Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 2/2010 - 23.03.2010

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina na požární ochranu v roce 2010 - návrh na provedení rozpočtového opatření
05Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost města Přibyslav a městyse Nové Veselí o dotaci na pořízení hasičského vozidla
06Poskytnutí daru dobročinnému fondu ViZa - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
07Způsob poskytnutí podpory významným akcím v kraji Vysočina v roce 2010, na které se vztahují podmínky veřejné podpory
08Návrh na poskytnutí dotací obcím na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina v roce 2010
09Vzdělávání praktických lékařů - žádost o finanční pomoc na dokončení specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství
10Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - prosinec 2009
11Projekt Rozšíření Datového skladu kraje Vysočina
12Darování pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod po dokončení stavby Rekonstrukce komunikace ul. Pod Vodárnou
13Darování pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
14Darování pozemků v k. ú. Sviny u Křižanova a obci Sviny
15Darování pozemků v k. ú. Nová Ves u Třebíče a obci Nová Ves
16Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Koněšín
17Vzájemné darování pozemků v k. ú. Lomy u Jemnice a obci Lomy
18Nabytí daru komunikace - k. ú. a obec Božejov
19Změna usnesení 0099/02/2006/ZK, nabytí pozemků v k. ú. Budeč nad Želivkou a obci Hněvkovice
20Nabytí pozemku v k. ú. Horní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou do vlastnictví kraje Vysočina
21Nabytí pozemků v k. ú. a obci Kunemil do vlastnictví kraje Vysočina
22Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Moravské Budějovice
23Prodej pozemku v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava
24Prodej pozemku v k. ú. a obci Telč
25Prodej pozemku v k. ú. a obci Důl
26Odmítnutí nabytí pozemku v k. ú. Koňkovice a obci Trpišovice do vlastnictví kraje Vysočina
27Odmítnutí nabytí nemovitostí v k. ú. Menhartice
28Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Nevcehle
29Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k. ú. Louka u Jemnice, obec Jemnice
30Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k. ú. Bransouze
31Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
32Nabytí pozemků pro stavbu II/150 Pavlíkov - Leštinka
33Nabytí nemovitostí pro stavbu II/405 Příseka - obchvat
34Majetkoprávní vypořádání stavby II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba
35Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
36Koupě pozemků v areálu ÚSP pro dospělé Věž v k. ú. a obci Věž
37Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
38Změna hospodaření s nemovitým majetkem v k. ú. Pelhřimov
39Změna usnesení 0336/05/2009/ZK
40Změna usnesení 0449/06/2009/ZK - k. ú. Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou
41Návrh na zrušení usnesení 0254/04/2009/ZK, vzájemné darování pozemků v k. ú. Perknov a obci Havlíčkův Brod
42Vzdání se předkupního práva - k. ú. Pacov
43Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a městem Ždírec nad Doubravou
44Návrh na zkrácení seznamu projektů připravovaných pro předložení do ROP JV
45Změna usnesení č. 0518/07/2009/ZK o rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2010 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
46Elektronický rezervační systém pro krajské nemocnice - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
47Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
48Návrh Dodatku č. 3 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití
49Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce z kapitoly Zemědělství - návrh na provedení rozpočtového opatření
50Návrh na poskytnutí dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění
51Dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí - návrh na provedení rozpočtového opatření
52Návrh na poskytnutí dotace na aktivitu související s oslavami 150. výročí narození Gustava Mahlera
53Záměr sloučení Hradu Kámen, příspěvkové organizace s Muzeem Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizací
54Dotace na obnovu kulturních památek v roce 2010 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
55Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací projektu Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS, realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
56Strategie udržitelného rozvoje nestátního neziskového sektoru kraje Vysočina
57Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou
58Změny ve zřizovacích listinách
59Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - převod školské služby domu dětí a mládeže z kraje na město Ledeč nad Sázavou
60Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - Výroční monitorovací zpráva za rok 2009
61Návrh na aktualizaci podmínek Smlouvy o poskytnutí dotací pro subjekty Všesportovního kolegia kraje Vysočina
62Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2008/2009 a kalendářní rok 2009
63Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na ústřední soutěž MŠMT
64Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na soutěže a přehlídky MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
65Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny
66Systémové řešení zřizovatelských kompetencí v oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání - úprava vztahu kraje ke zbývajícím ZUŠ a DDM
67Změny ve školském rejstříku
68Výsledky 1. výzvy globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
69Centrum popularizace vědy Vysočina
70Projekt Energoklastr CTT Vysočina
71Centrope Capacity
72Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2010 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
73Investiční pobídky kraje Vysočina za účelem podpory výzkumu, vývoje a inovací v regionu
74Souhlas s převodem výsledků akce Modernizace a zvýšení kapacity výrobní linky v rámci Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
75Projekt Kvalita 10
76Projekt - Spolupráce mezi místní Agendou 21 v kraji Vysočina a programem Gemeinde 21 v Dolním Rakousku
77Projekt - Snižování energetické náročnosti
78Poskytnutí dotací obcím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
79FOND VYSOČINY - grantový program ,,Rozvoj vesnice 2010
80FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2010
81FOND VYSOČINY - grantový program Bioodpady 2010
82FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečné metropolitní sítě 2010
83Fond Vysočiny - grantový program Edice Vysočiny VII
84Zápis z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
85Návrh na schválení záměru realizace plánovaného projektu modernizace a obnovy přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava
86Návrh na poskytnutí dotací provozovatelům domácí hospicové péče na základě dotačního řízení vyhlášeného radou kraje - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
87Poskytnutí 2. části dotace nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v kraji Vysočina na kalendářní rok 2010 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
88Informace o situaci v DD Senožaty
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz