Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 10/2013

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 10/2013, které se konalo dne 19. 3. 2013 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 9/2013
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 19. 3. 2013.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil neúčast Z. Chláda.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
57. Veřejná zakázka na služby „Výkon činností koordinátora BOZP na rok 2013“
58. Uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních pro stavbu „II/388 Bobrová - Zvole“
59. Podstatná změna I. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
Rada kraje předložené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 9/2013
 2. Výkup pozemků v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou
 3. Zrušení usnesení 0203/03/2009/ZK
 4. Darování pozemků v obci Velké Meziříčí a k.ú. Dolní Radslavice
 5. Výkup pozemku v k. ú. Veselý Žďár
 6. Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 7. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Benátky u Houserovky a obci Pelhřimov - vzájemný prodej pozemků - změna usnesení 0044/02/2013/RK
 8. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 9. Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
 10. Koupě pozemku v k. ú. Tis u Habrů a obci Tis
 11. Koupě pozemků v k. ú. Cerekvička a obci Cerekvička-Rosice od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci
 12. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 13. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 14. Koupě pozemků v k. ú. Pozďatín
 15. Darování pozemků v k. ú. Nové Město na Moravě
 16. Návrh na zařazení nové akce ČZA v Humpolci - Havárie stropu ve velké dílně Světlá nad Sázavou do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
 17. Udělení plné moci pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
 18. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M7 a snížení přílohy M8
 19. Smlouva zakládající právo provést stavbu - k. ú. Jihlava
 20. FOND VYSOČINY - grantový program Regionální kultura 2013
 21. Dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina v roce 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 22. Dotace městům s památkami UNESCO v roce 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 23. Zpráva o činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu - schválení výsledku hospodaření za rok 2012 včetně rozdělení do peněžních fondů organizací
 24. Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2013
 25. Zpráva o následných veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2012
 26. Projekt eCitizen II - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
 27. Vyúčtování mezd za 12/2012 v projektu Digitalizace a ukládání
 28. Schválení odůvodnění účelnosti veřejné zakázky na výběr dodavatelů sociálních služeb realizované v rámci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II.
 29. Dotace pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
 30. Souhlas s investiční akcí pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 31. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví
 32. Veřejná zakázka na stavební práce: II/344 Rozsochatec - most ev. č. 344-006
 33. Veřejná zakázka na stavební práce: III/3876 Dolní Čepí - most ev. č. 3876-1
 34. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Ledeč nad Sázavou pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/339 Ledeč nad Sázavou - bodová závada
 35. Rozhodnutí o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV
 36. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Ostatní finanční operace - vratky dotací z příjmů projektů
 37. Dynamické zpomalovací semafory v Kraji Vysočina - Darovací smlouvy
 38. Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina
 39. Zadávací řízení na nadlimitní veřejné zakázky Vydávání novin Kraj Vysočina včetně realizace jejich multimediálního obsahu
 40. Poskytnutí daru dobročinnému fondu ViZa - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 41. Podnět k provedení kontrol na základě požadavku politického klubu ODS
 42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - Vyhodnocení Výzvy č. 7/2013 - zemědělské akce
 43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj - SEA Regionální inovační strategie Kraje Vysočina
 44. FOND VYSOČINY - grantový program Prodejny regionálních produktů 2013
 45. Výzva k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání
 46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
 47. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední průmyslová škola Třebíč
 48. Havarijní pojištění vozidel Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov a Dětského domova Senožaty
 49. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
 50. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola obchodu a služeb Jihlava
 51. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť
 52. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Veřejná zakázka na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku - návrh na jmenování komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení nabídek
 53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí finančních prostředků na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky
 54. Dotace TJ Jiskra Havlíčkův Brod na výměnu homerunových plotů - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 55. Dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2012 dle schválených pravidel rady kraje
 56. Ustanovení řídícího a organizačního výboru Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014
 57. Veřejná zakázka na služby „Výkon činností koordinátora BOZP na rok 2013“
 58. Uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních pro stavbu „II/388 Bobrová - Zvole“
 59. Podstatná změna I. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
 60. Rozprava členů rady
Usnesení 0469/10/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 19. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 9/2013 nebyly vzneseny žádné připomínky.

J. Běhounek navrhl projednání bodů 02 15, 17 - 19 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Výkup pozemků v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou
Usnesení 0470/10/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-02.doc

03. Zrušení usnesení 0203/03/2009/ZK
Usnesení 0471/10/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje zrušit usnesení č. 0203/03/2009/ZK.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-03.doc

04. Darování pozemků v obci Velké Meziříčí a k.ú. Dolní Radslavice
Usnesení 0472/10/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 1113/1 o výměře 47 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, par. č. 1113/5 o výměře 81 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, par. č. 1113/7 o výměře 36 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, par č. 1113/9 o výměře 19 m2 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí, oddělené z pozemku par. č. 1099/1 dle geometrického plánu č. 144_2-216/2012 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-04.doc, RK-10-2013-04, př. 1

05. Výkup pozemku v k. ú. Veselý Žďár
Usnesení 0473/10/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-05.doc, RK-10-2013-05, př. 1

06. Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0474/10/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemek par. č. 1968/19 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 32 m2 vzniklý dle geometrického plánu č. 6946-360/2012 z pozemku par. č. 1968/1 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1968/19 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 32 m2 vzniklý dle geometrického plánu č. 6946-360/2012 z pozemku par. č. 1968/1 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-06.doc, RK-10-2013-06, př. 1

07. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Benátky u Houserovky a obci Pelhřimov - vzájemný prodej pozemků - změna usnesení 0044/02/2013/RK
Usnesení 0475/10/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-07.doc, RK-10-2013-07, př. 1, RK-10-2013-07, př. 2

08. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 0476/10/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-10-2013-08, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-08.doc, RK-10-2013-08, př. 1

09. Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
Usnesení 0477/10/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemky v k. ú. Nová Ves u Chotěboře z vlastnictví Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu a za podmínek dle kupní smlouvy dle materiálu RK-10-2013-09, př. 1;
rozhoduje
za předpokladu rozhodnutí zastupitelstva kraje o nabytí pozemků dle kupní smlouvy dle materiálu RK-10-2013-09, př. 1 uhradit správní poplatek za provedení vkladu do katastru nemovitostí a náklady spojené s uzavřením této smlouvy v celkové výši 3660 Kč Státnímu statku Jeneč, státnímu podniku v likvidaci.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-09.doc, RK-10-2013-09, př. 1, RK-10-2013-09, př. 2

10. Koupě pozemku v k. ú. Tis u Habrů a obci Tis
Usnesení 0478/10/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-10.doc, RK-10-2013-10, př. 1

11. Koupě pozemků v k. ú. Cerekvička a obci Cerekvička-Rosice od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci
Usnesení 0479/10/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu RK-10-2013-11, př. 2 z vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Karlovarská 7, 252 61 Jeneč, IČ 000 16 918, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 100 820 Kč dle kupní smlouvy dle materiálu RK-10-2013-11, př. 4 plus úhradu částky za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 2 600 Kč;
 • schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-10-2013-11, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-11.doc, RK-10-2013-11, př. 1, RK-10-2013-11, př. 2, RK-10-2013-11, př. 3, RK-10-2013-11, př. 4, RK-10-2013-11, př. 5

12. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0480/10/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-10-2013-12, př. 1 a RK-10-2013-12, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 19. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-12.doc, RK-10-2013-12, př. 1, RK-10-2013-12, př. 2

13. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0481/10/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-10-2013-13, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-10-2013-13, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku 5633/1 v k.ú. Velké Meziříčí;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků par. č. 1092/1 v k.ú. Dolní Radslavice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 19. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-13.doc, RK-10-2013-13, př. 1

14. Koupě pozemků v k. ú. Pozďatín
Usnesení 0482/10/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 2. dubna 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-14.doc

15. Darování pozemků v k. ú. Nové Město na Moravě
Usnesení 0483/10/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků par. č. 1058/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 4 m2, par. č. 1058/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 3 m2 a par.č. 1058/4 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 34 m2 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 1058/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 4 m2, par. č. 1058/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 3 m2 a par. č. 1058/4 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 34 m2 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. května 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-15.doc, RK-10-2013-15, př. 1

17. Udělení plné moci pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0484/10/2013/RK
Rada kraje
ruší
plnou moc pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, která byla udělena dle usnesení Rady Kraje Vysočina 1272/27/2007/RK;
rozhoduje
udělit plnou moc pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci dle materiálu RK-10-2013-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-17.doc, RK-10-2013-17, př. 1

18. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M7 a snížení přílohy M8
Usnesení 0485/10/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích o částku 800 tis. Kč při současném snížení přílohy M8 - Investice v sociálních organizacích o částku 800 tis. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-18.doc

19. Smlouva zakládající právo provést stavbu - k. ú. Jihlava
Usnesení 0486/10/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu zakládající právo provést stavbu dle materiálu RK-10-2013-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: březen 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-19.doc, RK-10-2013-19, př. 1

16. Návrh na zařazení nové akce ČZA v Humpolci - Havárie stropu ve velké dílně Světlá nad Sázavou do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh zařazení nové akce do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0487/10/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci ČZA v Humpolci - Havárie stropu ve velké dílně Světlá nad Sázavou do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: březen 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-16.doc, RK-10-2013-16, př. 1

57. Veřejná zakázka na služby „Výkon činností koordinátora BOZP na rok 2013“
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0488/10/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 1. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-57.doc

58. Uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních pro stavbu „II/388 Bobrová - Zvole“
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0489/10/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách s vlastníky pozemků vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv v rozsahu trvalých záborů dle materiálů RK-10-2013-58, př. 1 a za vzájemně dohodnutou cenu ve výši 50 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-58.doc, RK-10-2013-58, př. 1

20. FOND VYSOČINY - grantový program Regionální kultura 2013
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a M. Skryjová, pracovnice oddělení kultury, seznámily radu kraje s návrhem vyhlášení grantového programu na podporu kulturních akcí v rámci neprofesionálního umění. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0490/10/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Regionální kultura 2013 dle materiálu RK-10-2013-20, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-20.doc, RK-10-2013-20, př. 1, RK-10-2013-20, př. 2

21. Dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina v roce 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a M. Skryjová, pracovnice oddělení kultury, podaly radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0491/10/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout dotace na obnovu kulturních památek žadatelům v souladu se zásadami, u kterých je výše částky do 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu RK-10-2013-21, př. 1;
 • rozhodnout neposkytnout dotace na obnovu kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu RK-10-2013-21, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče, ekonomický odbor
termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-21.doc, RK-10-2013-21, př. 1, RK-10-2013-21, př. 2

22. Dotace městům s památkami UNESCO v roce 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a M. Skryjová, pracovnice oddělení kultury, předložily radě kraje návrh poskytnutí dotace městům Třebíč, Telč a Žďár nad Sázavou na realizaci projektů v rámci zabezpečení, ochrany, zachování a prezentace památek UNESCO. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0492/10/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout městům Třebíč, Telč a Žďár nad Sázavou dotace z kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami na realizaci projektů v rámci zabezpečení, ochrany, zachování a prezentace památek UNESCO podle materiálu RK-10-2013-22, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-22.doc, RK-10-2013-22, př. 1

23. Zpráva o činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu - schválení výsledku hospodaření za rok 2012 včetně rozdělení do peněžních fondů organizací
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a M. Skryjová, pracovnice oddělení kultury, seznámily radu kraje s výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0493/10/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • výsledek hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu za rok 2012 dle materiálu RK-10-2013-23, př. 1;
 • příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2012 do rezervního fondu a fondu odměn příspěvkových organizací dle materiálu RK-10-2013-23, př. 1;
bere na vědomí
 • informaci o výši pohledávek po lhůtě splatnosti dle materiálu RK-10-2013-23, př. 2 příspěvkových organizacích na úseku kultury a cestovního ruchu;
 • informaci o výši závazků po lhůtě splatnosti dle materiálu RK-10-2013-23, př. 3 příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu;
 • informaci o krytí peněžních fondů příspěvkových organizací finančními prostředky dle materiálu RK-10-2013-23, př. 4;
 • informaci o činnosti dle materiálu RK-10-2013-23, př. 5 příspěvkových organizací na úseku kultury;
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu provést příděly do rezervního fondu a fondu odměn z výsledku hospodaření roku 2012 dle materiálu RK-10-2013-23, př. 1 s termínem do 31. 3. 2013.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelé příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-23.doc, RK-10-2013-23, př. 1, RK-10-2013-23, př. 2, RK-10-2013-23, př. 3, RK-10-2013-23, př. 4, RK-10-2013-23, př. 5

24. Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2013
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a M. Skryjová, pracovnice oddělení kultury, předložily radě kraje ke schválení návrhy finančních plánů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0494/10/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
souhlasí
 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku;
stanoví
zmocňuje
ředitele příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu:
  • provádět dílčí úpravy a přesuny finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků investičního fondu při dodržení celkového objemu použití investičního fondu;
  • použít prostředky rezervního fondu k jejich převodu do investičního fondu včetně použití zůstatku investičního fondu za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru a odboru majetkového;
ukládá
 • vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a vedoucímu majetkového odboru v případě havarijní situace věcně prověřit návrhy ředitelů příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu na použití prostředků svého rezervního a investičního fondu k řešení této situace;
 • ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu:
 • provádět odvody z investičního fondu do rozpočtu kraje čtvrtletně s tím, že odvodová povinnost za 1. a 2. čtvrtletí bude zabezpečena do 1. 6. 2013, za 3. čtvrtletí do 31. 8. 2013 a za 4. čtvrtletí do 15. 11 2013;
 • zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
 • promítnout rozpočtová opatření schválená v průběhu roku zřizovatelem do finančního plánu a takto upravený finanční plán předložit odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu nejpozději do 30 dnů po schválení příslušného rozpočtového opatření.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelé příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-24.doc, RK-10-2013-24, př. 1, RK-10-2013-24, př. 2, RK-10-2013-24, př. 3, RK-10-2013-24, př. 4, RK-10-2013-24, př. 5, RK-10-2013-24, př. 6, RK-10-2013-24, př. 7, RK-10-2013-24, př. 8, RK-10-2013-24, př. 9, RK-10-2013-24, př. 10

25. Zpráva o následných veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2012
M. Ňachaj, vedoucí odboru kontroly, předložil radě kraje na vědomí zprávu o následných veřejnosprávních kontrolách provedených oddělením veřejnosprávní kontroly v roce 2012. V průběhu jednání odešli M. Kružíková a P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0495/10/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zprávu o následných veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2012 dle materiálů RK-10-2013-25, př. 1, RK-10-2013-25, př. 2 a RK-10-2013-25, př. 3.
odpovědnost: odbor kontroly
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-25.doc, RK-10-2013-25, př. 1, RK-10-2013-25, př. 2, RK-10-2013-25, př. 3

26. Projekt eCitizen II - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
K. Mayerová, úřednice na úseku koncepce IT, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0496/10/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu eCitizen II o platbu z evropských fondů ve výši 489 841,32 Kč;
 • převod přijaté dotace za pátou etapu projektu ve výši 489.841,32 Kč ze zvláštního účtu eCitizen II do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 31. 03. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-26.doc

27. Vyúčtování mezd za 12/2012 v projektu Digitalizace a ukládání
K. Mayerová, úřednice na úseku koncepce IT, předložila radě kraje na vědomí změnu podílu Kraje Vysočina v uvedeném projektu za účelem financování mezd za prosinec 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0497/10/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu podílu Kraje Vysočina v projektu Digitalizace a ukládání, tzn. navýšení krajského podílu o částku 83 269,- Kč za účelem financování mezd za prosinec 2012 a uvedení tohoto nákladu jako nezpůsobilého.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-27.doc

28. Schválení odůvodnění účelnosti veřejné zakázky na výběr dodavatelů sociálních služeb realizované v rámci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu schválení odůvodnění veřejné zakázky na výběr dodavatelů sociálních služeb realizované v rámci projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina individuální projekt II.“ V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0498/10/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje v rámci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II. ev. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00073 schválit:
 • Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Azylový dům pro matky s dětmi - Třebíč dle materiálu RK-10-2013-28, př. 1;
 • Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Azylový dům pro muže - Třebíč dle materiálu RK-10-2013-28, př. 2;
 • Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Azylový dům pro rodiče s dětmi - Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-10-2013-28, př. 3;
 • Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Azylový dům pro ženy a matky s dětmi - Havlíčkův Brod dle materiálu RK-10-2013-28, př. 4;
 • Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Azylový dům pro matky s dětmi - Havlíčkův Brod dle materiálu RK-10-2013-28, př. 5;
 • Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Azylový dům pro muže - Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-10-2013-28, př. 6;
 • Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Azylový dům pro ženy a matky s dětmi - Jihlava dle materiálu RK-10-2013-28, př. 7;
 • Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Azylový dům pro muže - Jihlava dle materiálu RK-10-2013-28, př. 8;
 • Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Chotěboř dle materiálu RK-10-2013-28, př. 9;
 • Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Havlíčkův Brod dle materiálu RK-10-2013-28, př. 10;
 • Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Pelhřimov dle materiálu RK-10-2013-28, př. 11;
 • Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Jihlava dle materiálu RK-10-2013-28, př. 12;
 • Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Sociální rehabilitace osob s kombinovaným a zrakovým postižením - Jihlava dle materiálu RK-10-2013-28, př. 13;
 • Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-10-2013-28, př. 14;
 • Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Třebíč dle materiálu RK-10-2013-28, př. 15.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-28.doc, RK-10-2013-28, př. 1 - 15

59. Podstatná změna I. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženou změnou v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0499/10/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-10-2013-59, př. 1;
ukládá
 • majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-10-2013-59, př. 1;
 • odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-10-2013-59, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 15. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-59.doc, RK-10-2013-59, př. 1

29. Dotace pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o dotaci určené ZZS KV, p.o. od města Velké Meziříčí na pořádání oblastní konference k přednemocniční neodkladné péči. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0500/10/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina dle materiálu RK-10-2013-29, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-29.doc, RK-10-2013-29, př. 1, RK-10-2013-29, př. 2

30. Souhlas s investiční akcí pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení návrh realizace níže uvedené investiční akce pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0501/10/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investiční akce pořízení nové mrazící skříně pro uchovávání nepropustné krevní plazmy na hematologicko-transfúzní oddělení Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, ve předpokládané výši 120 000 Kč včetně zdroje financování.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-30.doc, RK-10-2013-30, př. 1

31. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0502/10/2013/RK
Rada kraje
nesouhlasí
s poskytnutím příspěvku na provoz na opravy vodovodní a kanalizační instalace v budově CH (chirurgie) dle materiálu RK-10-2013-31, př. 1;
ukládá
řediteli Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace zrealizovat nezbytné opravy v rámci vlastních zdrojů Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace na základě schváleného plánu oprav na rok 2013.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-31.doc, RK-10-2013-31, př. 1, RK-10-2013-31, př. 2, RK-10-2013-31, př. 3

32. Veřejná zakázka na stavební práce: II/344 Rozsochatec - most ev. č. 344-006
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na uvedené stavební práce. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0503/10/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce II/344 Rozsochatec - most ev. č. 344-006 formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-10-2013-32, př. 1;
jmenuje
stanovuje,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na II/344 Rozsochatec - most ev. č. 344-006 dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-10-2013-32, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-32.doc, RK-10-2013-32, př. 1, RK-10-2013-32, př. 2, RK-10-2013-32, př. 3

33. Veřejná zakázka na stavební práce: III/3876 Dolní Čepí - most ev. č. 3876-1
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce III/3876 Dolní Čepí - most ev. č. 3876-1. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0504/10/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce III/3876 Dolní Čepí - most ev. č. 3876-1 formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-10-2013-33, př. 1;
jmenuje
stanovuje,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na III/3876 Dolní Čepí - most ev. č. 3876-1 dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-10-2013-33, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-33.doc, RK-10-2013-33, př. 1, RK-10-2013-33, př. 2, RK-10-2013-33, př. 3

34. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Ledeč nad Sázavou pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/339 Ledeč nad Sázavou - bodová závada
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Ledeč nad Sázavou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0505/10/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Ledeč nad Sázavou dle materiálu RK-10-2013-34, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-34.doc, RK-10-2013-34, př. 1

35. Rozhodnutí o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt: II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0506/10/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt: II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016 dle materiálu RK-10-2013-35, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-35.doc, RK-10-2013-35, př. 1

36. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Ostatní finanční operace - vratky dotací z příjmů projektů
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Ostatní finanční operace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0507/10/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vratku částí dotací v celkové výši 699 608,47 Kč dle Výzev k úhradě vratky dotace ÚRR JV ze dne 28. 2. 2013 dle materiálů RK-10-2013-36, př. 1, RK-10-2013-36, př. 2, RK-10-2013-36, př. 3, RK-10-2013-36, př. 4, ze dne 5. 3. 2013 dle materiálu RK-10-2013-36, př. 5, ze dne 6. 3. 2013 dle materiálu RK-10-2013-36, př. 6 a ze dne 13. 3. 2013 dle materiálu RK-10-2013-36, př. 7 do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, o částku 699 610 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 699 610 Kč určenou na úhradu vratky peněžních prostředků do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle Výzev k úhradě vratky dotace ÚRR JV ze dne 28. 2. 2013 dle materiálů RK-10-2013-36, př. 1, RK-10-2013-36, př. 2, RK-10-2013-36, př. 3, RK-10-2013-36, př. 4, ze dne 5. 3. 2013 dle materiálu RK-10-2013-36, př. 5, ze dne 6. 3. 2013 dle materiálu RK-10-2013-36, př. 6 a ze dne 13. 3. 2013 dle materiálu RK-10-2013-36, př. 7.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-36.doc, RK-10-2013-36, př. 1, RK-10-2013-36, př. 2, RK-10-2013-36, př. 3, RK-10-2013-36, př. 4, RK-10-2013-36, př. 5, RK-10-2013-36, př. 6, RK-10-2013-36, př. 7

37. Dynamické zpomalovací semafory v Kraji Vysočina - Darovací smlouvy
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh uzavření darovacích smluv na darování dynamických zpomalovacích semaforů městům Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0508/10/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít darovací smlouvy dle materiálů RK-10-2013-37, př. 1 a RK-10-2013-37, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-37.doc, RK-10-2013-37, př. 1, RK-10-2013-37, př. 2

38. Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem udělení ceny Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0509/10/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout udělit cenu Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina dle materiálu RK-10-2013-38, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-38.doc, RK-10-2013-38, př. 1

39. Zadávací řízení na nadlimitní veřejné zakázky Vydávání novin Kraj Vysočina včetně realizace jejich multimediálního obsahu
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky na „Vydávání novin Kraj Vysočina včetně realizace jejich multimediálního obsahu“. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0510/10/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky na služby Vydávání novin Kraj Vysočina včetně realizace jejich multimediálního obsahu formou otevřeného zadávacího řízení dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle materiálů RK-10-2013-39, př. 1, RK-10-2013-39, př. 2, RK-10-2013-39, př. 3, RK-10-2013-39, př. 4, RK-10-2013-39, př. 5, RK-10-2013-39, př. 6, RK-10-2013-39, př. 8;
jmenuje
členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-10-2013-39, př. 9upr1;
stanoví,
 • že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami u nadlimitní veřejné zakázky Vydávání novin Kraj Vysočina včetně realizace jejich multimediálního obsahu plní hodnotící komise;
 • že kvalifikaci veřejné zakázky na služby Vydávání novin Kraj Vysočina včetně realizace jejich multimediálního obsahu posoudí hodnotící komise;
ukládá
odboru sekretariátu hejtmana zajistit realizaci veřejné zakázky Vydávání novin Kraj Vysočina včetně realizace jejich multimediálního obsahu v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-39.doc, RK-10-2013-39, př. 1, RK-10-2013-39, př. 2, RK-10-2013-39, př. 3, RK-10-2013-39, př. 4, RK-10-2013-39, př. 5, RK-10-2013-39, př. 6, RK-10-2013-39, př. 7, RK-10-2013-39, př. 8, RK-10-2013-39, př. 9

40. Poskytnutí daru dobročinnému fondu ViZa - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
J. Běhounek podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0511/10/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) o částku 980 850 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 980 850 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dobročinnému fondu ViZa dle materiálu RK-10-2013-40, př. 4.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-40.doc, RK-10-2013-40, př. 1, RK-10-2013-40, př. 2, RK-10-2013-40, př. 3, RK-10-2013-40, př. 4

42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - Vyhodnocení Výzvy č. 7/2013 - zemědělské akce
O. Kameníková, vedoucí oddělení zemědělství, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatků č. 1 a 2. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0512/10/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství, § 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj, v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatků č. 1 a 2, dle materiálu RK-10-2013-42, př. 3;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství, § 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj, v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatků č. 1 a 2, dle materiálu RK-10-2013-42, př. 5;
schvaluje
vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-10-2013-42, př. 6;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Zemědělství, § 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj, v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatků č. 1 a 2, dle materiálu RK-10-2013-42, př. 4 dle vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-10-2013-42, př. 6.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 30. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-42.doc, RK-10-2013-42, př. 1, RK-10-2013-42, př. 2, RK-10-2013-42, př. 3, RK-10-2013-42, př. 4, RK-10-2013-42, př. 5, RK-10-2013-42, př. 6

43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj - SEA Regionální inovační strategie Kraje Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0513/10/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, o částku 250 tis. Kč určenou na vypracování dokumentu SEA pro Regionální inovační strategii Kraje Vysočina za současného snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Strategické a koncepční materiály o stejnou částku 250 tis. Kč.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-43.doc

44. FOND VYSOČINY - grantový program Prodejny regionálních produktů 2013
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložili radě kraje návrh grantového programu na podporu prodeje regionálních produktů na Vysočině. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0514/10/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Prodejny regionálních produktů 2013 dle materiálu RK-10-2013-44, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-44.doc, RK-10-2013-44, př. 1, RK-10-2013-44, př. 2

45. Výzva k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložili radě kraje na vědomí informaci o vyhlášení výzvy k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0515/10/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o vyhlášené výzvě k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje připravit projektovou žádost a předložit ji k projednání Radě Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv či cizích zdrojů ve výši 30 000 000 Kč určených na předfinancování projektu s tím, že finance budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu v případě, že projekt bude podpořen.
odpovědnost: OSMS, ORR
termín: 5. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-45.doc, RK-10-2013-45, př. 1, RK-10-2013-45, př. 1a, RK-10-2013-45, př. 1b, RK-10-2013-45, př. 1c, RK-10-2013-45, př. 1d, RK-10-2013-45, př. 1e, RK-10-2013-45, př. 1f, RK-10-2013-45, př. 1g, RK-10-2013-45, př. 2

46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje materiál projednala a po rozsáhlé diskusi doporučila předkladatelům materiál k dopracování. M. Pech doporučení rady akceptoval a požádal o stažení tohoto materiálu z programu jednání.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-46.doc, RK-10-2013-46, př. 1, RK-10-2013-46, př. 2

47. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední průmyslová škola Třebíč
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje návrh vyřazení nepotřebného majetku kraje užívaného Střední průmyslovou školou Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0516/10/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením 2 ks soustruhů a počítačové učebny - soubor 15 ks počítačů z majetku kraje způsobem navrženým Střední průmyslovou školou Třebíč dle materiálu RK-10-2013-47.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední průmyslové školy Třebíč.
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-47.doc

48. Havarijní pojištění vozidel Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov a Dětského domova Senožaty
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, informovali radu kraje o návrhu prodloužení havarijního pojištění vozidel uvedených škol. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0517/10/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • výjimku pro prodloužení havarijního pojištění vozidel Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov (4J3 8302 Volkswagen Transporter) a Dětského domova Senožaty (PEI 67-23 Škoda Fabia Combi) starších 10 let do 31. 12. 2014;
 • výjimku pro prodloužení havarijního pojištění vozidel Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov (PEH 44-98 Škoda Felicie Combi) starších 10 let do 31. 12. 2013.
odpovědnost: Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov, Dětský domov Senožaty, OŠMS
termín: 31. březen 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-48.doc

49. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, informovali radu kraje o žádosti Gymnázia Třebíč o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy, která se týká přijetí finančního daru do vlastnictví organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0518/10/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-10-2013-49, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Gymnázia Třebíč.
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-49.doc, RK-10-2013-49, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 50, 51 v bloku.
K předkládaným bodům odboru školství, mládeže a sportu nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. V průběhu jednání odešel M. Hyský.

50. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola obchodu a služeb Jihlava
Usnesení 0519/10/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední školy obchodu a služeb Jihlava Chleba (Bread - Waste Not Want Not) dle materiálu RK-10-2013-50, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-50.doc, RK-10-2013-50, př. 1, RK-10-2013-50, př. 2

51. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť
Usnesení 0520/10/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť Leonardo da Vinci - Projekty partnerství dle materiálu RK-10-2013-51, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-51.doc, RK-10-2013-51, př. 1, RK-10-2013-51, př. 2, RK-10-2013-51, př. 3

52. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Veřejná zakázka na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku - návrh na jmenování komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení nabídek
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání a V. Kotrbová, pracovnice odboru analýz a podpory řízení, požádali radu kraje o jmenování komise pro otevírání obálek a jmenování komise pro hodnocení nabídek pro Veřejnou zakázku na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0521/10/2013/RK
Rada kraje
jmenuje
 • členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a jejich náhradníky u nadlimitní veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku dle doplněného materiálu RK-10-2013-52, př. 1upr1;
 • členy hodnotící komise a jejich náhradníky u nadlimitní veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku dle doplněného materiálu RK-10-2013-52, př. 2upr1;
stanoví,
 • že kvalifikaci u nadlimitní veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku posoudí hodnotící komise;
 • že jednání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise se bude účastnit zástupce administrátora dle doplněných materiálů RK-10-2013-52, př. 1upr1 a RK-10-2013-52, př. 2upr1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 25. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-52.doc, RK-10-2013-52, př. 1, RK-10-2013-52, př. 2

53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí finančních prostředků na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0522/10/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu o přijaté finanční prostředky ve výši 60 000 Kč za účelem realizace projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky s registračním číslem CZ.1.07/1.1.00/14.0004.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: březen 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-53.doc

54. Dotace TJ Jiskra Havlíčkův Brod na výměnu homerunových plotů - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, informovali radu kraje o žádosti zástupců TJ Jiskra Havlíčkův Brod o.s. o finanční příspěvek na výměnu homerunového oplocení. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0523/10/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod o.s., Ledečská 3028, Havlíčkův Brod, IČO 00529672, ve výši 282 000 Kč dle materiálu RK-10-2013-54, př. 2upr1;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 282 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 282 000 Kč.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-54.doc, RK-10-2013-54, př. 1, RK-10-2013-54, př. 2, RK-10-2013-54, př. 3

55. Dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2012 dle schválených pravidel rady kraje
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, informovali radu kraje o žádosti Domu dětí a mládeže Třebíč, příspěvkové organizace, o poskytnutí dotace na realizaci postupových kol soutěží. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0524/10/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže organizaci Dům dětí a mládeže Třebíč, příspěvková organizace, IČO 72083948 na realizaci postupových kol soutěží ve výši 28 400 Kč dle materiálu RK-10-2013-55, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 1. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-55.doc, RK-10-2013-55, př. 1, RK-10-2013-55, př. 2, RK-10-2013-55, př. 3

56. Ustanovení řídícího a organizačního výboru Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje návrh jmenování řídícího a organizačního výboru Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014. Rada kraje materiál projednala a po krátké diskusi doporučila předkladatelům materiál k dopracování. M. Pech doporučení rady akceptoval a požádal o stažení tohoto materiálu z programu jednání.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-56.doc, RK-10-2013-56, př. 1, RK-10-2013-56, př. 2, RK-10-2013-56, př. 3

41. Podnět k provedení kontrol na základě požadavku politického klubu ODS
V. Novotný informoval radu kraje o navrhovaném podnětu k provedení kontrol. Rada kraje přijala po rozsáhlé diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0525/10/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
návrh dle materiálu RK-10-2013-41, př. 1 a usnesení Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 008/02/2013/KV přijaté k tomuto návrhu;
souhlasí
se zařazením návrhu dle materiálu RK-10-2013-41, př. 1 a požadavku Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina dle usnesení č. 008/02/2013/KV do programu 2. zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina, které se bude konat dne 2. 4. 2013.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru
termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2013-41.doc, RK-10-2013-41, př. 1

60. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 10/2013 s tím, že další zasedání se bude konat dne 26. 3. 2013, v 9:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 10/2013 dne 19. 3. 2013.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 21. 3. 2013 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz