Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 23/2011

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 23/2011, které se konalo dne 28. 6. 2011 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 22/2011
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 28. 6. 2011.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 72. Odvolání ředitelů příspěvkových organizací do navrženého programu jednání.
Dále byly radě kraje předloženy návrhy na stažení následujících materiálů:
42 Návrh Směrnice, kterou se upravuje postup při pořizování a nakládání s propagačními předměty (Zdrojové materiály: RK-23-2011-42.doc, RK-23-2011-42, př. 1)
43. Pravidla Rady kraje Vysočina pro pronajímání nebytových prostor v sídle kraje Vysočina (Zdrojové materiály: RK-23-2011-43.doc, RK-23-2011-43, př. 1)
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 22/2011
 2. Nabytí pozemků v k. ú. a obci Třebíč
 3. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Jackov a obci Moravské Budějovice
 4. Majetkoprávní příprava stavby III/3507 Havlíčkova Borová - 3. etapa.
 5. Smlouva o zřízení věcného břemene v k. ú. Nové Město na Moravě
 6. Předání pozemků k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 7. Pojištění majetku a odpovědnosti za škody organizací zřizovaných krajem Vysočina
 8. Výběrové řízení na veřejnou zakázku Krajský úřad kraje Vysočina - Rekonstrukce kuchyně v ul. Ke Skalce
 9. Převod pozemků v k. ú. a obci Moravské Budějovice do vlastnictví obce Litohoř a České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR
 10. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Římov na Moravě a obci Římov
 11. Prodej pozemku v k. ú. a obci Měšín
 12. Nabytí pozemku do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu II/404, III/4045 Komárovice - křiž. III/4045 , změna ceny nabývané nemovitosti
 13. Návrh na zařazení nové akce Gymnázium Havlíčkův Brod - oprava výtahu do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
 14. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby III/35725 Křižánky most ev. č. 35725-3
 15. Prodej pozemku v k. ú. Dlouhé na Moravě a obci Dlouhé
 16. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 17. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 18. Smlouva o nájmu nemovitosti mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
 19. Stavební záměr SPŠ a SOU Pelhřimov-Rekonstrukce kuchyně
 20. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k. ú. Třešť
 21. Stavební záměr Školní statek Humpolec - volné ustájení a odpadové hospodářství
 22. Rozhodnutí o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV
 23. Připsání dotace na projekt silniční infrastruktury - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
 24. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
 25. Smlouvy o převodu investorství
 26. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky - II/345 Bílek - most ev. č. 345 - 008
 27. Veřejná zakázka na dodávky - Rozšíření datového skladu kraje Vysočina
 28. Přihláška do soutěže o získání Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě a Ceny Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě
 29. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina za období leden - květen 2011
 30. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby do zastupitelstev obcí
 31. Návrh mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
 32. Předběžný záměr Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
 33. Provedení podstatných změn v projektu Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny
 34. Jmenování vedoucí Oddělení interního auditu Krajského úřadu kraje Vysočina
 35. Návrh na provedení rozpočtového opatření pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci - poskytnutí příspěvku na zajištění personálního auditu
 36. Smlouva o výpůjčce mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizaci
 37. Řešení tepelného hospodářství v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci - popis průběhu procesu veřejné zakázky Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech Nemocnice Jihlava a výběr nejvhodnější nabídky
 38. Vyúčtování poskytnutého investičního transferu Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 39. Zdravotní plán - aktualizace programové (strategické) části
 40. Změna organizačního řádu příspěvkové organizace Ústav sociální péče pro dospělé Věž
 41. Žádost o poskytnutí dotace občanskému sdružení Český svaz žen o. s. na podporu činnosti v oblasti prorodinné politiky - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
 1. Návrh na poskytnutí darů - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
 2. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru občanskému sdružení CZECH SPITFIRE CLUB
 3. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování poháru pro vítěze Trek MTB maratonu Přes tři vrchy Vysočiny
 4. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.01/02.0019
 5. Projekt Snižování energetické náročnosti - monitorovací zpráva a žádost o platbu
 6. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Mediální kampaň turistického regionu Vysočina v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod
 7. Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
 8. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí zálohové platby na globální grant Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina
 9. 011-52 Úprava regionálních kritérií NUTS 2 Jihovýchod pro výběr projektů k podpoře v rámci Programu rozvoje venkova ČR v roce 2011
 10. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP NUTS 2 Jihovýchod projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče
 11. Informace o stavu aktualizace projektového řízení
 12. Návrh na změnu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční dotace Střední škole řemesel a služeb Moravské Budějovice - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu Základní škole, SPC a Školní družině, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod
 14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením
 15. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
 16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov
 17. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2011 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 15. 6. 2011 - návrh na provedení rozpočtového opatření
 18. Žádost o prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně
 19. Vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Havlíčkův Brod
 20. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2011
 21. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola automobilní Jihlava
 22. Projektové záměry příspěvkové organizace Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501
 23. Projektový záměr příspěvkové organizace Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
 24. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť
 25. Projektový záměr příspěvkové organizace Základní škola speciální a Praktická škola Černovice
 26. Projektové záměry příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč
 27. Projektové záměry příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem
 28. Projekt Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 - Vysočina - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
 29. Odvolání ředitelů příspěvkových organizací
 30. Rozprava členů rady
Usnesení 1055/23/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 28. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 22/2011 nebyly vzneseny žádné připomínky.

31. Návrh mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje k projednání návrh stanovit odměny ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1056/23/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-31.doc, RK-23-2011-31, př. 1

32. Předběžný záměr Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení předběžný záměr uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1057/23/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
předběžný záměr Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-23-2011-32, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 18. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-32.doc, RK-23-2011-32, př. 1

33. Provedení podstatných změn v projektu Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s návrhem vyslovit souhlasné stanovisko s provedením podstatných změn v daném projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1058/23/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s prodloužením termínu ukončení projektu Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny do 30. 9. 2011;
rozhoduje
předložit Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Protokol o provedení změny a souhlas se změnou č. 4 ve znění dle materiálu RK-23-2011-33, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-33.doc, RK-23-2011-33, př. 1

K bodům 02 06, 09, 10, 13, 14, 16 - 18, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Nabytí pozemků v k. ú. a obci Třebíč
Usnesení 1059/23/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky par. č. 1507/35 - ostatní plocha, silnice o výměře 2 m2 a par. č. 1507/42 - ostatní plocha, silnice o výměře 492 m2 v k. ú. a obci Třebíč z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, Nusle, do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-02.doc, RK-23-2011-02, př. 1

03. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Jackov a obci Moravské Budějovice
Usnesení 1060/23/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zahájit jednání s městem Moravské Budějovice o darování pozemků par. č. 286/6 - ostatní plocha, silnice o výměře 24 m2, par. č. 286/7 - ostatní plocha, silnice o výměře 60 m2 a par. č. 286/9 - ostatní plocha, silnice o výměře 55 m2, par. č. 288/30 - ostatní plocha, silnice o výměře 87 m2, par. č. 288/33 - ostatní plocha, silnice o výměře 83 m2, par. č. 288/34 - ostatní plocha, silnice o výměře 756 m2 a dle GP č. 320-9461/2011 nově odděleného pozemku par. č. 288/31 - ostatní plocha, silnice o výměře 2 397 m2 v k. ú. Jackov a obci Moravské Budějovice z vlastnictví města Moravské Budějovice do vlastnictví kraje Vysočina;
 • zahájit jednání s městem Moravské Budějovice o darování pozemku par. č. 288/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2 v k. ú. Jackov a obci Moravské Budějovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Moravské Budějovice;
 • zveřejnit záměr darování pozemku 288/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2 v k. ú. Jackov a obci Moravské Budějovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Moravské Budějovice na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemek par. č. 288/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2 v k. ú. Jackov a obci Moravské Budějovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Moravské Budějovice;
 • nabýt darem dle GP č. 320-9461/2011 nově oddělený pozemek par. č. 288/31 - ostatní plocha, silnice o výměře 2 397 m2 a dále pozemky par. č. 286/6 - ostatní plocha, silnice o výměře 24 m2, par. č. 286/7 - ostatní plocha, silnice o výměře 60 m2 a par. č. 286/9 - ostatní plocha, silnice o výměře 55 m2, par. č. 288/30 - ostatní plocha, silnice o výměře 87 m2, par. č. 288/33 - ostatní plocha, silnice o výměře 83 m2 a par. č. 288/34 - ostatní plocha, silnice o výměře 756 m2 v k. ú. Jackov a obci Moravské Budějovice z vlastnictví města Moravské Budějovice do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-03.doc, RK-23-2011-03, př. 1

04. Majetkoprávní příprava stavby III/3507 Havlíčkova Borová - 3. etapa.
Usnesení 1061/23/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi krajem Vysočina a městysem Havlíčkova Borová smlouvy zakládající právo kraji Vysočina a městysi Havlíčkova Borová provést stavbu III/3507 Havlíčkova Borová - 3. etapa a vyvolané přeložky plynovodu na částech pozemků v rozsahu dle materiálu RK-23-2011-04, př. 1;
 • uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi krajem Vysočina, jako budoucím povinným z věcného břemene a společností JMP Net, s. r. o., jako budoucím oprávněným z věcného břemene, za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby plynovodu za podmínek dle materiálu RK-23-2011-04, př. 2;
 • zveřejnit záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-23-2011-04, př. 4 v k. ú. a obci Havlíčkova Borová do vlastnictví městyse Havlíčkova Borová;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít s městysem Havlíčkova Borová smlouvu o budoucí darovací smlouvě na části pozemků ve vlastnictví městyse Havlíčkova Borová tvořící trvalý zábor stavby v rozsahu dle materiálu RK-23-2011-04, př. 3;
 • rozhodnout uzavřít s městysem Havlíčkova Borová smlouvu o budoucí darovací smlouvě na části pozemků ve vlastnictví kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu RK-23-2011-04, př. 4 v k. ú. a obci Havlíčkova Borová.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-04.doc, RK-23-2011-04, př. 1, RK-23-2011-04, př. 2, RK-23-2011-04, př. 3, RK-23-2011-04, př. 4

05. Smlouva o zřízení věcného břemene v k. ú. Nové Město na Moravě
Usnesení 1062/23/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene ve prospěch kraje Vysočina vlastníka budovy v části obce Nové Město na Moravě s č.p. 615, stavba technické vybavenosti, postavené na pozemku par. č. 2942 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě spočívající ve zřízení a provozování stavby teplovodu a s tím souvisejícím právu vstupu pro kraj Vysočina - oprávněného z věcného břemene, a každého dalšího vlastníka stavby teplovodu či jeho dodavatelů, za účelem udržování a provádění oprav stavby teplovodu umístněné na pozemcích par. č. 1688/1 ostatní plocha, par.č. 1688/2 ostatní plocha, par.č. 1689 ostatní plocha, par.č. 2960/1 ostatní plocha, par.č. 2962/1 trvalý travní porost, vše v katastrálním území a obci Nové Město na Moravě tak, jak je uvedeno v Geometrickém plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku č. 2490-48/2011 ze dne 16. 5. 2011, vyhotoveném fy Geoset spol. s r. o., Dolní 183/30, Žďár nad Sázavou 1, odsouhlaseným Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Žďár nad Sázavou dne 17. 5. 2011, s vlastníkem pozemků - povinným z věcného břemene městem Nové Město na Moravě.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-05.doc, RK-23-2011-05, př. 1

06. Předání pozemků k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 1063/23/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-23-2011-06, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-06.doc, RK-23-2011-06, př. 1

09. Převod pozemků v k. ú. a obci Moravské Budějovice do vlastnictví obce Litohoř a České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR
Usnesení 1064/23/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat dle geometrického plánu č. 320-8470/2010, 2303-8470/2010 nově utvořený pozemek par. č. 4235/6 - ostatní plocha, silnice o výměře 3441 m2 v k. ú. a obci Moravské Budějovice do vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, na úřední desce krajského úřadu;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem dle geometrického plánu č. 320-8470/2010, 2303-8470/2010 nově utvořené pozemky par. č. 4235/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 233 m2 a par. č. 4235/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 230 m2, vše v k. ú. Moravské Budějovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Litohoř;
 • převést darem dle geometrického plánu č. 320-8470/2010, 2303-8470/2010 nově utvořený pozemek par. č. 4235/6 - ostatní plocha, silnice o výměře 3441 m2 v k. ú. Moravské Budějovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-09.doc, RK-23-2011-09, př. 1

10. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Římov na Moravě a obci Římov
Usnesení 1065/23/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-10.doc, RK-23-2011-10, př. 1

13. Návrh na zařazení nové akce Gymnázium Havlíčkův Brod - oprava výtahu do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
Usnesení 1066/23/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Gymnázium Havlíčkův Brod - oprava výtahu do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-13.doc

14. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby III/35725 Křižánky most ev. č. 35725-3
Usnesení 1067/23/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít s fyzickými osobami a obcí Křižánky smlouvy zakládající kraji Vysočina právo provést stavbu III/35725 Křižánky most ev. č. 35725-3 na částech pozemků, dle materiálu RK-23-2011-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-14.doc, RK-23-2011-14, př. 1, RK-23-2011-14, př. 2

16. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 1068/23/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-23-2011-16, př. 1 a RK-23-2011-16, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-16.doc, RK-23-2011-16, př. 1, RK-23-2011-16, př. 2

17. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1069/23/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-23-2011-17, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-23-2011-17, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování částí pozemků zastavěných chodníkem par. č. 1136/3 v k. ú. a obci Polná, dále par. č. 1092/1 v k. ú. a obci Vysoké Studnice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-17.doc, RK-23-2011-17, př. 1

18. Smlouva o nájmu nemovitosti mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
Usnesení 1070/23/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o nájmu nemovitosti mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-23-2011-18, př. 2.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, odbor majetkový
termín: 1. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-18.doc, RK-23-2011-18, př. 1, RK-23-2011-18, př. 2

07. Pojištění majetku a odpovědnosti za škody organizací zřizovaných krajem Vysočina
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnili E. Jozífek, vedoucí oddělení správy realit odboru majetkového, P. Dvořák, úředník oddělení majetkoprávního odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1071/23/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zprávu pojišťovacího makléře k realizaci pojistného programu kraje Vysočina za rok 2010 dle materiálů RK-23-2011-07, př. 1 a RK-23-2011-07, př. 1a;
ukládá
odboru majetkovému ve spolupráci s pojišťovacím makléřem - společností Aon Central and Eastern Europe a. s., Praha zajistit přípravu a zpracování návrhu nového pojistného programu kraje Vysočina a jím zřizovaných příspěvkových organizací na období od 1. 1. 2013.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-07.doc, RK-23-2011-07, př. 1, RK-23-2011-07, př. 1a

08. Výběrové řízení na veřejnou zakázku Krajský úřad kraje Vysočina - Rekonstrukce kuchyně v ul. Ke Skalce
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení shora uvedené veřejné zakázky. Projednávání se zúčastnili E. Jozífek, vedoucí oddělení správy realit odboru majetkového, P. Dvořák, úředník oddělení majetkoprávního odboru majetkového. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1072/23/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 23. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-08.doc, RK-23-2011-08, př. 1, RK-23-2011-08, př. 1a, RK-23-2011-08, př. 2, RK-23-2011-08, př. 3, RK-23-2011-08, př. 4

11. Prodej pozemku v k. ú. a obci Měšín
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje prodat pozemek v k. ú. a obci Měšín do vlastnictví fyzické osoby. Projednávání se zúčastnili E. Jozífek, vedoucí oddělení správy realit odboru majetkového, P. Dvořák, úředník oddělení majetkoprávního odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1073/23/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-11.doc, RK-23-2011-11, př. 1

12. Nabytí pozemku do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu II/404, III/4045 Komárovice - křiž. III/4045 , změna ceny nabývané nemovitosti
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, informovala radu kraje o navrhované změně kupní ceny nabývaného pozemku pro stavbu „II/404, III/4045 Komárovice - křiž. III/4045“. Projednávání se zúčastnili E. Jozífek, vedoucí oddělení správy realit odboru majetkového, P. Dvořák, úředník oddělení majetkoprávního odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1074/23/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-12.doc

15. Prodej pozemku v k. ú. Dlouhé na Moravě a obci Dlouhé
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, předložila radě kraje návrh prodat pozemek v k. ú. Dlouhé na Moravě a obci Dlouhé do vlastnictví fyzické osoby. Projednávání se zúčastnili E. Jozífek, vedoucí oddělení správy realit odboru majetkového, P. Dvořák, úředník oddělení majetkoprávního odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1075/23/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-15.doc, RK-23-2011-15, př. 1

19. Stavební záměr SPŠ a SOU Pelhřimov-Rekonstrukce kuchyně
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený stavební záměr. Projednávání se zúčastnili E. Jozífek, vedoucí oddělení správy realit odboru majetkového, P. Dvořák, úředník oddělení majetkoprávního odboru majetkového. Závěrem diskuse rada kraje doporučila předkladateli odložit tento materiál z programu jednání a po jeho dopracování jej znovu předložit k projednání. Předkladatel doporučení rady kraje akceptoval.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-19.doc, RK-23-2011-19, př. 1

20. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k. ú. Třešť
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, předložila radě kraje ke schválení smlouvu zakládající právo provést stavbu na pozemku v k. ú. a obci Třešť. Projednávání se zúčastnili E. Jozífek, vedoucí oddělení správy realit odboru majetkového, P. Dvořák, úředník oddělení majetkoprávního odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1076/23/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. července 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-20.doc, RK-23-2011-20, př. 1

21. Stavební záměr Školní statek Humpolec - volné ustájení a odpadové hospodářství
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, předložila radě kraje ke schválení stavební záměr dané akce. Projednávání se zúčastnili E. Jozífek, vedoucí oddělení správy realit odboru majetkového, P. Dvořák, úředník oddělení majetkoprávního odboru majetkového. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1077/23/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
stavební záměr Školní statek Humpolec - volné ustájení a odpadové hospodářství dle materiálu RK-23-2011-21, př. 1;
ukládá
odboru majetkovému zajistit zpracování projektové dokumentace pro stavební akci Školní statek Humpolec - volné ustájení a odpadové hospodářství.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-21.doc, RK-23-2011-21, př. 1

22. Rozhodnutí o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení návrh uzavřít dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1078/23/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt: II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje dle materiálu RK-23-2011-22, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-22.doc, RK-23-2011-22, př. 1

23. Připsání dotace na projekt silniční infrastruktury - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1079/23/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu II/405 Příseka - Brtnice o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 81 491 707,11 Kč;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/405 Příseka - Brtnice o splátku půjčky SFDI ve výši 54 651 469,50 Kč;
 • převod zůstatku ve výši 81 491 707,11 Kč ze zvláštního účtu II/405 Příseka - Brtnice do Fondu strategických rezerv;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/405 Příseka - Brtnice o 81 491 707,11 Kč z důvodu převodu zůstatku do Fondu strategických rezerv.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-23.doc

24. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem zařadit jmenovité akce do kapitoly Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1080/23/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit jmenovité akce:
 • II/405 Okříšky - křižovatka;
 • II/339 Ledeč n.S. - bodová závada;
 • III/36042 Mirošov - most ev.č. 36042-1;
 • III/3881 Znetínek - rekonstrukce vozovky;
 • II/152 M.Budějovice - průtah;
 • III/4062 Jihlava - Pístovská;
 • II/411 M.Budějovice - hr. kraje - opěrná zeď;
 • II/357 Strachujov - sanace násypu;
 • III/4036 Brtnička - Opatov;
 • II/360 Pikárec - rekonstrukce hráze;
 • III/3443 Horní Krupá - propustek;
 • III/3489 Šmolovy - Lípa;
 • III/03815 Pohled - most ev. č. 03815-2;
 • III/4036 Opatov - rekonstrukce silnice;
 • II/408 hr. kraje - Jemnice;
 • III/35417, 35420 Slavkovice - Mělkovice;
 • II/406 Hodice - vsakovací jímka;
 • II/392 Mohleno - most ev.č. 392-012;
 • II/405 Příseka - vsakovací jímka;
 • II/360 Radešínská Svratka - průtah
do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 08. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-24.doc, RK-23-2011-24, př. 1

25. Smlouvy o převodu investorství
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení návrh uzavřít smlouvu o převodu investorství k níže uvedené stavbě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1081/23/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o převodu investorství ke stavbě: III/03720 Dolní Radslavice - sesuv dle materiálu RK-23-2011-25, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-25.doc, RK-23-2011-25, př. 1

26. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky - II/345 Bílek - most ev. č. 345 - 008
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení pořadí nabídek a rozhodnutí o nejvhodnější nabídce shora uvedené veřejné zakázky v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1082/23/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce: II/345 Bílek - most ev. č. 345 - 008 dle materiálu RK-23-2011-26, př. 1;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče Colas CZ, a. s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005 (Závod JIH, Kosovská 10, 586 37 Jihlava) jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce II/345 Bílek - most ev. č. 345 - 008 v souladu s materiálem RK-23-2011-26, př. 2;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem, a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 1. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-26.doc, RK-23-2011-26, př. 1, RK-23-2011-26, př. 2

27. Veřejná zakázka na dodávky - Rozšíření datového skladu kraje Vysočina
Ze zasedání se omluvil T. Škaryd. D. Buřičová, vedoucí odboru analýz, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu veřejné zakázky. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1083/23/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zrušit zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Rozšíření datového skladu kraje Vysočina pro Komoditu 1 dle materiálů RK-23-2011-27, př. 3 a RK-23-2011-27, př. 7;
 • vybrat nabídku uchazeče GORDIC spol. s r. o., Jihlava, Erbenova 4, PSČ 586 01, IČO 479 03 783, jako nejvhodnější nabídku pro Komoditu 2 nadlimitní veřejné zakázky projektu Rozšíření datového skladu kraje Vysočina dle materiálů RK-23-2011-27, př. 3RK-23-2011-27, př. 6;
 • vybrat nabídku uchazeče Asseco Central Europe, a. s., Praha 9, Podvinný mlýn 2178/6, PSČ 190 00, IČO 270 74 358 jako nejvhodnější nabídku pro Komoditu 3 nadlimitní veřejné zakázky projektu Rozšíření datového skladu kraje Vysočina dle materiálů RK-23-2011-27, př. 3 a RK-23-2011-27, př. 5;
ukládá
odboru analýz:
 • oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku uchazečům, kteří podali nabídky;
 • zahájit jednání s vybranými uchazeči a zajistit uzavření smluv o dílo a servisních smluv za podmínek schválených usnesením č. 0564/13/2011/RK (dle materiálu RK-23-2011-27, př. 4) se zapracováním dodatečných upřesnění doplněných během zadávacího řízení v souladu se zadávací dokumentací;
 • připravit podklady na nové výběrové řízení pro Komoditu 1.
odpovědnost: odbor analýz, odbor informatiky
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-27.doc, RK-23-2011-27, př. 1, RK-23-2011-27, př. 2, RK-23-2011-27, př. 3, RK-23-2011-27, př. 4, RK-23-2011-27, př. 5, RK-23-2011-27, př. 6, RK-23-2011-27, př. 7

28. Přihláška do soutěže o získání Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě a Ceny Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz, předložila radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko k přihlášení kraje Vysočina do shora uvedené soutěže. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1084/23/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
o přihlášení kraje Vysočina do soutěže o Cenu Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě a o Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě; projekty jsou realizovány prostřednictvím orgánu kraje - Krajského úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor analýz, odbor informatiky
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-28.doc, RK-23-2011-28, př. 1, RK-23-2011-28, př. 2

29. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina za období leden - květen 2011
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1085/23/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina za období leden - květen 2011 dle materiálu RK-23-2011-29, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 30. června 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-29.doc, RK-23-2011-29, př. 1

30. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby do zastupitelstev obcí
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1086/23/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci ve výši 30 tis. Kč na krytí výdajů vzniklých kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí.
odpovědnost: odbor ekonomický, oddělení řízení lidských zdrojů, oddělení hospodářské správy
termín: červenec 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-30.doc

34. Jmenování vedoucí Oddělení interního auditu Krajského úřadu kraje Vysočina
M. Březina, ředitel sekce pro službu veřejnosti, seznámil radu kraje se závěry výběrové komise a předložil návrh na jmenování vedoucí Oddělení interního auditu Krajského úřadu kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1087/23/2011/RK
Rada kraje
jmenuje
na návrh ředitele krajského úřadu Ing. Kateřinu Tesařovou vedoucí Oddělení interního auditu Krajského úřadu kraje Vysočina dle materiálu RK-23-2011-34.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 1. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-34.doc, RK-23-2011-34, př. 1, RK-23-2011-34, př. 2

35. Návrh na provedení rozpočtového opatření pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci - poskytnutí příspěvku na zajištění personálního auditu
E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložily radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1088/23/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí příspěvku na spolufinancování personálního auditu ve výších 250 tis. Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, v celkové výši 750 000 Kč;
 • v rámci výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím celkem o částku 750 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 250 000 Kč pro každou z uvedených organizací, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy (Strategická rozhodnutí zřizovatele) o částku 750 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, o částku 250 000 Kč u každé z jmenovaných nemocnic s určením na zajištění úhrady nákladů spojených se zajištěním personálního auditu;
ukládá
 • ředitelům Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, před poskytnutím příspěvku:
 • předložit odboru zdravotnictví závěry a doporučení vyplývající ze zrealizovaného personálního auditu a výstupy řešení z něho vyplývající do 31. 10. 2011;
 • zaslat odboru zdravotnictví kopii faktury a výpis z účtu o úhradě faktury za realizaci personálního auditu v termínu do 30. 11. 2011, na jejichž základě bude příspěvek poskytnut;
 • odboru zdravotnictví v termínu do 30. 11. 2011 informovat radu kraje o výsledcích zrealizovaných personálních auditů, závěrech managementů nemocnic z těchto auditů a navrhovaných opatřeních, které budou zrealizovány včetně termínu realizace.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-35.doc

36. Smlouva o výpůjčce mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizaci
E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložily radě kraje ke schválení smlouvu o výpůjčce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1089/23/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-23-2011-36, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: do 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-36.doc, RK-23-2011-36, př. 1, RK-23-2011-36, př. 2

37. Řešení tepelného hospodářství v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci - popis průběhu procesu veřejné zakázky Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech Nemocnice Jihlava a výběr nejvhodnější nabídky
E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložily radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o průběhu veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1090/23/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • výběr nejvhodnější nabídky, kterou podala firma ENESA a. s., U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9, Vysočany;
 • popis průběhu veřejné zakázky;
 • popis opatření EPC vybraného uchazeče s dopadem na majetek kraje;
 • popis nakládání zadavatele s majetkem při realizaci projektu EPC;
ukládá
řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit radě kraje ke schválení konečný projekt řešení tepelného hospodářství v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, metodou EPC
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-37.doc

38. Vyúčtování poskytnutého investičního transferu Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, informovaly radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1091/23/2011/RK
Rada kraje
ruší
usnesení rady kraje č. 0577/13/2011/RK v části, která ukládá řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace:
 • pořídit do 30. 6. 2011 potřebné hardwarového a softwarového investičního vybavení souvisejícího s pořízením jednotného ERP systému;
 • předložit odboru zdravotnictví do 31. 7. 2011 Žádost o poskytnutí dotace včetně všech potřebných dokumentů tak, aby nejpozději do 31. 7. 2011 byla dotace poskytnuta;
ukládá
řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace:
 • pořídit do 31. 7. 2011 potřebné hardwarového a softwarového investičního vybavení souvisejícího s pořízením jednotného ERP systému;
 • předložit odboru zdravotnictví do 31. 8. 2011 Žádost o poskytnutí dotace včetně všech potřebných dokumentů tak, aby nejpozději do 31. 8. 2011 byla dotace poskytnuta;
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-38.doc

39. Zdravotní plán - aktualizace programové (strategické) části
E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, seznámily radu kraje navrhovanými úpravami Zdravotního plánu kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1092/23/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
výčet nejpodstatnějších aktivit a činností realizovaných či plánovaných odborem zdravotnictví v období od 1. 3. 2009 doposud dle materiálu RK-23-2011-39, př. 1;
ukládá
 • odboru zdravotnictví zahájit práce na zpracování nové verze Zdravotního plánu kraje Vysočina, a to v termínu do 31. 12. 2011 vydefinováním tezí;
 • odboru zdravotnictví předložit v termínu do 31. 12. 2012 novou verzi Zdravotního plánu kraje Vysočina v souladu s legislativními změnami státu včetně vyspecifikovaných výstupů a návrhů komplexního řešení.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-39.doc, RK-23-2011-39, př. 1, RK-23-2011-39, př. 2

40. Změna organizačního řádu příspěvkové organizace Ústav sociální péče pro dospělé Věž
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, zdůvodnila radě kraje úpravu návrhu organizačního plánu uvedené příspěvkové organizace. V průběhu jednání odešli J. Běhounek, L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1093/23/2011/RK
Rada kraje
vydává
Organizační řád Domova ve Věži, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-23-2011-40, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka dotčené příspěvkové organizace
termín: 1. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-40.doc, RK-23-2011-40, př. 1

41. Žádost o poskytnutí dotace občanskému sdružení Český svaz žen o. s. na podporu činnosti v oblasti prorodinné politiky - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1094/23/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství o částku 200 000 Kč při současném snížení § 4357 Domovy o částku 200 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství občanskému sdružení Český svaz žen o. s., IČ: 00442801, se sídlem Panská 7, Praha ve výši 200 000 Kč dle materiálu RK-23-2011-41, př. 2.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-41.doc, RK-23-2011-41, př. 1, RK-23-2011-41, př. 2

44. Návrh na poskytnutí darů - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k návrhu rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. V průběhu jednání přišli J. Běhounek, L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1095/23/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dary obcím ve výši a struktuře dle materiálu RK-23-2011-44, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-23-2011-44, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje, spočívající ve snížení § 6113 Zastupitelstva krajů o částku 500 000 Kč při současném zvýšení § 3636 Územní rozvoj o částku 500 000 Kč na poskytnutí darů obcím oceněných v rámci soutěže Vesnice roku 2011 dle materiálu RK-23-2011-44, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-44.doc, RK-23-2011-44, př. 1, RK-23-2011-44, př. 2, RK-23-2011-44, př. 3

45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru občanskému sdružení CZECH SPITFIRE CLUB
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s žádostí občanského sdružení CZECH SPITFIRE CLUB o finanční podporu na aktivity spojené s vytvořením výstavy s názvem Letci z Vysočiny v RAF. Závěrem diskuse rada kraje doporučila předkladateli odložit tento materiál z programu jednání a po jeho dopracování jej znovu předložit k projednání. Předkladatel doporučení rady kraje akceptoval.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-45.doc, RK-23-2011-45, př. 1, RK-23-2011-45, př. 2

46. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování poháru pro vítěze Trek MTB maratonu Přes tři vrchy Vysočiny
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem poskytnut dar v podobě sportovních pohárů organizátorům závodu MTB maraton Přes tři vrchy Vysočiny. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1096/23/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcný dar v podobě sportovních pohárů v hodnotě 5 000,- Kč Jarmile Freyové, Březinova 9, Horní Cerekev, IČ: 15825329, dle materiálu RK-23-2011-46, př. 2upr1;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 5 000 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 5 000 Kč, dle materiálu RK-23-2011-46.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-46.doc, RK-23-2011-46, př. 1, RK-23-2011-46, př. 2

47. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.01/02.0019
Ze zasedání se omluvil V. Novotný. I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1097/23/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/02.0019 dle materiálu RK-23-2011-47, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-47.doc, RK-23-2011-47, př. 1, RK-23-2011-47, př. 2

48. Projekt Snižování energetické náročnosti - monitorovací zpráva a žádost o platbu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1098/23/2011/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-23-2011-48, př. 1 a RK-23-2011-48, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-48.doc, RK-23-2011-48, př. 1, RK-23-2011-48, př. 2

49. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Mediální kampaň turistického regionu Vysočina v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1099/23/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Mediální kampaň o přijaté finanční prostředky ze strany Řídícího orgánu Regionální operačního programu NUTS II Jihovýchod - Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ve výši 2 496 876,50 Kč na další financování projektu Mediální kampaň turistického regionu Vysočina.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-49.doc

50. Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení návrh uzavřít smlouvy o společném postupu zadavatelů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1100/23/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele dle materiálu RK-23-2011-50, př. 1;
 • uzavřít Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele dle materiálu RK-23-2011-50, př. 2.
odpovědnost: ORR, OSMS, OKPP, OSV, OZ, ODSH, oHS
termín: 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-50.doc, RK-23-2011-50, př. 1, RK-23-2011-50, př. 2

51. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí zálohové platby na globální grant Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1101/23/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG 3.2. OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 31 136 716 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-51.doc

52. Úprava regionálních kritérií NUTS 2 Jihovýchod pro výběr projektů k podpoře v rámci Programu rozvoje venkova ČR v roce 2011
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s navrhovanou úpravou bodového hodnocení jednotlivých regionálních kritérií pro výběr projektů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1102/23/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
regionální kritéria pro výběr projektů pro NUTS 2 Jihovýchod v rámci opatření III. 2.1 Programu rozvoje venkova ČR dle materiálu RK-23-2011-52, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 28. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-52.doc, RK-23-2011-52, př. 1, RK-23-2011-52, př. 2, RK-23-2011-52, př. 3

53. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP NUTS 2 Jihovýchod projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP NUTS 2 Jihovýchod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1103/23/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1. ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP NUTS 2 Jihovýchod projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče dle materiálu RK-23-2011-53, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-53.doc, RK-23-2011-53, př. 1, RK-23-2011-53, př. 2, RK-23-2011-53, př. 3

54. Informace o stavu aktualizace projektového řízení
M. Černý, ředitel sekce pro rozvoj regionu, I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložili radě kraje návrh vzít na vědomí informace o postupu prací při zpracování aktualizace metodiky projektového řízení Krajského úřadu kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1104/23/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
postup prací při aktualizaci projektového řízení Krajského úřadu kraje Vysočina a přenesení projektového řízení do příspěvkových organizací kraje Vysočina;
ukládá
Krajskému úřadu kraje Vysočina postupovat dále při aktualizaci metodiky projektového řízení Krajského úřadu kraje Vysočina a přenesení projektového řízení do příspěvkových organizací kraje Vysočina dle harmonogramu uvedeného v materiálu RK-23-2011-54, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-54.doc, RK-23-2011-54, př. 1

55. Návrh na změnu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční dotace Střední škole řemesel a služeb Moravské Budějovice - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1105/23/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 66 000 Kč a snížení závazného ukazatele Investiční dotace o částku 66 000 Kč Střední škole řemesel a služeb Moravské Budějovice, IČO 00055069, na pořízení gastrotechnologie a vybavení pro přepravu jídla.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina
termín: červenec 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-55.doc

56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu Základní škole, SPC a Školní družině, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1106/23/2011/RK
Rada kraje
ukládá
odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje Základní škole, Speciálně pedagogickému centru a Školní družině, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod ve výši 276 000 Kč dle materiálu RK-23-2011-56;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3114 Speciální základní školy, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) o částku 276 000 Kč a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 Speciální základní školy) rozpočtu kraje o částku 276 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3114 Speciální základní školy o částku 300 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 300 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Odvod z investičního fondu o částku 276 000 Kč a zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 576 000 Kč Základní škole, Speciálně pedagogickému centru a Školní družině, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, IČO 70838593 za účelem vybavení přístavby školy.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitelka Základní školy, Speciálně pedagogického centra a Školní družiny, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod
termín: prosinec 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-56.doc

57. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1107/23/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT ČR v celkové výši 39 000 tis. Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2011 dle materiálu RK-23-2011-57, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červenec 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-57.doc, RK-23-2011-57, př. 1

58. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu vyslovit souhlasné stanovisko s vyřazením níže uvedeného nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1108/23/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením softwarové licence Pro/Enginner, inventární číslo CNC 781, rok pořízení 2008, pořizovací cena 154 228,80 Kč, zůstatková cena 107 954,80 Kč z majetku kraje a likvidací způsobem navrženým Střední průmyslovou školou Jihlava dle materiálu RK-23-2011-58.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední průmyslové školy Jihlava
termín: do 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-58.doc

59. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1109/23/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště o částku 224 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 224 000 Kč;
 • pro Střední průmyslovou školu a Střední odborné učiliště Pelhřimov, IČO 14450470, zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 224 000 Kč na úhradu nákladů spotřeby vody z důvodu havárie vodovodního potrubí.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov
termín: červenec 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-59.doc

60. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2011 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 15. 6. 2011 - návrh na provedení rozpočtového opatření
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje se shora uvedeným návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1110/23/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci rozvojového programu Hustota a Specifika ve výši 4 530 tis. Kč dle materiálu RK-23-2011-60;
 • změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání na rok 2011 dle materiálu RK-23-2011-60, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-23-2011-60, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-23-2011-60, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-60.doc, RK-23-2011-60, př. 1, RK-23-2011-60, př. 2, RK-23-2011-60, př. 3

61. Žádost o prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje doplňující detaily k předloženému materiálu. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty B.
Usnesení 1111/23/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
neprominout z důvodu zamezení tvrdosti uložený odvod za porušení rozpočtové kázně Střední škole řemesel Třebíč, IČ 00055077 ve výši 116 637 Kč dle materiálu RK-23-2011-61.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Střední školy řemesel Třebíč
termín: do 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-61.doc, RK-23-2011-61, př. 1

62. Vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Havlíčkův Brod
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje podrobnosti k navrhovaným změnám v Gymnáziu Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1112/23/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Havlíčkův Brod Mgr. Milana Nováka ke dni 31. 7. 2011;
pověřuje
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, odbor školství, mládeže a sportu vyhlášením a organizací konkurzního řízení na funkci ředitele (ředitelky) příspěvkové organizace Gymnázium Havlíčkův Brod.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: říjen 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-62.doc, RK-23-2011-62, př. 1

63. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2011
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s navrhovanou změnou použití IF a RF příspěvkových organizací na rok 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1113/23/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2011 dle materiálu RK-23-2011-63, př. 1;
 • s převodem finančních prostředků z rezervního fondu k posílení zdrojů v investičním fondu dle materiálu RK-23-2011-63, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-63.doc, RK-23-2011-63, př. 1, RK-23-2011-63, př. 2

Rada kraje projednala návrhy bodů 64 67 a 69. Na základě závěrů z diskuse rada kraje doporučila pracovní skupině, ve složení M. Kružíková, M. Hyský, E. Janoušková, M. Pech, přehodnotit pravidla pro příspěvkové organizace ohledně souhlasu s projektovými záměry a schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

64. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola automobilní Jihlava
Usnesení 1114/23/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední školy automobilní Jihlava Modulová výuka diagnostiky automobilů na SŠA Jihlava dle materiálu RK-23-2011-64, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 16. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-64.doc, RK-23-2011-64, př. 1, RK-23-2011-64, př. 2

65. Projektové záměry příspěvkové organizace Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501
Usnesení 1115/23/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektových záměrů Středního odborného učiliště technického, Chotěboř, Žižkova 1501:
odpovědnost: OŠMS
termín: 16. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-65.doc, RK-23-2011-65, př. 1, RK-23-2011-65, př. 2, RK-23-2011-65, př. 3

66. Projektový záměr příspěvkové organizace Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
Usnesení 1116/23/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod Inovativní výukou k lepšímu uplatnění absolventů na trhu práce dle materiálu RK-23-2011-66, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 16. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-66.doc, RK-23-2011-66, př. 1, RK-23-2011-66, př. 2

67. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť
Usnesení 1117/23/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední odborné školy a Střední odborného učiliště Třešť Spolupráce SOŠ a SOU Třešť a Bildungszentrum Gertenbau Lengenlois dle materiálu RK-23-2011-67, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 16. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-67.doc, RK-23-2011-67, př. 1, RK-23-2011-67, př. 2

69. Projektové záměry příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč
Usnesení 1118/23/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektových záměrů Střední průmyslové školy Třebíč:
odpovědnost: OŠMS
termín: 16. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-69.doc, RK-23-2011-69, př. 1, RK-23-2011-69, př. 2, RK-23-2011-69, př. 3, RK-23-2011-69, př. 4

68. Projektový záměr příspěvkové organizace Základní škola speciální a Praktická škola Černovice
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k návrhu rozhodnout o projektovém záměru dané příspěvkové organizace. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty A.
Usnesení 1119/23/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Základní školy speciální a Praktické školy Černovice Pomoz mi a já to dokážu dle materiálu RK-23-2011-68, př. 1;
ukládá
OŠMS zapracovat položku na zajištění předfinancování zádržného projektu ve výši do 277 000 Kč do návrhu rozpočtu na rok 2014.
odpovědnost: OŠMS
termín: 14. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-68.doc, RK-23-2011-68, př. 1, RK-23-2011-68, př. 2

70. Projektové záměry příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu vyslovit souhlasné stanovisko k realizaci projektových záměrů uvedené příspěvkové organizace. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení dle varianty B.
Usnesení 1120/23/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací dvou ze tří projektových záměrů Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem:
 • E-learning ve výuce odborných technických vzdělávacích předmětů na SOŠ Bystřice nad Pernštejnem dle materiálu RK-23-2011-70, př. 1;
 • Rovné příležitosti pro všechny na SOŠ Bystřice nad Pernštejnem dle materiálu RK-23-2011-70, př. 2;
 • Moderní výukové metody a využití ICT ve výuce všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů dle materiálu RK-23-2011-70, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: 16. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-70.doc, RK-23-2011-70, př. 1, RK-23-2011-70, př. 2, RK-23-2011-70, př. 3, RK-23-2011-70, př. 4, RK-23-2011-70, př. 5

72. Odvolání ředitelů příspěvkových organizací
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem odvolat ředitele plaveckých škol v souvislosti se zrušením příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1121/23/2011/RK
Rada kraje
odvolává
 • Mgr. Milana Mikuláška z funkce ředitele Plavecké školy Jihlava, ke dni 30. 6. 2011, dle materiálu RK-23-2011-72, př. 1;
 • Mgr. Jana Puše z funkce ředitele Plavecké školy, krytý bazén Hájek, Mládežnická 2, Třebíč, ke dni 30. 6. 2011, dle materiálu RK-23-2011-72, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-72, RK-23-2011-72, př. 1, RK-23-2011-72, př. 2

71. Projekt Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 - Vysočina - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Z. Ryšavý předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1122/23/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu NATURA 2000 - ZCHÚ o účelovou dotaci z OP ŽP ve výši 482 328,42 Kč za dílčí část projektu Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 - Vysočina.
odpovědnost: OŽP, OE
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-71.doc

74. Rozprava členů rady
V rámci diskuse předložil odbor dopravy a silničního hospodářství návrh bodu 73. „Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky - „III/34710 Josefodol most ev. č. 34710-1“ a požádal radu kraje o jeho projednání. Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala a přijala návrh usnesení.
Usnesení 1123/23/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce: „III/34710 Josefodol most ev. č. 34710-1“ dle materiálu RK-23-2011-73, př. 1;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče Chládek a Tintěra, Pardubice a. s., se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02, IČ: 25253361 jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „III/34710 Josefodol most ev. č. 34710-1“ v souladu s materiálem RK-23-2011-73, př. 2;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 1. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2011-73, RK-23-2011-73, př. 1, RK-23-2011-73, př. 2

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 23/2011 s tím, že další zasedání se bude konat dne 19. 7. 2011, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 23/2011 dne 28. 6. 2011.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 29. 6. 2011 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz