Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 22/2011

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 22/2011, které se konalo dne 20. 6. 2011 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 21/2011
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 20. 6. 2011.
Zasedání rady kraje zahájil náměstek hejtmana V. Novotný a omluvil nepřítomnost hejtmana J. Běhounka.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
  1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 21/2011
  2. Posun termínu vrácení půjčky Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, na projekt modernizace a obnovy přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava - projekt předkládaný do Integrovaného operačního programu
  3. Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
  4. Rozprava členů rady
Usnesení 1052/22/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 20. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 21/2011 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Posun termínu vrácení půjčky Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, na projekt modernizace a obnovy přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava - projekt předkládaný do Integrovaného operačního programu
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s návrhem dodatku ke Smlouvě o půjčce uzavřené mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, p.o. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1053/22/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce dle materiálu RK-22-2011-02, př. 1.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, OZ, OE
termín: 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2011-02.doc, RK-22-2011-02, př. 1, RK-22-2011-02, př. 2

03. Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana a J. Svatošová, vedoucí tiskového oddělení, podaly radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1054/22/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje udělit v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Vysočiny č. 12/05 ze dne 20. 9. 2005 cenu Vesnice Vysočiny obci Domamil, okr. Třebíč;
rozhoduje
poskytnout dar obci Domamil, okr. Třebíč, dle materiálu RK-22-2011-03, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje spočívající ve snížení § 6113 Zastupitelstva krajů o částku 21 000 Kč při současném zvýšení § 3636 Územní rozvoj o částku 21 000 Kč na poskytnutí daru obci Domamil, okr. Třebíč dle materiálu RK-22-2011-03, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2011-03.doc, RK-22-2011-03, př. 1, RK-22-2011-03, př. 2, RK-22-2011-03, př. 3

04. Rozprava
Bez rozsáhlejší diskuse.


V. Novotný ukončil zasedání rady kraje č. 22/2011 s tím, že další zasedání se bude konat dne 28. 6. 2011, v 7:00 hod.Ing. Vladimír Novotný
náměstek hejtmana kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 22/2011 dne 20. 6. 2011.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 20. 6. 2011 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz