Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 2/2016 - 29.03.2016

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Udělení ocenění Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost pro rok 2015
05Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina
06Návrh na poskytnutí dotace SH ČMS - Krajskému sdružení kraje Vysočina - příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření
07Návrh na poskytnutí dotací na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
08Návrh na poskytnutí dotací obcím Kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
09Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2016
10Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - finanční prostředky na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
11Odůvodnění významné veřejné zakázky Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
12Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
13Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
14Projektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z IROP - Nákup techniky pro ZZS KV na přizpůsobení se klimatickým podmínkám
15Návrh na schválení projektového záměru Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace - Pořízení zdravotnické techniky a vybavení komplexu PCHO
16Návrh na schválení projektového záměru Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace - Modernizace perinatologického centra II. stupně a zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2
17Návrh na schválení projektového záměru Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace - Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči
18Schválení odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Dodávky zemního plynu pro Kraj Vysočina v roce 2017
19Projekt Profesionální a bezpečný úřad
20Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - prosinec 2015
21Návrh na rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2015
22Zrušení usnesení - Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Olešná pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/602 Olešná - průtah
23Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Havlíčkův Brod a Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová , úsek č. 1
24Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, vratka provozní dotace
25Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/353 Nové Veselí - obchvat
26Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě Oprava silnice III/3503 a chodník Šlapanov
27Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina - změna usnesení 0105/02/2007/ZK
28Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina - změna usnesení 0578/08/2012/ZK
29Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina - změna usnesení 0081/02/2008/ZK ve znění usnesení 0588/07/2014/ZK
30Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby III/36042 Mirošov - most ev. č. 36042-3 - změna usnesení 0017/01/2014/ZK, předání pozemků do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
31Změna usnesení č. 0194/03/2015/ZK
32Darování objektů komunikace a veřejného osvětlení a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. a obci Horní Cerekev pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz II. - Horní Cerekev
33Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě silnice III/388 Bobrová - Zvole, 2. úsek
34Koupě pozemku v k. ú. a obci Jihlava
35Prodej pozemku v k. ú. a obci Uhelná Příbram
36Prodej pozemku v k. ú. a obci Důl
37Darování pozemků v k. ú. Speřice, obec Jiřice
38Darování pozemků v k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu a obci Havlíčkův Brod
39Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
40Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby III/34416 Podmoklany most ev. č. 34416-2
41Darování pozemku v k. ú. a obci Krucemburk
42Darování pozemků v k. ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež
43Darování pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
44Darování pozemků v k. ú. a obci Dolní Město
45Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř v k. ú. Vrtěšice a v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova
46Majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
47Koupě pozemku v k. ú. Třebíč
48Koupě pozemku v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice
49Darování pozemků v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou
50Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Humpolec
51Prodej nemovitých věcí v k. ú. Třebíč
52Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k. ú. Staré Hory
53Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
54Výkup pozemku zastavěného silnicí III. třídy v k.ú. a obci Lipnice nad Sázavou
55Výkup podílu k pozemkům v k. ú. a obci Telč
56Nabytí pozemku v k. ú. Velké Meziříčí
57Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/128 Mnich - průjezdní úsek
58Odůvodnění veřejné zakázky Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba
59Prodej pozemku v k.ú. Dvořiště u Bystřice nad Pernštejnem a obci Bystřice nad Pernštejnem
60Zřízení věcného břemene v k. ú. a obci Kožichovice
61Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0495/06/2014/ZK
62Výkup pozemků v k. ú. Horní Bory a obci Bory
63Darování pozemků v k. ú. a obci Nevcehle
64Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na nemovitosti pro akci Transformace Domova Háj I.
64upr1Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na nemovitosti pro akci Transformace Domova Háj I.
65Schválení odůvodnění veřejné zakázky Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací
66Projekty na úspory energií v budovách v majetku Kraje Vysočina
67Projekt Z teorie do praxe - rovné příležitosti a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina (OP Zaměstnanost 2014 - 2020)
68Společná kancelář Evropského regionu Dunaj - Vltava
69Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
70Program Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období 2016 - 2020
71Poskytnutí dotací obcím, školám, MAS, nestátním neziskovým organizacím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
72Poskytnutí dotace na realizaci projektu Analýza podnikatelského prostředí v Kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
73Projekt Technická pomoc AT-CZ - hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
74Žádost o poskytnutí dotace na zajištění koordinace NNO v Kraji Vysočina
75Žádost o poskytnutí dotace na Mimořádnou podporu projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
76Předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace do programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika
77Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace v oblasti neprofesionálního umění
78Dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí obcí - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura
79Udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina
80Dotace městům s památkami UNESCO v roce 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
81Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016
82Návrh na provedení rozpočtového opatření - účelová dotace na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních na období leden - srpen 201
83Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na podporu Mezinárodní sportovní školy 2016 ve Finsku
84Změny ve školském rejstříku
85Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na provedení rozpočtového opatření
86Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na projekt Výchova talentované mládeže v ledním hokeji - VTM 2016 Kraj Vysočina
87Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na obdob
88Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Poskytnutí finančního daru na ME v canicrossu, bikejöringu a scooteru 2016
89Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou
90Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na soutěže vyhlašované a spoluvyhlašované MŠMT a změna závazného ukazatele u organizace zřizované krajem
91Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na projekt Modernizace sokolovny Nové Veselí
92Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání v období 1. - 7. měsíc roku 2016
93Krajský akční plán Kraje Vysočina
94Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2014/2015 a kalendářní rok 2015
95Změny ve školském rejstříku
96Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích v roce 2016
97Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách zřizovaných obcemi v roce 2016
98Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2016
99Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - Výroční monitorovací zpráva za rok 2015 a Roční specifikace aktivit pro rok 2016
100Systémové zajištění poradenských služeb v Kraji Vysočina
101Program pro poskytování dotací kraje na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby v Kraji Vysočina pro rok 2016
102Dotace na realizaci vzdělávacího projektu ALITER - nástroj pro vnitřní transformaci sociálních služeb - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
103Dotační řízení na financování certifikovaných programů specifické primární prevence rizikového chování pro rok 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
104Návrh na poskytnutí dotací provozovatelům domácí hospicové péče na základě dotačního řízení vyhlášeného zastupitelstvem kraje - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
105Žádost o dotaci a registraci akce v ISPROFIN Domov Kopretina Černovice - výstavba pavilonu
106Změna zřizovací listiny Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace
107Předfinancování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina individuální projekt IV.
108Rozhodnutí o žádostech o poskytnutí dotace na činnost ŽIVOT 99 - Jihlava, z. ú. a DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
109Informace o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
110Poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
111Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
112FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj vesnice 2016
113Fond Vysočiny - grantový program Regionální kultura 2016
114FOND VYSOČINY - grantový program Prodejny regionálních produktů 2016
115FOND VYSOČINY - grantový program Inovační vouchery 2016
116Veřejná zakázka na služby: Komplexní telematický systém pro kontrolní vážení vozidel
117Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Městem Jemnice pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/408 Jemnice - křižovatka s II/152
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz