Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 6/2006

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2006 konaného dne 11. 7. 2006 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava
 
Přítomni:
- 38 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 11. 7. 2006;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.
 
1. Zahájení, připomínky k zápisům ze zasedání č. 4/2006 a č. 5/2006
Úvodem hejtman M. Vystrčil přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 38 členů zastupitelstva kraje.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: J. Bambasová, J. Huňáček, L. Joukl, J. Kruntorád, M. Matějková, L. Péťa, J. Slámečka.
Byla určena zapisovatelka: M. Jakoubková.
Zastupitelstvu kraje byly předloženy následující návrhy na změnu programu jednání:
M. Vystrčil předložil návrhy na zařazení bodů:
35. Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob hrazená krajem Vysočina za rok 2005
36. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
37. Návrh na uzavření smlouvy o přijetí úvěru od Evropské investiční banky krajem Vysočina
J. Vašíček přednesl návrh na projednání bodu s názvem „stav na Gymnáziu Havlíčkův Brod“ a dále požádal, aby v této záležitosti mohla vystoupit paní Mgr. Danuše Vejrová, ředitelka Gymnázia Havlíčkův Brod.
Předsedající si návrh J. Vašíčka neosvojil s tím, že v této věci bude diskutováno v rámci bodu 38. Rozprava; zastupitelstvo kraje o vzneseném návrhu hlasovalo.
Návrh nebyl přijat: pro 18 hlasů, proti 8, zdrželo se 12.
Zastupitelstvo hlasovalo o upraveném programu jednání.
Upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisům ze zasedání č.4/2006 a 5/2006
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu
 4. Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2005
 5. Ústavní stížnost
 6. Přijetí daru pozemku v k. ú. Chrástov u Horní Cerekve a obci Horní Cerekev
 7. Nabytí nemovitého majetku v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
 8. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina v k. ú a obci Kamenice nad Lipou
 9. Darování pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
 10. Výkup pozemků pod stavbou silnice II/360 Velké Meziříčí- obchvat, 3. stavba v k. ú. Oslavice, změna usnesení
 11. Záměr kraje Vysočina na využití areálu Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě
 12. Program obnovy venkova Vysočiny - žádost obce Věžná o změnu účelu použití poskytnuté dotace
 13. Schválení smlouvy o krajském spolufinancování projektů SROP podaných ve 3. kole a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv
 14. Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Vysočiny
 15. Změna rozhodnutí o přidělení podpory příjemci podpory v rámci 2. kola výzvy grantového schématu Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých oblastech kraje Vysočina
 16. Smlouva o spolupráce mezi autonomním krajem Friuli Venezia Giulia (severní Itálie) a krajem Vysočina
 17. Komplexní analýza nestátního neziskového sektoru kraje Vysočina
 18. Profil kraje Vysočina - červen 2006
 19. Změna ve Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.2/2951 v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
 20. Žádost o finanční dotaci na opravu mostu nad dálnicí D1 ve vlastnictví obce Jiřice
 21. Organizace lékařské služby první pomoci
 22. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Poskytnutí dotací na provozování sociálních služeb z rozpočtu kraje
 23. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí finančního příspěvku - národní přehlídka "FEMAD Poděbrady - Divadelní Třebíč 2006"
 24. Změny ve školském rejstříku
 25. Dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1
 26. Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
 27. Zrušení usnesení zastupitelstva kraje
 28. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2006 - Dotace na sportovní gymnázium
 29. Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost Statutárního města Jihlava o poskytnutí dotace na krytí mzdových nákladů pedagogické asistentky
 30. Změny ve školském rejstříku
 31. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zabezpečovaného vzdělávacími institucemi zřizovanými kraji
 32. FOND VYSOČINY - Grantový program na podporu obcí při zpracování generelů bezbariérových tras - "GENERELY BEZBARIÉROVÝCH TRAS"
 33. FOND VYSOČINY - Grantový program "DOBROVOLNICTVÍ 2006"
 34. FOND VYSOČINY - Návrh grantového programu Certifikace - osvědčení 2006
 35. Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob hrazená krajem Vysočina za rok 2005
 36. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
 37. Návrh na uzavření smlouvy o přijetí úvěru od Evropské investiční banky krajem Vysočina
 38. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0331/06/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 11. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Mgr. Jan Štefáček, Milan Plodík.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo usnesení.
Usnesení 0332/06/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Mgr. Jana Štefáčka, Milana Plodíka ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2006.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 11. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zápisy ze zasedání zastupitelstva č. 4/2006 a č. 5/2006 byly ověřeny, nebyly k nim vzneseny žádné námitky.
 
02. Zpráva o činnosti rady kraje
M. Vystrčil v krátkosti referoval o průběhu zasedání Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod, které se konalo dne 1. 7. 2006 ve Velké Bíteši. Dále okomentoval sdělení, zaslané V. Drymlovi, náměstkovi pro zdravotní pojištění a kontrolu Ministerstva zdravotnictví ČR, ohledně řešení závažných problémů vyvolaných přijetím zákona o neziskových organizací. Písemný materiál obdrželi všichni přítomní zastupitelé.
V souvislosti s návrhem J. Vašíčka, podaným v úvodu jednání zastupitelstva, V. Novotný požádal o podrobné informace o průběhu a výsledcích jednotlivých konkurzních řízení Gymnázia Havlíčkův Brod; dále požádal, aby v této záležitosti vystoupila Mgr. Danuše Vejrová, ředitelka Gymnázia Havlíčkův Brod.
K. Tvrdý J. Běhounek, Z. Dobrý vyjádřili svůj názor a podpořili požadavky V. Novotného.
M. Vystrčil akceptoval vystoupení Mgr. D. Vejrové a přislíbil V. Novotnému poskytnutí písemné zprávy o průběhu jednání konkurzních řízení Gymnázia Havlíčkův Brod.
Mgr. Danuše Vejrová, ředitelka Gymnázia Havlíčkův Brod, v úvodu svého přednesu předala M. Vystrčilovi prohlášení rodičů studentů a zaměstnanců Gymnázia Havlíčkův Brod.
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0333/06/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 11. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2006-02.doc
 
03. Informace o činnosti krajského úřadu
S. Zikmundová krátce seznámila zastupitelstvo kraje se statistickými údaji krajského úřadu, dokončenými základními strategickými dokumenty a vytyčenými strategickými cíly krajského úřadu do r. 2007.
D. Oulehla tlumočil kladné ohlasy veřejnosti k autorům krajského zpravodaj; dále požádal o sdělení, zda osoby se zdravotním postižením nacházejí uplatnění v rámci krajského úřadu a jaký je vývojový trend.
S. Zikmundová poděkovala za pozitivní vyjádření veřejnosti na vydávání krajského zpravodaje; D. Oulehlovi přislíbila zaslání písemné odpovědi dle vzneseného požadavku.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0334/06/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: krajský úřad
termín: 11. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2006-03.doc, ZK-06-2006-03, př. 1, ZK-06-2006-03, př. 2, ZK-06-2006-03, př. 3
 
04. Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2005
M. Vystrčil doporučil zastupitelstvu kraje vzít na vědomí předloženou roční zprávu o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2005. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0335/06/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Roční zprávu o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2005 dle materiálu ZK-06-2006-04, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 11. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2006-04.doc
 
05. Ústavní stížnost
M. Vystrčil sdělil zastupitelstvu kraje doplňující informace k předložené ústavní stížnosti.
V. Novotný vyjádřil nesouhlas s předloženým materiálem a sdělil za politický klub ČSSD, že tuto stížnost nepodpoří.
D. Oulehla okomentoval svůj negativní postoj k podání ústavní stížnosti.
Z. Dobrý, P. Šlechtický, J. Běhounek se rovněž připojili svým komentářem k vyjádření předchozích zastupitelů.
M. Vystrčil k předneseným příspěvkům zdůraznil, že důvodem podání ústavní stížnosti jsou existující problémy, jejichž vznik způsobilo přijetí velmi nekvalitní zákonné normy.
K. Tvrdý po sdělení svého názoru navrhl hlasovat o ukončení rozpravy k tomuto bodu.
Zastupitelstvo kraje schválilo ukončení rozpravy hlasováním: pro 36 hlasů, proti 2, zdržel se 0.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0336/06/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
podat ústavní stížnost dle materiálu ZK-06-2006-05, př. 1.
odpovědnost: Zastupitelstvo kraje Vysočina
termín: 11. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 25 hlasy, proti 13, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2006-05.doc, ZK-06-2006-05, př. 1
 
Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 06 – 10 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.
 
06. Přijetí daru pozemku v k. ú. Chrástov u Horní Cerekve a obci Horní Cerekev
Usnesení 0337/06/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
přijmout dar pozemku par. č. 608/4 - ostatní plocha, silnice o výměře 150 m2 v k. ú. Chrástov u Horní Cerekve a obci Horní Cerekev z vlastnictví města Horní Cerekev do vlastnictví kraje Vysočina a
schvaluje
dodatek č. 139 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-06-2006-06, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2006-06.doc, ZK-06-2006-06, př. 1
 
07. Nabytí nemovitého majetku v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0338/06/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
·         nabytí pozemku par. č. 532/2 zahrada o výměře 946 m2 v obci a k. ú. Světlá nad Sázavou bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina;
·         dodatek č. 9 Zřizovací listiny České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy dle materiálu ZK-06-2006-07, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2006-07.doc, ZK-06-2006-07, př. 1
 
08. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina v k. ú a obci Kamenice nad Lipou
Usnesení 0339/06/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
prohlašuje,
že pozemky par. č. 1937/14 o výměře 390 m2, par. č. 1937/19 o výměře 705 m2 a par. č. 1937/25 o výměře 53 m2 v obci a k. ú. Kamenice nad Lipou požadované k bezúplatnému převodu z Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina pro činnost školy Střední odborné učiliště zemědělské Kamenice nad Lipou, Masarykova 410 (od 1.7. 2006 změna názvu na Střední škola Kamenice nad Lipou), zařazené do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení, jsou pro tento subjekt nezbytné a že převod nemovitostí pro tento subjekt je i ve výhledu v souladu s koncepcí školství kraje.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2006-08.doc
 
09. Darování pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
Usnesení 0340/06/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě, podle které kraj Vysočina daruje a město Pelhřimov převezme do svého vlastnictví část pozemku par. č. 3431/1 o předpokládané výměře 1611 m2 v k. ú. a obci Pelhřimov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2006-09.doc
 
10. Výkup pozemků pod stavbou silnice II/360 Velké Meziříčí- obchvat, 3. stavba v k. ú. Oslavice, změna usnesení
Usnesení 0341/06/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
změnu usnesení 030/01/2004/ZK tak, že v materiálu ZK-01-2004-72, př. 1 u ideální poloviny pozemků vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 2362/22-ostatní plocha, silnice o výměře 1939 m2, par. č. 1740/9-ostatní plocha, silnice o výměře 312 m2 a par. č. 2215/3-ostatní plocha, silnice o výměře 13 m2 v k.ú. Oslavice se místo vlastníka Vladimíry Kubicové uvádí vlastník obec Oslavice, Oslavice čp. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2006-10.doc
 
11. Záměr kraje Vysočina na využití areálu Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě
M. Houška podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k uvedenému záměru kraje Vysočina a doporučil jej ke schválení. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0342/06/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
záměr kraje Vysočina využít areál Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě pro potřeby Krajského úřadu kraje Vysočina a dalších úřadů a institucí krajské působnosti a významu;
bere na vědomí
zájem České republiky - České správy sociálního zabezpečení o převod části nemovitostí v areálu Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě pro výstavbu sídla Krajské správy sociálního zabezpečení pro kraj Vysočina;
podporuje
převod části nemovitostí v areálu Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě do vlastnictví České republiky po nabytí nemovitostí tvořících areál Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě do vlastnictví kraje Vysočina za splnění zákonných podmínek, jež jsou předpokladem pro převod majetku kraje;
ukládá
radě kraje:
·        jednat s představiteli České republiky - České správy sociálního zabezpečení o podmínkách a způsobu převodu části nemovitostí v areálu Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě do vlastnictví České republiky pro realizaci záměru výstavby sídla Krajské správy sociálního zabezpečení pro kraj Vysočina;
·        pokračovat v přípravných pracích směřujících k naplnění záměru kraje Vysočina na využití areálu Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě včetně zajištění zpracování investičního záměru výstavby kancelářských prostor pro Krajský úřad kraje Vysočina obsahujícího organizační, technickou a finanční analýzu.
odpovědnost: rada kraje, odbor majetkový, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
termín: září 2006
Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 1, zdrželo se 7.
Zdrojové materiály: ZK-06-2006-11.doc, ZK-06-2006-11, př. 1
 
35. Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob hrazená krajem Vysočina za rok 2005
Ze zasedání zastupitelstva kraje se omluvil J. Vlach. M. Houška předložil zastupitelstvu kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0343/06/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
povýšení příjmové části rozpočtu (položka 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje) a výdajové části rozpočtu kraje (kapitola Krajský úřad, § 6399 Ostatní finanční operace) o částku vypočtené daně z příjmu právnických osob za kraj za rok 2005 ve výši 64 631 320 Kč.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2006-35
 
36. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
M. Houška seznámil zastupitelstvo kraje s uvedeným návrhem rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0344/06/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
povýšení kapitoly Doprava, § 2212 Silnice o částku 40 mil. Kč za účelem financování souvislých oprav na komunikacích II. a III. tříd spolufinancovaných ze zdrojů EIB při současném převodu prostředků z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje o stejnou částku.
odpovědnost: odbor ekonomický, ODSH
termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2006-36
 
37. Návrh na uzavření smlouvy o přijetí úvěru od Evropské investiční banky krajem Vysočina
M. Houška podal zastupitelstvu kraje podrobnější informace k návrhu na uzavření smlouvy o přijetí úvěru na čerpání bankovního úvěru na provádění souvislých oprav silnic II. a III. třídy. Dále požádal o úpravu návrhu usnesení, a to v prvním odstavci usnesení vypustit textovou část: „v havarijním a nevyhovujícím stavu“.
Zastupitelstvo kraje požadavek akceptovalo a přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0345/06/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o přijetí úvěru ve výši 500 mil. Kč dle materiálu ZK-06-2006-37, př. 2 na čerpání bankovního úvěru na provádění souvislých oprav silnic II. a III. třídy;
pověřuje
hejtmana kraje Vysočina k podpisu smlouvy o přijetí úvěru dle materiálu ZK-06-2006-37, př. 2.
odpovědnost: rada kraje
termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2006-37, ZK-06-2006-37, př. 1, ZK-06-2006-37, př. 2, ZK-06-2006-37, př. 3
 
12. Program obnovy venkova Vysočiny - žádost obce Věžná o změnu účelu použití poskytnuté dotace
M. Černá seznámila zastupitelstvo kraje s žádostí obce Vežná o změnu účelu použití poskytnuté dotace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0346/06/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
zamítá
změnu účelu použití dotace poskytnuté v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0129/02/2006/ZK ze dne 28. 3. 2006 obci Věžná z původního účelu použití "Terénní úpravy kolem obecní haly" na nový účel použití "Dostavba obecní haly".
odpovědnost: ORR
termín: 11. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 3, zdrželo se 5.
Zdrojové materiály: ZK-06-2006-12.doc, ZK-06-2006-12, př. 1
 
13. Schválení smlouvy o krajském spolufinancování projektů SROP podaných ve 3. kole a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv
M. Černá požádala o následující úpravy přílohy č. 1 předloženého materiálu:
V článku 3, odst. 3 vyjmout věty “Konkrétní obsah činnosti projektu SROP je popsán ………….(dále jen “projektová žádost“). Kopie projektové žádosti ………..Žižkova 16 Jihlava.”
Z článku 7, odst. 6 vyjmout celý odstavec.
Zastupitelstvo kraje požadavek akceptovalo a přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0347/06/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
·         vzor Smlouvy o poskytnutí finanční podpory krajem Vysočina na spolufinancování projektu podpořeného ze Společného regionálního operačního programu České republiky 2004 -2006 ve znění materiálu ZK-06-2006-13, př. 1upr1;
·         poskytnutí finanční podpory za podmínek uvedených ve vzoru Smlouvy o spolufinancování pro projekty podané do Společného regionálního operačního programu ČR na léta 2004 - 2006 ve znění materiálu ZK-06-2006-13, př. 1upr1, a to ve výši:
-     895 045,- Kč na projekt Žirovnice - regenerace zámeckého špýcharu (reg. číslo CZ.04.1.05/4.2.00.3/1349);
-     237 993,- Kč na projekt Návštěvnické centrum a informační systém cestovního ruchu Bystřicka, (reg. číslo CZ.04.1.05/4.2.00.3/1372);
-     870 142, 50 ,- Kč pro projekt Rozvoj turistické infrastruktury v Telči, (reg. číslo CZ.04.1.05/4.2.00.3/1454;
-     650 644,- Kč pro projekt Probouzení Těchobuze, (reg. číslo CZ.04.1.05/4.2.00.3/1355);
·        převod finančních prostředků ve výši 2 653 824,50 ,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet regionální a místní infrastruktura cestovního ruchu, podopatření 4.2.2. SROP.
odpovědnost: ORR
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2006-13.doc, ZK-06-2006-13, př. 1
 
14. Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Vysočiny
M. Černá předložila zastupitelstvu kraje ke schválení finanční a věcné dary obci Mladoňovice, vítězi krajského kola soutěže Vesnice roku. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0348/06/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje
v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Vysočiny č. 12/05 ze dne 20. 9. 2005 cenu Vesnice Vysočiny obci Mladoňovice, okr. Třebíč;
rozhoduje
poskytnout v souladu s § 36 písm. b) zákona č. 129/2000Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, finanční dar ve výši 100 tis. Kč a věcný dar ve výši 25 tis. Kč obci Mladoňovice, okr. Třebíč dle materiálu ZK-06-2006-14, př. 2, a
schvaluje
provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - snížení § 6113, položky 5194 Věcné dary o částku 125 tis. Kč při současném zvýšení § 3636 Územní rozvoj, položky 5321 Neinvestiční dotace obcím o částku 100 tis. Kč a položky 5194 Věcné dary o částku 25 tis. Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 10. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2006-14.doc, ZK-06-2006-14, př. 1, ZK-06-2006-14, př. 2, ZK-06-2006-14, př. 3
 
15. Změna rozhodnutí o přidělení podpory příjemci podpory v rámci 2. kola výzvy grantového schématu Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých oblastech kraje Vysočina
M. Černá seznámila zastupitelstvo kraje s předloženým materiálem ohledně změny rozhodnutí o přidělení podpory příjemci podpory uvedeného grantového schématu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0349/06/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
·         zrušit rozhodnutí o poskytnutí podpory učiněné dne 14. 2. 2006 usnesením 0058/01/2006/ZK příjemci podpory uvedenému v materiálu ZK-06-2006-15, př. 3 ve výši 766 504,- Kč;
·         o navýšení celkového finančního objemu Výzvy pro předkládání akcí do Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina č.: V/DP/SROP/1.1/3/2006 vyhlášené usnesením 0816/17/2006/RK ze dne 30. 5. 2006 o částku 766 504,- Kč.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
termín: 12. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2006-15.doc
 
16. Smlouva o spolupráce mezi autonomním krajem Friuli Venezia Giulia (severní Itálie) a krajem Vysočina
M. Černá podala zastupitelstvu kraje informace k návrhu smlouvy o spolupráci mezi autonomním krajem Friuli Venezia Giulia a krajem Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0350/06/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
smlouvu o spolupráci mezi autonomním krajem Friuli Venezia Giulia a krajem Vysočina dle materiálu ZK-06-2006-16, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor sekretariátu hejtmana
termín: září 2006
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2006-16.doc, ZK-06-2006-16, př. 1
 
17. Komplexní analýza nestátního neziskového sektoru kraje Vysočina
M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí výsledky Komplexní analýzy NNO v kraji Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0351/06/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o zpracování komplexní analýzy nestátního neziskového sektoru na Vysočině a její výsledky, viz materiál ZK-06-2006-17, př. 1, ve formě předložené publikace.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2006-17.doc
 
18. Profil kraje Vysočina - červen 2006
M. Černá informovala zastupitelstvo kraje o další aktualizaci Profilu kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0352/06/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
aktualizaci Profilu kraje Vysočina dle materiálu ZK-06-2006-18, př. 1, a
ukládá
odboru regionálního rozvoje předložit další aktualizaci Profilu kraje Vysočina na prvním zasedání zastupitelstva kraje v roce 2007.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 1. čtvrtletí 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2006-18.doc, ZK-06-2006-18, př. 1
 
19. Změna ve Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.2/2951 v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
M. Černá seznámila zastupitelstvo kraje s předloženým materiálem ohledně změny ve Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci výše uvedené akce. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0353/06/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
ruší
rozhodnutí o poskytnutí podpory příjemci uvedenému v materiálu ZK-06-2006-19, př. 1 učiněné dne 14. 2. 2006 usnesením č. 0061/01/2006/ZK na akci reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.2/2951 ve výši 1.200.000,- Kč a
rozhoduje
poskytnout podporu ve výši uvedené v materiálu ZK-06-2006-19, př. 3 příjemci podpory Farma Poříčí s. r. o. na realizaci akce reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.2/2951 uvedené v materiálu ZK-06-2006-19, př. 1.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
termín: 11. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2006-19.doc
 
20. Žádost o finanční dotaci na opravu mostu nad dálnicí D1 ve vlastnictví obce Jiřice
V. Kodet podal zastupitelstvu kraje informace k žádosti o finanční dotaci obci Jiřice. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0354/06/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
neposkytnout finanční dotaci Obci Jiřice na opravu mostu ev. č. D1 - 081 v km 83,194 ve vlastnictví Obce Jiřice.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: do 31. 8. 2006
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.
Zdrojové materiály: ZK-06-2006-20.doc, ZK-06-2006-20, př. 1, ZK-06-2006-20, př. 2, ZK-06-2006-20, př. 3
 
21. Organizace lékařské služby první pomoci a její financování
P. Hájek předložil zastupitelstvu kraje návrh na rozdělení finančních prostředků na jednotlivé obce k zajištění LSPP a vzít na vědomí přehled čerpání finančních prostředků k zajištění LSPP v roce 2006. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0355/06/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozdělení finančních prostředků na jednotlivé obce k zajištění lékařské služby první pomoci v roce 2006 dle materiálu ZK-06-2006-21, př. 2, a
bere na vědomí
přehled čerpání finančních prostředků k zajištění lékařské služby první pomoci v roce 2006 dle jednotlivých obcí dle materiálu ZK-06-2006-21, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 30. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-06-2006-21.doc, ZK-06-2006-21, př. 1, ZK-06-2006-21, př. 2, ZK-06-2006-21, př. 3
 
22. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Poskytnutí dotací na provozování sociálních služeb z rozpočtu kraje
J. Vondráček seznámil zastupitelstvo kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0356/06/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
·         poskytnutí dotací z kapitoly Sociální věci, nestátním neziskovým organizacím a obcím na sociální služby z rozpočtu kraje dle materiálu ZK-06-2006-22, př. 1 v celkovém objemu 9 825 452 Kč;
·         provedení rozpočtového opatření dle materiálu ZK-06-2006-22, př. 2.
odpovědnost: OSVZ
termín: 11. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2006-22.doc, ZK-06-2006-22, př. 1, ZK-06-2006-22, př. 2, ZK-06-2006-22, př. 3
 
Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 24 – 28, 30, 31 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.
 
24. Změny ve školském rejstříku
Usnesení 0357/06/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku škol zřizovaných krajem Vysočina označených v materiálu ZK-06-2006-24, př. 1 kódy 1A, 1B, 2A, 2B.
odpovědnost: OŠMS
termín: do konce července 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2006-24.doc, ZK-06-2006-24, př. 1
 
25. Dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1
Usnesení 0358/06/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 ve výši 35 620,- Kč na realizaci projektu Pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2006-25.doc
 
26. Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
Usnesení 0359/06/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek zřizovací listiny Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč dle materiálu ZK-06-2006-26, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 8. 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2006-26.doc, ZK-06-2006-26, př. 1
 
27. Zrušení usnesení zastupitelstva kraje
Usnesení 0360/06/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
ruší
usnesení zastupitelstva kraje č. 0015/01/2006/ZK ze dne 14. února 2006 v té části, která se týká poskytnutí dotace na realizaci Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského ve výši 500.000,- Kč koncertní agentuře ARS/KONCERT spol. s r. o., Úvoz 39, Brno, IČ: 00542911, a
schvaluje
provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (část E hlavní knihy rozpočtu - Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem v roce 2006), snížení § 3312, pol. 5213 o 500.000,- Kč a zvýšení rezervy § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 500.000,- Kč.
odpovědnost: OSH
termín: 11. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2006-27.doc
 
28. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2006 - Dotace na sportovní gymnázium
Usnesení 0361/06/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků pro Gymnázium Vincence Makovského, Leandra Čecha 152, Nové Město na Moravě (od 1. 7. 2006 nový název školy Gymnázium a Sportovní gymnázium Vincence Makovského, Leandra Čecha 152, Nové Město na Moravě) na 3. čtvrtletí 2006 na realizaci vyhlášeného rozvojového programu pro sportovní gymnázia a gymnázia s třídami se studijním oborem sportovní příprava na rok 2006 ve výši 106 800,- Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2006-28.doc
 
30. Změny ve školském rejstříku
Usnesení 0362/06/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
se změnou nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 79-41-K/401 Gymnázium - všeobecné (délka studia: 4 roky, denní) z 380 na 500 žáků a s tím související snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 79-41-K/801 Gymnázium - všeobecné (délka studia: 8 let, denní) z 500 na 380 žáků.
odpovědnost: OŠMS
termín: konec července 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2006-30.doc
 
31. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zabezpečovaného vzdělávacími institucemi zřizovanými kraji
Usnesení 0363/06/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení neinvestiční dotace pro Integrovanou střední školu stavební a Učiliště, Jihlava, Žižkova 20, na realizaci vyhlášeného rozvojového programu Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zabezpečovaného vzdělávacími institucemi zřizovanými kraji na rok 2006 ve výši 2 500 tis. Kč.
odpovědnost: obor školství, mládeže a sportu, oddělení ekonomiky školství
termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2006-31.doc, ZK-06-2006-31, př. 1, ZK-06-2006-31, př. 2
 
23. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí finančního příspěvku - národní přehlídka "FEMAD Poděbrady - Divadelní Třebíč 2006"
M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí finančního příspěvku městu Třebíč na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním zmíněné národní přehlídky. Na základě upozornění B. Kotlána na chybně uvedenou částku v podkladovém materiálu, části “Stanoviska”, M. Vystrčil požádal o opravu finančního příspěvku na výši, kterou rada kraje přijala, tj. 60.000,- Kč. Zastupitelstvo požadavek akceptovalo a přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0364/06/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout finanční příspěvek ze schváleného rozpočtu kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury, městu Třebíč ve výši 60.000 Kč pro KVIZ - Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Třebíč na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním národní přehlídky "FEMAD Poděbrady - Divadelní Třebíč 2006".
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 31. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2006-23.doc, ZK-06-2006-23, př. 1
 
29. Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost Statutárního města Jihlava o poskytnutí dotace na krytí mzdových nákladů pedagogické asistentky
M. Vystrčil upřesnil zastupitelstvu kraje informace k návrhu rozpočtového opatření, související s poskytnutím dotace na krytí mzdových nákladů pedagogické asistentky.
V. Jonáš se vyjádřil k navrhovanému rozpočtovému opatření a poté nedoporučil tento návrh ke schválení. K vyjádření V. Jonáše se připojili se svými příspěvky S. Kafoňková, M. Báňa, D. Oulehla. Zastupitelstvo kraje hlasovalo o návrhu usnesení.
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
zvýšení výdajů rozpočtu kapitoly Školství na rok 2006, § 3111 Předškolní zařízení, o částku 64 tis. Kč za účelem poskytnutí dotace Statutárnímu městu Jihlava a toto navýšení krýt snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva a
rozhoduje
poskytnout dotaci Statutárnímu městu Jihlava ve výši 64 tis. Kč za účelem krytí mzdových prostředků asistentky pedagoga pro děti německé národnosti v Mateřské škole Mozaika Jihlava, Březinova 114 ve školním roce 2006/07.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červenec 2006
Usnesení nebylo přijato: pro 12 hlasů, proti 11, zdrželo se 8.
Zdrojové materiály: ZK-06-2006-29.doc
 
Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 32 až 34 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny návrhy na jmenování členů řídicích výborů následujících grantových programů ke schválení.
 
32. FOND VYSOČINY - Grantový program na podporu obcí při zpracování generelů bezbariérových tras - "GENERELY BEZBARIÉROVÝCH TRAS"
Usnesení 0365/06/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu na podporu obcí při zpracování generelů bezbariérových tras "Generely bezbariérových tras" dle materiálu ZK-06-2006-32, př. 1;
jmenuje
·         řídicí výbor grantového programu "Generely bezbariérových tras" ve složení:
ODS – Jiří Hormandl (PE); Jiří Kuchyňka (TR);
KDU-ČSL – Jiří Vondráček (HB); Ladislav Bárta (ZR);
SNK - ED – Zdeněk Jirsa (JI); Josef Bulušek (PE);
ČSSD – Dagmar Zvěřinová (ZR); Zdeněk Studenec (TR);
KSČM – Pavel Šlechtický (JI); Blanka Vyhnalíková (HB);
·         Zdeňka Jirsu (JI) předsedou řídicího výboru grantového programu „Generely bezbariérových tras“;
·         garantem grantového programu "Generely bezbariérových tras" odbor sociálních věcí a zdravotnictví a zástupcem garanta Jiřího Bínu s právem hlasovacím a Miroslava Brože s právem poradním a
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 11. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2006-32.doc, ZK-06-2006-32, př. 1
 
33. FOND VYSOČINY - Grantový program "DOBROVOLNICTVÍ 2006"
Usnesení 0366/06/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu na podporu rozvoje dobrovolnictví v sociálních a zdravotnických službách na území kraje Vysočina "Dobrovolnictví 2006" dle materiálu ZK-06-2006-33, př. 1;
jmenuje
·         řídicí výbor grantového programu "Dobrovolnictví 2006" ve složení:
ODS – David Machát (TR); Vítězslav Shrek (JI);
KDU-ČSL – Jiří Vondráček (HB); Marie Ostatnická (HB);
SNK - ED – Světlana Janoušková (ZR); Jitka Křivohlavá (JI);
ČSSD – Pavla Kučerová (PE); Božena Tomanová (PE);
KSČM – Jana Rajská (ZR); Květoslava Růžičková (ZR);
·                 Jiřího Vondráčka (HB) předsedou řídicího výboru grantového programu „Dobrovolnictví 2006“;
·         garantem grantového programu "Dobrovolnictví 2006" odbor sociálních věcí a zdravotnictví a zástupcem garanta Jiřího Bínu s právem hlasovacím a Alenu Řehořovou s právem poradním a
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 11. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2006-33.doc, ZK-06-2006-33, př. 1
 
34. FOND VYSOČINY - Návrh grantového programu Certifikace - osvědčení 2006
Usnesení 0367/06/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu Certifikace - osvědčení 2006, programu na podporu konkurenceschopnosti malých a středních podniků na Vysočině formou příspěvku na získání certifikace řady ISO 9000, ISO 14001, OHSAS 18001, HACCP, ISO 22000 nebo validace EMAS, dle materiálu ZK-06-2006-34, př. 1;
jmenuje
·         řídicí výbor grantového programu "Certifikace - osvědčení 2006" ve složení:
ODS – Vladislav Nechvátal (JI); Oldřich Sedlák (ZR);
KDU-ČSL – Josef Kott (PE); Pavel Šereda (PE);
SNK - ED – Pavel Gregor (TR); Libor Honzárek (HB);
ČSSD – Zdeněk Chlád (HB); Libor Joukl (HB);
KSČM – Pavel Hodáč (PE); Jaroslav Miklík (ZR);
·        Vladislava Nechvátala (JI) předsedou řídicího výboru grantového programu „Certifikace – osvědčení 2006“;
·         garantem grantového programu "Certifikace - osvědčení 2006" odbor regionálního rozvoje a zástupcem garanta Martinu Kršňákovou (TR) s právem hlasovacím a Tomáše Čiháka (JI) s právem poradním a
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: ORR
termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2006-34.doc, ZK-06-2006-34, př. 1, ZK-06-2006-34, př. 3
 
38. Rozprava
J. Vašíček, P. Šlechtický, Z. Dobrý, J. Poborský, J. Běhounek, D. Oulehla, J. Vondráček, M. Plodík vyjádřili svůj postoj k výsledku konkurzního řízení a názor na rozhodnutí rady kraje ve věci jmenování ředitele (ředitelky) Havlíčkova gymnázia, Havlíčkův Brod, který byl diskutován v rámci bodu 2 Zpráva o činnosti rady kraje.
M. Báňa se dotázal v jakém počtu členů rada kraje rozhodovala a poznamenal, že důsledkem opakovaných konkurzů může za 2 roky vzniknout nezájem kandidátů přihlásit se do nového konkurzního řízení.
J. Štefáček sdělil, že veřejnost vnímá spravedlivěji průběh a výsledky obou konkurzních řízení než rozhodnutí rady kraje, a proto vznesl požadavek, aby rada kraje revokovala usnesení schválené na svém zasedání konaném dne 27. 6. 2006.
M. Vystrčil se vyjádřil k vystoupení D. Vejrové a podal podrobnější komentář k postupu při rozhodování rady kraje ohledně výsledků konkurzních řízení.
V. Novotný se přiklonil k návrhu J. Štefáčka a přednesl návrh usnesení
Zastupitelstvo kraje
žádá
radu kraje o přehodnocení rozhodnutí o jmenování ředitele Gymnázia v Havlíčkově Brodě a aby rada kraje respektovala doporučení konkurzní komise.
Usnesení nebylo přijato: Pro 18 hlasů, proti 4, zdrželo se 10.
M. Plodík vznesl dotaz týkající se statistiky vážení přetížených nákladních automobilů, umístění digitálních vah v rámci kraje.
V. Kodet k vznesenému dotazu M. Plodíka přislíbil zaslání statistiky v písemné podobě prostřednictvím odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu.
 
Závěrem rozpravy M. Vystrčil poděkoval zastupitelům za konstruktivní a racionální přístup s tím, že další jednání se bude konat 26. 9. 2006.
 
 
 
Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina
 
 
Ověřovatelé zápisu:
 
Mgr. Jan Štefáček                                     ……...……………………………………
 
 
Milan Plodík                                              …..………………………………….……
 
 
Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2006.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2006 dne 11. 7. 2006.
Zapsala: M. Jakoubková dne 16. 7. 2006 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz