Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 4/2013

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2013 konaného dne 25. 6. 2013 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 40 členů Zastupitelstva Kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 25. 6. 2013;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2013
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 38 členů zastupitelstva kraje a omluvil pozdější příchod P. Heřmana a J. Komínka.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: J. Fischerová, J. Kasal, L. Jirků, P. Kučerová, R. Necid.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byly předloženy následující návrhy na změnu programu jednání:
90. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost;
91. Návrh na udělení ceny Vesnice Vysočiny;
92. Návrh na provedení rozpočtového opatření k zajištění finančního krytí akce „Nemocnice Třebíč havárie, rekonstrukce opěrné zdi“;
93. Návrh na poskytnutí peněžitého daru Jihočeskému kraji a Ústeckému kraji  návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje.
Dále byl předložen návrh na stažení bodu 59. Žádost o podstatnou změnu projektu (Zdrojové materiály: ZK-04-2013-59.doc)
Zastupitelstvo návrhy akceptovalo a přijalo upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2013
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2012
 5. Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
 6. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
 7. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
 8. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2013 - schválení navržených podpor
 9. Návrh na schválení změny objemu prostředků čerpaných v rámci 14. výzvy IOP - KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ PÉČE
 10. 6. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina - Bezpečná nemocnice
 11. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení půjčky poskytnuté na projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Jihlava
 12. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2012
 13. Rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2014 až 2016
 14. Žádost Aeroklubu Havlíčkův Brod o dodatečnou změnu v žádosti o dotaci na realizaci infrastruktury letišť zařazených v integrovaném záchranném systému v Kraji Vysočina, rozpočtové opatření na kapitole Doprava
 15. Žádost o poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava
 16. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
 17. Příprava projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda k předložení do OP EÚS Rakousko - ČR
 18. Projektový záměr Analýza potenciálu veřejné dopravy
 19. Návrh rozpočtového opatření v souladu se zjištěními Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
 20. Informace o redukci dálkové železniční osobní dopravy na území Kraje Vysočina
 21. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Náměšť nad Oslavou a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce Okružní křižovatka sil. I/23 a sil. III/3906 Náměšť nad Oslavou
 22. FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2013 - návrh na poskytnutí dotací
 23. FOND VYSOČINY - grantový program Podpora budování dětských dopravních hřišť 2013 - návrh na poskytnutí dotací
 24. Návrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012
 25. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Horní Bohušice
 26. Prodej pozemku v k. ú. Kadov u Sněžného a obci Kadov
 27. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Krásná Hora
 28. Darování pozemků v k. ú. a obci Řídelov
 29. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Pacov
 30. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě před realizací stavby II/405 Příseka obchvat
 31. Změna usnesení 326/07/2003/ZK ve znění usnesení 0546/09/2005/ZK
 32. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/407 v průjezdním úseku městyse Nová Říše
 33. Nabytí části vyřazeného úseku silnice I/34 v k. ú. Česká Bělá
 34. Prodej plynárenského zařízení - k. ú. Moravské Budějovice
 35. Uzavření budoucí darovací smlouvy - k. ú. Osová Bítýška
 36. Darování nemovitého majetku v k. ú. Koňkovice
 37. Změna usnesení 0038/01/2009/ZK
 38. Prodej pozemku v k. ú. Horní Lhotka, obec Maleč
 39. Darování pozemků v k. ú. a obci Matějov
 40. Darování pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
 41. Darování pozemků v k. ú. a obci Hořepník
 42. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Krásná Hora - koupě od fyzických osob
 43. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Jiřice u Humpolce a v k. ú. Humpolec
 44. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Chotěboř po rekonstrukci ul. Partyzánská
 45. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 46. Nabytí pozemku v k. ú. a obci Velké Meziříčí - změna usnesení 0203/03/2013/ZK
 47. Majetkoprávní příprava pro akci II/392 Velké Meziříčí - Tasov
 48. Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
 49. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 50. Schválení dodatku zřizovací listiny příspěvkové organizace kraje Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
 51. Prodej a darování pozemků v k. ú. a obci Velké Meziříčí
 52. Majetkoprávní příprava stavby II/150 Ledeč nad Sázavou - zkapacitnění komunikace
 53. Majetkoprávní příprava stavby III/03818 Stříbrné Hory, mosty ev. č. 03818-1,2,3
 54. Nabytí pozemku v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou
 55. Změna Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina, kterými se upravují investiční pobídky kraje Vysočina č. 03/10 a uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej pozemku v k. ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava
 56. Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
 57. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Naše školka 2013
 58. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
 1. Poskytnutí dotací v rámci Zásad MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 2. Projekt Partnerství PRO 2013+, realizace sdílených výdajů
 3. Předfinancování projektu Technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 4. Návrh na projednání 2. úplné aktualizace Územně analytických podkladů Kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území Kraje Vysočina
 5. FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 2012
 6. Koncept řešení dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem
 7. Změny ve školském rejstříku
 8. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace v souvislosti s 2. splátkou půjčky určené na realizaci projektu Porta culturae
 9. Spoluúčast Kraje Vysočina na finančním krytí provozních nákladů projektu Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze v budově zámku ve Žďáře nad Sázavou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 10. Projektová žádost Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
 11. Fond Vysočiny - poskytnutí dotací v rámci grantového programu Regionální kultura 2013
 12. Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV00321.0011
 13. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti se 3. splátkou půjčky určené na realizaci projektu Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013
 14. Předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace - Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti domácího cestovního ruchu pro období 2014-2015
 15. Předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace - Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014-2015
 16. Předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace - Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu
 17. Fond Vysočiny - poskytnutí dotací v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2013
 18. Dotační řízení na financování certifikovaných programů specifické primární prevence rizikového chování pro 2. pololetí roku 2013
 19. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro kalendářní rok 2013 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 20. FOND VYSOČINY: Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2013 - rozhodnutí o poskytnutí a neposkytnutí dotace
 21. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Realizace úspor energie III. pro realizaci prací projektu Kraje Vysočina s názvem Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III.
 22. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje Zachování biodiverzity pro realizaci prací projektu Kraje Vysočina s názvem Biodiverzita II.
 23. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje Zachování biodiverzity na realizaci prací v rámci projektu Biodiverzita
 24. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. na realizaci prací (služby) u akce Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem
 25. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. na realizaci prací (služby) u akce Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem
 26. Žádost městyse Sněžné o poskytnutí dotace na realizaci akce Komplexní protipovodňová opatření Sněžné
 27. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2012 - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
 28. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 29. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ00544.0011
 30. Rezignace a volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub ODS
 31. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 32. Návrh na udělení ceny Vesnice Vysočiny
 33. Návrh na provedení rozpočtového opatření k zajištění finančního krytí akce „Nemocnice Třebíč havárie, rekonstrukce opěrné zdi“
 34. Návrh na poskytnutí peněžitého daru Jihočeskému kraji a Ústeckému kraji  návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 35. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0240/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Václav Kodet, Lubomír Drápela.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0241/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Ing. Václava Kodeta a Lubomíra Drápelu ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2013.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 1, zdržel se 0.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí zápisy ze zasedání rady kraje a otevřel rozpravu.
M. Vystrčil požádal o zaslání podrobnějších informací k realizaci Projektu Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina (0879/18/2013/RK).
J. Běhounek požadavek akceptoval a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0242/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-02.doc, ZK-04-2013-02, př. 1, ZK-04-2013-02, př. 2, ZK-04-2013-02, př. 3, ZK-04-2013-02, př. 4, ZK-04-2013-02, př. 5, ZK-04-2013-02, př. 6

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Na zasedání se dostavil P. Heřman. Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, představil přítomným zastupitelům nově zvolenou vedoucí odboru životního prostředí, Ing. Evu Hornou.
K předloženým písemným podkladům o činnosti krajského úřadu v uplynulém období informoval o navýšení počtu zaměstnanců kraje a krátce se zmínil o úspěšném umístění Krajského úřadu Kraje Vysočina, resp. Kraje Vysočina, v soutěži Úřad roku „Půl na půl“ respekt k rovným příležitostem, pořádané Ministerstvem vnitra ČR.
M. Houška požádal o bližší informace ke kontrole hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí v kraji za rok 2012.
E. Janoušková, ředitelka Sekce ekonomiky a podpory, zastupitele v krátkosti seznámila se závěry kontrol přezkoumání hospodaření obcí. M. Houškovi přislíbila zaslání podrobnějších informací.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0243/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-03.doc, ZK-04-2013-03, př. 1, ZK-04-2013-03, př. 2, ZK-04-2013-03, př. 3, ZK-04-2013-03, př. 4, ZK-04-2013-03, př. 5

04. Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2012
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2012. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0244/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2012 dle materiálu ZK-04-2013-04, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-04.doc, ZK-04-2013-04, př. 1

05. Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
J. Běhounek zdůvodnil zastupitelstvu kraje úpravu předložených žádostí obcí o dotaci na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2013. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0245/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2013 dle materiálu ZK-04-2013-05, př. 1upr1;
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek v celkové výši 968 455 Kč obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2013 dle materiálu ZK-04-2013-05, př. 2 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2013-05, př. 4;
 • zamítnout žádosti obcí o poskytnutí dotace na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2013 dle materiálu ZK-04-2013-05, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana a ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-05.doc, ZK-04-2013-05, př. 1, ZK-04-2013-05, př. 2, ZK-04-2013-05, př. 3, ZK-04-2013-05, př. 4

06. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0246/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
odměny pro členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 12. 2012 - 31. 5. 2013 dle materiálu ZK-04-2013-06, př. 1.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-06.doc, ZK-04-2013-06, př. 1

07. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina.
M. Vystrčil požádal o opravu v materiálu u prezence účasti na kontrolním výboru ve dnech 25. 4. a 23. 5., jelikož v té době již nebyl členem kontrolního výboru.
J. Běhounek požadavek akceptoval a zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0247/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 12. 2012 - 31. 5. 2013 dle materiálu ZK-04-2013-07, př. 1upr1;
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 12. 2012 - 31. 5. 2013 dle materiálu ZK-04-2013-07, př. 2.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-07.doc, ZK-04-2013-07, př. 1, ZK-04-2013-07, př. 2

08. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2013 - schválení navržených podpor
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s úpravou v navržených podporách v rámci grantového programu „Informační a komunikační technologie 2013“. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0248/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Informační a komunikační technologie 2013“ žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2013-08, př. 1upr1;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Informační a komunikační technologie 2013“ žadatelům na projekt dle materiálu ZK-04-2013-08, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 07. 2013
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-08.doc, ZK-04-2013-08, př. 1, ZK-04-2013-08, př. 2

09. Návrh na schválení změny objemu prostředků čerpaných v rámci 14. výzvy IOP - KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ PÉČE
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem rozhodnout o způsobu poskytnutí finančních prostředků Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0249/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
ruší
usnesení č. 0182/03/2013/ZK ze dne 14. 5. 2013;
souhlasí
s realizací plánovaného projektu modernizace a obnovy přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předkládaného do Integrovaného operačního programu a se spolufinancováním tohoto projektu ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů, tj. celkem ve výši 13 500 000 Kč v souladu s materiálem ZK-04-2013-09, př. 1;
schvaluje
 • finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt modernizace a obnovy přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, v souladu s materiálem ZK-04-2013-09, př. 1, předkládaného do Integrovaného operačního programu v celkové jeho výši 76 500 000 Kč, včetně závazku průběžné úhrady nákladů projektu před obdržením plateb z Integrovaného operačního programu;
 • závazek Kraje Vysočina poskytnout investiční dotaci pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci v maximální výši 15 % celkových způsobilých výdajů projektu (90 000 000 Kč), tj. 13 500 000 Kč na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu ZK-04-2013-09, př. 1;
bere na vědomí
čestné prohlášení o spolufinancování v požadované výši 13 500 000 Kč dle materiálu ZK-04-2013-09, př. 3.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-09.doc, ZK-04-2013-09, př. 1, ZK-04-2013-09, př. 2, ZK-04-2013-09, př. 3, ZK-04-2013-09, př. 4

10. 6. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina - Bezpečná nemocnice
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh vyhlásit 6. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0250/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
šestý ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina s názvem Bezpečná nemocnice;
bere na vědomí
text vyhlášení celostátní soutěže včetně kritérií pro hodnocení přihlášených projektů dle materiálu ZK-04-2013-10, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-10.doc, ZK-04-2013-10, př. 1

11. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení půjčky poskytnuté na projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Jihlava
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0251/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352220) o částku 13 779 968,43 Kč v souvislosti s vrácením půjčky poskytnuté na financování projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Jihlava a převedení této částky do Fondu strategických rezerv, položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-11.doc

12. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2012
V. Novotný zdůvodnil zastupitelstvu kraje úpravu návrhu závěrečného účtu Kraje Vysočina.
Z. Dobrý tlumočil doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0252/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením Kraje Vysočina za rok 2012 bez výhrad;
schvaluje
 • Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2012 dle materiálu ZK-04-2013-12, př. 1upr1;
 • návrh na rozdělení disponibilních zůstatků ZBÚ, jak je uveden v podkapitole 2.2 materiálu ZK-04-2013-12, př. 1upr1;
 • účetní závěrku Kraje Vysočina za rok 2012 dle příloh č. 9 až 13 materiálu ZK-04-2013-12, př. 1upr1;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, IČO: 00090450 o částku 50 000 000 Kč dle materiálu ZK-04-2013-12, př. 2;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, IČO: 70885184 ve výši 252 000 Kč dle materiálu ZK-04-2013-12, př. 3;
 • uzavřít Smlouvu o půjčce s Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, IČO: 0839396 dle materiálu ZK-04-2013-12, př. 4.
odpovědnost: ekonomický odbor, odbor sekretariátu hejtmana, odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor zdravotnictví
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-12.doc, ZK-04-2013-12, př. 1, ZK-04-2013-12, př. 2, ZK-04-2013-12, př. 3, ZK-04-2013-12, př. 4, ZK-04-2013-12, př. 5

93. Návrh na poskytnutí peněžitého daru Jihočeskému kraji a Ústeckému kraji  návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
Na zasedání se dostavil J. Komínek. J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému návrhu poskytnout Jihočeskému kraji a Ústeckému kraji peněžitý dar na pomoc při obnově území postiženého živelní pohromou. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0253/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout peněžitý dar na pomoc při obnově území postiženého živelní pohromou z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy:
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-93, ZK-04-2013-93, př. 1, ZK-04-2013-93, př. 2, ZK-04-2013-93, př. 3

13. Rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2014 až 2016
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje ke schválení rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2014 2016.
Z. Dobrý tlumočil doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0254/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2014 až 2016 dle materiálu ZK-04-2013-13, př. 1;
bere na vědomí
rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2014 až 2016 bez kapitoly Evropské projekty dle materiálu ZK-04-2013-13, př. 2, rozpis výhledu příjmů a výdajů rozpočtového výhledu Kraje Vysočina na roky 2014 až 2016 dle materiálu ZK-04-2013-13, př. 3 a přehled předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty, na které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu ZK-04-2013-13, př. 4.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: červen 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-13.doc, ZK-04-2013-13, př. 1, ZK-04-2013-13, př. 2, ZK-04-2013-13, př. 3, ZK-04-2013-13, př. 4

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 15 17, 20 - 24 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

15. Žádost o poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava
Usnesení 0255/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít darovací smlouvu dle materiálu ZK-04-2013-15, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve snížení § 2212 Silnice, přílohy D2 - Investice v dopravě o částku 2 000 000 Kč při současném zvýšení § 2212 Silnice o částku 2 000 000 Kč.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-15.doc, ZK-04-2013-15, př. 1, ZK-04-2013-15, př. 2

16. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
Usnesení 0256/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 2 490 000 Kč (ÚZ 00013) s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení přílohy D2 - Investice v dopravě o stejnou částku 2 490 000 Kč dle materiálu ZK-04-2013-16, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 2 490 000 Kč s určením na výdaje spojené s realizací akcí jmenovitě uvedených v materiálu ZK-04-2013-16, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-16.doc, ZK-04-2013-16, př. 1

17. Příprava projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda k předložení do OP EÚS Rakousko - ČR
Usnesení 0257/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovým partnerem dle materiálu ZK-04-2013-17, př. 2;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 55 mil. Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 16. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-17.doc, ZK-04-2013-17, př. 1, ZK-04-2013-17, př. 2, ZK-04-2013-17, př. 3

20. Informace o redukci dálkové železniční osobní dopravy na území Kraje Vysočina
Usnesení 0258/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o změnách souvisejících se státní objednávkou veřejných služeb v přepravě cestujících dle materiálu ZK-04-2013-20;
vyjadřuje
zásadní nesouhlas s těmito kroky.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-20.doc, ZK-04-2013-20, př. 1, ZK-04-2013-20, př. 2, ZK-04-2013-20, př. 3, ZK-04-2013-20, př. 4, ZK-04-2013-20, př. 5, ZK-04-2013-20, př. 6

21. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Náměšť nad Oslavou a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce Okružní křižovatka sil. I/23 a sil. III/3906 Náměšť nad Oslavou
Usnesení 0259/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Náměšť nad Oslavou a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR dle materiálu ZK-04-2013-21, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-21.doc, ZK-04-2013-21, př. 1

22. FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2013 - návrh na poskytnutí dotací
Usnesení 0260/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2013 žadatelům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2013-22, př. 1;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2013 žadatelům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2013-22, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-22.doc, ZK-04-2013-22, př. 1, ZK-04-2013-22, př. 2

23. FOND VYSOČINY - grantový program Podpora budování dětských dopravních hřišť 2013 - návrh na poskytnutí dotací
Usnesení 0261/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace v rámci grantového programu Podpora budování dětských dopravních hřišť 2013 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-04-2013-23, př. 1.
odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-23.doc, ZK-04-2013-23, př. 1

24. Návrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012
Usnesení 0262/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
udělit cenu krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů základním školám umístěným na 1. - 3. místě v I. a II. kategorii krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v roce 2013 dle materiálu ZK-04-2013-24, př. 1 a na základě vzorové smlouvy dle materiálu ZK-04-2013-24, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: do 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-24.doc, ZK-04-2013-24, př. 1, ZK-04-2013-24, př. 2

14. Žádost Aeroklubu Havlíčkův Brod o dodatečnou změnu v žádosti o dotaci na realizaci infrastruktury letišť zařazených v integrovaném záchranném systému v Kraji Vysočina, rozpočtové opatření na kapitole Doprava
L. Joukl podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k žádosti Aeroklubu Havlíčkův Brod o dodatečnou změnu v žádosti o dotaci na realizaci infrastruktury letišť využívaných IZS.
K předloženému materiálu vyjádřili svůj postoj O. Benc, V. Kodet.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0263/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0185/03/2013/ZK ze dne 14. 5. 2013 tak, že text v celkové výši 2 247 173,73 Kč se ruší a nahrazuje textem v celkové výši 2 494 673,46 Kč a v materiálu ZK-03-2013-13, př. 1 se ruší ta část, která se týká poskytnutí dotace Aeroklubu Havlíčkův Brod, IČO 00528951 se sídlem Horní Papšíkov č. 125, 580 01 Havlíčkův Brod a nahrazuje se textem dle materiálu ZK-04-2013-14, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 3, zdrželo se 9.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-14.doc, ZK-04-2013-14, př. 1, ZK-04-2013-14, př. 2

18. Projektový záměr Analýza potenciálu veřejné dopravy
L. Joukl předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0264/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery dle materiálu ZK-04-2013-18, př. 2;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 320 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Analýza potenciálu veřejné dopravy s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu ZK-04-2013-18, př. 3.
odpovědnost: ODSH
termín: 16. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-18.doc, ZK-04-2013-18, př. 1, ZK-04-2013-18, př. 2, ZK-04-2013-18, př. 3

19. Návrh rozpočtového opatření v souladu se zjištěními Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
L. Joukl předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření.
Z. Dobrý tlumočil doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0265/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 7 913 100 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 7 913 100 Kč určenou na úhradu odvodů peněžních prostředků do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálů ZK-04-2013-19, př. 1 a ZK-04-2013-19, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 3. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-19.doc, ZK-04-2013-19, př. 1, ZK-04-2013-19, př. 2

Předsedající seznámil zastupitele s navrhovanou úpravou bodu 48, spočívající v doplnění návrhu usnesení o kupní cenu a přednesl návrh na schválení bodů 25 28, 30 44, 46 - 54 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

25. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Horní Bohušice
Usnesení 0266/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně nabýt pozemky par. č. 254/7 ostatní plocha, silnice o výměře 28 m2 a par. č. 254/9 ostatní plocha, silnice o výměře 1 m2 v k. ú. Horní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví České republiky a práva hospodaření pro Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové za kupní cenu 2 700 Kč dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-04-2013-25, př. 1;
schvaluje
dodatek č. 986 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2013-25, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-25.doc, ZK-04-2013-25, př. 1, ZK-04-2013-25, př. 2, ZK-04-2013-25, př. 3

26. Prodej pozemku v k. ú. Kadov u Sněžného a obci Kadov
Usnesení 0267/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně převést dle GP č. 176-N21/2013 nově oddělený pozemek par. č. 491/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 49 m2 v k. ú. Kadov u Sněžného a obci Kadov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Martina Žvátory, bytem Mánesova 2611/17, 612 00 Brno - Královo Pole, za kupní cenu 2 450 Kč plus úhradu za správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí;
schvaluje
dodatek č. 987 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2013-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-26.doc, ZK-04-2013-26, př. 1, ZK-04-2013-26, př. 2

27. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Krásná Hora
Usnesení 0268/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem dle GP č. 172-249/2012 nově oddělené pozemky dle materiálu ZK-04-2013-27, př. 1 v k. ú. a obci Krásná Hora z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Krásná Hora;
 • nabýt darem dle GP č. 172-249/2012 nově oddělený pozemek par. č. 402/8 ostatní plocha, silnice o výměře 18 m2 v k. ú. a obci Krásná Hora z vlastnictví obce Krásná Hora do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 988 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2013-27, př. 2;
 • dodatek č. 989 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2013-27, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-27.doc, ZK-04-2013-27, př. 1, ZK-04-2013-27, př. 2, ZK-04-2013-27, př. 3, ZK-04-2013-27, př. 4

28. Darování pozemků v k. ú. a obci Řídelov
Usnesení 0269/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem části pozemků par. č. 453/1 a par. č. 453/2 v k. ú. a obci Řídelov, dle GP č. 80-786/2011 nově označené jako díl a o výměře 56 m2 a dále jako pozemky par. č. 453/4 o výměře 684 m2, par. č. 453/5 o výměře 420 m2, par. č. 453/6 o výměře 320 m2, par. č. 453/7 o výměře 163 m2, par. č. 453/8 o výměře 485 m2, par. č. 453/9 o výměře 493 m2 a par. č. 453/10 o výměře 131 m2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Řídelov;
schvaluje
dodatek č. 990 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2013-28, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-28.doc, ZK-04-2013-28, př. 1, ZK-04-2013-28, př. 2

30. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě před realizací stavby II/405 Příseka obchvat
Usnesení 0270/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Brtnice na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě:
  • na pozemek vedený v katastru nemovitostí jako par. č. 636/2 v katastrálním území Uhřínovice u Jihlavy a část pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako par. č. 2007/1 v katastrálním území Příseka, včetně části tělesa silnice II/405, od křížení silnic II/405 a III/4045 v obci Příseka po napojení na připravovaný obchvat Příseky;
  • na v rámci stavby II/405 Příseka obchvat nově vybudovanou zpevněnou polní cestu, včetně části pozemků vedených ve zjednodušené evidenci jako par. č. 687/2, par. č. 692/2, par. č. 695/2, par. č. 698/2, par. č. 701/2, par. č. 704/2, par. č. 705/2, par. č. 710, par. č. 711, par. č. 719 a par. č. 721 v katastrálním území Příseka, na kterých bude vybudována
dle materiálu ZK-04-2013-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-30.doc, ZK-04-2013-30, př. 1, ZK-04-2013-30, př. 2

31. Změna usnesení 326/07/2003/ZK ve znění usnesení 0546/09/2005/ZK
Usnesení 0271/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • změnit usnesení 0326/07/2003/ZK ve znění usnesení 0546/09/2005/ZK tak, že v materiálu ZK-09-2005-16, př. 1 se ruší pozemek par. č. 694/16, les o výměře 675 m2 v katastrálním území Vilémovice u Ledče nad Sázavou, obec Vilémovice;
 • nabýt pozemek par. č. 694/16, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 428 m2 v katastrálním území Vilémovice u Ledče nad Sázavou, obec Vilémovice z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 23 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-31.doc

32. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/407 v průjezdním úseku městyse Nová Říše
Usnesení 0272/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-04-2013-32, př. 1 v k. ú. Nová Říše z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Nová Říše;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-04-2013-32, př. 2 v k. ú. Nová Říše z vlastnictví městyse Nová Říše do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt úplatně pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-04-2013-32, př. 3 za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-32.doc, ZK-04-2013-32, př. 1, ZK-04-2013-32, př. 2, ZK-04-2013-32, př. 3, ZK-04-2013-32, př. 4, ZK-04-2013-32, př. 4a, ZK-04-2013-32, př. 4b

33. Nabytí části vyřazeného úseku silnice I/34 v k. ú. Česká Bělá
Usnesení 0273/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt z vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodaření pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČO: 65993390 do vlastnictví Kraje Vysočina část stavby silnice I/34 v k. ú. Česká Bělá dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-04-2013-33, př. 1;
schvaluje
dodatek č. 991 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2013-33, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. prosince 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-33.doc, ZK-04-2013-33, př. 1, ZK-04-2013-33, př. 2, ZK-04-2013-33, př. 3

34. Prodej plynárenského zařízení - k. ú. Moravské Budějovice
Usnesení 0274/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně převést část STL plynovodu v délce 277,82 m a 2 ks plynovodních přípojek v délce 16,59 m uložených v pozemcích par. č. 2083/4, par. č. 2083/5, par. č. 2702, par. č. 4214/10, par. č. 2087/8 a par. č. 4204/3 v k. ú. a obci Moravské Budějovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti JMP Net, s. r. o. Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IĆO: 27689841 za dohodnutou kupní cenu ve výši 238 975 Kč včetně DPH dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-04-2013-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. října 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-34.doc, ZK-04-2013-34, př. 1, ZK-04-2013-34, př. 2

35. Uzavření budoucí darovací smlouvy - k. ú. Osová Bítýška
Usnesení 0275/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Osová Bítýška na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ PK par. č. 2406/2 v k. ú. Osová Bítýška, zastavěného chodníkem, budovaného v rámci stavby I/37 Osová Bítýška přechod - chodník.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. července 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-35.doc, ZK-04-2013-35, př. 1

36. Darování nemovitého majetku v k. ú. Koňkovice
Usnesení 0276/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina nemovitý majetek dle materiálu ZK-04-2013-36, př. 2, včetně součástí a příslušenství do vlastnictví statutárního města Jihlava, IČO: 00286010.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-36.doc, ZK-04-2013-36, př. 1, ZK-04-2013-36, př. 2

37. Změna usnesení 0038/01/2009/ZK
Usnesení 0277/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • změnit usnesení 0038/01/2009/ZK tak, že v materiálu ZK-01-2009-38, př. 1 se ruší položka č. 71;
 • nabýt pozemky par. č. 579, ostatní plocha, silnice o výměře 371 m2 a par. č. 580, ostatní plocha, silnice o výměře 376 m2 v katastrálním území Závidkovice, obec Světlá nad Sázavou z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 39 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-37.doc

38. Prodej pozemku v k. ú. Horní Lhotka, obec Maleč
Usnesení 0278/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně převést pozemek par. č. 271/26 - vodní plocha, tok umělý o výměře 221 m2, oddělený GP č. 112-7260/2012 z pozemku par. č. 271/8 v k. ú. Horní Lhotka, obec Maleč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČO: 708 900 05 za dohodnutou kupní cenu ve výši 2 210 Kč;
schvaluje
dodatek č. 992 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2013-38, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. října 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-38.doc, ZK-04-2013-38, př. 1, ZK-04-2013-38, př. 2

39. Darování pozemků v k. ú. a obci Matějov
Usnesení 0279/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 222/2 o výměře 15 m2 oddělený z pozemku par. č. 222 a pozemek par. č. 222 díl a o výměře 45 m2, vše dle geometrického plánu č. 382-59/2011 v k. ú. a obci Matějov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Matějov;
schvaluje
dodatek č. 993 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2013-39, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-39.doc, ZK-04-2013-39, př. 1, ZK-04-2013-39, př. 2

40. Darování pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
Usnesení 0280/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem dle geometrického plánu č. 2655-217/2013 pozemek par. č. 2960/10 - ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 41 m2, pozemek par. č. 2960/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 38 m2, pozemek par. č. 2961/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 75 m2, pozemek par. č. 3911/2 díl a - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 0,11 m2, pozemek par. č. 3927/1 díly k, b, - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7,46 m2 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě;
schvaluje
dodatek č. 994 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2013-40, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-40.doc, ZK-04-2013-40, př. 1, ZK-04-2013-40, př. 2

41. Darování pozemků v k. ú. a obci Hořepník
Usnesení 0281/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 931/7- ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 76 m2 a pozemek par. č. 931/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 461 m2, v k. ú. a obci Hořepník z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hořepník;
schvaluje
dodatek č. 995 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2013-41, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-41.doc, ZK-04-2013-41, př. 1, ZK-04-2013-41, př. 2

42. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Krásná Hora - koupě od fyzických osob
Usnesení 0282/04/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-42.doc, ZK-04-2013-42, př. 1, ZK-04-2013-42, př. 2

43. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Jiřice u Humpolce a v k. ú. Humpolec
Usnesení 0283/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemky v k. ú. Jiřice u Humpolce a k. ú. Humpolec dle materiálu ZK-04-2013-43, př. 1 z vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 996 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2013-43, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-43.doc, ZK-04-2013-43, př. 1, ZK-04-2013-43, př. 2, ZK-04-2013-43, př. 3

44. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Chotěboř po rekonstrukci ul. Partyzánská
Usnesení 0284/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • bezúplatně nabýt dle GP č. 4183-349/2012 nově oddělený pozemek par. č. 4707/3 o výměře 136 m2 z vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt darem dle GP č. 4183-349/2012 nově oddělený pozemek par. č. 4596/3 o výměře 10 m2 z vlastnictví města Chotěboř, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • úplatně nabýt dle GP č. 4183-349/2012 nově oddělený pozemek par. č. 3169/13 o výměře 196 m2 z vlastnictví Chotěbořské strojírny služby, a. s., Herrmannova 520, 583 14 Chotěboř do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 40 Kč/m2;
schvaluje
 • dodatek č. 997 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2013-44, př. 1;
 • dodatek č. 998 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2013-44, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-44.doc, ZK-04-2013-44, př. 1, ZK-04-2013-44, př. 2, ZK-04-2013-44, př. 3

46. Nabytí pozemku v k. ú. a obci Velké Meziříčí - změna usnesení 0203/03/2013/ZK
Usnesení 0285/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0203/03/2013/ZK tak, že text:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt úplatně pozemek par. č. 1640/3 o výměře 117 m2, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 40 700 Kč a zaplatit úhradu za bezesmluvní užívání pozemku par. č. 1640/3 o výměře 117 m2, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Velké Meziříčí ve výši 20 Kč/m2/rok za období od 1. 1. 2012 do doby převodu pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-03-2013-32, př. 2
se nahrazuje textem:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt úplatně pozemek par. č. 1640/1 o výměře 117 m2, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 40 700 Kč a zaplatit úhradu za bezesmluvní užívání pozemku par. č. 1640/1 o výměře 117 m2, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Velké Meziříčí ve výši 20 Kč/m2/rok za období od 1. 1. 2012 do doby převodu pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-03-2013-32, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-46.doc

47. Majetkoprávní příprava pro akci II/392 Velké Meziříčí - Tasov
Usnesení 0286/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách s vlastníky pozemků vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv v rozsahu trvalých záborů dle materiálů ZK-04-2013-47, př. 1 a za vzájemně dohodnutou cenu ve výši 50 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-47.doc, ZK-04-2013-47, př. 1, ZK-04-2013-47, př. 2

48. Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov Chotěboř
Usnesení 0287/04/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-48.doc, ZK-04-2013-48, př. 1, ZK-04-2013-48, př. 2

49. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 0288/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-04-2013-49, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-49.doc, ZK-04-2013-49, př. 1

50. Schválení dodatku zřizovací listiny příspěvkové organizace kraje Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
Usnesení 0289/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 6 Zřizovací listiny Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2013-50, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-50.doc, ZK-04-2013-50, př. 1, ZK-04-2013-50, př. 2

51. Prodej a darování pozemků v k. ú. a obci Velké Meziříčí
Usnesení 0290/04/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-51.doc, ZK-04-2013-51, př. 1, ZK-04-2013-51, př. 2

52. Majetkoprávní příprava stavby II/150 Ledeč nad Sázavou - zkapacitnění komunikace
Usnesení 0291/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření smlouvy pozemky způsobem, v rozsahu a za podmínek dle materiálu ZK-04-2013-52, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-52.doc, ZK-04-2013-52, př. 1, ZK-04-2013-52, př. 2

53. Majetkoprávní příprava stavby III/03818 Stříbrné Hory, mosty ev. č. 03818-1,2,3
Usnesení 0292/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt koupí do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v rozsahu a za podmínek dle materiálu ZK-04-2013-53, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-53.doc, ZK-04-2013-53, př. 1, ZK-04-2013-53, př. 2

54. Nabytí pozemku v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou
Usnesení 0293/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 5986/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 89 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, z vlastnictví města Žďár nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 999 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2013-54, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-54.doc, ZK-04-2013-54, př. 1, ZK-04-2013-54, př. 2

29. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Pacov
L. Joukl podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu.
L. Vlček upozornil na možné dopady plynoucí ze vzdání se předkupního práva k pozemku.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0294/04/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-29.doc, ZK-04-2013-29, př. 1

45. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
L. Joukl seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem prodeje nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod.
M. Plodík vyjádřil svůj názor k výši ceny zpracovaného znaleckého posudku.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0295/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně převést budovu na ul. Rozkošská č. p. 2324, občanská vybavenost, v Havlíčkově Brodě, část obce Havlíčkův Brod, na pozemku st. par. č. 1324, pozemek st. par. č. 1324 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 965 m2, včetně součástí a příslušenství, vše v k. ú. a obci Havlíčkův Brod, za kupní cenu 2 258 000 Kč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví NEST.HB spol. s r. o., Žižkova 65, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 25929011.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-45.doc, ZK-04-2013-45, př. 1, ZK-04-2013-45, př. 2

92. Návrh na provedení rozpočtového opatření k zajištění finančního krytí akce „Nemocnice Třebíč havárie, rekonstrukce opěrné zdi“
L. Joukl informoval zastupitelstvo kraje o navrhovaném řešení havarijního stavu opěrné zdi v areálu Nemocnice Třebíč. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0296/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 Investice ve zdravotnictví o 5 mil. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o 5 mil. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-92.doc, ZK-04-2013-92, př. 1

55. Změna Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina, kterými se upravují investiční pobídky kraje Vysočina č. 03/10 a uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej pozemku v k. ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0297/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se upravují investiční pobídky Kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2013-55, př. 1;
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a společností Cetimum s. r. o., se sídlem Jihlava, Hruškové Dvory 60, PSČ 586 01, IČO: 292 15 293 smlouvu o budoucí kupní smlouvě:
 • na úplatný převod pozemku par. č. 214/22 - orná půda o výměře 19 987 m2 v k. ú. Hruškové Dvory za dohodnutou kupní cenu ve výši 9 993 500 Kč;
 • na zřízení předkupního práva k pozemku par. č. 214/22 - orná půda o výměře 19 987 m2 v k. ú. Hruškové Dvory jako práva věcného zapisujícího se do katastru nemovitostí, na to na dobu určitou do dne vydání kolaudačního souhlasu na budoucí stavbu za cenu prodávaného pozemku, tj. 500 Kč/m2
dle materiálu ZK-04-2013-55, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor regionálního rozvoje
termín: 31. července 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-55.doc, ZK-04-2013-55, př. 1, ZK-04-2013-55, př. 2, ZK-04-2013-55, př. 3

56. Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
M. Hyský informoval zastupitelstvo kraje o průběhu příprav na Programovací období EU 2014 až 2020. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0298/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace týkající se přípravy na Programovací období EU 2014-2020 uvedené v materiálu ZK-04-2013-56, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-56.doc, ZK-04-2013-56, př. 1

57. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Naše školka 2013
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí dotací žadatelům v rámci grantového programu „Naše školka 2013“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0299/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: ORR
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-57.doc, ZK-04-2013-57, př. 1, ZK-04-2013-57, př. 2

58. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým materiálem. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0300/04/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-58.doc, ZK-04-2013-58, př. 1, ZK-04-2013-58, př. 2

60. Poskytnutí dotací v rámci Zásad MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
M. Hyský informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0301/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu ZK-04-2013-60, př. 1;
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu ZK-04-2013-60, př. 1 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-04-2013-60, př. 1 na realizaci akcí uvedených v materiálu ZK-04-2013-60, př. 1 v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-60.doc, ZK-04-2013-60, př. 1, ZK-04-2013-60, př. 2

61. Projekt Partnerství PRO 2013+, realizace sdílených výdajů
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem uzavření Smlouvy o společném postupu při centralizovaném zadání veřejné zakázky. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0302/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o společném postupu při centralizovaném zadání veřejné zakázky dle materiálu ZK-04-2013-61, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-61.doc, ZK-04-2013-61, př. 1

62. Předfinancování projektu Technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0303/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv či cizích zdrojů ve výši 1 000 000 Kč určených na předfinancování projektu Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány dle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-62.doc

63. Návrh na projednání 2. úplné aktualizace Územně analytických podkladů Kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území Kraje Vysočina
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s aktualizací Územně analytických podkladů Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0304/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Důvodovou zprávu dle materiálu ZK-04-2013-63, př. 1;
projednává
2. úplnou aktualizaci Územně analytických podkladů Kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území, podle ust. § 29 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a podle § 5 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti;
ukládá
odboru ÚPSŘ zajištění zapracování výsledků projednání 2. aktualizace ÚAP KrV do podkladu pro pořízení další aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor ÚPSŘ
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-63.doc, ZK-04-2013-63, př. 1, ZK-04-2013-63, př. 2

90. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
M. Hyský podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0305/04/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-90.doc, ZK-04-2013-90, př. 1, ZK-04-2013-90, př. 2

91. Návrh na udělení ceny Vesnice Vysočiny
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh udělení ceny Vesnice Vysočiny obci Jámy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0306/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje
v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Vysočiny č. 12/05 ze dne 20. 9. 2005 cenu Vesnice Vysočiny obci Jámy, se sídlem Jámy 47, 592 32 Jámy, IČO: 00842133.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 20. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-91.doc, ZK-04-2013-91, př. 1

64. FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 2012
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok 2012.
Z. Dobrý tlumočil doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0307/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok 2012 dle materiálu ZK-04-2013-64, př. 1.
odpovědnost: V. Novotný, odbor regionálního rozvoje
termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-64.doc, ZK-04-2013-64, př. 1, ZK-04-2013-64, př. 1a, ZK-04-2013-64, př. 2a, ZK-04-2013-64, př. 3a, ZK-04-2013-64, př. 4a, ZK-04-2013-64, př. 5a, ZK-04-2013-64, př. 6a, ZK-04-2013-64, př. 7a, ZK-04-2013-64, př. 8a1-3, ZK-04-2013-64, př. 9a, ZK-04-2013-64, př. 10a1, ZK-04-2013-64, př. 10a2, ZK-04-2013-64, př. 10a3, ZK-04-2013-64, př. 10a4

65. Koncept řešení dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem
J. Fialová podala zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému materiálu.
K. Pačiska, D. Oulehla a R. Chloupek svým vystoupením podpořili návrh řešení dopadů demografického vývoje do sítě středních škol zřizovaných krajem.
J. M. Kašparů, L. Vlček, O. Benc, V. Kodet a M. Vystrčil vyjádřili svá stanoviska a nesouhlas se slučováním některých škol. Závěrem rozsáhlé diskuse V. Kodet vznesl návrh hlasovat o jednotlivých bodech usnesení odděleně.
J. Fialová si návrh V. Kodeta neosvojila a zastupitelstvo kraje hlasovalo o předloženém návrhu usnesení.
Usnesení 0308/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozhoduje
 • sloučit Střední školu technickou Jihlava a Střední školu automobilní Jihlava a Střední průmyslovou školu Jihlava dnem 1. 7. 2014 dle materiálu ZK-04-2013-65, př. 16;
 • sloučit Střední školu řemesel Třebíč a Střední průmyslovou školu Třebíč dnem 1. 7. 2014 dle materiálu ZK-04-2013-65, př. 17;
 • sloučit Střední školu technickou Žďár nad Sázavou a Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školu, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 dnem 1. 7. 2014 dle materiálu ZK-04-2013-65, př. 18;
 • sloučit Obchodní akademii a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Jihlava a Střední školu obchodu a služeb Jihlava a Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu zdravotnickou Jihlava dnem 1. 7. 2014 dle materiálu ZK-04-2013-65, př. 19;
 • sloučit Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč a Hotelovou školu Třebíč dnem 1. 7. 2014 dle materiálu ZK-04-2013-65, př. 20;
rozhoduje
 • sloučit Střední školu řemesel a služeb Velké Meziříčí a Hotelovou školu Světlá a Obchodní akademii Velké Meziříčí dnem 1. 7. 2014 dle materiálu ZK-04-2013-65, př. 21;
 • sloučit Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 a Vyšší odbornou školu a Obchodní akademií Chotěboř dnem 1. 7. 2014 dle materiálu ZK-04-2013-65, př. 22;
 • sloučit Obchodní akademii, Pelhřimov, Jirsíkova 875 a Gymnázium Pelhřimov dnem 1. 7. 2014 dle materiálu ZK-04-2013-65, př. 23;
 • sloučit Domov mládeže a Školní jídelnu Jihlava a Střední školu stavební Jihlava dnem 1. 1. 2015 dle materiálu ZK-04-2013-65, př. 24.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé a ředitelky příslušných škol a školského zařízení
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 1, zdrželo se 8.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-65.doc, ZK-04-2013-65, př. 1, ZK-04-2013-65, př. 2, ZK-04-2013-65, př. 3, ZK-04-2013-65, př. 4, ZK-04-2013-65, př. 5, ZK-04-2013-65, př. 6, ZK-04-2013-65, př. 7, ZK-04-2013-65, př. 8, ZK-04-2013-65, př. 9, ZK-04-2013-65, př. 10, ZK-04-2013-65, př. 11, ZK-04-2013-65, př. 12, ZK-04-2013-65, př. 13, ZK-04-2013-65, př. 14, ZK-04-2013-65, př. 15, ZK-04-2013-65, př. 16, ZK-04-2013-65, př. 17, ZK-04-2013-65, př. 18, ZK-04-2013-65, př. 19, ZK-04-2013-65, př. 20, ZK-04-2013-65, př. 21, ZK-04-2013-65, př. 22, ZK-04-2013-65, př. 23, ZK-04-2013-65, př. 24, ZK-04-2013-65, př. 25

66. Změny ve školském rejstříku
J. Fialová seznámila zastupitelstvo kraje se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0309/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu ZK-04-2013-66, př. 1 kód 1A;
schvaluje
Dodatek č. 5 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola při dětské psychiatrické léčebně Velká Bíteš dle materiálu ZK-04-2013-66, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 22. 7. 2013 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-66.doc, ZK-04-2013-66, př. 1, ZK-04-2013-66, př. 2

67. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace v souvislosti s 2. splátkou půjčky určené na realizaci projektu Porta culturae
M. Kružíková podala zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0310/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 1 988 997,57 Kč v souvislosti s vratkou druhé splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu Porta culturae a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: OKPPCR, OE
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-67.doc

68. Spoluúčast Kraje Vysočina na finančním krytí provozních nákladů projektu Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze v budově zámku ve Žďáře nad Sázavou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
M. Kružíková seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnutí dotace Městu Žďár nad Sázavou na krytí části provozních nákladů dlouhodobé expozice „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0311/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč z kapitoly Kultura, § 3317 Výstavní činnosti v kultuře Městu Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, IČO: 00295841, dle materiálu ZK-04-2013-68, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-68.doc, ZK-04-2013-68, př. 1, ZK-04-2013-68, př. 2, ZK-04-2013-68, př. 3

69. Projektová žádost Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje na vědomí informaci o projektu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0312/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace o projektu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace Propagace zámku Třebíč dle materiálu ZK-04-2013-69, př. 1;
schvaluje
závazek kraje na zabezpečení:
  • předfinancování projektu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace Propagace zámku Třebíč do výše 4 500 000 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu;
  • zdrojů krytí finanční spoluúčasti Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů projektu Propagace zámku Třebíč, tj. max. do výše 675 000 Kč z rozpočtu kraje.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor ekonomický; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 15. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-69.doc, ZK-04-2013-69, př. 1, ZK-04-2013-69, př. 2

70. Fond Vysočiny - poskytnutí dotací v rámci grantového programu Regionální kultura 2013
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí dotací žadatelům v rámci grantového programu „Regionální kultura 2013“ na podporu kulturních akcí. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0313/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Regionální kultura 2013 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-04-2013-70, př. 1;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Regionální kultura 2013 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-04-2013-70, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-70.doc, ZK-04-2013-70, př. 1, ZK-04-2013-70, př. 2, ZK-04-2013-70, př. 3, ZK-04-2013-70, př. 4

71. Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV00321.0011
M. Kružíková informovala zastupitelstvo kraje o žádosti o prodloužení termínu realizace projektu „Zpřístupnění telčského podzemí“ z grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2012. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0314/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV00321.0011 dle materiálu ZK-04-2013-71, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 4. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-71.doc, ZK-04-2013-71, př. 1, ZK-04-2013-71, př. 2, ZK-04-2013-71, př. 3

72. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti se 3. splátkou půjčky určené na realizaci projektu Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013
M. Kružíková podala zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0315/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 1 425 068,07 Kč v souvislosti s vratkou třetí splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 4. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-72.doc

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 73 - 75 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

73. Předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace - Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti domácího cestovního ruchu pro období 2014-2015
Usnesení 0316/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace o projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti domácího cestovního ruchu pro období 2014-2015 dle materiálu ZK-04-2013-73, př. 1;
schvaluje
závazek kraje na zabezpečení:
 • předfinancování projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti domácího cestovního ruchu pro období 2014-2015 do výše 5 070 060 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu;
 • zdrojů krytí finanční spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů projektu Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti domácího cestovního ruchu pro období 2014-2015, tj. max. do výše 760 509 Kč z rozpočtu kraje.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor ekonomický; ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
termín: 15. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-73.doc, ZK-04-2013-73, př. 1

74. Předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace - Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014-2015
Usnesení 0317/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace o projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014-2015 dle materiálu ZK-04-2013-74, př. 1;
schvaluje
závazek kraje na zabezpečení:
 • předfinancování projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014-2015 do výše 8 345 000 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu;
 • zdrojů krytí finanční spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů projektu Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014-2015, tj. max. do výše 1 251 750 Kč z rozpočtu kraje.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor ekonomický; ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
termín: 15. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-74.doc, ZK-04-2013-74, př. 1

75. Předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace - Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu
Usnesení 0318/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace o projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu dle materiálu ZK-04-2013-75, př. 1;
schvaluje
závazek kraje na zabezpečení:
 • předfinancování projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu do výše 5 584 700 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu;
 • zdrojů krytí finanční spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů projektu Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu, tj. max. do výše 837 705 Kč z rozpočtu kraje.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor ekonomický; ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
termín: 15. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-75.doc, ZK-04-2013-75, př. 1

76. Fond Vysočiny - poskytnutí dotací v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2013
M. Kružíková seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnutí dotací žadatelům v rámci grantového programu „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2013“ na podporu rozvoje zážitkové turistiky na území Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0319/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2013 žadateli uvedenému v materiálu ZK-04-2013-76, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-76.doc, ZK-04-2013-76, př. 1, ZK-04-2013-76, př. 2, ZK-04-2013-76, př. 3

77. Dotační řízení na financování certifikovaných programů specifické primární prevence rizikového chování pro 2. pololetí roku 2013
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnutí o poskytnutí dotace nestátním neziskovým organizacím. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0320/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti dle materiálu ZK-04-2013-77, př. 1, na realizaci programů primární prevence ve 2. pololetí 2013 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2013-77, př. 2.
odpovědnost: OSV
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-77.doc, ZK-04-2013-77, př. 1, ZK-04-2013-77, př. 2

78. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro kalendářní rok 2013 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí dotace na rok 2013 pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0321/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím a obcím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 29 046 300 Kč pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálů ZK-04-2013-78, př. 1, ZK-04-2013-78, př. 2 a ZK-04-2013-78, př. 3;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 23 089 300 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 23 089 300 Kč;
 • vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2013-78, př. 4.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 30. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-78.doc, ZK-04-2013-78, př. 1, ZK-04-2013-78, př. 2, ZK-04-2013-78, př. 3, ZK-04-2013-78, př. 4

79. FOND VYSOČINY: Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2013 - rozhodnutí o poskytnutí a neposkytnutí dotace
Z. Chlád seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem řídicího výboru na poskytnutí dotace v rámci grantového programu Environmentální osvěta Přírodní zahrady 2013. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0322/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: OŽP
termín: 30. června 2013
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-79.doc, ZK-04-2013-79, př. 1, ZK-04-2013-79, př. 2, ZK-04-2013-79, př. 3, ZK-04-2013-79, př. 4

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 80 84 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

80. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Realizace úspor energie III. pro realizaci prací projektu Kraje Vysočina s názvem Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III.
Usnesení 0323/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o průběhu přípravy projektu Kraje Vysočina s názvem Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. spolufinancovaného z Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 40.000.000 Kč na zvláštní účet kraje Realizace úspor energie III. s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-80.doc, ZK-04-2013-80, př. 1, ZK-04-2013-80, př. 2

81. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje Zachování biodiverzity pro realizaci prací projektu Kraje Vysočina s názvem Biodiverzita II.
Usnesení 0324/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o průběhu přípravy projektu Kraje Vysočina s názvem Biodiverzita II. spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 21.000.000 Kč na zvláštní účet kraje Zachování biodiverzity s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 30. 06. 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-81.doc, ZK-04-2013-81, př. 1, ZK-04-2013-81, př. 2, ZK-04-2013-81, př. 3, ZK-04-2013-81, př. 4

82. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje Zachování biodiverzity na realizaci prací v rámci projektu Biodiverzita
Usnesení 0325/04/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 15. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-82.doc, ZK-04-2013-82, př. 1, ZK-04-2013-82, př. 2

83. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. na realizaci prací (služby) u akce Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem
Usnesení 0326/04/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 15. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-83.doc, ZK-04-2013-83, př. 1, ZK-04-2013-83, př. 2

84. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. na realizaci prací (služby) u akce Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem
Usnesení 0327/04/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 15. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-84.doc, ZK-04-2013-84, př. 1, ZK-04-2013-84, př. 2

85. Žádost městyse Sněžné o poskytnutí dotace na realizaci akce Komplexní protipovodňová opatření Sněžné
Z. Chlád informoval zastupitelstvo kraje o žádosti městyse Sněžné o poskytnutí dotace na realizaci akce Komplexní protipovodňová opatření Sněžné. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0328/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci městysi Sněžné z rozpočtu kraje na realizaci akce Komplexní protipovodňová opatření Sněžné.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-85.doc, ZK-04-2013-85, př. 1

86. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2012 - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
Z. Chlád informoval zastupitelstvo kraje o návrzích dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace uzavřených v rámci grantového programu Čistá voda 2012. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0329/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV00280.0030 dle materiálu ZK-04-2013-86, př. 5 a Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV00280.0044 dle materiálu ZK-04-2013-86, př. 6.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-86.doc, ZK-04-2013-86, př. 1, ZK-04-2013-86, př. 2, ZK-04-2013-86, př. 3, ZK-04-2013-86, př. 4, ZK-04-2013-86, př. 5, ZK-04-2013-86, př. 6

87. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina
Z. Chlád předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina.
V souvislosti s projednávaným materiálem oznámil V. Kodet ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0330/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, dle materiálu ZK-04-2013-87, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-87.doc, ZK-04-2013-87, př. 1

88. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ00544.0011
Z. Chlád předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0331/04/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ00544.0011 dle materiálu ZK-04-2013-88, př. 3.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-88.doc, ZK-04-2013-88, př. 1, ZK-04-2013-88, př. 2, ZK-04-2013-88, př. 3

89. Rezignace a volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub ODS
O. Benc předložil zastupitelstvu kraje na vědomí rezignaci a volbu člena kontrolního výboru. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0332/04/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OSH
termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2013-89.doc, ZK-04-2013-89, př. 1, ZK-04-2013-89, př. 2

94. Rozprava členů zastupitelstva
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se bude konat 17. 9. 2013.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:


Ing. Václav Kodet               ……...……………………………………


Lubomír Drápela               …..………………………………….……


Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2013.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2013 dne 25. 6. 2013.
Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 4. 7. 2013 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz