Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 23/2011 - 28.06.2011

ČísloNázev
01Pozvánka
02Nabytí pozemků v k. ú. a obci Třebíč
03Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Jackov a obci Moravské Budějovice
04Majetkoprávní příprava stavby III/3507 Havlíčkova Borová - 3. etapa.
05Smlouva o zřízení věcného břemene v k. ú. Nové Město na Moravě
06Předání pozemků k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
07Pojištění majetku a odpovědnosti za škody organizací zřizovaných krajem Vysočina
08Výběrové řízení na veřejnou zakázku Krajský úřad kraje Vysočina - Rekonstrukce kuchyně v ul. Ke Skalce
09Převod pozemků v k. ú. a obci Moravské Budějovice do vlastnictví obce Litohoř a České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR
10Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Římov na Moravě a obci Římov
11Prodej pozemku v k. ú. a obci Měšín
12Nabytí pozemku do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu II/404, III/4045 Komárovice - křiž. III/4045 , změna ceny nabývané nemovitosti
13Návrh na zařazení nové akce Gymnázium Havlíčkův Brod - oprava výtahu do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
14Uzavření smluv v rámci přípravy stavby III/35725 Křižánky most ev. č. 35725-3
15Prodej pozemku v k. ú. Dlouhé na Moravě a obci Dlouhé
16Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
17Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
18Smlouva o nájmu nemovitosti mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
19Stavební záměr SPŠ a SOU Pelhřimov-Rekonstrukce kuchyně
20Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k. ú. Třešť
21Stavební záměr Školní statek Humpolec - volné ustájení a odpadové hospodářství
22Rozhodnutí o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV
23Připsání dotace na projekt silniční infrastruktury - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
24Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
25Smlouvy o převodu investorství
26Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky - II/345 Bílek - most ev. č. 345 - 008
27Veřejná zakázka na dodávky - Rozšíření datového skladu kraje Vysočina
28Přihláška do soutěže o získání Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě a Ceny Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě
29Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina za období leden - květen 2011
30Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby do zastupitelstev obcí
31Návrh mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
32Předběžný záměr Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
33Provedení podstatných změn v projektu Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny
34Jmenování vedoucí Oddělení interního auditu Krajského úřadu kraje Vysočina
35Návrh na provedení rozpočtového opatření pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci - poskytnutí příspěvku na zajištění personálního auditu
36Smlouva o výpůjčce mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizaci
37Řešení tepelného hospodářství v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci - popis průběhu procesu veřejné zakázky Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech Nemocnice Jihlava a výběr nejvhodnější nabídky
38Vyúčtování poskytnutého investičního transferu Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
39Zdravotní plán - aktualizace programové (strategické) části
40Změna organizačního řádu příspěvkové organizace Ústav sociální péče pro dospělé Věž
41Žádost o poskytnutí dotace občanskému sdružení Český svaz žen o. s. na podporu činnosti v oblasti prorodinné politiky - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
42Návrh Směrnice, kterou se upravuje postup při pořizování a nakládání s propagačními předměty
43Pravidla Rady kraje Vysočina pro pronajímání nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
44Návrh na poskytnutí darů - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
45Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru občanskému sdružení CZECH SPITFIRE CLUB
46Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování poháru pro vítěze Trek MTB maratonu Přes tři vrchy Vysočiny
47Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.01/02.0019
48Projekt Snižování energetické náročnosti - monitorovací zpráva a žádost o platbu
49Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Mediální kampaň turistického regionu Vysočina v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod
50Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
51Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí zálohové platby na globální grant Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina
52Úprava regionálních kritérií NUTS 2 Jihovýchod pro výběr projektů k podpoře v rámci Programu rozvoje venkova ČR v roce 2011
53Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP NUTS 2 Jihovýchod projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče
54Informace o stavu aktualizace projektového řízení
55Návrh na změnu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční dotace Střední škole řemesel a služeb Moravské Budějovice - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
56Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu Základní škole, SPC a Školní družině, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod
57Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením
58Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
59Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov
60Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2011 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 15. 6. 2011 - návrh na provedení rozpočtového opatření
61Žádost o prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně
62Vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Havlíčkův Brod
63Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2011
64Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola automobilní Jihlava
65Projektové záměry příspěvkové organizace Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501
66Projektový záměr příspěvkové organizace Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
67Projektový záměr příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť
68Projektový záměr příspěvkové organizace Základní škola speciální a Praktická škola Černovice
69Projektové záměry příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč
70Projektové záměry příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem
71Projekt Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 - Vysočina - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
72Odvolání ředitelů příspěvkových organizací
73Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky - III/34710 Josefodol - most ev. č. 34710-1
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz