Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 35/2007 - 04.12.2007

ČísloNázev
01Pozvánka
02Darování pozemků v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a obci Vilémov
03Nabytí nemovitosti pro stavbu "II/405 Příseka - Brtnice"
04Koupě pozemků zastavěných silnicí III. třídy v k. ú. Volichov a obci krásná Hora
05Vypořádání pozemku v k. ú. Mitrov a obci Strážek
06Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina
07Vzájemné darování pozemků v k. ú. Svatoslav u Třebíče a obci Svatoslav
08Darování pozemků a stavby pozemní komunikace - k. ú. Petrovice u Humpolce
09Prodej bytové jednotky v k. ú. a obci Lesonice
10Vložení nabytých pozemků do správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
11Návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje 0244/04/2007/ZK
12Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicí II/360 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava
13Koupě nemovitosti v obci a k. ú. Humpolec
14Uzavření dohody o poskytnutí náhrady dle zákona č. 229/1991 Sb., o půdě, ve znění pozdějších předpisů
15Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
16Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
17Dodatek ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých a Příkazní smlouvy, mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
18Delegování zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
19Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2008
20Program obnovy venkova 2007 - žádosti obcí o výjimku ze Zásad
21Výpověď smlouvy na realizaci akce v rámci 3. výzvy GS na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
22Návrh na provedení rozpočtového opatření z rámci kapitoly Regionální rozvoj
23Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. č. CZ.04.1.05/3.2.61.3/4575
24Grantová schémata 1.1, 4.1.2 a 4.2.2 - převody finančních prostředků z FSR v roce 2008
25Jmenování ředitele Vysočina Tourism, příspěvkové organizace a Smlouva o výpůjčce
26Poskytnutí dotace na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 v kraji Vysočina obcím z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007
27Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina
28Návrh na provedení rozpočtového opatření 2007 - poskytnutí neinvestiční dotace Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci, na vydání publikace "Kroje na Horácku"
29Žádost o finanční příspěvek
30Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2007 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 15. 11. 2007
31Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských projektů
32Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
33Návrh Dodatku č. 2 "Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití" (dále jen "Zásady")
34Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi na rok 2008
35Projekt kraje Vysočina na čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí na území NATURA 2000 v kraji Vysočina
36Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu systémové výstavby a financování datových úložišť veřejné správy na území kraje Vysočina
37Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina v roce 2007
38Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2008
39Zdravotní plán kraje Vysočina
40Zrušení akciových společností
41Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
42Delegace zástupců kraje Vysočina do hodnotící komise
43Projektové záměry kraje Vysočina na čerpání prostředků z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod na nemocniční infrastrukturu v kraji Vysočina
44Předfinancování projektů kraje
45Hmotná zainteresovanost ředitelů nemocnic
46Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje Vysočina na 2008 - 2009
47Náhrada výdělku
48Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny a vzdání se odměny člena řídicího výboru Fondu Vysočiny
49Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
51Návrh na zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek
52Odvolání a volba člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz