Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2006-36

ZK-06-2006-36.doc
Číslo materiálu36
Číslo jednacíZK-06-2006-36
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
Zpracoval A. Krištofová, L. Staněk
Předkládá M. Houška
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 20. 6. 2006 projednalo záměr na přijetí úvěru krajem ve výši 500 mil. Kč od Evropské investiční banky (dále EIB) na financování souvislých oprav a údržby komunikací II. a III. tříd. Jednou z nepřekročitelných podmínek pro poskytnutí uvěru vyplývajících ze smlouvy je to, že náklady na prováděné práce mohou být ze zdrojů EIB hrazeny pouze do výše 50 %. Zbývajících 50 % musí dlužník dokrýt z ostatních zdrojů. V letošním roce je záměr čerpat první tranši úvěru ve výši 150 mil. Kč a provést práce v celkové hodnotě cca 300 mil. Kč. Podíl kraje jako dlužníka je kryt z prostředků, které byly organizacím SÚS poskytnuty na realizaci souvislých oprav obsažených v příloze D 2 návrhu rozpočtu kraje a z přebytku hospodaření. Tyto prostředky představují objem cca 110 mil. Kč, do tohoto objemu nelze zahrnout akce nepředstavující opravy povrchů komunikací - opravy mostů, opěrných zdí apod.
Návrh řešení Aby kraj jako dlužník dodržel podmínky úvěrové smlouvy a ze svých zdrojů dodržel stanovený padesátiprocentní podíl na spolufinancování předmětu úvěrové smlouvy, navrhuje se provedení rozpočtového opatření ve výši 40 mil. Kč, které spočívá v posílení kapitoly Doprava, § 2212 Silnice o tuto částku Zdrojově se navrhuje pokrýt toto navýšení použitím prostředků Fondu strategických rezerv. Následně budou tyto prostředky poskytovány z kapitoly Doprava formou příspěvku na provoz organizacím SÚS, které jsou realizátory akcí spolufinancovaných ze zdrojů EIB.
StanoviskaRada kraje projednala předkládaný materiál na svém 21. zasedání dne 1. 7. 2006 a usnesením č. 1015/21/2006/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit navrhovanou rozpočtovou změnu.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
povýšení kapitoly Doprava, § 2212 Silnice o částku 40 mil. Kč za účelem financování souvislých oprav na komunikacích II. a III. tříd spolufinancovaných ze zdrojů EIB při současném převodu prostředků z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje o stejnou částku.
Odpovědnost odbor ekonomický, ODSH
Termín červenec 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz