př. 1, ZK-05-2013-82, př. 2

83. FOND VYSOČINY - grantový program Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2013
Usnesení 0420/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2013 dle materiálu ZK-05-2013-83, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2013 ve složení:
ODS Martina Bártová (TR); Jiří Hormandl (PE);
KDU-ČSL Jan Kasal (PE); Petr Kesl (PE);
ČSSD Jitka Průžová (ZR);
KSČM Věra Buchtová (ZR); Kamil Vejvoda (ZR);
Pro Vysočinu Anna Machátová (TR); Eva Požárová (JI);
TOP09 a STAN Irini Martakidisová (ZR); Jana Spekhorstová (TR);
 • Rudolfa Chloupka (JI, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2013;
 • garantem grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2013 odbor sociálních věcí a zástupce garanta Věru Švarcovou s právem hlasovacím a Marka Homolku s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-83.doc, ZK-05-2013-83, př. 1, ZK-05-2013-83, př. 2

84. Zápis z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2013
Z. Dobrý předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí zápis z kontroly finančního výboru. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0421/05/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zápis o provedení kontroly Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2013.
odpovědnost: předseda finančního výboru
termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2013-84.doc, ZK-05-2013-84, př. 1, ZK-05-2013-84, př. 2, ZK-05-2013-84, př. 3, ZK-05-2013-84, př. 4, ZK-05-2013-84, př. 5, ZK-05-2013-84, př. 6, ZK-05-2013-84, př. 7, ZK-05-2013-84, př. 8, ZK-05-2013-84, př. 9

89. Rozprava členů zastupitelstva
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se bude konat 12. 11. 2013.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:Dr. Jaroslav Maxmilián Kašparů        ……...……………………………………Josef Komínek        …..………………………………….……


Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2013.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2013 dne 17. 9. 2013.
Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 27. 9. 2013 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz