Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 2/2016

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2016 konaného dne 29. 3. 2016 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 43 členů Zastupitelstva Kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 29. 3. 2016;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 1/2016
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 42 členů zastupitelstva kraje. Současně omluvil pozdější příchod L. Bárty.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni J. Fischerová, K. Pačiska.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byl předložen návrh zařazení následujících bodů do programu jednání:
116. Veřejná zakázka na služby: Komplexní telematický systém pro kontrolní vážení vozidel
117. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Městem Jemnice pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce „II/408 Jemnice křižovatka s II/152“
Zastupitelstvo návrh akceptovalo a přijalo upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 1/2016
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Udělení ocenění Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost pro rok 2015
 5. Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina
 6. Návrh na poskytnutí dotace SH ČMS - Krajskému sdružení kraje Vysočina - příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření
 7. Návrh na poskytnutí dotací na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
 8. Návrh na poskytnutí dotací obcím Kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
 9. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2016
 10. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - finanční prostředky na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
 11. Odůvodnění významné veřejné zakázky Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 12. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
 13. Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 14. Projektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z IROP - Nákup techniky pro ZZS KV na přizpůsobení se klimatickým podmínkám
 15. Návrh na schválení projektového záměru Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace - Pořízení zdravotnické techniky a vybavení komplexu PCHO
 16. Návrh na schválení projektového záměru Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace - Modernizace perinatologického centra II. stupně a zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2
 17. Návrh na schválení projektového záměru Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace - Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči
 18. Schválení odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Dodávky zemního plynu pro Kraj Vysočina v roce 2017
 19. Projekt Profesionální a bezpečný úřad
 20. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - prosinec 2015
 21. Návrh na rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2015
 22. Zrušení usnesení - Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Olešná pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/602 Olešná - průtah
 23. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Havlíčkův Brod a Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová, úsek č. 1
 24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, vratka provozní dotace
 25. Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/353 Nové Veselí - obchvat
 26. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě Oprava silnice III/3503 a chodník Šlapanov
 27. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina - změna usnesení 0105/02/2007/ZK
 28. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina - změna usnesení 0578/08/2012/ZK
 29. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina - změna usnesení 0081/02/2008/ZK ve znění usnesení 0588/07/2014/ZK
 30. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby III/36042 Mirošov - most ev. č. 36042-3 - změna usnesení 0017/01/2014/ZK, předání pozemků do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 31. Změna usnesení č. 0194/03/2015/ZK
 32. Darování objektů komunikace a veřejného osvětlení a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. a obci Horní Cerekev pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz II. - Horní Cerekev
 33. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě silnice III/388 Bobrová - Zvole, 2. úsek
 34. Koupě pozemku v k. ú. a obci Jihlava
 35. Prodej pozemku v k. ú. a obci Uhelná Příbram
 36. Prodej pozemku v k. ú. a obci Důl
 37. Darování pozemků v k. ú. Speřice, obec Jiřice
 38. Darování pozemků v k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu a obci Havlíčkův Brod
 39. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
 40. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby III/34416 Podmoklany most ev. č. 34416-2
 41. Darování pozemku v k. ú. a obci Krucemburk
 42. Darování pozemků v k. ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež
 43. Darování pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
 44. Darování pozemků v k. ú. a obci Dolní Město
 45. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř v k. ú. Vrtěšice a v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova
 46. Majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
 47. Koupě pozemku v k. ú. Třebíč
 48. Koupě pozemku v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice
 49. Darování pozemků v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou
 50. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Humpolec
 51. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Třebíč
 52. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k. ú. Staré Hory
 53. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
 54. Výkup pozemku zastavěného silnicí III. třídy v k.ú. a obci Lipnice nad Sázavou
 55. Výkup podílu k pozemkům v k. ú. a obci Telč
 56. Nabytí pozemku v k. ú. Velké Meziříčí
 57. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/128 Mnich - průjezdní úsek
 58. Odůvodnění veřejné zakázky Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba
 59. Prodej pozemku v k.ú. Dvořiště u Bystřice nad Pernštejnem a obci Bystřice nad Pernštejnem
 60. Zřízení věcného břemene v k. ú. a obci Kožichovice
 61. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0495/06/2014/ZK
 62. Výkup pozemků v k. ú. Horní Bory a obci Bory
 63. Darování pozemků v k. ú. a obci Nevcehle
 64. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na nemovitosti pro akci Transformace Domova Háj I.
 65. Schválení odůvodnění veřejné zakázky Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací
 66. Projekty na úspory energií v budovách v majetku Kraje Vysočina
 67. Projekt Z teorie do praxe - rovné příležitosti a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina (OP Zaměstnanost 2014 - 2020)
 68. Společná kancelář Evropského regionu Dunaj - Vltava
 69. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 70. Program Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období 2016 - 2020
 71. Poskytnutí dotací obcím, školám, MAS, nestátním neziskovým organizacím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 72. Poskytnutí dotace na realizaci projektu Analýza podnikatelského prostředí v Kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 73. Projekt Technická pomoc AT-CZ - hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
 74. Žádost o poskytnutí dotace na zajištění koordinace NNO v Kraji Vysočina
 75. Žádost o poskytnutí dotace na Mimořádnou podporu projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 76. Předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace do programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika
 77. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace v oblasti neprofesionálního umění
 78. Dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí obcí - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura
 79. Udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina
 80. Dotace městům s památkami UNESCO v roce 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 81. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016
 82. Návrh na provedení rozpočtového opatření - účelová dotace na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních na období leden - srpen 201
 83. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na podporu Mezinárodní sportovní školy 2016 ve Finsku
 84. Změny ve školském rejstříku
 85. Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na provedení rozpočtového opatření
 86. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na projekt Výchova talentované mládeže v ledním hokeji - VTM 2016 Kraj Vysočina
 87. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden srpen 2016
 88. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Poskytnutí finančního daru na ME v canicrossu, bikejöringu a scooteru 2016
 89. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou
 90. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na soutěže vyhlašované a spoluvyhlašované MŠMT a změna závazného ukazatele u organizace zřizované krajem
 91. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na projekt Modernizace sokolovny Nové Veselí
 92. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání v období 1. - 7. měsíc roku 2016
 93. Krajský akční plán Kraje Vysočina
 94. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2014/2015 a kalendářní rok 2015
 95. Změny ve školském rejstříku
 96. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích v roce 2016
 97. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách zřizovaných obcemi v roce 2016
 98. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2016
 99. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - Výroční monitorovací zpráva za rok 2015 a Roční specifikace aktivit pro rok 2016
 100. Systémové zajištění poradenských služeb v Kraji Vysočina
 101. Program pro poskytování dotací kraje na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby v Kraji Vysočina pro rok 2016
 102. Dotace na realizaci vzdělávacího projektu ALITER - nástroj pro vnitřní transformaci sociálních služeb - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 103. Dotační řízení na financování certifikovaných programů specifické primární prevence rizikového chování pro rok 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 104. Návrh na poskytnutí dotací provozovatelům domácí hospicové péče na základě dotačního řízení vyhlášeného zastupitelstvem kraje - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 105. Žádost o dotaci a registraci akce v ISPROFIN Domov Kopretina Černovice - výstavba pavilonu
 106. Změna zřizovací listiny Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace
 107. Předfinancování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina individuální projekt IV.
 108. Rozhodnutí o žádostech o poskytnutí dotace na činnost ŽIVOT 99 - Jihlava, z. ú. a DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 109. Informace o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
 110. Poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 111. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 112. FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj vesnice 2016
 113. Fond Vysočiny - grantový program Regionální kultura 2016
 114. FOND VYSOČINY - grantový program Prodejny regionálních produktů 2016
 115. FOND VYSOČINY - grantový program Inovační vouchery 2016
 116. Veřejná zakázka na služby: Komplexní telematický systém pro kontrolní vážení vozidel
 117. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Městem Jemnice pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce „II/408 Jemnice křižovatka s II/152“
 118. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0065/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 29. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Na zasedání se dostavil L. Bárta.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Radovan Necid a Josef Komínek.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0066/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Ing. Radovana Necida a Josefa Komínka ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2016.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 29. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje
J. Běhounek předložil zastupitelům pravidelnou zprávu o činnosti rady kraje a otevřel rozpravu.
O. Benc se zajímal o doplňující informace k níže uvedeným bodům:
 • Vyjádření k připravovaným opatřením MŠMT k posílení individuální integrace žáků v běžných základních školách (společné vzdělávání) (RK-04-2016-31.doc)
 • Veřejná zakázka Nákup tiskových multifunkčních zařízení a tiskáren (RK-07-2016-02.doc) požádal o písemné vyjádření
 • Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zavádění evaluačního nástroje CAF do středních škol (RK-09-2016-53.doc)
M. Houška vznesl dotazy týkající se materiálů:
 • Pověření příspěvkové organizace Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace, administrací veřejných zakázek (RK-09-2016-08.doc)
 • Projekt Profesionální a bezpečný úřad, zvýšení příspěvku na provoz Projektové kanceláři Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení (RK-09-2016-09.doc)
M. Vystrčil požádal o upřesnění k materiálům:
 • Finanční příspěvek na realizaci aktivit Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje (RK-05-2016-18.doc)
 • Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů (RK-06-2016-68.doc)
 • Dodatek č. 7 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci se společností ASEKOL a.s. a závěrečná zpráva z plnění projektu v roce 2015 (RK-07-2016-39.doc)
 • Dodatek č. 6 k Dohodě o spolupráci kraje a společnosti EKO-KOM, a. s. na rok 2016 a závěrečná zpráva ze spolupráce v roce 2015 (RK-07-2016-40.doc)
 • Dodatek č. 6 k Dohodě o spolupráci kraje a společnosti ELEKTROWIN a. s. pro rok 2016 a závěrečná zpráva z realizace projektu v roce 2015 (RK-07-2016-41.doc)
 • Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů (RK-09-2016-51.doc)
K vzneseným dotazům se vyjádřili J. Fialová, J. Běhounek, Z. Kadlec a Z. Chlád.
J. Běhounek a Z. Kadlec přislíbili dodatečné zaslání požadovaných písemných podkladů.
Závěrem diskuze zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0067/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 29. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-02.doc, ZK-02-2016-02, př. 1, ZK-02-2016-02, př. 2, ZK-02-2016-02, př. 3, ZK-02-2016-02, př. 4, ZK-02-2016-02, př. 5, ZK-02-2016-02, př. 6, ZK-02-2016-02, př. 7

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, seznámil zastupitelstvo kraje s činností krajského úřadu v uplynulém období. Předložený materiál doplnil o informace týkající se personálních změn uskutečněných v rámci krajského úřadu.
M. Houška požádal o poskytnutí podkladových materiálů z jednání pracovní skupiny řešící dopady déletrvajícího sucha na území kraje.
M. Vystrčil se zajímal o personální změny související s činností projektové kanceláře a realizací plánovaných projektů.
Z. Kadlec se vyjádřil k vzneseným příspěvkům. M. Houškovi přislíbil zaslání požadovaných písemných podkladů. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0068/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 29. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-03.doc, ZK-02-2016-03, př. 1, ZK-02-2016-03, př. 2, ZK-02-2016-03, př. 3

04. Udělení ocenění Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost pro rok 2015
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh udělení ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost pro rok 2015. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0069/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
udělit Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost pro rok 2015 dle materiálu ZK-02-2016-04, př. 2.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 18. 4. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-04.doc, ZK-02-2016-04, př. 1, ZK-02-2016-04, př. 2

05. Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem udělení ceny Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0070/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje
cenu Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina osobnostem dle materiálu ZK-02-2016-05, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 9 2016
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-05.doc, ZK-02-2016-05, př. 1

06. Návrh na poskytnutí dotace SH ČMS - Krajskému sdružení kraje Vysočina - příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření
J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu poskytnutí neinvestiční dotace SH ČMS - Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina.
V souvislosti se schvalovaným materiálem J. Slámečka oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0071/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část neinvestiční dotaci SH ČMS - Krajské sdružení hasičů kraje Vysočina, IČ 86553216 ve výši 1 700 000 Kč dle materiálu ZK-02-2016-06, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2016-06, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-06.doc, ZK-02-2016-06, př. 1, ZK-02-2016-06, př. 2, ZK-02-2016-06, př. 3

07. Návrh na poskytnutí dotací na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o žádostech obcí o dotaci na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0072/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-02-2016-07, př. 1;
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část v celkové výši 1 661 170 Kč obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů:
 • Město Červená Řečice, IČO: 00248045 160 000 Kč
 • Obec Přibyslavice, IČO: 00290203 249 890 Kč
 • Město Kamenice nad Lipou, IČO: 00248380 245 690 Kč
 • Obec Kožlí, IČO: 00267678 200 000 Kč
 • Městys Štoky, IČO: 00268356 158 600 Kč
 • Obec Onšov, IČO: 00511609 200 000 Kč
 • Město Světlá nad Sázavou, IČO: 00268321 203 050 Kč
 • Město Černovice, IČO: 00248037 243 940 Kč
dle materiálu ZK-02-2016-07, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část o částku 161 200 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 161 200 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-07.doc, ZK-02-2016-07, př. 1, ZK-02-2016-07, př. 2, ZK-02-2016-07, př. 3

08. Návrh na poskytnutí dotací obcím Kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnutí o poskytnutí dotací na projekty realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2016. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0073/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2016 dle materiálu ZK-02-2016-08, př. 1;
rozhoduje
 • poskytnout dotace obcím z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5399 Ostatní záležitosti veřejného pořádku na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2016 dle materiálu ZK-02-2016-08, př. 2 na základě smluv o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2016-08, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-02-2016-08, př. 3.
odpovědnost: OSH, EO
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-08.doc, ZK-02-2016-08, př. 1, ZK-02-2016-08, př. 2, ZK-02-2016-08, př. 3

09. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2016
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v  Kraji Vysočina v roce 2016. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0074/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2016 dle materiálu ZK-02-2016-09, př. 1 a materiálu ZK-02-2016-09, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-09.doc, ZK-02-2016-09, př. 1, ZK-02-2016-09, př. 2

10. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - finanční prostředky na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu poskytnutí finančního daru dobročinnému fondu ViZa. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0075/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dobročinnému fondu ViZa dle materiálu ZK-02-2016-10, př. 4.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-10.doc, ZK-02-2016-10, př. 1, ZK-02-2016-10, př. 2, ZK-02-2016-10, př. 3, ZK-02-2016-10, př. 4

11. Odůvodnění významné veřejné zakázky Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s úpravou odůvodnění významné veřejné zakázky Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0076/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
ruší
usnesení č. 0574/07/2015/ZK ze dne 15. 12. 2015;
schvaluje
upravené odůvodnění významné veřejné zakázky Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2016-11, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 29. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-11.doc, ZK-02-2016-11, př. 1

12. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0077/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352250) o částku 8 300 232,79 Kč v souvislosti s vrácením zápůjčky poskytnuté Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina, položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 30. 4. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-12.doc

13. Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje žádost Nemocnice Třebíč o udělení souhlasu s uzavřením nové smlouvy o kontokorentním úvěru. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0078/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o ručení dle materiálu ZK-02-2016-13, př. 5.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 6. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-13.doc, ZK-02-2016-13, př. 1, ZK-02-2016-13, př. 2, ZK-02-2016-13, př. 3, ZK-02-2016-13, př. 4, ZK-02-2016-13, př. 5, ZK-02-2016-13, př. 6

14. Projektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z IROP - Nákup techniky pro ZZS KV na přizpůsobení se klimatickým podmínkám
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem realizace uvedeného projektového záměru. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0079/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje
souhlas s realizací plánovaného projektu Nákup techniky pro ZZS KV na přizpůsobení se klimatickým podmínkám dle materiálu ZK-02-2016-14, př. 2;
schvaluje
 • převod finančních prostředků ve výši max. 54 mil. Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Nákup techniky pro ZZS KV na přizpůsobení se klimatickým podmínkám s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu, a to za předpokladu, že bude projekt řídícím orgánem IROP schválen;
 • závazek Kraje Vysočina týkající se spolufinancování schváleného projektu Nákup techniky pro ZZS KV na přizpůsobení se klimatickým podmínkám z rozpočtu Kraje Vysočina ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor analýz a podpory řízení, odbor ekonomický, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 29. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-14.doc, ZK-02-2016-14, př. 1, ZK-02-2016-14, př. 2

15. Návrh na schválení projektového záměru Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace - Pořízení zdravotnické techniky a vybavení komplexu PCHO
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem realizace projektu Pořízení zdravotnické techniky a vybavení komplexu PCHO Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0080/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
s realizací plánovaného projektu Pořízení zdravotnické techniky a vybavení komplexu PCHO Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu a se spolufinancováním povinné spoluúčasti žadatele v souladu s materiálem ZK-02-2016-15, př. 2;
schvaluje
finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat schválený projekt Pořízení zdravotnické techniky a vybavení komplexu PCHO Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, v souladu s materiálem ZK-02-2016-15, př. 2, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu v celkové jeho výši 193 mil. Kč poskytnutím zápůjčky, včetně závazku průběžné úhrady nákladů projektu před obdržením plateb z Integrovaného regionálního operačního programu.
odpovědnost: ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 29. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-15.doc, ZK-02-2016-15, př. 1, ZK-02-2016-15, př. 2, ZK-02-2016-15, př. 3

16. Návrh na schválení projektového záměru Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace - Modernizace perinatologického centra II. stupně a zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení projektový záměr Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0081/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
s realizací plánovaného projektu Modernizace perinatologického centra II. stupně Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu;
schvaluje
finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat schválený projekt Modernizace perinatologického centra II. stupně Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, v souladu s materiálem ZK-02-2016-16, př. 2, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu v celkové výši 9 000 000 Kč poskytnutím zápůjčky, včetně závazku průběžné úhrady nákladů projektu před obdržením plateb z Integrovaného regionálního operačního programu.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, odbor majetkový
termín: 29. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-16.doc, ZK-02-2016-16, př. 1, ZK-02-2016-16, př. 2

17. Návrh na schválení projektového záměru Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace - Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh realizace výše uvedeného projektového záměru Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0082/02/2016/ZK
Zastupitelstva kraje
souhlasí
s realizací plánovaného projektu Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu;
schvaluje
finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat první etapu schváleného projektu, a to zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, v souladu s materiálem ZK-02-2016-17, př. 2, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu v celkové výši 47 mil. Kč poskytnutím zápůjčky, včetně závazku průběžné úhrady nákladů projektu před obdržením plateb z Integrovaného regionálního operačního programu, a to za předpokladu, že bude projekt schválen řídícím orgánem.
odpovědnost: ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 29. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-17.doc, ZK-02-2016-17, př. 1, ZK-02-2016-17, př. 2

18. Schválení odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Dodávky zemního plynu pro Kraj Vysočina v roce 2017
V. Novotný seznámil zastupitelstvo kraje s odůvodněním účelnosti veřejné zakázky na výběr dodavatele zemního plynu v roce 2017. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0083/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
skutečnost, že výběr dodavatele zemního plynu a elektrické energie pro Kraj Vysočina jím zřízené příspěvkové organizace na rok 2017 bude proveden prostřednictvím otevřeného nadlimitního řízení s hodnocením prostřednictvím elektronické aukce;
schvaluje
odůvodnění účelnosti veřejné zakázky na výběr dodavatele zemního plynu v roce 2017 dle materiálu ZK-02-2016-18, př. 1.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 31. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-18.doc, ZK-02-2016-18, př. 1

19. Projekt Profesionální a bezpečný úřad
V. Novotný informoval zastupitelstvo kraje o navrhovaném způsobu spolufinancování projektu Profesionální a bezpečný úřad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0084/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • záměr poskytnout prostředky na spolufinancování projektu Profesionální a bezpečný úřad ve výši 230 tis. Kč;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu Profesionální a bezpečný úřad ve výši max. 800 tis. Kč, a to za předpokladu, že žádost o podporu projektu splnila všechny náležitosti při hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí poskytovatelem dotace.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-19.doc, ZK-02-2016-19, př. 1

20. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - prosinec 2015
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje na vědomí pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za rok 2015. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0085/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - prosinec 2015 dle materiálu ZK-02-2016-20, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. března 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-20.doc, ZK-02-2016-20, př. 1

21. Návrh na rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2015
V. Novotný informoval zastupitelstvo kraje o návrhu rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2015.
M. Plodík seznámil zastupitele s doporučujícím stanoviskem finančního výboru.
O. Benc, L. Bárta, T. Kučera a M. Vystrčil přednesli své názory k poskytovaným podporám.
Závěrem diskuze zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0086/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2015 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 dle materiálu ZK-02-2016-21, př. 1;
rozhoduje
 • poskytnout dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina, IČO 72052147 ve výši 3 000 000 Kč dle materiálu ZK-02-2016-21, př. 2;
 • poskytnout dar FC Vysočina Jihlava, a.s., IČO 26217350 ve výši 1 400 000 Kč dle materiálu ZK-02-2016-21, př. 3;
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-02-2016-21, př. 1 a materiálu ZK-02-2016-21, př. 5.
odpovědnost: ekonomický odbor, odbor školství, mládeže a sportu, odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželo se 8.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-21.doc, ZK-02-2016-21, př. 1, ZK-02-2016-21, př. 2, ZK-02-2016-21, př. 3, ZK-02-2016-21, př. 4, ZK-02-2016-21, př. 5, ZK-02-2016-21, př. 6

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 22 25 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

22. Zrušení usnesení - Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Olešná pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/602 Olešná - průtah
Usnesení 0087/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
zrušit usnesení č. 0582/07/2015/ZK ze dne 15. 12. 2015, kterým bylo rozhodnuto uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Olešná.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-22.doc

23. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Havlíčkův Brod a Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová, úsek č. 1
Usnesení 0088/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Havlíčkův Brod a Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. dle materiálu ZK-02-2016-23, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-23.doc, ZK-02-2016-23, př. 1

24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, vratka provozní dotace
Usnesení 0089/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu Kraje Vysočina u § 6402 - Finanční vypořádání minulých let a položky 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o částku 14 800 000 Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu u kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 14 800 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na údržbu silnic v roce 2016;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 14 800 000 Kč s určením na údržbu silnic v roce 2016.
odpovědnost: ODSH, OE, KSÚSV
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-24.doc

25. Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/353 Nové Veselí - obchvat
Usnesení 0090/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/353 Nové Veselí - obchvat dle materiálu ZK-02-2016-25, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OM
termín: 30. 4. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-25.doc, ZK-02-2016-25, př. 1

116. Veřejná zakázka na služby: Komplexní telematický systém pro kontrolní vážení vozidel
L. Joukl seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem schválení Odůvodnění veřejné zakázky „Komplexní telematický systém pro kontrolní vážení vozidel“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0091/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • zrušit usnesení 0586/07/2015/ZK, týkající se Odůvodnění veřejné zakázky na služby „Vysokorychlostní kontrolní vážení v Kraji Vysočina“;
 • schválit Odůvodnění veřejné zakázky „Komplexní telematický systém pro kontrolní vážení vozidel“ v rozsahu materiálu ZK-02-2016-116, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-116.doc, ZK-02-2016-116, př. 1

117. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Městem Jemnice pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce „II/408 Jemnice křižovatka s II/152“
L. Joukl informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Jemnice. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0092/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Jemnice dle materiálu ZK-02-2016-117, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-117.doc, ZK-02-2016-117, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 26 64, 66 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

26. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě Oprava silnice III/3503 a chodník Šlapanov
Usnesení 0093/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • úplatně nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-02-2016-26, př. 1 v k. ú. Šlapanov z vlastnictví osob aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2;
 • převést darem pozemek v rozsahu dle materiálu ZK-02-2016-26, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Šlapanov;
schvaluje
 • dodatek č. 1400 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2016-26, př. 3;
 • dodatek č. 1401 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2016-26, př. 4;
 • dodatek č. 1402 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2016-26, př. 5;
 • dodatek č. 1403 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2016-26, př. 6.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-26.doc, ZK-02-2016-26, př. 1, ZK-02-2016-26, př. 2, ZK-02-2016-26, př. 3, ZK-02-2016-26, př. 4, ZK-02-2016-26, př. 5, ZK-02-2016-26, př. 6, ZK-02-2016-26, př. 7, ZK-02-2016-26, př. 7a, ZK-02-2016-26, př. 7b, ZK-02-2016-26, př. 7c

27. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina - změna usnesení 0105/02/2007/ZK
Usnesení 0094/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0105/02/2007/ZK ze dne 27. 3. 2007 tak, že materiál ZK-02-2007-20, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-02-2016-27, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-27.doc, ZK-02-2016-27, př. 1

28. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina - změna usnesení 0578/08/2012/ZK
Usnesení 0095/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0578/08/2012/ZK ze dne 18. 12. 2012 tak, že materiál ZK-08-2012-42, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-02-2016-28, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-28.doc, ZK-02-2016-28, př. 1

29. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina - změna usnesení 0081/02/2008/ZK ve znění usnesení 0588/07/2014/ZK
Usnesení 0096/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0081/02/2008/ZK ze dne 25. 3. 2008 ve znění usnesení č. 0588/07/2014/ZK ze dne 16. 12. 2014 tak, že materiál ZK-07-2014-41, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-02-2016-29, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-29.doc, ZK-02-2016-29, př. 1

30. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby III/36042 Mirošov - most ev. č. 36042-3 - změna usnesení 0017/01/2014/ZK, předání pozemků do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0097/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení zastupitelstva kraje 0017/01/2014/ZK ze dne 4. 2. 2014 tak, že materiál ZK-01-2014-14, př. 2 se nahrazuje materiálem ZK-02-2016-30, př. 2;
schvaluje
dodatek č. 1404 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2016-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-30.doc, ZK-02-2016-30, př. 1, ZK-02-2016-30, př. 2, ZK-02-2016-30, př. 3

31. Změna usnesení č. 0194/03/2015/ZK
Usnesení 0098/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0194/03/2015/ZK ze dne 12. 5. 2015 tak, že text:
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem nově oddělené pozemky dle GP č. 79-695/2011, 85-1295/2012 a 78-1316/2011 pro k. ú. Rybníček u Habrů v rozsahu materiálu ZK-03-2015-19, př. 1, tab. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rybníček;
 • nabýt darem nově oddělený pozemek dle GP č. 79-695/2011 pro k. ú. Rybníček u Habrů v rozsahu materiálu ZK-03-2015-19, př. 1, tab. 2 z vlastnictví obce Rybníček do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • úplatně nabýt nově oddělený pozemky dle GP č. 79-695/2011 pro k. ú. Rybníček u Habrů v rozsahu materiálu ZK-03-2015-19, př. 2 z vlastnictví osob aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2;
 • bezúplatně nabýt nově oddělený pozemek dle GP č. 79-695/2011 pro k. ú. Rybníček u Habrů v rozsahu materiálu ZK-03-2015-19, př. 3 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha IČ 697 97 111, do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1264 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2015-19, př. 5;
 • dodatek č. 1265 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2015-19, př. 6;
 • dodatek č. 1266 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2015-19, př. 7;
 • dodatek č. 1267 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2015-19, př. 8
se nahrazuje textem:
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem nově oddělené pozemky dle GP č. 100-509/2015, 85-1295/2012 a 78-1316/2011 pro k. ú. Rybníček u Habrů v rozsahu materiálu ZK-02-2016-31, př. 1, tab. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rybníček;
 • nabýt darem nově oddělený pozemek dle GP č. 100-509/2015 pro k. ú. Rybníček u Habrů v rozsahu materiálu ZK-02-2016-31, př. 1, tab. 2 z vlastnictví obce Rybníček do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • úplatně nabýt nově oddělený pozemek dle GP č. 79-695/2011 pro k. ú. Rybníček u Habrů v rozsahu materiálu ZK-02-2016-31, př. 2 z vlastnictví osob aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2;
 • bezúplatně nabýt nově oddělený pozemek dle GP č. 100-509/2015 pro k. ú. Rybníček u Habrů v rozsahu materiálu ZK-02-2016-31, př. 3 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha IČ 697 97 111, do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1264 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2015-19, př. 5;
 • dodatek č. 1265 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2015-19, př. 6;
 • dodatek č. 1266 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2015-19, př. 7;
 • dodatek č. 1267 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2015-19, př. 8;
 • dodatek č. 1405 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2016-31, př. 4;
 • dodatek č. 1406 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2016-31, př. 5;
 • dodatek č. 1407 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2016-31, př. 6.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-31.doc, ZK-02-2016-31, př. 1, ZK-02-2016-31, př. 2, ZK-02-2016-31, př. 2a, ZK-02-2016-31, př. 3, ZK-02-2016-31, př. 4, ZK-02-2016-31, př. 5, ZK-02-2016-31, př. 6

32. Darování objektů komunikace a veřejného osvětlení a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. a obci Horní Cerekev pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz II. - Horní Cerekev
Usnesení 0099/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem komunikaci v pořizovací ceně 2 132 836,93 Kč a veřejné osvětlení v pořizovací ceně 157 268,16 Kč nacházející se na pozemku par. č. 2176/22 v k. ú. a obci Horní Cerekev z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Horní Cerekev;
 • uzavřít s městem Horní Cerekev na straně povinného ze služebnosti a Krajem Vysočina na straně oprávněného ze služebnosti smlouvu o zřízení služebnosti užívání částí pozemků par. č. par. č. 2176/14, par. č. 2176/22 a par. č. 2600/107 v k. ú. a obci Horní Cerekev za účelem uložení, provozu a oprav podzemních inženýrských sítí pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz II. Horní Cerekev, a to bezúplatně.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-32.doc, ZK-02-2016-32, př. 1, ZK-02-2016-32, př. 1a

33. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě silnice III/388 Bobrová - Zvole, 2. úsek
Usnesení 0100/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt darem pozemek v rozsahu dle materiálu ZK-02-2016-33, př. 2 v k. ú. Zvole nad Pernštejnem z vlastnictví obce Zvole do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-02-2016-33, př. 1 v k. ú. Zvole nad Pernštejnem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Zvole;
schvaluje
 • dodatek č. 1408 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2016-33, př. 3;
 • dodatek č. 1409 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2016-33, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-33.doc, ZK-02-2016-33, př. 1, ZK-02-2016-33, př. 2, ZK-02-2016-33, př. 3, ZK-02-2016-33, př. 4, ZK-02-2016-33, př. 5, ZK-02-2016-33, př. 5a

34. Koupě pozemku v k. ú. a obci Jihlava
Usnesení 0101/02/2016/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-34.doc, ZK-02-2016-34, př. 1, ZK-02-2016-34, př. 2

35. Prodej pozemku v k. ú. a obci Uhelná Příbram
Usnesení 0102/02/2016/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-35.doc, ZK-02-2016-35, př. 1, ZK-02-2016-35, př. 2, ZK-02-2016-35, př. 2a

36. Prodej pozemku v k. ú. a obci Důl
Usnesení 0103/02/2016/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-36.doc, ZK-02-2016-36, př. 1, ZK-02-2016-36, př. 2, ZK-02-2016-36, př. 2a, ZK-02-2016-36, př. 2b, ZK-02-2016-36, př. 2c

37. Darování pozemků v k. ú. Speřice, obec Jiřice
Usnesení 0104/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 849/7 - ost. plocha, silnice o výměře 2 115 m2, par. č. 849/8 - ost. plocha, silnice o výměře 1 320 m2 a par. č. 849/9 - ost. plocha, silnice o výměře 172 m2 oddělené GP č. 111-263/2013 z pozemku par. č. 849/1 v k. ú. Speřice, obec Jiřice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jiřice;
schvaluje
dodatek č. 1413 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2016-37, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 30. června 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-37.doc, ZK-02-2016-37, př. 1, ZK-02-2016-37, př. 2

38. Darování pozemků v k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0105/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 647/8 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 167 m2, par. č. 647/9 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 9 m2, par. č. 647/10 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 18 m2 a par. č. 647/11 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 109 m2 oddělené z pozemku par. č. 647/6 a pozemky par. č. 668/7 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 9 m2, par. č. 668/8 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 9 m2 a par. č. 668/9 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 53 m2 oddělené z pozemku par. č. 668/1, vše dle geometrického plánu č. 770-171/2015 v k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
schvaluje
dodatek č. 1414 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2016-38, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-38.doc, ZK-02-2016-38, př. 1, ZK-02-2016-38, př. 2, ZK-02-2016-38, př. 2a

39. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
Usnesení 0106/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít s Povodím Labe, státním podnikem smlouvu o zřízení věcného břemene za jednorázovou úplatu 3940 Kč + DPH v zákonné výši na část pozemku par. č. 1562/3 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova, v rozsahu a za podmínek dle smlouvy dle materiálu ZK-02-2016-39, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-39.doc, ZK-02-2016-39, př. 1, ZK-02-2016-39, př. 2

40. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby III/34416 Podmoklany most ev. č. 34416-2
Usnesení 0107/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít s Povodím Labe, státním podnikem smlouvu o zřízení věcného břemene za jednorázovou úplatu 2125 Kč + DPH v zákonné výši na část pozemku par. č. 388 v k. ú. Podmoklany, v rozsahu a za podmínek dle smlouvy dle materiálu ZK-02-2016-40, př. 1;
schvaluje
dodatek č. 1415 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2016-40, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-40.doc, ZK-02-2016-40, př. 1, ZK-02-2016-40, př. 2, ZK-02-2016-40, př. 3

41. Darování pozemku v k. ú. a obci Krucemburk
Usnesení 0108/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1670/5 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 22 m2 oddělený GP č. 669-129/2015 z pozemku par. č. 1670 a dále pozemek par. č. 148/23 - ost. plocha, silníce o výměře 19 m2 vše v k. ú. a obci Krucemburk z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Krucemburk;
schvaluje
dodatek č. 1416 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-02-2016-41, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-41.doc, ZK-02-2016-41, př. 1, ZK-02-2016-41, př. 2

42. Darování pozemků v k. ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež
Usnesení 0109/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 851/5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 218 m2, par. č. 851/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 105 m2, par. č. 851/7 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m2, par. č. 853/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m2, par. č. 854/13 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 314 m2, par. č. 854/14 ostatní plocha jiná plocha o výměře 102 m2 v k. ú. Střítež u Jihlavy z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Střítež;
schvaluje
dodatek č. 1417 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2016-42, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-42.doc, ZK-02-2016-42, př. 1, ZK-02-2016-42, př. 2

43. Darování pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
Usnesení 0110/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 2735/13 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 462 m2, par. č. 2735/14 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 78 m2, par. č. 2735/15 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 21 m2, par. č. 2735/16 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 128 m2, par. č. 2735/17 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 23 m2, oddělené GP 2856-87/2015 z pozemku par. č. 2735/8 a dále pozemek par. č. 2735/18 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 4 m2, oddělený stejným GP z pozemku par. č. 2735/10, vše v k. ú. a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě;
schvaluje
dodatek č. 1418 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-02-2016-43, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-43.doc, ZK-02-2016-43, př. 1, ZK-02-2016-43, př. 2

44. Darování pozemků v k. ú. a obci Dolní Město
Usnesení 0111/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 3187/7 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 195 m2 a par. č. 3187/8 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 165 m2 v k. ú. Dolní Město oddělné GP č. 650-976/2015 z pozemku par. č. 3187/1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Město;
schvaluje
dodatek č. 1419 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, dle materiálu ZK-02-2016-44, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-44.doc, ZK-02-2016-44, př. 1, ZK-02-2016-44, př. 2

45. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř v k. ú. Vrtěšice a v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova
Usnesení 0112/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • uzavřít s městem Golčův Jeníkov smlouvu o zřízení služebnosti na pozemky v rozsahu a za podmínek dle materiálu ZK-02-2016-45, př. 1;
 • nabýt darem z vlastnictví městyse Vilémov do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-02-2016-45, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-45.doc, ZK-02-2016-45, př. 1, ZK-02-2016-45, př. 2, ZK-02-2016-45, př. 3, ZK-02-2016-45, př. 4

46. Majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
Usnesení 0113/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Okrouhlice nemovitosti v rozsahu a za podmínek darovací smlouvy dle materiálu ZK-02-2016-46, př. 1;
schvaluje
dodatek č. 1420 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2016-46, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-46.doc, ZK-02-2016-46, př. 1, ZK-02-2016-46, př. 2, ZK-02-2016-46, př. 3

47. Koupě pozemku v k. ú. Třebíč
Usnesení 0114/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně nabýt pozemek par. č. 1522/8 - ost. plocha, silnice o výměře 553 m2 v k. ú. Třebíč z vlastnictví České republiky, právo hospodařit pro Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 70890013 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 223 380 Kč s tím, že Kraj Vysočina bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí a uhradí prodávajícímu výdaje spojené s vypracováním znaleckého posudku dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-02-2016-47, př. 1;
schvaluje
dodatek č. 1421 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-02-2016-47, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-47.doc, ZK-02-2016-47, př. 1, ZK-02-2016-47, př. 2, ZK-02-2016-47, př. 3

48. Koupě pozemku v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice
Usnesení 0115/02/2016/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-48.doc, ZK-02-2016-48, př. 1

49. Darování pozemků v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou
Usnesení 0116/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 3263/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 472 m2 a par. č. 3263/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 35 m2 v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou vzniklé dle geometrického plánu č. 1029-9-2007 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Kamenice nad Lipou;
schvaluje
dodatek č. 1422 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2016-49, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-49.doc, ZK-02-2016-49, př. 1, ZK-02-2016-49, př. 2, ZK-02-2016-49, př. 2a

50. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Humpolec
Usnesení 0117/02/2016/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-50.doc, ZK-02-2016-50, př. 1, ZK-02-2016-50, př. 2, ZK-02-2016-50, př. 3, ZK-02-2016-50, př. 4

51. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Třebíč
Usnesení 0118/02/2016/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-51.doc, ZK-02-2016-51, př. 1, ZK-02-2016-51, př. 2, ZK-02-2016-51, př. 3

52. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k. ú. Staré Hory
Usnesení 0119/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina jako budoucím oprávněným, Lesy České republiky, státním podnikem jako budoucím povinným a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací jako investorem stavby III/03824 Jihlava, ul. R. Havelky - oprava, týkající se pozemku par. č. 59/4 v k. ú. Staré Hory, obec Jihlava dle materiálu ZK-02-2016-52, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-52.doc, ZK-02-2016-52, př. 1, ZK-02-2016-52, př. 2

53. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
Usnesení 0120/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky:
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-53.doc, ZK-02-2016-53, př. 1, ZK-02-2016-53, př. 2, ZK-02-2016-53, př. 3, ZK-02-2016-53, př. 4, ZK-02-2016-53, př. 5, ZK-02-2016-53, př. 6

54. Výkup pozemku zastavěného silnicí III. třídy v k.ú. a obci Lipnice nad Sázavou
Usnesení 0121/02/2016/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-54.doc, ZK-02-2016-54, př. 1, ZK-02-2016-54, př. 2

55. Výkup podílu k pozemkům v k. ú. a obci Telč
Usnesení 0122/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt úplatně podíl ve výši id. 2/38 k pozemkům par. č. 7513/3 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 112 m2 a par. č. 7513/4 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 70 m2 v k. ú. a obci Telč z vlastnictví Kongregace Milosrdných sester III. řádu Františka pod ochranou Svaté Rodiny v Brně, IČO 004 06 473, se sídlem Grohova 516/18, 602 00 Brno do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 50 Kč/m2;
schvaluje
dodatek č. 1424 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2016-55, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-55.doc, ZK-02-2016-55, př. 1, ZK-02-2016-55, př. 2, ZK-02-2016-55, př. 2a

56. Nabytí pozemku v k. ú. Velké Meziříčí
Usnesení 0123/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 1640/2 o výměře 33 m2 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Velké Meziříčí, z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 7 Zřizovací listiny Gymnázia Velké Meziříčí dle materiálu ZK-02-2016-56, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-56.doc, ZK-02-2016-56, př. 1, ZK-02-2016-56, př. 2

57. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/128 Mnich - průjezdní úsek
Usnesení 0124/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-02-2016-57, př. 3 v k. ú. Mnich z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Mnich;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-02-2016-57, př. 4 v k. ú. Mnich z vlastnictví obce Mnich do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1425 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2016-57, př. 1;
 • dodatek č. 1426 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2016-57, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-57.doc, ZK-02-2016-57, př. 1, ZK-02-2016-57, př. 2, ZK-02-2016-57, př. 3, ZK-02-2016-57, př. 4, ZK-02-2016-57, př. 5, ZK-02-2016-57, př. 5a

58. Odůvodnění veřejné zakázky Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba
Usnesení 0125/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Odůvodnění veřejné zakázky Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba dle materiálu ZK-02-2016-58, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 29. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-58.doc, ZK-02-2016-58, př. 1

59. Prodej pozemku v k.ú. Dvořiště u Bystřice nad Pernštejnem a obci Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 0126/02/2016/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-59.doc, ZK-02-2016-59, př. 1, ZK-02-2016-59, př. 2, ZK-02-2016-59, př. 2a

60. Zřízení věcného břemene v k. ú. a obci Kožichovice
Usnesení 0127/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
zřídit formou jednostranného prohlášení k služebnému pozemku par. č. st. 398 v k. ú. a obci Kožichovice věcné břemeno užívání, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav silnice II/351 na tomto pozemku, a to ve prospěch panujících pozemků par. č. 2590/1 a par. č. 2590/2 v k. ú. a obci Kožichovice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-60.doc, ZK-02-2016-60, př. 1

61. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0495/06/2014/ZK
Usnesení 0128/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0495/06/2014/ZK ze dne 18. 11. 2014 tak, že materiál ZK-06-2014-30, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-02-2016-61, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-61.doc, ZK-02-2016-61, př. 1

62. Výkup pozemků v k. ú. Horní Bory a obci Bory
Usnesení 0129/02/2016/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-62.doc, ZK-02-2016-62, př. 1, ZK-02-2016-62, př. 2

63. Darování pozemků v k. ú. a obci Nevcehle
Usnesení 0130/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 79 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 56 m2 a par. č. 2828 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 645 m2, vše v k. ú. Nevcehle, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nevcehle;
schvaluje
dodatek č. 1429 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2016-63, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-63.doc, ZK-02-2016-63, př. 1, ZK-02-2016-63, př. 2

64. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na nemovitosti pro akci Transformace Domova Háj I.
Usnesení 0131/02/2016/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-64.doc, ZK-02-2016-64, př. 1

66. Projekty na úspory energií v budovách v majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0132/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo z cizích zdrojů ve výši max. 90 mil. Kč na zvláštní účty projektů uvedených v materiálu ZK-02-2016-66, př. 1 s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů.
odpovědnost: ORR, OM
termín: 15. 4. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-66.doc, ZK-02-2016-66, př. 1, ZK-02-2016-66, př. 2

65. Schválení odůvodnění veřejné zakázky Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje ke schválení odůvodnění výše uvedené veřejné zakázky. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0133/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací dle materiálu ZK-02-2016-65, př. 1.
odpovědnost: OAPŘ, OM
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-65.doc, ZK-02-2016-65, př. 1, ZK-02-2016-65, př. 2

67. Projekt Z teorie do praxe - rovné příležitosti a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina (OP Zaměstnanost 2014 - 2020)
M. Hyský sdělil zastupitelstvu kraje podrobnosti k návrhu rozhodnout o realizaci shora uvedeného projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0134/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2 500 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu a realizaci projektu Z teorie do praxe - rovné příležitosti a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 4. 2016
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 3, zdrželo se 8.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-67.doc, ZK-02-2016-67, př. 1

68. Společná kancelář Evropského regionu Dunaj - Vltava
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout dotaci na zajištění aktivit v rámci mezinárodní spolupráce s názvem „Evropský region Dunaj Vltava“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0135/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 2139 Ostatní záležitosti zahraničního obchodu na zajištění aktivit v rámci mezinárodní spolupráce s názvem Euroregion Dunaj - Vltava dle materiálu ZK-02-2016-68, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2016-68, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-68.doc, ZK-02-2016-68, př. 1, ZK-02-2016-68, př. 2, ZK-02-2016-68, př. 3

69. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnout dotace v rámci POVV 2016 jednotlivým žadatelům. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0136/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje - Program obnovy venkova dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2016-69, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu
 • ZK-02-2016-69, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-02-2016-69, př. 2.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-69.doc, ZK-02-2016-69, př. 1, ZK-02-2016-69, př. 2

70. Program Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období 2016 - 2020
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit aktualizovaný Program Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období 2016 2020. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0137/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Program ZDRAVÍ 2020 pro Kraj Vysočina na období 2016 - 2020 dle materiálů ZK-02-2016-70, př. 1 a ZK-02-2016-70, př. 2.
odpovědnost: ORR, OZ
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-70.doc, ZK-02-2016-70, př. 1, ZK-02-2016-70, př. 2, ZK-02-2016-70, př. 3

71. Poskytnutí dotací obcím, školám, MAS, nestátním neziskovým organizacím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
M. Hyský upřesnil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout dotace na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 žadatelům. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0138/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje na realizaci akcí v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2016-71, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu ZK-02-2016-71, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-02-2016-71, př. 2.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-71.doc, ZK-02-2016-71, př. 1, ZK-02-2016-71, př. 2, ZK-02-2016-71, př. 3

72. Poskytnutí dotace na realizaci projektu Analýza podnikatelského prostředí v Kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout dotaci Krajské hospodářské komoře Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0139/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci Krajské hospodářské komoře Kraje Vysočina, se sídlem Benešova 1256/13, 586 01 Jihlava, IČO 70843252 na realizaci akce Analýza podnikatelského prostředí v Kraji Vysočina ve výši 1 200 000 Kč dle materiálu ZK-02-2016-72, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2016-72, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3636 - Územní rozvoj o částku 1 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 200 000 Kč.
odpovědnost: ORR
termín: 15. 4. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-72.doc, ZK-02-2016-72, př. 1, ZK-02-2016-72, př. 2

73. Projekt Technická pomoc AT-CZ - hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit účast Kraje Vysočina, jako vedoucího partnera, v daném projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0140/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • účast Kraje Vysočina jako vedoucího partnera v projektu Technická pomoc AT-CZ - hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina v rámci Programu spolupráce
 • INTERREG V-A Rakousko - Česká republika dle materiálu ZK-02-2016-73, př. 1 se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 2 353 €, tj. 63 531 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 27,00 Kč);
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v maximální výši 635 310 Kč (1 euro = 27,00 Kč) na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Technická pomoc AT-CZ - hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu Technická pomoc AT-CZ - hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 4. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-73.doc, ZK-02-2016-73, př. 1

74. Žádost o poskytnutí dotace na zajištění koordinace NNO v Kraji Vysočina
P. Piňos předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout dotaci spolku KOUS Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0141/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje spolku KOUS Vysočina, z. s., Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 ve výši 300 000 Kč na podporu činnosti dle materiálu ZK-02-2016-74, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2016-74, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-74.doc, ZK-02-2016-74, př. 1

75. Žádost o poskytnutí dotace na Mimořádnou podporu projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
P. Piňos předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0142/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout o poskytnutí dotace KOUS Vysočina, z. s., se sídlem Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 dle žádosti uvedené v materiálu ZK-02-2016-75, př. 1;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje spolku KOUS Vysočina, z. s., se sídlem Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 ve výši 200 000 Kč na Mimořádnou podporu za podmínek uvedených v materiálu ZK-02-2016-75, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2016-75, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-75.doc, ZK-02-2016-75, př. 1

76. Předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace do programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika
M. Kružíková podala zastupitelstvu kraje doplňující komentář k návrhu vzít na vědomí informace o projektovém záměru Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, včetně schválení závazku jeho předfinancování. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0143/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace o projektovém záměru Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, dle materiálů ZK-02-2016-76, př. 1 a ZK-02-2016-76, př. 2;
schvaluje
 • závazek kraje na předfinancování projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásmu podél Železné opony na kole do výše 2 629 045 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu poskytnutím zápůjčky;
 • závazek kraje na krytí finančních zdrojů spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásmu podél Železné opony na kole, tj. max. do výše 262 904,50 Kč z rozpočtu kraje.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-76.doc, ZK-02-2016-76, př. 1, ZK-02-2016-76, př. 2

77. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace v oblasti neprofesionálního umění
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotací pořadatelům krajských postupových a národních přehlídek v oblasti neprofesionálního umění. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0144/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 Ostatní záležitosti kultury pořadateli krajské postupové přehlídky dle materiálu ZK-02-2016-77, př. 3 v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění č. 09/15;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2016-77, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-77.doc, ZK-02-2016-77, př. 1, ZK-02-2016-77, př. 2, ZK-02-2016-77, př. 3, ZK-02-2016-77, př. 4

78. Dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí obcí - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí žadatelům. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0145/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí z kapitoly Kultura, § 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2016-78, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-02-2016-78, př. 4;
 • neposkytnout dotace v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2016-78, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-78.doc, ZK-02-2016-78, př. 1, ZK-02-2016-78, př. 2, ZK-02-2016-78, př. 3, ZK-02-2016-78, př. 4

79. Udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina
M. Kružíková sdělila zastupitelstvu kraje doplňující detaily k návrhu udělit titul „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“ dle návrhu oprávněné organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0146/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
udělit titul Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina Drahomíru Smejkalovi dle materiálu ZK-02-2016-79, př. 1 a Aleši Uherkovi dle materiálu ZK-02-2016-79, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-79.doc, ZK-02-2016-79, př. 1, ZK-02-2016-79, př. 2

80. Dotace městům s památkami UNESCO v roce 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje návrh poskytnout dotace městům s památkami UNESCO v roce 2016. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0147/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout městům Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou dotace z kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami na realizaci projektů v rámci zabezpečení, ochrany, zachování a prezentace památek UNESCO podle materiálu ZK-02-2016-80, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-02-2016-80, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-80.doc, ZK-02-2016-80, př. 1, ZK-02-2016-80, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 81 85, 87 92, 94 - 99, v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

81. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016
Usnesení 0148/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016 Mateřské škole Korálky Havlíčkův Brod, IČO 75015196 ve výši 80 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: březen 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-81.doc

82. Návrh na provedení rozpočtového opatření - účelová dotace na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních na období leden - srpen 201
Usnesení 0149/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních na období leden - srpen 2016 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-02-2016-82, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: březen 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-82.doc, ZK-02-2016-82, př. 1

83. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na podporu Mezinárodní sportovní školy 2016 ve Finsku
Usnesení 0150/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 450 000 Kč HC Dukla Jihlava s.r.o., se sídlem Tolstého 23, 586 01 Jihlava, IČO: 25514750;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2016-83, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-83.doc, ZK-02-2016-83, př. 1

84. Změny ve školském rejstříku
Usnesení 0151/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
záměry změn ve školském rejstříku u škol zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu ZK-02-2016-84, př. 1 kódy 1A, 1B, 1C, 2A.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 29. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-84.doc, ZK-02-2016-84, př. 1

85. Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na provedení rozpočtového opatření
Usnesení 0152/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost těmto organizacím:
  • Fotbalovému klubu mládeže VYSOČINA JIHLAVA, o. s., se sídlem Jiráskova 2603/69, 586 01 Jihlava, IČO 22908951 ve výši 1 500 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve fotbale;
  • Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, se sídlem Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí, IČO 75070961 ve výši 470 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v házené;
  • SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z. s., se sídlem Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO 43378480 ve výši 250 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v lyžování;
  • DUKLE Jihlava - mládež, z. s., se sídlem Tolstého 1566/23, 586 01 Jihlava, IČO 70802769 ve výši 1 000 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v ledním hokeji;
  • Krajskému centru talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, o.s., se sídlem Pavlovova 2672/14, 586 01 Jihlava, IČO 22729275 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve volejbalu;
  • Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 58601 Jihlava, IČO 63438216 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v plavání;
  • Basketbalovému klubu Jihlava, z. s., se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava, IČO 62797972 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v basketbalu;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-02-2016-85, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, EO
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-85.doc, ZK-02-2016-85, př. 1, ZK-02-2016-85, př. 2, ZK-02-2016-85, př. 3

87. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden srpen 2016
Usnesení 0153/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • přidělení účelových prostředků na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden - srpen 2016 (Modul A) ve výši 22 511 Kč Škole ekonomiky a cestovního ruchu, soukromá střední odborná škola s.r.o., IČO 25348931;
 • přidělení účelových prostředků na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden - srpen 2016 (Modul B) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-02-2016-87, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: březen 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-87.doc, ZK-02-2016-87, př. 1

88. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Poskytnutí finančního daru na ME v canicrossu, bikejöringu a scooteru 2016
Usnesení 0154/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 150 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Maxičky, se sídlem Děčín XVIII - Maxičky 14, 405 02 Děčín, IČO: 18382185 dle materiálu ZK-02-2016-88, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-88.doc, ZK-02-2016-88, př. 1

89. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou
Usnesení 0155/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 2 086 410 Kč a přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 2 526 915 Kč na rok 2016 na realizaci Rozvojového programu Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: březen 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-89.doc

90. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na soutěže vyhlašované a spoluvyhlašované MŠMT a změna závazného ukazatele u organizace zřizované krajem
Usnesení 0156/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových finančních prostředků v celkové výši 1 370 000 Kč organizacím dle materiálu ZK-02-2016-90, př. 1 na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT pro rok 2016.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-90.doc, ZK-02-2016-90, př. 1

91. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na projekt Modernizace sokolovny Nové Veselí
Usnesení 0157/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 5 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 5 000 000 Kč;
 • poskytnout dotaci ve výši 5 000 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, se sídlem Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí, IČO: 75070961;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2016-91, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 30. 4. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-91.doc, ZK-02-2016-91, př. 1

92. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání v období 1. - 7. měsíc roku 2016
Usnesení 0158/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání v období 1. - 7. měsíc roku 2016 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle tabulky 1 materiálu ZK-02-2016-92, př. 2 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle tabulky 2 materiálu ZK-02-2016-92, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: březen 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-92.doc, ZK-02-2016-92, př. 1, ZK-02-2016-92, př. 2

94. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2014/2015 a kalendářní rok 2015
Usnesení 0159/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2014/2015 a kalendářní rok 2015 dle materiálu ZK-02-2016-94.
odpovědnost: OŠMS
termín: do konce března 2016 odeslat na MŠMT a zveřejnit na webových stránkách kraje.
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-94.doc, ZK-02-2016-94, př. 1

95. Změny ve školském rejstříku
Usnesení 0160/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu ZK-02-2016-95, př. 1 kódy 1A, 1B, 4C, 4A, 4B.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 15. 4. 2016 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-95.doc, ZK-02-2016-95, př. 1

96. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích v roce 2016
Usnesení 0161/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dary obcím v celkové výši 7 735 tis. Kč z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00304) dle materiálu ZK-02-2016-96, př. 2 na základě darovací smlouvy dle materiálu ZK-02-2016-96, př. 3.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-96.doc, ZK-02-2016-96, př. 1, ZK-02-2016-96, př. 2, ZK-02-2016-96, př. 3

97. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách zřizovaných obcemi v roce 2016
Usnesení 0162/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 588 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 588 000 Kč na podporu zajištění vzdělávání žáků a žákyň s těžšími formami zdravotního postižení ve školách zřizovaných obcemi;
rozhoduje
poskytnout dary v celkové výši 5 080 000 Kč obcím dle materiálu ZK-02-2016-97, př. 2, na základě darovací smlouvy dle materiálu ZK-02-2016-97, př. 3.
odpovědnost: OSMS, OE
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-97.doc, ZK-02-2016-97, př. 1, ZK-02-2016-97, př. 2, ZK-02-2016-97, př. 3

98. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2016
Usnesení 0163/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
úkoly A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C.1, C.2, C.4, C.5 v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2016 dle materiálu ZK-02-2016-98, př. 1;
bere na vědomí
 • úkol C. 3 v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2012 dle materiálu ZK-02-2016-98, př. 1;
 • opatření k úkolům A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C.1, C.2, C.3, C.4, C.5 v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2012 dle materiálu ZK-02-2016-98, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: zveřejnit a zaslat jej MŠMT ČR do 30 dnů po schválení části týkající se vzdělávání ve školách a školských zařízeních, které zřizuje kraj, zastupitelstvem.
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-98.doc, ZK-02-2016-98, př. 1, ZK-02-2016-98, př. 2, ZK-02-2016-98, př. 3

99. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - Výroční monitorovací zpráva za rok 2015 a Roční specifikace aktivit pro rok 2016
Usnesení 0164/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Výroční monitorovací zprávu za rok 2015 dle materiálu ZK-02-2016-99, př. 1;
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 8 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině dle materiálu ZK-02-2016-99, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-99.doc, ZK-02-2016-99, př. 1, ZK-02-2016-99, př. 2

86. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na projekt Výchova talentované mládeže v ledním hokeji - VTM 2016 Kraj Vysočina
J. Fialová předložila zastupitelstvu kraje návrh poskytnout PRO HOCKEY Cz., s.r.o., finanční dotaci na projekt Výchova talentované mládeže 2016. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0165/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 300 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 300 000 Kč;
 • poskytnout dotaci ve výši 300 000 Kč PRO - HOCKEY Cz., s.r.o., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 25062689;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2016-86, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 30. 4. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-86.doc, ZK-02-2016-86, př. 1

93. Krajský akční plán Kraje Vysočina
J. Fialová upřesnila zastupitelstvu kraje návrh schválit projektový záměr Krajský akční plán Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0166/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na předfinancování a financování projektu Krajský akční plán Kraje Vysočina ve výši max. 1 225 000 Kč.
odpovědnost: OŠMS
termín: 29. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-93.doc, ZK-02-2016-93, př. 1, ZK-02-2016-93, př. 2

100. Systémové zajištění poradenských služeb v Kraji Vysočina
J. Fialová seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem schválit systémové řešení poradenských služeb v Kraji Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0167/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 8 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum a Praktická škola Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-02-2016-100, př. 1;
rozhoduje
sloučit příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2016-100, př. 2;
schvaluje
 • záměr převést činnost součásti Speciálně pedagogické centrum z příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, IČO 70838593 na příspěvkovou organizaci Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina, IČO 70832510 dnem 1. 7. 2016, a to včetně příslušných pracovněprávních vztahů, movitého majetku a práv a závazků;
 • Dodatek č. 9 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, IČO 70838593, dle materiálu ZK-02-2016-100, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel a ředitelky krajem zřízených pedagogicko-psychologických poraden a speciálních pedagogických center
termín: září 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-100.doc, ZK-02-2016-100, př. 1, ZK-02-2016-100, př. 2, ZK-02-2016-100, př. 3, ZK-02-2016-100, př. 4

101. Program pro poskytování dotací kraje na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby v Kraji Vysočina pro rok 2016
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje návrh vyhlásit Program pro poskytování dotací kraje na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby v Kraji Vysočina pro rok 2016. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0168/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
Program pro poskytování dotací kraje na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby v Kraji Vysočina pro rok 2016 dle materiálu ZK-02-2016-101, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-101.doc, ZK-02-2016-101, př. 1

102. Dotace na realizaci vzdělávacího projektu ALITER - nástroj pro vnitřní transformaci sociálních služeb - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
P. Krčál seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnout spolku „SLEPÍŠI sdružení, které provozuje Mezinárodní centrum Axmanovy techniky modelování pro zdravotně postižené“ dotaci na realizaci shora uvedeného vzdělávacího projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0169/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti spolku SLEPÍŠI - sdružení, které provozuje Mezinárodní centrum Axmanovy techniky modelování pro zdravotně postižené, IČ: 64327892 ve výši 387 000 Kč na realizaci projektu ALITER - nástroj pro vnitřní transformaci sociálních služeb v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-02-2016-102, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2016-102, př. 3.
odpovědnost: OSV, OE
termín: 30. 4. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-102.doc, ZK-02-2016-102, př. 1, ZK-02-2016-102, př. 2, ZK-02-2016-102, př. 3

103. Dotační řízení na financování certifikovaných programů specifické primární prevence rizikového chování pro rok 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0170/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 497 600 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 497 600 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotace jednotlivým poskytovatelům programů primární prevence ve výši 2 997 600 Kč dle materiálu ZK-02-2016-103, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2016-103, př. 2.
odpovědnost: OSV
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-103.doc, ZK-02-2016-103, př. 1, ZK-02-2016-103, př. 2, ZK-02-2016-103, př. 3

104. Návrh na poskytnutí dotací provozovatelům domácí hospicové péče na základě dotačního řízení vyhlášeného zastupitelstvem kraje - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
P. Krčál sdělil zastupitelstvu kraje bližší podrobnosti k návrhu poskytnout dotace na provozování domácí hospicové péče. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0171/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace pro poskytovatele domácí hospicové péče v celkové výši 4 687 100 Kč dle materiálu ZK-02-2016-104, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2016-104, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče o částku 2 925 100 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 925 100 Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-104.doc, ZK-02-2016-104, př. 1, ZK-02-2016-104, př. 2

105. Žádost o dotaci a registraci akce v ISPROFIN Domov Kopretina Černovice - výstavba pavilonu
P. Krčál podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k návrhu vzít na vědomí informaci o přípravě investiční akce „Domov Kopretina Černovice - výstavba pavilonu“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0172/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o přípravě investiční akce Domov Kopretina Černovice - výstavba pavilonu dle materiálů ZK-02-2016-105, př. 1 a ZK-02-2016-105, př. 2;
schvaluje
závazek kraje zabezpečit vlastní zdroje a finanční spoluúčast Kraje Vysočina na Domov Kopretina Černovice - výstavba pavilonu ve výši min. 25 % nákladů akce.
odpovědnost: Odbor sociálních věcí
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-105.doc, ZK-02-2016-105, př. 1, ZK-02-2016-105, př. 2

106. Změna zřizovací listiny Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit dodatek zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0173/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 12 Zřizovací listiny Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2016-106, př. 1.
odpovědnost: OSV a ředitel Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace
termín: 1. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-106.doc, ZK-02-2016-106, př. 1

107. Předfinancování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina individuální projekt IV.
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit předfinancování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina individuální projekt IV. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0174/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina individuální projekt IV. v celkové výši max. 13 000 000 Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-107.doc

108. Rozhodnutí o žádostech o poskytnutí dotace na činnost ŽIVOT 99 - Jihlava, z. ú. A DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
P. Krčál upřesnil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o žádostech o poskytnutí dotace na činnost níže uvedených organizací. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0175/02/2016/ZK
Zastupitelstvu kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení o částku 2 671 000 Kč a § 4352 - Tísňová péče o částku 1 598 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 4 269 000 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci organizaci ŽIVOT 99 - Jihlava, z. ú, IČO 04647114 ve výši 1 650 000 Kč na financování služby osobní asistence a 1 598 000 Kč na financování služby tísňová péče dle materiálu ZK-02-2016-108, př. 3;
 • poskytnout dotaci organizaci DIANA TŘEBÍČ, o. p. s., IČO 27668240 ve výši 1 021 000 Kč na financování pečovatelské služby dle materiálu ZK-02-2016-108, př. 4;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů ZK-02-2016-108, př. 3 a ZK-02-2016-108, př. 4.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 4. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-108.doc, ZK-02-2016-108, př. 1, ZK-02-2016-108, př. 2, ZK-02-2016-108, př. 3, ZK-02-2016-108, př. 4

109. Informace o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
Z. Chlád seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem vzít na vědomí informaci o uložení odvodu do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0176/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o uložení odvodu do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 692 040 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 638/2016 ze dne 6. 1. 2016 a o uložení penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 632 819 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 9083/2016 ze dne 28. 1. 2016 městysi Batelov se sídlem nám. Míru 148, 588 51 Batelov, IČO 00285595.
odpovědnost: odbor kontroly, odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 30. 4. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-109.doc, ZK-02-2016-109, př. 1, ZK-02-2016-109, př. 2

110. Poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Z. Chlád předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0177/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace obcím, svazkům obcí a právnické osobě z kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda a § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly na infrastrukturu vodovodů a kanalizací v celkové výši 36 553 811 Kč dle materiálu ZK-02-2016-110, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2016-110, př. 4;
 • neposkytnout dotace obcím a svazku obcí z kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda a § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly na infrastrukturu vodovodů a kanalizací dle materiálu ZK-02-2016-110, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-110.doc, ZK-02-2016-110, př. 1, ZK-02-2016-110, př. 2, ZK-02-2016-110, př. 3, ZK-02-2016-110, př. 4

111. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Z. Chlád předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout finanční příspěvky na hospodaření v lesích žadatelům. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0178/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 ve znění Dodatku č. 1 a 2 dle materiálu ZK-02-2016-111, př. 1;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-02-2016-111, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 30. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-111.doc, ZK-02-2016-111, př. 1, ZK-02-2016-111, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 112 - 115 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny návrhy na jmenování členů řídicích výborů následujících grantových programů ke schválení.

112. FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj vesnice 2016
Usnesení 0179/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Rozvoj vesnice 2016 dle materiálu ZK-02-2016-112, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Rozvoj vesnice 2016 ve složení:
ODS Zdeňka Švaříčková (JI); Jiří Hormandl (PE);
KDU-ČSL Josef Dvořák (ZR);
ČSSD Petr Piňos (TR); Zdeněk Vraspír (ZR);
KSČM Ladislav Brož (PE); Pavel Královec (HB);
Pro Vysočinu Ivo Jonák (ZR); Jiří Hodinka (PE);
TOP09 a STAN - Irini Martakidisová (ZR); Jiří Blažek (PE);
 • Petra Piáčka (JI, KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru grantového programu Rozvoj vesnice 2016;
 • garantem grantového programu Rozvoj vesnice 2016 odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Mgr. Dušana Vichra s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: ORR
termín: 29. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-112.doc, ZK-02-2016-112, př. 1

113. Fond Vysočiny - grantový program Regionální kultura 2016
Usnesení 0180/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Regionální kultura 2016 dle materiálu ZK-02-2016-113, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Regionální kultura 2016 ve složení:
ODS Martina Bártová (TR);
KDU-ČSL Jaroslav Hrubý (TR); Vladislav Hynk (JI);
ČSSD Roman Štork (JI); Ivana Mojžyšková (HB);
KSČM Lubomír Drápela (JI); Pavel Kalabus (JI);
Pro Vysočinu Petr Novotný (TR); Milan Kolář (JI);
TOP09 a STAN Jana Spekhorstová (TR); Ladislav Bárta (ZR);
 • Evu Krpálkovou (JI, ODS) předsedkyní řídicího výboru grantového programu Regionální kultura 2016;
 • garantem grantového programu Regionální kultura 2016 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Ladislava Seidla s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-113.doc, ZK-02-2016-113, př. 1

114. FOND VYSOČINY - grantový program Prodejny regionálních produktů 2016
Usnesení 0181/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Prodejny regionálních produktů 2016 dle materiálu ZK-02-2016-114, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Prodejny regionálních produktů 2016 ve složení:
ODS Václav Klátil (PE); Petra Trnková (HB);
KDU-ČSL Miloš Kvasnička (JI); Petr Kesl (PE);
ČSSD Pavla Kučerová (PE); Radka Hájková (HB);
KSČM Věra Buchtová (ZR);
Pro Vysočinu - Marie Černá (TR); Simona Budařová (TR);
TOP09 a STAN Jiří Vohralík (JI); Jan Půža (JI);
 • Marka Nevorala (TR, KSČM) předsedou řídicího výboru grantového programu Prodejny regionálních produktů 2016;
 • garantem grantového programu Prodejny regionálních produktů 2016 odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Ing. Ivonu Hájkovou s právem hlasovacím a doc. RNDr. Ivetu Fryšovou, Ph.D. s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-114.doc, ZK-02-2016-114, př. 1

115. FOND VYSOČINY - grantový program Inovační vouchery 2016
Usnesení 0182/02/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Inovační vouchery 2016 dle materiálu ZK-02-2016-115, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Inovační vouchery 2016 ve složení:
ODS Vít Filipenský (ZR); Jakub John (TR);
KDU-ČSL David Jarolímek (JI); Tomáš Kučera (ZR);
ČSSD Zdeněk Ryšavý (TR);
KSČM Pavel Hodač (PE); Hana Trojáková (PE);
Pro Vysočinu Alena Štěrbová (PE); Tomáš Prchal (JI);
TOP09 a STAN Kryštof Kothbauer (JI); Martin Sedlák (HB);
 • Karla Pačisku (ZR, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu Inovační vouchery 2016;
 • garantem grantového programu Inovační vouchery 2016 odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Ing. Ivonu Hájkovou s právem hlasovacím a doc. RNDr. Ivetu Fryšovou, Ph.D. s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2016-115.doc, ZK-02-2016-115, př. 1

118. Rozprava členů zastupitelstva
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek poděkoval zastupitelům za konstruktivní a racionální přístup a ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se bude konat dne 10. 5. 2016.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:
Ing. Radovan Necid               ……...……………………………………Josef Komínek               …..………………………………….……


Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2016.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2016 dne 29. 3. 2016.
Zapsaly: P. Pospíchalová, M. Jakoubková dne 8. 4. 2016 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz