Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2006-13

ZK-06-2006-13.doc  ZK-06-2006-13pr1.doc  ZK-06-2006-13pr1upr1.doc
Číslo materiálu13
Číslo jednacíZK-06-2006-13
NázevSchválení smlouvy o krajském spolufinancování projektů SROP podaných ve 3. kole a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv
Zpracoval J. Moudrá
Předkládá M. Černá
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina (dále jen "Kraj") schválil usnesením č. 335/05/2004/ZK ze dne 29.9. 2004 uvolnění finančních prostředků z Fondu strategických rezerv maximálně do celkové výše 6 mil. Kč za účelem spolufinancování individuálních projektů předkládaných v rámci Společného regionálního operačního programu na léta 2004 - 2006 (dále jen "SROP") v podopatření 4.2.2 - Podpora místní infrastruktury cestovního ruchu (dále jen "podopatření 4.2.2.") a realizovaných na území Kraje, přičemž krajské spolufinancování jednotlivých projektů, které budou Regionální radou Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod (dále jen "Regionální rada") doporučeny k uzavření smlouvy o financování ze SROP, bude činit maximálně 10 % z jejich uznatelných nákladů.
Všechny zbývající prostředky alokované na Region soudržnosti NUTS II Jihovýchod pro období 2004 - 2006 na podopatření 4.2.2. byly rozděleny v červnu 2005. Celkový součet desetiprocentních podílů spolufinancování Kraje pro projekty schválené Regionální radou činí 4 615 961 Kč 10 haléřů.
Ve 3. kole výzvy SROP usnesením č. 0334/05/2005/ZK ze dne 22.7.2005 Kraj závazně přislíbil spolufinancování projektům:
* Žirovnice - regenerace zámeckého špýcharu, reg.č. CZ.04.1.05/4.2.00.3/1349
* Návštěvnické centrum a informační systém cestovního ruchu Bystřicka,CZ.04.1.05/4.2.00.3/1372
* Rozvoj turistické infrastruktury v Telči, reg.č. CZ.04.1.05/4.2.00.3/1454
* Probouzení Těchobuze, reg.č.CZ.04.1.05/4.2.00.3/1355
Příjemci podpory ze SROP jsou dle podmínek programu SROP povinni svůj zrealizovaný projekt nejprve sami zaplatit. Následně po kontrole ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky (dále jen "CRR") dojde k proplacení nákladů, a to pouze těch které budou prokázány a uznány za uznatelné (tzv. certifikace uznatelných nákladů). V případě víceetapových projektů je možno žádat o proplacení uznatelných nákladů po etapách.
Návrh řešení Oddělení Sekretariátu regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod (dále jen "SRR") připravilo vzhledem ke změně systému kontroly uznatelných nákladů na CRR a přechodu SRR na nově zřízený úřad nový vzor Smlouvy o spolufinancování pro projekty podané do Společného regionálního operačního programu ČR na léta 2004 - 2006, který je předložen zastupitelstvu změněný en bloc, nikoliv formou dodatku k již schválenému vzoru smlouvy, který byl použit pro projekty SROP z 1. kola výzvy SROP. SRR obdržel pro výše uvedené projekty rozhodnutí o financování projektu ze SROP. Na základě této skutečnosti doporučuje SRR uzavřít s úspěšnými žadateli smlouvu o poskytnutí 10 % spolufinancování projektu z rozpočtu Kraje.
.
StanoviskaRada kraje Vysočina přijala dne 27.6.2006 usnesení č. 0953/20/2006/RK, kterým doporučuje Zastupitelstvu kraje schválit vzor Smlouvy o poskytnutí finanční podpory krajem Vysočina na spolufinancování projektu podpořeného ze Společného regionálního operačního programu České republiky 2004 -2006 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu a poskytnutí finanční podpory za podmínek uvedených ve vzoru Smlouvy o spolufinancování pro projekty podané do Společného regionálního operačního programu ČR na léta 2004 - 2006 a to ve výši:
- 895 045,- Kč na projekt Žirovnice - regenerace zámeckého špýcharu (reg. číslo CZ.04.1.05/4.2.00.3/1349);
- 237 993,- Kč na projekt Návštěvnické centrum a informační systém cestovního ruchu Bystřicka, (reg. číslo CZ.04.1.05/4.2.00.3/1372);
- 870 142, 50 ,- Kč pro projekt Rozvoj turistické infrastruktury v Telči, (reg. číslo CZ.04.1.05/4.2.00.3/1454 a
- 650 644,- Kč pro projekt Probouzení Těchobuze, (reg. číslo CZ.04.1.05/4.2.00.3/1355) a schválit převod finančních prostředků ve výši 2 653 824,50 ,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet regionální a místní infrastruktura cestovního ruchu, podopatření 4.2.2. SROP.
Odbor ekonomický: nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření námitek.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
* vzor Smlouvy o poskytnutí finanční podpory krajem Vysočina na spolufinancování projektu podpořeného ze Společného regionálního operačního programu České republiky 2004 -2006 ve znění materiálu ZK-06-2006-13, př. 1;
* poskytnutí finanční podpory za podmínek uvedených ve vzoru Smlouvy o spolufinancování pro projekty podané do Společného regionálního operačního programu ČR na léta 2004 - 2006 ve znění materiálu ZK-06-2006-13, př. 1, a to ve výši:
- 895 045,- Kč na projekt Žirovnice - regenerace zámeckého špýcharu (reg. číslo CZ.04.1.05/4.2.00.3/1349);
- 237 993,- Kč na projekt Návštěvnické centrum a informační systém cestovního ruchu Bystřicka, (reg. číslo CZ.04.1.05/4.2.00.3/1372);
- 870 142, 50 ,- Kč pro projekt Rozvoj turistické infrastruktury v Telči, (reg. číslo CZ.04.1.05/4.2.00.3/1454;
- 650 644,- Kč pro projekt Probouzení Těchobuze, (reg. číslo CZ.04.1.05/4.2.00.3/1355);
* převod finančních prostředků ve výši 2 653 824,50 ,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet regionální a místní infrastruktura cestovního ruchu, podopatření 4.2.2. SROP.
Odpovědnost ORR
Termín průběžně
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz