Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2006-24

ZK-06-2006-24.doc  ZK-06-2006-24pr1.xls
Číslo materiálu24
Číslo jednacíZK-06-2006-24
NázevZměny ve školském rejstříku
Zpracoval Z. Ludvík
Předkládá M. Matějková
Počet příloh
Popis problémuŘeditelka základní školy a ředitel střední školy, které jsou uvedeny v příloze 1, zaslali na OŠMS žádosti o změnu zápisu školy nebo školského zařízení ve školském rejstříku v mimořádném termínu. Tyto změny jsou blíže specifikovány v příloze 1 a jsou koncepčního charakteru - zařazení školského zařízení včetně místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (shoda mezi zápisem v rejstříku škol a skutečným stavem dle platných právních předpisů) a změna nejvyššího povoleného počtu žáků v oborech základní školy a pomocné školy.
Na základě schváleného zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 143 odst. 1, 2, a 3 a v souladu s Metodikou transformace sítě škol, předškolních a školských zařízení na školský rejstřík č.j. 28 778/2004-21 rozhoduje o změnách uvedených v příloze 1 krajský úřad (zařazení nového školského zařízení, místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb u školského zařízení a stanovení nejvyššího povoleného počtu žáků u oborů).
Návrh řešení Rada kraje předkládá zastupitelstvu kraje k posouzení záměry změn ve školském rejstříku uvedené v materiálu ZK-06-2006-24, př. 1.
K záměrům změn v zařazení škol a školských zařízení zřizovaných krajem se zastupitelstvo kraje vyjadřuje jako zřizovatel (dle § 145 výše uvedeného zákona je součástí návrhu souhlas zřizovatele pokud je navrhovatelem příspěvková organizace).
StanoviskaStanovisko rady kraje
Rada kraje usnesením 0914/19/2006/RK na svém jednání dne 13. 6. 2006
souhlasila
se záměry změn ve školském rejstříku škol zřizovaných krajem Vysočina označených v materiálu ZK-06-2006-24, př. 1 kódy 1A, 1B, 2A, 2B,
uložila
OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizované krajem na příslušný správní orgán, pokud zastupitelstvo kraje vysloví souhlas se změnami a
doporučila
zastupitelstvu kraje
* souhlasit se záměry změn ve školském rejstříku škol zřizovaných krajem Vysočina označených v materiálu ZK-06-2006-24, př. 1 kódy 1A, 1B, 2A, 2B;
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku škol zřizovaných krajem Vysočina označených v materiálu ZK-06-2006-24, př. 1 kódy 1A, 1B, 2A, 2B.
Odpovědnost OŠMS
Termín do konce července 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz