Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2006-25

ZK-06-2006-25.doc
Číslo materiálu25
Číslo jednacíZK-06-2006-25
NázevDotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1
Zpracoval V. Krutišová
Předkládá M. Matějková
Počet příloh
Popis problémuRozhodnutím MŠMT č.j. 13 469/2006-22, které bylo vydáno ve smyslu § 14 zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu § 163 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), byly převedeny na zvláštní účet kraje finanční prostředky ve výši 35 620,- Kč s účelovým určením pro Základní školu Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 na realizaci pilotního ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - Pilot 1.
Dotace je určena na období červenec - srpen 2006 na rozšíření učebních plánů na 1. stupni
o 4 hodiny týdně.
Návrh řešení Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu dle odst. 1 § 163 školského zákona krajský úřad v přenesené působnosti s vědomím zastupitelstva kraje přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení.
Zastupitelstvu kraje je tedy navrhováno vzít na vědomí přidělení účelových prostředků Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 ve výši 35 620,- Kč na realizaci projektu Pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1.
StanoviskaRada kraje projednala materiál dne 27. 6. 2006 s usnesením č. 0982/20/2006/RK:
Rada kraje
schvaluje
zvýšení příjmů a výdajů schváleného rozpočtu kraje (kapitola Školství, § 3113 Základní školy) ve výši 35 620,- Kč o účelovou dotaci MŠMT na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1 a
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 ve výši 35 620,- Kč na realizaci projektu Pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 ve výši
35 620,- Kč na realizaci projektu Pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na
1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín červenec 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz