Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2006-22

ZK-06-2006-22.doc  ZK-06-2006-22pr1.xls  ZK-06-2006-22pr2.xls  ZK-06-2006-22pr3.xls
Číslo materiálu22
Číslo jednacíZK-06-2006-22
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - Poskytnutí dotací na provozování sociálních služeb z rozpočtu kraje
Zpracoval A. Řehořová, J. Bína
Předkládá J. Vondráček
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina v rámci roku 2006 rozděloval jednak dotace MPSV pro NNO poskytující služby zdravotně postiženým a seniorům a jednak nestátním neziskovým organizacím a obcím na všechny typy sociálních služeb.
Dotace MPSV byla na základě vyhodnocení projektů rozdělena na jednání zastupitelstva kraje č. 2 dne 12. 4. 2006 Ve výši 56 654 tis. Kč.
Na jednání zastupitelstva kraje č. 3 dne 16. 5. 2006 bylo schváleno poskytnutí záloh na dotace z rozpočtu kraje pro NNO poskytující sociální služby v celkové výši 6 929 tis. Kč. Dále zastupitelstvo kraje schválilo zvýšení v rozpočtu kapitoly sociální věci o částku 2 500 tis. Kč. Z toho o 796 tis. na podporu stacionářů zřizovaných obcemi a ostatní prostředky jsou určeny pro NNO s tím, že návrh na jejich rozdělení bude připraven odborem.
Na jednání zastupitelstva kraje č. 4 dne 20. 6. 2006 byl schválen návrh na poskytnutí dotace obcím, které provozují sociální služby níže uvedeným způsobem.
1) Pečovatelská služba: Nenavrhujeme již další poskytování dotací na pečovatelskou službu nad rámec těch, které kraj již poskytl při přerozdělení prostředků poukázaných Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) pro NNO. Na provoz pečovatelské služby obcí, jejichž pečovatelská služba je jinak provozována pouze z vlastních prostředků, navrhujeme poskytnout dotaci ve výši 50 tis. Kč na pracovní úvazek. Celkový objem prostředků, které budou takto vyplaceny činí 11 446 Kč.
2) Domovy důchodců: U domovů důchodců zřizovaných obcemi navrhujeme poskytnutí částky 10 tis. Kč na lůžko uvedené v rozpočtu kraje bez jakýchkoliv změn.
3) Obecní stacionáře: S ohledem na zařazení stacionářů do sítě poskytovatelů sociálních služeb navrhujeme i jejich finanční podporu, a to ve výši 10 tis./lůžko v týdenním pobytu (28 lůžek) a 6 tis./ místo v denním pobytu (86 míst). Celkově se tedy jedná o částku 796 tis. Kč.
K rozdělení pro nestátní neziskové organizace po realizaci těchto kroků zbývá 9 825 tis. Kč. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví zpracoval návrh na rozdělení těchto prostředků s tím, že domovům důchodců provozovaných NNO byla poskytnuta záloha ve výši 5 000 Kč/lůžko a doplatek bude poskytnut ve výši 2 000 Kč/lůžko. Důvodem tohoto postupu se stalo vysoké navýšení prostředků pro tyto domovy v rámci dotací MPSV a potřeba více podpořit jiné služby z rozpočtu kraje. Spolu s navýšením rozpočtu na kapitole Sociální věci tak vznikl prostor pro významné zvýšení podpory služeb NNO. U protidrogových služeb navrhujeme zachování loňského objemu 3 028 tis. Kč s tím, že zánik K-center v Pelhřimově a v Havlíčkově Brodě vytváří prostor pro nárůst dotací u všech projektů a pro částečné řešení loňského podfinancování služeb Kolpingova díla.
Obecně byla na všechny služby v prvním kroku poskytnuta o pět procent vyšší dotace z rozpočtu kraje než v roce 2005. Výjimkou byly zmíněné domovy důchodců, azylové domy pro muže financované letos z prostředků EU, služby se sníženým požadavkem na dotaci nebo s náklady pokrytými z ostatních příjmů do té míry, že k pokrytí jejich zbytku již není potřeba dotace kraje v takové výši. V dalším kroku byly poskytovatelům přiděleny částky v individualizované výši s přihlédnutím k potřebě zvýšení příjmů související s růstem nákladů a s nízkými platy v roce 2005, přičemž bylo přihlíženo také k tomu, v jakém rozsahu posuzovaný poskytovatel získává na provozování služby prostředky z jiných zdrojů.
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje schválit dotace pro nestátní neziskové organizace a obce poskytující sociální služby z rozpočtu kraje dle materiálu RK-20-2006-86, př. 1. K jejich krytí je potřeba převést rozpočtové prostředky v rámci kapitoly Sociální věci na příslušné paragrafy a položky, ze kterých bude možné vyplatit dotaci. Toto rozpočtové opatření je popsáno v materiálu RK-20-2006-86, př. 2. Přerozdělení je navrženo v rámci již schváleného rozpočtu a dochází pouze k přesunům mezi paragrafy v rámci rozpočtové skladby na kapitole Sociální věci.
V materiálu RK-20-2006-86, př. 3 je uveden tabulkový popis vývoje rozpočtu kapitoly sociální věci v průběhu roku 2006.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s provedením rozpočtového opatření dle návrhu řešení v rámci kapitoly Sociální věci, materiálu RK-20-2006-86, přílohy 1a 2.
Usnesení 1011/20/2006/RK:
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
* poskytnutí dotací z kapitoly Sociální věci, nestátním neziskovým organizacím a obcím na sociální služby z rozpočtu kraje dle materiálu RK-20-2006-86, př. 1 v celkovém objemu 9 825 452;
* provedení rozpočtového opatření dle materiálu RK-20-2006-86, př. 2
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
* poskytnutí dotací z kapitoly Sociální věci, nestátním neziskovým organizacím a obcím na sociální služby z rozpočtu kraje dle materiálu ZK-06-2006-22, př. 1 v celkovém objemu 9 825 452 Kč;
* provedení rozpočtového opatření dle materiálu ZK-06-2006-22, př. 2.
Odpovědnost OSVZ
Termín 11. 7. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz