Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 5/2013 - 17.09.2013

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2013
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2013
05Fond Vysočiny - Prevence kriminality 2013 - schválení navržených podpor
06Poskytnutí půjčky pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
07Žádost Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o posun termínu splátky půjčky
08Návrh rozpočtového opatření na finanční pokrytí vratek za poskytnutou péči v roce 2012 od VZP ČR v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina
09Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace a změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2013
10Aktualizace seznamu projektů připravovaných ke spolufinancování z prostředků EU v oblasti dopravy
11Prohlášení k projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda
12Změna názvu projektu
13Darování pozemků v k. ú. a obci Batelov
14Výkup pozemku v k. ú. Starý Telečkov a obci Pavlov
15Darování pozemků v k. ú. a obci Jakubov u Moravských Budějovic
16Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú Jimramov
17Majetkoprávní vypořádání pozemků k. ú. Jetřichovec
18Dodatek Zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace
19Výkup pozemku - k. ú. Bystrá
20Darování pozemku v k. ú. Libice nad Doubravou
21Darování pozemku v k. ú. Dolní Jablonná a obci Přibyslav
22Darování pozemků v k. ú. a obci Hrotovice
23Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/4026 Brodce - průjezdní úsek
24Darování pozemků a stavby silnice v k. ú. Úhrov a obci Kraborovice
25Darování pozemků v k. ú. a obci Humpolec
26Darování pozemků v k. ú. Víska u Kněžic a obci Kněžice
27Nabytí nemovitostí pro stavbu II/349 Svatoslav - křiž. s II/351 Čechtín
28Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Chotěboř
29Darování pozemků v k. ú. a obci Hladov
30Nabytí pozemků a stavby okružní křižovatky - k. ú. Světlá nad Sázavou
31Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/1329 k. ú. Žirovnice
32Darování pozemku v k. ú. Újezd u Žďáru nad Sázavou a obci Újezd
33Návrh obce Volevčice na převzetí místní komunikace v k. ú. Volevčice u Telče do vlastnictví Kraje Vysočina
34Prodej pozemku v k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi a obci Stříbrné Hory
35Darování pozemků v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř, změna usnesení 0473/06/2010/ZK
36Předání nemovitého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci Kraje Vysočina s názvem Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace
37Majetkoprávní vypořádání akce Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Počátky v k. ú. a obci Počátky
38Koupě pozemků v k. ú. a obci Horní Cerekev pro akci Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
39Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Panské Dubenky do vlastnictví Rybářství Telč, a. s.
40Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř v k. ú. a obci Nová Ves u Chotěboře
41Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Třešť
42Darování pozemku v k. ú. a obci Oudoleň
43Prodej pozemku v k. ú. a obci Ujčov
44Koupě pozemků v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava a v k. ú. a obci Hybrálec od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci
45Darování stavby čistírny odpadních vod v k. ú. Sněžné na Moravě a obci Sněžné
46Fond Vysočiny - návrh na neposkytnutí dotace v rámci grantového programu Rozvoj podnikatelů 2013
47Návrh na rozpočtové opatření při přijetí finančních prostředků
48Smlouvy o půjčce v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
49Návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory, odstoupení od Smlouvy o poskytnutí podpory
50Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně příjemcům podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
51Regionální inovační strategie Kraje Vysočina
52Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
53Předfinancování projektů Vysočina Tourism, příspěvkové organizace a s tím související návrh rozpočtového opatření
54Předběžný projektový záměr Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
55Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 23. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
56Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace v souvislosti s 3. splátkou půjčky určenou na realizaci projektu Porta culturae
57Fond Vysočiny - poskytnutí dotací v rámci grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2013
58Změna sídla Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
59Návrh dodatku Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
60Koncepce památkové péče v Kraji Vysočina na období 2013 -2016
61Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace
62Návrh na úpravu zřizovacích listin u příspěvkových organizací za oblast sociální věci
63Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
64Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
65Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2013 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 14. 6. 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření
66Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2013
67Změny ve zřizovací listině
68Změny ve zřizovacích listinách
69Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním na rok 2013
70Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátky poskytnutých půjček příspěvkovým organizacím
71Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013
72Návrh na uzavření smlouvy o zajištění účasti krajských výprav na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v termínu 19. - 24. 1. 2014 v Kraji Vysočina
73Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
74Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
75Společný projekt regionů Kraj Vysočina a City of Tampere
76Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2014
77Projekt Trvalá ochrana obojživelníků na komunikaci II/351 Kamenice - Třebíč - financování projektu
78Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
79Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
80Změna poměrného rozdělení prostředků ve Fondu Vysočiny pro rok 2013
81FOND VYSOČINY - grantový program Pitná voda 2013
82FOND VYSOČINY - grantový program Investujme v sociálních službách 2013
83FOND VYSOČINY - grantový program Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2013
84Zápis z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2013
85Předání nemovitého majetku k hospodaření - k.ú. Lidmaň
86Koupě pozemků v k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí a obci Ruda pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - změna usnesení
87Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky
88Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2013
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz