Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 3/2011 - 10.05.2011

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Závěrečný účet kraje Vysočina za rok 2010
05Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina za období leden - březen 2011
06Návrh na zvolení zástupce kraje Vysočina do výboru sdružení OV MS v biatlonu 2013
07Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a městem Žirovnice - veřejná zakázka III/1329 Žirovnice - ul. Smetanova
08Smlouva se Státním fondem dopravní infrastruktury o předfinancování evropských projektů
09Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
10Změna rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2011 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
11Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Měšín
12Předání pozemků k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
13Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Smrčná na Moravě
14Darování pozemku v k.ú. a obci Havlíčkova Borová, dodatky Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
15Darování pozemku v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí městu Velké Meziříčí
16Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina - změna usnesení 0028/01/2011/ZK
17Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu, změna usnesení 0191/03/2009/ZK
18Majetkoprávní převody pozemků v k. ú. Staré Hory a obci Jihlava a v k. ú. Opatov u Jihlavy a obci Opatov a zřízení předkupního práva k převáděnému pozemku
19Předání stavby v k. ú. a obci Jihlava k hospodaření Střední škole technické Jihlava
20Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
21Prodej pozemků v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
22Výkup pozemku v k. ú. Buková u Třešti a obci Třešť
23Nabytí nemovitostí pro stavbu II/405 Příseka - obchvat
24Koupě pozemků v k. ú. Heřmanov u Křižanova a obci Heřmanov a v k. ú. a obci Ujčov a zrušení usnesení 0092/02/2006/ZK
25Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina - změna usnesení 0476/06/2010/ZK
26Zrušení usnesení 0037/01/2011/ZK, nabytí pozemku v k. ú. Jihlava
27Darování pozemků v k. ú. Poděbaby a obci Havlíčkův Brod
28Darování pozemků obci Okrouhlice
29Změna usnesení 0386/05/2010/ZK, nabytí pozemku pro majetkoprávní vypořádání III/1316 Zborná
30Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Ujčov
31Zrušení usnesení 0348/05/2009/ZK, nabytí nemovitostí v k. ú. Třešť
32Nabytí zbytkových pozemků v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Příseka - obchvat
33Změna usnesení 0241/04/2007/ZK ve znění usnesení 0083/02/2008/ZK
34Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
35Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem a obci Ždánice
36Darování pozemku v k. ú. a obci Nyklovice
37Darování nemovitostí v k. ú. a obci Velké Meziříčí, poskytnutí dotace městu Velké Meziříčí
38Uzavření majetkoprávních smluv pro stavbu Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice
39Darování nemovitostí v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou
40Vzájemné darování pozemků v k. ú. Biskupice a k. ú. Pulkov a obci Biskupice-Pulkov
41Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Krokočín po dokončení akce III/3992 Krokočín most ev. č. 3992-1
42Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Moravské Budějovice
43Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Naše školka 2011
44Změna přílohy žádosti v projektu CEC5 - Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings
45Veletrh produktů kraje Vysočina - Smlouva o spolupráci
46Poskytnutí dotace Krajské hospodářské komoře kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
47Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - průběžné financování globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
48Ceny kraje Vysočina v soutěži SKUTEK ROKU 2010
49Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2011 dle schválených pravidel rady kraje
50Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina
51Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2011 a na rozvojový program Hustota a Specifika
52Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
53Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
54Změna usnesení zastupitelstva kraje č. 0142/02/2011/ZK
55Změny ve školském rejstříku
56Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
57Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora účasti na sportovních mistrovstvích
58Fond Vysočiny - Sportoviště 2011 - schválení navržených podpor
59Multimediální průvodce pro krajská muzea - doplnění smlouvy
60Zásady Zastupitelstva kraje pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina
61Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena kraje Vysočina za kulturní počin roku 2010
62Spoluúčast kraje Vysočina na finančním krytí provozních nákladů projektu Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze v budově zámku ve Žďáře nad Sázavou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
63Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti s 1. splátkou půjčky na realizaci projektu Vybudování sítě hipotras
64Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti s 1. splátkou půjčky na realizaci projektu Marketing turistické nabídky
65Památky UNESCO - dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace
66Rozdělení druhé etapy Transformace Ústavu sociální péče Jinošov II. (současný Domov bez zámku, příspěvková organizace) na projekty II. a III. a schválení jejich předfinancování
67Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvkové organizace, realizace záměru transformace rozdělením na projekty I., II., III. a IV. schválení jejich předfinancování
68Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2011 za odvětví sociální péče včetně návrhu rozpočtového opatření
69Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústav sociální péče pro dospělé Věž
70Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov pro seniory Velké Meziříčí
71Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
72FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2010 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory
73FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2011 - návrh na poskytnutí dotací
74Žádost obce Zbilidy o prominutí sankcí za porušení podmínek smlouvy o poskytnutí dotace
75Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2011
76Stanovení termínů jednání pro druhé pololetí 2011
77Poskytnutí daru dobročinnému fondu ViZa - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
78Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2010
79Projednávání cizojazyčných materiálů
80Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace - žádost o souhlas s úvěrem
814. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana kraje Vysočina - Bezpečná nemocnice
82Návrh Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina na udělení medailí kraje Vysočina pro rok 2011
83FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 2010
84FOND VYSOČINY - grantový program Bioodpady 2011
85FOND VYSOČINY - grantový program Investujme v sociálních službách 2011
86Stížnost - žádost o projednání a dořešení situace v příspěvkové organizaci zřízené krajem Vysočina
87Změna usnesení č. 0082/02/2008/ZK ve znění usnesení 0224/04/2008/ZK, 0340/05/2008/ZK, 0039/01/2009/ZK
88Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou
89Poskytnutí dotace na realizaci cyklostezky Jihlava - Třebíč - Raabs - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz