Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 6/2006 - 11.07.2006

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu
04Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2005
05Ústavní stížnost
06Přijetí daru pozemku v k. ú. Chrástov u Horní Cerekve a obci Horní Cerekev
07Nabytí nemovitého majetku v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
08Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina v k. ú a obci Kamenice nad Lipou
09Darování pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
10Výkup pozemků pod stavbou silnice II/360 Velké Meziříčí- obchvat, 3. stavba v k. ú. Oslavice, změna usnesení
11Záměr kraje Vysočina na využití areálu Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě
12Program obnovy venkova Vysočiny - žádost obce Věžná o změnu účelu použití poskytnuté dotace
13Schválení smlouvy o krajském spolufinancování projektů SROP podaných ve 3. kole a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv
14Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Vysočiny
15Změna rozhodnutí o přidělení podpory příjemci podpory v rámci 2. kola výzvy grantového schématu Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých oblastech kraje Vysočina
16Smlouva o spolupráce mezi autonomním krajem Friuli Venezia Giulia (severní Itálie) a krajem Vysočina
17Komplexní analýza nestátního neziskového sektoru kraje Vysočina
18Profil kraje Vysočina - červen 2006
19Změna ve Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.2/2951 v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
20Žádost o finanční dotaci na opravu mostu nad dálnicí D1 ve vlastnictví obce Jiřice
21Organizace lékařské služby první pomoci
22Návrh na provedení rozpočtového opatření - Poskytnutí dotací na provozování sociálních služeb z rozpočtu kraje
23Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí finančního příspěvku - národní přehlídka "FEMAD Poděbrady - Divadelní Třebíč 2006"
24Změny ve školském rejstříku
25Dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1
26Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
27Zrušení usnesení zastupitelstva kraje
28Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2006 - Dotace na sportovní gymnázium
29Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost Statutárního města Jihlava o poskytnutí dotace na krytí mzdových nákladů pedagogické asistentky
30Změny ve školském rejstříku
31Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zabezpečovaného vzdělávacími institucemi zřizovanými kraji
32FOND VYSOČINY - Grantový program na podporu obcí při zpracování generelů bezbariérových tras - "GENERELY BEZBARIÉROVÝCH TRAS"
33FOND VYSOČINY - Grantový program "DOBROVOLNICTVÍ 2006"
34FOND VYSOČINY - Návrh grantového programu Certifikace - osvědčení 2006
35Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob hrazená krajem Vysočina za rok 2005
36Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
37Návrh na uzavření smlouvy o přijetí úvěru od Evropské investiční banky krajem Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz