Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2006-19

ZK-06-2006-19.doc
Číslo materiálu19
Číslo jednacíZK-06-2006-19
NázevZměna ve Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.2/2951 v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
Zpracoval L. Oháňková
Předkládá M. Černá
Počet příloh
Popis problémuV rámci 2. výzvy grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina (dále jen "GS") v rámci podopatření 4.2.2 Společného regionálního operačního programu (dále jen "SROP"), kterou vyhlásila Rada kraje Vysočina dne 30. 8. 2005 usnesením č. 1141/27/2005/RK (Rada kraje vyhlašuje
Výzvu č. V/SROP/4.2.2/2/2005 pro předkládání žádostí do grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu
RK-27-2005-32, př. 1, s účinností od 30. 8. 2005), a která byla ukončena 4. 11. 2005, bylo přijato 20 žádostí o podporu. Na základě usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0061/01/2006/ZK ze dne 14. 2. 2006 (Zastupitelstvo kraje rozhoduje o poskytnutí podpory ve výši uvedené v materiálu ZK-01-2006-55, př. 3 příjemcům podpory uvedeným v materiálu ZK-01-2006-55, př. 3 na realizaci akcí doporučených k podpoře uvedených v materiálu ZK-01-2006-55, př. 3) bylo schváleno poskytnutí podpory 8 projektům dle materiálu ZK-06-2006-19, př. 1.
Dle Oznámení příjemce podpory o změnách v akci reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.2/2951 (dále jen "Oznámení") předloženého před podpisem smlouvy a uvedeného v materiálu ZK-06-2006-19, př. 2 byla příjemci podpory gestorem povolena změna, která vyvolá snížení celkových nákladů a dotace akce dle materiálu ZK-06-2006-19, př. 3.
Návrh řešení Doporučuje se Zastupitelstvu kraje Vysočina zrušit rozhodnutí o poskytnutí podpory ve výši Kč 1.200.000,- učiněné usnesením č. 0061/01/2006/ZK na akci reg. č. CZ.04.1.05./4.2.63.2/2951 a dále rozhodnout poskytnout podporu ve snížené výši 988.800,- Kč dle materiálu ZK-06-2006-19, př. 3 na základě Oznámení příjemce podpory uvedeného v materiálu ZK-06-2006-19, př. 2

Podle ustanovení § 36 písm. c) zákona č. 129/200 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací v hodnotě nad 200 000 Kč.
StanoviskaRada kraje Vysočina doporučila usnesením č. 0973/20/2006/RK ze dne 27. 6. 2006 Zastupitelstvu kraje Vysočina přijmout usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
ruší
rozhodnutí o poskytnutí podpory příjemci uvedenému v materiálu ZK-06-2006-19, př. 1 učiněné dne 14. 2. 2006 usnesením č. 0061/01/2006/ZK na akci reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.2/2951 ve výši 1.200.000,- Kč a
rozhoduje
poskytnout podporu ve výši uvedené v materiálu ZK-06-2006-19, př. 3 příjemci podpory Farma Poříčí s.r.o. na realizaci akce reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.2/2951 uvedené v materiálu ZK-06-2006-19, př. 1.
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
Termín 11. 7. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz