Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 34/2007

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 34/2007, které se konalo dne 27. 11. 2007 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 33/2007
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 27. 11. 2007.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman M. Vystrčil a omluvil nepřítomnost I. Rohovského.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
44. Průběžná zpráva o dotačním řízení MPSV vyhlášeném pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2008;
45. Mimořádné odměny ředitelů příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb;
46. Jmenování vedoucího Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina.
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 33/2007
 2. Redakční rada novin Kraj Vysočina
 3. Informace ke cvičení "ZÓNA 2008"
 4. Žádost o finanční výpomoc na likvidaci škod po požáru v Polné
 5. Porušení rozpočtové kázně u Statutárního města Jihlava
 6. Fond Vysočiny - projekt FV 014/182/07
 7. Návrh na úpravu investičního plánu a rezervního fondu pro rok 2007 u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
 8. Návrh mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury
 9. Návrh na realizaci pomníku plukovníka Josefa Jiřího Švece
 10. Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2008
 11. Aktualizace programové části Programu rozvoje kraje Vysočina
 12. Postup při aktualizaci Územní energetické koncepce kraje Vysočina
 13. Neuzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.1/0004
 14. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace na podporu zavádění a rozvoje místní Agendy 21
 15. Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
 16. Souhlas se stavbou v k. ú. Heroltice u Jihlavy a obci Jihlava
 17. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi III/1333 a III/1334 v k. ú. a obci Proseč pod Křemešníkem
 18. Stavební záměr "Psychocentrum - manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, p. o., pracoviště Jihlava - Intervenční centrum"
 19. Darování pozemku v k. ú. a obci Řásná
 20. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 21. Smlouvy opravňující investora provést stavbu
 22. Aktualizace Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
 23. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 24. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby "III/36049 Mostiště - most ev.č. 36049 1”
 25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika - "Rozpočtový program ASPE"
 26. Projekt eParticipate - přijatá dotace
 27. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - říjen 2007
 28. Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008
 29. Jmenování ředitele SZŠ a VOŠ zdravotnické Žďár nad Sázavou
 30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci Rozvojového programu ve vzdělávání "Další vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti se zavedením nové maturitní zkoušky"
 31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství
 32. Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory (FV 065/168/07)
 33. Návrh na rozpočtového opatření na rok 2007 u kapitoly Školství, mládeže a sportu - financování informačních a komunikačních technologií u Domu dětí a mládeže u Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190
 34. Stanovení počtu členů školské rady
 35. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
 36. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví na rok 2007 - financování provozu okresních pracovišť Národního onkologického registru
 37. Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
 38. Návrh rozpočtového opatření na rok 2007 - poskytnutí finančních prostředků na rozvoj ICT pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
 39. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2007 u Domova důchodců Ždírec, Ústavu sociální péče Lidmaň a Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkových organizací
 40. Úprava závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" u některých příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2007 za odvětví sociální péče
 41. 1. ročník celostátní konference "Dny bezpečí"
 42. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování poháru pro vítěze Mistrovství České republiky v Dog Dancing
 43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání Benefičního koncertu - Vysočina pro Krtečka
 44. Průběžná zpráva o dotačním řízení MPSV vyhlášeném pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2008
 45. Mimořádné odměny ředitelů příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
 46. Jmenování vedoucího Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
 47. Rozprava členů rady
Usnesení 1592/34/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 27. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 33/2007 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Redakční rada novin Kraj Vysočina
Z. Kadlec, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, sdělil radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Jednání se zúčastnil J. Pokorný, pracovník oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1593/34/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
uzavření Dodatku č. 3. ke Smlouvě o dílo č. 1920/05 ze dne 18. 7. 2005 dle materiálu RK-34-2007-02, př. 3;
ustavuje
v souladu se Smlouvou o dílo č. 1920/05 ze dne 18. 7. 2005 ve znění dodatků osoby uvedené v materiálu RK-34-2007-02, př. 1 jako členy redakční rady novin Kraj Vysočina s platností do 30. listopadu 2008.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 5. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2007-02.doc, RK-34-2007-02, př. 1, RK-34-2007-02, př. 3

03. Informace ke cvičení "ZÓNA 2008"
Z. Kadlec, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, sdělil radě kraje informace ke cvičení “ZÓNA 2008”. Jednání se zúčastnil J. Pokorný, pracovník oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1594/34/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci ke cvičení "ZÓNA 2008" dle materiálů RK-34-2007-03, RK-34-2007-03, př. 1 a RK-34-2007-03, př. 2;
ukládá
 • odboru sekretariátu hejtmana spolupracovat s ministerstvem vnitra a cvičícími organizacemi na přípravě a provedení cvičení "ZÓNA 2008";
 • hejtmanovi kraje Vysočina M. Vystrčilovi požádat ministerstvo vnitra a cvičící organizace o realizaci cvičení takovým způsobem, aby již byla ověřena funkčnost záchranného systému po transformaci vojenských záchranných praporů.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, M. Vystrčil
termín: 11. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2007-03.doc, RK-34-2007-03, př. 1, RK-34-2007-03, př. 2

04. Žádost o finanční výpomoc na likvidaci škod po požáru v Polné
Z. Kadlec, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložil radě kraje žádost Města Polná o finanční výpomoc na likvidaci škod po požáru a požádal o úpravu usnesení. V průběhu jednání odešla M. Matějková. Jednání se zúčastnil J. Pokorný, pracovník oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje požadavek akceptovala a závěrem diskuse přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1595/34/2007/RK
Rada kraje
projednala
žádost města Polná dle materiálu RK-34-2007-04, př. 1;
rozhodla
nepředložit tuto žádost na jednání zastupitelstva kraje.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2007-04.doc, RK-34-2007-04, př. 1, RK-34-2007-04, př. 2, RK-34-2007-04, př. 3, RK-34-2007-04, př. 4, RK-34-2007-04, př. 5

05. Porušení rozpočtové kázně u Statutárního města Jihlava
Z. Kadlec, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, sdělil radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Jednání se zúčastnil J. Pokorný, pracovník oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1596/34/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o neoprávněném použití dotace ve výši 33 009 Kč poskytnuté z rozpočtu kraje Vysočina Statutárnímu městu Jihlava na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2006 dle materiálu RK-34-2007-05,
ukládá
Statutárnímu městu Jihlava se sídlem Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava, IČ 00286010 odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 33 009 Kč dle materiálu RK-34-2007-05, př. 2.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2007-05.doc, RK-34-2007-05, př. 2

42. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování poháru pro vítěze Mistrovství České republiky v Dog Dancing
M. Vystrčil předložil radě kraje návrh na poskytnutí věcného daru. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1597/34/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcný dar v podobě poháru pro vítěze v hodnotě 1 000 Kč Občanskému sdružení Dog Dancing Club Czech Republic, Malířská 13, 170 00 Praha 7, IČ: 26993384 dle materiálu RK-34-2007-42, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (příloha Z2 Akce podporované krajem v roce 2007) spočívající ve snížení rezervy, § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 1 000 Kč při současném zvýšení § 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace, položka 5194 Věcné dary o stejnou částku 1 000 Kč na zakoupení a poskytnutí věcného daru v podobě poháru pro vítěze Mistrovství České republiky v Dog Dancing, dle materiálu RK-34-2007-42, př. 1 a materiálu
RK-34-2007-42, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2007-42.doc, RK-34-2007-42, př. 1, RK-34-2007-42, př. 2, RK-34-2007-42, př. 3

43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání Benefičního koncertu - Vysočina pro Krtečka
M. Vystrčil předložil radě kraje návrh na poskytnutí dotace na krytí nákladů souvisejících s pořádáním benefičního koncertu. Jednání se zúčastnil Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana. Závěrem rozsáhlejší diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1598/34/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 5 000 Kč Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek, Brněnská 12, Šlapanice u Brna, IČ: 25581228 na krytí nákladů souvisejících s pořádáním benefičního koncertu - Vysočina pro Krtečka;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (příloha Z2 Akce podporované krajem v roce 2007) spočívající ve snížení rezervy, § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 5 tis. Kč při současném zvýšení § 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, položka 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o stejnou částku 5 tis. Kč na krytí nákladů souvisejících s pořádáním benefičního koncertu - Vysočina pro Krtečka, dle materiálu RK-34-2007-43, př. 1 a materiálu RK-34-2007-43, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2007-43.doc, RK-34-2007-43, př. 1, RK-34-2007-43, př. 2

10. Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2008
T. Čihák, pověřen zastupováním vedoucího odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení návrh Zásad a vzor Smlouvy o poskytnutí podpory. V průběhu přišla M. Matějková. Jednání se zúčastnili D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování, V. Novák, pracovník oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1599/34/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny dle materiálu RK-34-2007-10, př. 1;
 • vzor Smlouvy o poskytnutí podpory dle materiálu RK-34-2007-10, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 18. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2007-10.doc, RK-34-2007-10, př. 1, RK-34-2007-10, př. 2

11. Aktualizace programové části Programu rozvoje kraje Vysočina
T. Čihák, pověřen zastupováním vedoucího odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit aktualizaci programové části Programu rozvoje kraje Vysočina. Jednání se zúčastnili D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování, V. Novák, pracovník oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje. Závěrem rozsáhlejší diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1600/34/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit aktualizaci programové části Programu rozvoje kraje Vysočina dle materiálu RK-34-2007-11, př. 1upr1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2007-11.doc, RK-34-2007-11, př. 1

12. Postup při aktualizaci Územní energetické koncepce kraje Vysočina
T. Čihák, pověřen zastupováním vedoucího odboru regionálního rozvoje, doplnil radě kraje podrobnější informace k aktualizaci Územní energetické koncepce kraje Vysočina. V průběhu jednání odešel P. Hájek. Jednání se zúčastnili D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování, V. Novák, pracovník oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje. Rada kraje předložený materiál projednala a na základě připomínek, které z diskuse vyplynuly, se s předkladatelem dohodla na způsobu dopracování daného materiálu a opětovnému předložení k projednání radou kraje.
Zdrojové materiály: RK-34-2007-12.doc

13. Neuzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.1/0004
T. Čihák, pověřen zastupováním vedoucího odboru regionálního rozvoje, sdělil radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu. Jednání se zúčastnila J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1601/34/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout neuzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu č. 3.3.10.1/0004 dle materiálu RK-34-2007-13, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2007-13.doc, RK-34-2007-13, př. 1, RK-34-2007-13, př. 2

14. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace na podporu zavádění a rozvoje místní Agendy 21
T. Čihák, pověřen zastupováním vedoucího odboru regionálního rozvoje, upřesnil radě kraje navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1602/34/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje (pol. 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů rozpočtu kraje (kapitola Regionální rozvoj, § 2199 Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n.) o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva životního prostředí ve výši 20 tis. Kč na krytí výdajů vzniklých kraji Vysočina v souvislosti se zaváděním a rozvojem místní Agendy 21.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2007-14.doc

06. Fond Vysočiny - projekt FV 014/182/07
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí podpory. V průběhu jednání odešla M. Černá. Jednání se zúčastnila I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1603/34/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 014/182/07 dle materiálu RK-34-2007-06, př. 2.
odpovědnost: OKPP
termín: 27. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2007-06.doc, RK-34-2007-06, př. 1, RK-34-2007-06, př. 2

07. Návrh na úpravu investičního plánu a rezervního fondu pro rok 2007 u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, upřesnila radě kraje návrh na úpravu investičního plánu a rezervního fondu uvedené příspěvkové organizace. Jednání se zúčastnila I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1604/34/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s úpravou investičního plánu pro rok 2007 u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-34-2007-07, př. 1;
 • s použitím rezervního fondu pro rok 2007 u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-34-2007-07, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2007-07.doc, RK-34-2007-07, př. 1

08. Návrh mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje návrh na stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury. Jednání se zúčastnila I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1605/34/2007/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zněním § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměnu ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury dle materiálu RK-34-2007-08, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 2. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2007-08.doc, RK-34-2007-08, př. 1

09. Návrh na realizaci pomníku plukovníka Josefa Jiřího Švece
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, sdělila radě kraje doplňující komentář k předloženému záměru vytvoření sochy plukovníka Josefa Jiřího Švece. V průběhu jednání přišli P. Hájek, M. Černá. Jednání se zúčastnila I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1606/34/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
záměr vytvoření sochy plukovníka Josefa Jiřího Švece dle volné kopie díla Jaroslava Šlezingera akademickým sochařem Otakarem Marcinem, pedagogem Akademie - VOŠ, Gymnázia a SOŠ uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou;
pověřuje
odbor kultury a památkové péče:
 • zahrnout finanční prostředky určené na realizaci pomníku plukovníka Josefa Jiřího Švece v celkové výši 260 tis. Kč (208 tis. Kč na pokrytí celkových nákladů na zhotovení sochy a 52. tis. Kč na zajištění souvisejících doprovodných aktivit) do návrhu rozpočtu kapitoly Kultura na rok 2008;
 • předložit radě kraje na základě doporučení odborné pracovní skupiny návrh lokality vhodné pro instalaci pomníku plukovníka Josefa Jiřího Švece.
odpovědnost: OKPP
termín: 31. 1. 2008
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2007-09.doc, RK-34-2007-09, př. 1, RK-34-2007-09, př. 2

15. Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na uzavření nájemní smlouvy. Jednání se zúčastnila J. Tvrzová, pracovník oddělení správy realit odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1607/34/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvu s nájemcem Fakultní nemocnice Brno, IČ 65269705, dle materiálu RK-34-2007-15.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Třebíč příspěvková organizace, odbor majetkový
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2007-15.doc

16. Souhlas se stavbou v k. ú. Heroltice u Jihlavy a obci Jihlava
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu. V průběhu jednání odešli M. Matějková, V. Kodet. Jednání se zúčastnila J. Tvrzová, pracovník oddělení správy realit odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1608/34/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2007-16.doc

17. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi III/1333 a III/1334 v k. ú. a obci Proseč pod Křemešníkem
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje informace k předloženému majetkoprávnímu vypořádání pozemků v k. ú. a obci Proseč pod Křemešníkem. Jednání se zúčastnila J. Tvrzová, pracovník oddělení správy realit odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1609/34/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2007-17.doc, RK-34-2007-17, př. 1

18. Stavební záměr "Psychocentrum - manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, p. o., pracoviště Jihlava - Intervenční centrum"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje doplňující informace k předloženému stavebnímu záměru. V průběhu jednání přišla M. Matějková. Jednání se zúčastnila J. Tvrzová, pracovník oddělení správy realit odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1610/34/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
stavební záměr "Psychocentrum - manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, p. o., pracoviště Jihlava - Intervenční centrum" dle materiálu RK-34-2007-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2007-18.doc, RK-34-2007-18, př. 1

19. Darování pozemku v k. ú. a obci Řásná
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje darovat uvedený pozemek z vlastnictví kraje do vlastnictví obce Řásná. Jednání se zúčastnila J. Tvrzová, pracovník oddělení správy realit odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1611/34/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat pozemek par. č. 1398/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1059 m2, dle GP č. 211-4824/2007, v k. ú. a obci Řásná z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Řásná;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1398/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1059 m2, dle GP č. 211-4824/2007, v k. ú. a obci Řásná z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Řásná.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2007-19.doc

20. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Jednání se zúčastnila J. Tvrzová, pracovník oddělení správy realit odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1612/34/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými na majetku kraje Vysočina pro pozemkové parcely a za podmínek dle materiálu RK-34-2007-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2007-20.doc, RK-34-2007-20, př. 1

21. Smlouvy opravňující investora provést stavbu
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu vyslovit souhlasné stanovisko se stavbami na pozemcích ve vlastnictví kraje. Jednání se zúčastnila J. Tvrzová, pracovník oddělení správy realit odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1613/34/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích ve vlastnictví kraje Vysočina dle materiálu RK-34-2007-21, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích ve vlastnictví kraje Vysočina dle materiálu RK-34-2007-21, př. 1;
 • rozhoduje zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 1356/1 v k. ú. Modlíkov u Přibyslavi zastavěnou chodníkem do vlastnictví obce Modlíkov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem část pozemku par. č. 1356/1 v k. ú. Modlíkov u Přibyslavi zastavěnou chodníkem do vlastnictví obce Modlíkov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2007-21.doc, RK-34-2007-21, př. 1

22. Aktualizace Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení návrh Pravidel a požádal o úpravu návrhu usnesení. V průběhu jednání přišel V. Kodet. Jednání se zúčastnila J. Tvrzová, pracovník oddělení správy realit odboru majetkového. Rada kraje požadavek akceptovala a přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1614/34/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-34-2007-22, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2007-22.doc, RK-34-2007-22, př. 1, RK-34-2007-22, př. 2

23. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, požádal radu kraje o delegování zástupce zřizovatele a jeho náhradníka do komise pro hodnocení nabídek. Jednání se zúčastnila H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1615/34/2007/RK
Rada kraje
deleguje
pana Iva Rohovského a zástupce politického klubu KSČM a Ing. Jaroslava Pospíchala, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a pana Dr. Ing. arch Jaroslava Huňáčka a zástupce politického klubu KSČM a Mgr. Jana Bočka, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek na "Dodávku pneumatik a servis", která se uskuteční dne 12. 12. 2007.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 3. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2007-23.doc

24. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby "III/36049 Mostiště - most ev.č. 36049 1”
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámil radu kraje s rozhodnutím náměstka hejtmana V. Kodeta zadat veřejnou zakázku malého rozsahu vybranému uchazeči. Jednání se zúčastnila H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1616/34/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí Václava Kodeta, náměstka hejtmana kraje, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby na zpracování kompletní projektové dokumentace včetně zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu mostu "III/36049 Mostiště - most ev. č. 36049-1", dodavateli Vysplan s.r.o., se sídlem 8.března 4812/2a, Jihlava.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 27. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2007-24.doc

25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika - "Rozpočtový program ASPE"
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje ke schválení výše uvedený návrh na provedení rozpočtového opatření. Jednání se zúčastnila H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1617/34/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající v přesunu finančních prostředků z kapitoly Nemovitý majetek, příloha M4 Investice v dopravě, snížení výdajů na § 2212 Silnice, položka 6121 Budovy, haly a stavby o částku 155 000 Kč a současné zvýšení kapitoly Informatika, zvýšení výdajů na § 6172 Činnost regionální správy, položka 6111 Programové vybavení o stejnou částku 155 000 Kč za účelem náhrady skutečně vynaložených nákladů spojených s pořízením a instalací rozpočtového programu ASPE.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor majetkový, odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2007-25.doc

26. Projekt eParticipate - přijatá dotace
V. Jáchim, vedoucí oddělení koncepčního odboru informatiky, doplnil radě kraje informace k předloženému rozpočtovému opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1618/34/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí) a výdajů (kapitola Informatika, § 3636 Územní rozvoj, ÚZ 00164) rozpočtu kraje o účelovou dotaci od mezinárodních institucí ve výši 256 400 Kč na financování aktivit spojených s projektem eParticipate.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2007-26.doc

27. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - říjen 2007
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s pravidelnou zprávou o čerpání rozpočtu kraje v období leden říjen 2007. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1619/34/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
"Zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden - říjen 2007" dle materiálu RK-34-2007-27, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 27. listopad 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2007-27.doc, RK-34-2007-27, př. 1

28. Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, podala radě kraje doplňující komentář k návrhu Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008. Závěrem rozsáhlejší diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1620/34/2007/RK
Rada kraje
stanoví
objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2008 ve výši 146 794 tis. Kč;
ukládá
vedoucím odvětvových odborů s výkonem zřizovatelské funkce:
  • předložit radě kraje návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem na rok 2008 v termínu do 31. 3. 2008 s tím, že u odvětví školství přímé výdaje na vzdělávání nebudou v návrhu zahrnuty a jejich rozpis bude zabezpečen samostatným rozpočtovým opatřením;
  • poukazovat mimořádné dotace z rozpočtu kraje schválené pro příspěvkové organizace zřizované krajem na jmenovité akce související s běžným a investičním rozvojem po předchozím předložení dokladů prokazujících finanční závazek těchto organizací; toto opatření se nevztahuje na dotační tituly, u kterých jsou dotace poskytovány na základě smluvního vztahu;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit:
 • rozpočet kraje Vysočina na rok 2008 v celkové výši a členění dle materiálu RK-34-2007-28, př. 1upr1 Rozpočet kraje 2008;
 • závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace materiálu RK-34-2007-28, př. 1upr1 (Rozpočet kraje 2008, část D);
 • rozhodnout poskytnout účelové dotace organizacím, které jsou obsaženy v části Seznam dotací poskytovaných krajem obcím a jiným subjektům v roce 2008 materiálu RK-34-2007-28, př. 1upr1 (Rozpočet kraje 2008, část E);
 • svěřit radě kraje provádění:
 • všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popř. z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí a jejich použití;
 • rozpočtových opatření týkajících se převodu zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv v souladu s podmínkami jednotlivých projektů a v souladu se Statutem Fondu strategických rezerv Vysočiny;
 • všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 mil. Kč v jednotlivých případech;
 • všech rozpočtových opatření souvisejících s výkonem zřizovatelské funkce, kdy dochází:
  1. ke změně rozpočtu kraje na základě uloženého odvodu z  investičního fondu, popřípadě změny příspěvku na provoz příspěvkové organizace a zároveň jsou této organizaci z výdajové části rozpočtu kraje poskytnuty finanční prostředky ve stejném objemu formou příspěvku na provoz, popřípadě dotace na investice nebo na úhradu ztráty z minulých let;
  2. ke zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu kraje o:
 • příjmy z prodeje movitého majetku kraje předaného příspěvkové organizaci do správy;
 • příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje obhospodařovaných příspěvkovou organizací na základě příkazní smlouvy;
 • příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatého příspěvkové organizaci na základě smlouvy o nájmu
a zároveň je ve výdajové části rozpočtu kraje ve stejném objemu upraven u této organizace příslušný dotační titul (příspěvek na provoz, investiční dotace) na její běžný nebo investiční rozvoj;
  1. ke změně rozpočtu kraje v souvislosti se snížením příspěvku na provoz, resp. s odvodem z investičního fondu;
 • úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem.
Předmětem svěření nejsou rozpočtová opatření prováděná na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje;
 • vzít na vědomí přehled předpokládaného financování projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie dle materiálu RK-34-2007-28, př. 3 s tím, že zajištění zdrojů k financování evropských projektů bude v roce 2008 probíhat formou rozpočtových opatření.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 18. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2007-28.doc, RK-34-2007-28, př. 1, RK-34-2007-28, př. 2, RK-34-2007-28, př. 3, RK-34-2007-28, př. 4

29. Jmenování ředitele SZŠ a VOŠ zdravotnické Žďár nad Sázavou
Z jednání se omluvil J. Hulák. Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1621/34/2007/RK
Rada kraje
jmenuje
RNDr. Marii Vystrčilovou do funkce ředitelky Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Žďár nad Sázavou, s účinností od 1. 1. 2008.
odpovědnost: OŠMS
termín: prosinec 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2007-29.doc

30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci Rozvojového programu ve vzdělávání "Další vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti se zavedením nové maturitní zkoušky"
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k uvedenému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1622/34/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT ČR na realizaci Rozvojového programu ve vzdělávání "Další vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti se zavedením nové maturitní zkoušky" v celkové výši 224 863 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost střední školy s maturitním programem dle materiálu RK-34-2007-30;
 • změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost střední školy s maturitním programem, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o poskytnuté účelové prostředky na realizaci Rozvojového programu ve vzdělávání "Další vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti se zavedením nové maturitní zkoušky" o částku 199 231 Kč dle materiálu RK-34-2007-30, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci Rozvojového programu ve vzdělávání "Další vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti se zavedením nové maturitní zkoušky" právnickým osobám vykonávajícím činnost střední školy s maturitním programem, které zřizuje kraj v celkové výši 199 231 Kč dle materiálu RK-34-2007-30, př. 1 a soukromým školám v celkové výši 25 632 Kč dle materiálu RK-34-2007-30, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2007-30.doc, RK-34-2007-30, př. 1, RK-34-2007-30, př. 2

31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1623/34/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště ve výši 27 960 Kč a § 3121 Gymnázia ve výši 83 280 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT ČR v celkové výši 111 240 Kč určenou pro Střední školu technickou Žďár nad Sázavou, IČ 00226106 ve výši 27 960 Kč a pro Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, IČ 62540041, ve výši 83 280 Kč na zajištění programu "Náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství";
 • zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz o účelovou dotaci na náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství pro Střední školu technickou Žďár nad Sázavou, IČ 00226106 ve výši 27 960 Kč a pro Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, IČ 62540041 ve výši 83 280 Kč dle materiálu RK-34-2007-31;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení výdajů kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3121 Gymnázia o částku 83 tis. Kč a zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o tutéž částku 83 tis. Kč;
 • snížení závazného ukazatele příspěvku na provoz pro Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, IČ 62540041, o částku 83 tis. Kč z důvodu poskytnutí dotace z MŠMT ČR na financování náhradního stravování.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Střední školy technické Žďár nad Sázavou, ředitel Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147.
termín: prosinec 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2007-31.doc

32. Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory (FV 065/168/07)
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny a požádal o úpravu návrhu usnesení. Rada kraje požadavek akceptovala a přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1624/34/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu RK-34-2007-32, př. 2.
odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2007-32.doc, RK-34-2007-32, př. 1, RK-34-2007-32, př. 2

33. Návrh na rozpočtového opatření na rok 2007 u kapitoly Školství, mládeže a sportu - financování informačních a komunikačních technologií u Domu dětí a mládeže u Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1625/34/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 92 000 Kč Domu dětí a mládeže u Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190, IČ 70153353, dle materiálu RK-34-2007-33, př. 1 za účelem modernizace učebny výpočetní techniky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků;
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, zvýšení § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 79 000 Kč s určením pro Dům dětí a mládeže u Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190, IČ 70153353 při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání, položky 5901 Nespecifikovaná rezerva o částku 79 000 Kč (UZ 00305);
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 Využití volného času dětí a mládeže o částku 13 000 Kč s určením pro Dům dětí a mládeže u Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190, IČ 70153353 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 13 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz o částku 92 000 Kč u Domu dětí a mládeže u Aleje, Havlíčkův, Brod, Masarykova 2190, IČ 70153353 dle materiálu RK-34-2007-33, př. 1 a to za účelem modernizace učebny výpočetní techniky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor informatiky, odbor ekonomický, ředitel Domu dětí a mládeže u Aleje, Havlíčkův, Brod, Masarykova 2190
termín: prosinec 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2007-33.doc, RK-34-2007-33, př. 1, RK-34-2007-33, př. 2

34. Stanovení počtu členů školské rady
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje předložený návrh na stanovení počtu členů školských rad. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1626/34/2007/RK
Rada kraje
stanoví
 • počet členů školských rad podle materiálu RK-34-2007-34, př. 1, a to s účinností ode dne skončení jejich prvního funkčního období v roce 2008 nebo 2009;
 • pro školskou radu při Základní škole Třebíč, Cyrilometodějská 22, jejíž členové byli za členy jmenováni nebo zvoleni v roce 2005 nebo 2006 a jejíž funkční období skončí v roce 2009, počet členů školské rady na 12, a to s účinností do dne skončení jejího funkčního období započatého v roce 2006.
odpovědnost: OŠMS
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2007-34.doc, RK-34-2007-34, př. 1

35. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
Z jednání se omluvil M. Houška. V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, požádala radu kraje o delegování zástupce zřizovatele a jeho náhradníka do komise pro hodnocení nabídek. V průběhu jednání odešla M. Matějková. Jednání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1627/34/2007/RK
Rada kraje
deleguje
ing. Vladislava Nechvátala, zástupce politické strany KSČM a Jana Kotena, pracovníka oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jako zástupce zřizovatele a Zdeňka Jirsu, zástupce politické strany KSČM a ing. Tomáše Halačku, pracovníka oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Dodávka UPS pro ICT", pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, Vrchlického 59, 587 33 Jihlava.
odpovědnost: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 27. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2007-35.doc

36. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví na rok 2007 - financování provozu okresních pracovišť Národního onkologického registru
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení výše uvedený návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Jednání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1628/34/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční příspěvek v úhrnné výši 300 tis. Kč na provoz okresních pracovišť Národního onkologického registru s rozdělením pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČ 00179540 ve výši 33 tis. Kč;
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, IĆ00090638 ve výši 168 tis. Kč;
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, IČ00511951 ve výši 33 tis. Kč;
 • Nemocnici Nové Město na Mor., příspěvkovou organizaci, IČ00842001 ve výši 33 tis. Kč;
 • MUDr. Josef Hyll, klinická onkologie, IČ 47441895 ve výši 33 tis. Kč;
schvaluje
  • v rámci výdajové časti rozpočtu kraje a kapitoly Zdravotnictví zvýšení § 3522 - Ostatní nemocnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 267 tis. Kč s určením pro:
- Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci......................33 tis. Kč,
- Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci...............................168 tis. Kč,
- Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci.............................33 tis. Kč,
- Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci...........33 tis. Kč;
při současném snížení § 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče, položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 267 tis. Kč;
  • navýšení závazného ukazatele "Dotace na provoz" pro:
- Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci o 33 tis. Kč;
- Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci o 168 tis. Kč;
- Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci o 33 tis. Kč,
- Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci o 33 tis. Kč
s určením na zajištění provozu pracovišť Národního onkologického registru včetně pokrytí mzdových nákladů;
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví u § 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče zvýšením položky 5212 - Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám o částku 33 tis. Kč s určením pro nestátní zdravotnické zařízení MUDr. Josef Hyll, klinická onkologie, IČ 47441895 k zajištění provozu pracoviště Národního onkologického registru v Třebíči při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 33 tis. Kč.
odpovědnost: ředitelé Nemocnice Jihlava, p.o., Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o., Nemocnice Pelhřimov, p. o., Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o., OSVZ, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2007-36.doc

37. Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, sdělila radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu a zdůvodnil úpravu materiálu RK-34-2007-37, př. 2. Jednání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1629/34/2007/RK
Rada kraje
jmenuje
do funkce ředitele Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, s účinností od 1. 1. 2008 pana Mgr. Oldřicha Brože jmenovacím dekretem dle materiálu RK-34-2007-37, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2007-37.doc, RK-34-2007-37, př. 1, RK-34-2007-37, př. 2

38. Návrh rozpočtového opatření na rok 2007 - poskytnutí finančních prostředků na rozvoj ICT pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje navrhované rozpočtové opatření. Jednání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1630/34/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout investiční dotaci pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, IČ 47366630 ve výši 294 310,- Kč za účelem realizace plánu rozvoje a modernizace informačních technologií v roce 2007;
schvaluje
 • v rámci výdajové části rozpočtu kraje zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3533 - Zdravotnická záchranná služba, položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 294 310,- Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 294 310,- Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele "Investiční dotace" u Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, o částku 294 310,- Kč k realizaci projektu rozvoje a modernizace ICT v roce 2007.
odpovědnost: ředitel Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, OSVZ, EO, OI
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2007-38.doc

39. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2007 u Domova důchodců Ždírec, Ústavu sociální péče Lidmaň a Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkových organizací
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem na úpravu investičního plánu na rok 2007 u uvedených příspěvkových organizací. Jednání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1631/34/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu použití investičního plánu u Domova důchodců Ždírec, Ústavu sociální péče Lidmaň a Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkových organizací, na rok 2007 dle materiálu RK-34-2007-39, př. 1.
odpovědnost: ředitel Domova důchodců Ždírec, ředitel Ústavu sociální péče Lidmaň a ředitel Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2007-39.doc, RK-34-2007-39, př. 1, RK-34-2007-39, př. 2, RK-34-2007-39, př. 3, RK-34-2007-39, př. 4

40. Úprava závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" u některých příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2007 za odvětví sociální péče
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, zdůvodnila radě kraje návrh na změnu závazného ukazatele “Limit prostředků na platy". Jednání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1632/34/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" u příspěvkových organizací uvedených v materiálu RK-34-2007-40, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví a ředitelé příspěvkových organizací odvětví sociální péče
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2007-40.doc, RK-34-2007-40, př. 1, RK-34-2007-40, př. 2

41. 1. ročník celostátní konference "Dny bezpečí"
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, sdělila radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu. V průběhu jednání přišla M. Matějková. Jednání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1633/34/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s iniciováním vzniku soutěže "Bezpečné nemocnice" v rámci celostátní konference "Dny bezpečí";
 • s poskytováním putovní ceny "Bezpečné nemocnice" v částce 10 tis. Kč, která bude uhrazena z prostředků kraje;
navrhuje
pořádání celostátní konference vždy jednou ročně v Jihlavě;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví o částku 130 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 130 tis. Kč na úhradu nákladů k zajištění organizace celostátní konference "Dny bezpečí".
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2007-41.doc

44. Průběžná zpráva o dotačním řízení MPSV vyhlášeném pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2008
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, sdělila radě kraje doplňující informace k financování a žádostem o dotace na provoz poskytovatelů sociálních služeb. Jednání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1634/34/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o financování a žádostech o dotace na provoz poskytovatelů sociálních služeb dle materiálu RK-34-2007-44, př. 1;
schvaluje
doporučující stanovisko k žádostem příspěvkových organizací kraje dle materiálu RK-34-2007-44, př. 2 a materiálu RK-34-2007-44, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2007-44. doc, RK-34-2007-44, př. 1, RK-34-2007-44, př. 2, RK-34-2007-44, př. 3

45. Mimořádné odměny ředitelů příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje návrh ke schválení odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku sociálních služeb a zdůvodnila úpravu materiálu RK-34-2007-45, př. 1. Jednání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1635/34/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálu RK-34-2007-45, př. 1upr2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2007-45.doc, RK-34-2007-45, př. 1

46. Jmenování vedoucího Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
S. Zikmundová předložila radě kraje návrh na jmenování vedoucího odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1636/34/2007/RK
Rada kraje
jmenuje
na návrh ředitelky krajského úřadu Ing. Tomáše Čiháka vedoucím Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina dle materiálu RK-34-2007-46, př. 2.
odpovědnost: ředitelka krajského úřadu
termín: 1. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2007-46.doc, RK-34-2007-46, př. 1, RK-34-2007-46, př. 2

47. Rozprava členů rady
V rámci rozpravy se rada kraje zabývala následujícími informativními materiály:
 • Posouzení možnosti dalšího rozvoje letiště Henčov;
 • Žádost Horáckého fotbalového klubu Třebíč, o. s. o spolufinancování při vybudování fotbalového hřiště s umělým trávníkem III. generace s umělým osvětlením v Třebíči, na ul. Manž. Curieových 73.

M. Vystrčil ukončil zasedání rady kraje č. 34/2007 s tím, že další zasedání se bude konat dne 4. 12. 2007, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 34/2007 dne 27. 11. 2007.
Zapsala: M. Chrástová, dne 30. 11. 2007 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz