Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 9/2013

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 9/2013, které se konalo dne 12. 3. 2013 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 8/2013
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 12. 3. 2013.
Zasedání rady kraje zahájil náměstek hejtmana V. Novotný a omluvil pozdější příchod hejtmana J. Běhounka.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 8/2013
 2. Majetkoprávní vypořádání pozemků a dešťové kanalizace po dokončení stavby III/3507 Havlíčkova Borová - 3. etapa
 3. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - k. ú. Jihlava
 4. Změna usnesení 0209/03/2012/ZK ve znění usnesení č. 0049/01/2013/ZK
 5. Darování pozemku v k. ú. a obci Křoví
 6. Koupě pozemků v k. ú. a obci Věž
 7. Veřejná zakázka na stavební práce VOŠ a SOŠ zem.-tech. Bystřice nad Pernštejnem - Úprava zámečnické dílny
 8. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 9. Majetkoprávní vypořádání pozemku k. ú. Pístov u Jihlavy
 10. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 11. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
 12. FOND VYSOČINY - grantový program Podpora budování dětských dopravních hřišť 2013
 13. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2
 14. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/351 Přibyslav - most ev. č. 351-008, III/03815 Pohled - most ev. č. 03815-2
 15. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II361 Příštpo - most ev. č. 361-003, 004
 16. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - prosinec 2012
 17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace z ERDF pro individuální projekt INTERREG IVC - OSEPA
 18. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 19. Věcné dary pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 20. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví
 21. Vize příspěvkové organizace - zdravotnická zařízení zřizovaná Krajem Vysočina
 22. FOND VYSOČINY - grantový program Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2013
 23. Dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura
 24. Podstatná změna I. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
 25. Podstatná změna III. v projektu Transformace ÚSP Křižanov II.
 26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v roce 2013
 27. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
 28. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z třetích zemí
 29. Podpora učebních oborů
 30. Změny ve školském rejstříku
 31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční příspěvek na realizaci soutěže S Vysočinou do Evropy
 32. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2013 dle schválených pravidel rady kraje
 33. Koncept řešení dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem
 34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích v roce 2013
 35. Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 36. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách zřizovaných obcemi v roce 2013
 37. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2011/2012 a kalendářní rok 2012
 38. Jednací řád komisí Rady Kraje Vysočina
 39. Jednací řád výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina
 40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2013
 41. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina na požární ochranu v roce 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření
 42. Návrh na poskytnutí dotací obcím Kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013
 43. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2013
 44. Návrh na poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 45. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Svátek fotbalu 2013 Jihlava
 46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančních darů Konfederaci politických vězňů, Českému svazu bojovníků za svobodu, Vojenskému sdružení rehabilitovaných, Svazu důchodců ČR a Moravskoslezskému svazu vojenských táborů nucených prací
 47. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce OSTROPA 2013
 48. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 49. Informace o pokračování pilotního projektu - půdoochranné technologie v roce 2013
 50. Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zemědělství
 51. FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj podnikatelů 2013
 52. FOND VYSOČINY - grantový program Naše školka 2013
 53. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 54. Poskytnutí dotací v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 55. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 56. FOND VYSOČINY - grantový program Prodejny regionálních produktů 2013
 57. Předfinancování projektu RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network
 58. Poskytnutí dotací obcím, školám, nestátním neziskovým organizacím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 59. Změna č. 1 Partnerské dohody projektu CEC5 - Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings (OP Nadnárodní spolupráce - CENTRAL EUROPE)
 60. Rozhodnutí o výběru dodavatele Analýza lidských zdrojů ve zdravotnictví
 61. FOND VYSOČINY - grantový program Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2013
 62. Doklady (smlouvy o spolupráci) požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a k Smlouvě o poskytnutí podpory na akce projektu Biodiverzita a Biodiverzita II. spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí
 63. Rozprava členů rady
Usnesení 0408/09/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 12. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 8/2013 nebyly vzneseny žádné připomínky.

Na zasedání se dostavili P. Piňos, Z. Chlád. K bodům 02 11, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Majetkoprávní vypořádání pozemků a dešťové kanalizace po dokončení stavby III/3507 Havlíčkova Borová - 3. etapa
Usnesení 0409/09/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování nemovitosti v rozsahu dle materiálu RK-09-2013-02, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout nabýt pozemky z vlastnictví  městyse Havlíčkova Borová do vlastnictví Kraje Vysočina dle darovací smlouvy dle materiálu RK-09-2013-02, př. 1;
 • rozhodnout převést pozemky a dešťovou kanalizaci z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Havlíčkova Borová dle darovací smlouvy dle materiálu RK-09-2013-02, př. 2;
 • schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-09-2013-02, př. 4;
 • schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-09-2013-02, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-02.doc, RK-09-2013-02, př. 1, RK-09-2013-02, př. 2, RK-09-2013-02, př. 3, RK-09-2013-02, př. 4, RK-09-2013-02, př. 5, RK-09-2013-02, př. 6

03. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - k. ú. Jihlava
Usnesení 0410/09/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi statutárním městem Jihlava, na straně povinného z věcného břemene a Krajem Vysočina, na straně oprávněného z věcného břemene bezúplatnou smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající v právu užívání části pozemku par. č. 5964/1v k. ú. Jihlava pro provozování přípojky splaškové a dešťové kanalizace a přípojky NN a v právu vstupovat a vjíždět na tento pozemek za účelem údržby a oprav uvedeného zařízení.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. května 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-03.doc, RK-09-2013-03, př. 1

04. Změna usnesení 0209/03/2012/ZK ve znění usnesení č. 0049/01/2013/ZK
Usnesení 0411/09/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0209/03/2012/ZK ze dne 15. 5. 2012 ve znění usnesení č. 0049/01/2013/ZK ze dne 19. 2. 2013 tak, že text:
„Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky v rozsahu materiálu ZK-03-2012-32, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy, s výjimkou pozemku par. č. 88/10 v k. ú. a obci Klokočov, který Kraj Vysočina nabyde darem z vlastnictví obce Klokočov“
se nahrazuje textem:
„Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky v rozsahu materiálu ZK-03-2012-32, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy, s výjimkou pozemku par. č. 88/10 v k. ú. a obci Klokočov, který Kraj Vysočina nabyde darem z vlastnictví obce Klokočov“ a s výjimkou pozemku par. č. 801/3 odděleného GP č. 211-163/2011 z pozemku par. č. EN 801 v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec, který Kraj Vysočina nabyde bezúplatným převodem z vlastnictví České republiky, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, Nové Město, 128 00“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-04.doc

05. Darování pozemku v k. ú. a obci Křoví
Usnesení 0412/09/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat pozemek par. č. 824/12 - ostatní plocha, silnice o výměře 8286 m2 v k. ú. a obci Křoví do vlastnictví obce Křoví;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 824/12 - ostatní plocha, silnice o výměře 8286 m2 v k. ú. a obci Křoví, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Křoví.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-05.doc, RK-09-2013-05, př. 1

06. Koupě pozemků v k. ú. a obci Věž
Usnesení 0413/09/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-06.doc, RK-09-2013-06, př. 1

07. Veřejná zakázka na stavební práce VOŠ a SOŠ zem.-tech. Bystřice nad Pernštejnem - Úprava zámečnické dílny
Usnesení 0414/09/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku „VOŠ a SOŠ zem.-tech. Bystřice nad Pernštejnem Úprava zámečnické dílny“ dle materiálu RK-09-2013-07, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče SPH stavby s. r. o., Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ 155 44 419 jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „VOŠ a SOŠ zem.-tech. Bystřice nad Pernštejnem Úprava zámečnické dílny“;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem dotčeným uchazečům a zahájit jednání s vybraným uchazečem po uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-07.doc, RK-09-2013-07, př. 1, RK-09-2013-07, př. 2

08. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0415/09/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-09-2013-08, př. 1 a RK-09-2013-08, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 06. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-08.doc, RK-09-2013-08, př. 1, RK-09-2013-08, př. 2

09. Majetkoprávní vypořádání pozemku k. ú. Pístov u Jihlavy
Usnesení 0416/09/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemku par. č. 723/50 - ostatní plocha, silnice o výměře 278 m2 v k. ú. Pístov u Jihlavy do vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit Ředitelství silnic a dálnic ČR.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-09.doc, RK-09-2013-09, př. 1

10. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0417/09/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-09-2013-10, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-09-2013-10, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 5633/1 v  k. ú. Velké Meziříčí;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků par. č. 1015/1, 1055 a 1083 v k. ú. Sněžné na Moravě;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků par. č. 3009/1 v k. ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-10.doc, RK-09-2013-10, př. 1

11. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
Usnesení 0418/09/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce mezi Krajem Vysočina na straně půjčitele a Domovem bez zámku, příspěvkovou organizací na straně vypůjčitele dle materiálu RK-09-2013-11, př. 1.
odpovědnost: ředitelka Domova bez zámku, příspěvkové organizace, odbor majetkový
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-11.doc, RK-09-2013-11, př. 1, RK-09-2013-11, př. 2

P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, informoval radu kraje o navrhovaných úpravách v bodech 12, 14.
K bodům 13, 15, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení bodů 12 15 v bloku.

12. FOND VYSOČINY - grantový program Podpora budování dětských dopravních hřišť 2013
Usnesení 0419/09/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Podpora budování dětských dopravních hřišť 2013 dle materiálu RK-09-2013-12, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-12.doc, RK-09-2013-12, př. 1, RK-09-2013-12, př. 2

13. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2
Usnesení 0420/09/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek veřejné zakázky na stavební práce III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2 dle materiálu RK-09-2013-13, př. 1;
rozhoduje
vybrat, v souladu s materiálem RK-09-2013-13, př. 1, nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2 , kterou podal dodavatel Sdružení GRIV-HASTRA-Hořice zastoupené vedoucím sdružení GRIV s. r. o., U Výstaviště 486/15 370 05 České Budějovice, IČ: 28083580 a členem sdružení HASTRA s. r. o., Dolní Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina, Slovenská republika;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-13.doc, RK-09-2013-13, př. 1

14. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/351 Přibyslav - most ev. č. 351-008, III/03815 Pohled - most ev. č. 03815-2
Usnesení 0421/09/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek veřejné zakázky na stavební práce „II/351 Přibyslav most ev. č. 351-008, III/03815 Pohled – most ev. č. 03815-2“ dle materiálu RK-09-2013-14, př. 1upr1;
rozhoduje
vybrat, v souladu s materiálem RK-09-2013-14, př. 1upr1, nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „II/351 Přibyslav most ev. č. 351-008, III/03815 Pohled most ev. č. 03815-2“, kterou podal dodavatel „Sdružení GRIV-HASTRA-Přibyslav“ zastoupené vedoucím sdružení GRIV s. r. o., U Výstaviště 486/15 370 05 České Budějovice, IČ: 28083580 a členem sdružení HASTRA s. r. o., Dolní Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina, Slovenská republika;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-14.doc, RK-09-2013-14, př. 1

15. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II361 Příštpo - most ev. č. 361-003, 004
Usnesení 0422/09/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek veřejné zakázky na stavební práce II361 Příštpo - most ev. č. 361-003, 004 dle materiálu RK-09-2013-15, př. 1;
rozhoduje
vybrat, v souladu s materiálem RK-09-2013-15, př. 1, nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce II361 Příštpo - most ev. č. 361-003, 004, kterou podal dodavatel HORSTAV Olomouc, spol. s r. o.;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-15.doc, RK-09-2013-15, př. 1

16. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - prosinec 2012
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - prosinec 2012. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0423/09/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - prosinec 2012 dle materiálu RK-09-2013-16, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 30. dubna 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-16.doc, RK-09-2013-16, př. 1

17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace z ERDF pro individuální projekt INTERREG IVC - OSEPA
E. Janoušková předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0424/09/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu OSEPA o přijatou dotaci z ERDF ve výši 861.129,23 Kč za 5. etapu projektu INTERREG IVC - OSEPA;
 • převod přijaté dotace za pátou etapu projektu ve výši 861.129,23 Kč ze zvláštního účtu OSEPA do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-17.doc

18. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy pro danou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0425/09/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě dle materiálu RK-09-2013-18, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-18.doc, RK-09-2013-18, př. 1

19. Věcné dary pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovacích smluv pro shora uvedenou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0426/09/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci dle materiálů RK-09-2013-19, př. 1 a RK-09-2013-19, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-19.doc, RK-09-2013-19, př. 1, RK-09-2013-19, př. 2

20. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0427/09/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy o částku 150 000 Kč při současném zvýšení položky 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 150 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Dotace na investice“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci o částku 75 000 Kč pro každou organizaci na pořízení SW OCR;
ukládá
ředitelům Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace zaslat na odbor zdravotnictví:
 • v termínu do 30. 6. 2013 kopii faktury s vyčíslením uplatňovaného nároku na odpočet DPH, na jejímž základě bude dotace poskytnuta;
 • po úhradě faktury výpis z bankovního účtu dokládající úhradu faktury dodavateli.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-20.doc, RK-09-2013-20, př. 1

21. Vize příspěvkové organizace - zdravotnická zařízení zřizovaná Krajem Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem schválit vize níže uvedených příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0428/09/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
vize příspěvkových organizací zdravotnických zařízení zřizovaných Krajem Vysočina:
 • Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace;
 • Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace;
 • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace;
 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace;
 • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace;
 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace;
 • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace;
 • Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace;
ukládá
odboru zdravotnictví zveřejnit schválené vize na Portálu PO v termínu stanoveném Pravidly Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací č. 07/12.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé zdravotnických zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 1. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-21.doc, RK-09-2013-21, př. 1

22. FOND VYSOČINY - grantový program Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2013
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program na podporu rozvoje doprovodné infrastruktury cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0429/09/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2013 dle materiálu RK-09-2013-22, př. 1.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-22.doc, RK-09-2013-22, př. 1, RK-09-2013-22, př. 2

23. Dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o dotacích na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0430/09/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí č. 14/12 žadatelům uvedeným v materiálu RK-09-2013-23, př. 1;
 • neposkytnout dotace v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí č. 14/12 žadatelům uvedeným v materiálu RK-09-2013-23, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-23.doc, RK-09-2013-23, př. 1, RK-09-2013-23, př. 2, RK-09-2013-23, př. 3

V průběhu jednání odešla J. Fialová. K bodům 24, 25, odboru sociálních věcí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

24. Podstatná změna I. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
Usnesení 0431/09/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-09-2013-24, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-09-2013-24, př. 1 a zapracovat jej do příloh požadovaných MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 15. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-24.doc, RK-09-2013-24, př. 1

25. Podstatná změna III. v projektu Transformace ÚSP Křižanov II.
Usnesení 0432/09/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-09-2013-25, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-09-2013-25, př. 1a zapracovat toto oznámení dle požadavků MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-25.doc, RK-09-2013-25, př. 1

26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v roce 2013
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0433/09/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v roce 2013 v celkové výši 2 072 552 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-09-2013-26, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v roce 2013 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-09-2013-26, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: duben 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-26.doc, RK-09-2013-26, př. 1

27. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu souhlasit s vyřazením uvedeného nepotřebného majetku. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0434/09/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nákladního automobilu AVIA A 21.1N, inventární číslo DHM/0601259 z majetku kraje způsobem navrženým Střední průmyslovou školou a Středním odborným učilištěm Pelhřimov dle materiálu RK-09-2013-27.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov.
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-27.doc

28. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z třetích zemí
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0435/09/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 Základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z tzv. třetích zemí v celkové výši 105 408 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-09-2013-28, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z tzv. třetích zemí právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-09-2013-28, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: duben 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-28.doc, RK-09-2013-28, př. 1

29. Podpora učebních oborů
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o poskytování motivačních stipendií žákům středních škol. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0436/09/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o motivačních stipendiích, která budou poskytnuta žákům uvedeným v materiálu RK-09-2013-29, př. 1;
rozhoduje
uzavřít darovací smlouvy na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-09-2013-29, př. 3 s žáky uvedenými v materiálu RK-09-2013-29, př. 1, s nimiž nebyla dosud smlouva uzavřena.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-29.doc, RK-09-2013-29, př. 1, RK-09-2013-29, př. 2, RK-09-2013-29, př. 3

30. Změny ve školském rejstříku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje souhlasit se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0437/09/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
stanovisko OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-09-2013-30, př. 1 kódy 1A, 1B, 1C, 1D, 3A 3B;
ukládá
OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem na příslušný správní orgán, pokud rada kraje nebo zastupitelstvo kraje vysloví souhlas se záměrem;
doporučuje
zastupitelstvu kraje souhlasit se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-09-2013-30, př. 1 kódy 2C, 2A, 2B.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 15. 4. 2013 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-30.doc, RK-09-2013-30, př. 1

31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční příspěvek na realizaci soutěže S Vysočinou do Evropy
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0438/09/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o spolupráci se společností Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, IČO: 47116617, dle materiálu RK-09-2013-31, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání, položka 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků) o částku 121 000 Kč a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 100 000 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 - Ostatní finanční operace o částku 21 000 Kč) rozpočtu kraje dle materiálu RK-09-2013-31, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-31.doc, RK-09-2013-31, př. 1

32. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2013 dle schválených pravidel rady kraje
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0439/09/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz v celkové výši 8 000 Kč u organizace zřizované krajem dle materiálu RK-09-2013-32, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-32.doc, RK-09-2013-32, př. 1, RK-09-2013-32, př. 2

33. Koncept řešení dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0440/09/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
koncept řešení dopadů demografického vývoje do sítě středoškolského vzdělávání dle materiálu RK-09-2013-33, př. 3upr1;
pověřuje
radní pro oblast školství Janu Fialovou k jednání s městy a regionálními partnery;
ukládá
OŠMS a ředitelům a ředitelkám příslušných škol a školského zařízení:
 • připravit rámcové podklady k centrům odborného vzdělávání dle materiálu RK-09-2013-33, př. 3upr1 (1a e) a předložit k projednání radě kraje nejpozději 11. června 2013;
 • připravit návrh řešení perspektivy menších škol dle materiálu RK-09-2013-33, př. 3upr1 (2a-d) a předložit k projednání radě kraje nejpozději 11. června 2013;
 • připravit návrh řešení Domova mládeže Jihlava a budovy Pražská v Moravských Budějovicích dle materiálu RK-09-2013-33, př. 3upr1 (3a-b) a předložit k projednání radě kraje nejpozději 11. června 2013.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé a ředitelky příslušných škol a školských zařízení
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-33.doc, RK-09-2013-33, př. 1, RK-09-2013-33, př. 2, RK-09-2013-33, př. 3

34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích v roce 2013
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0441/09/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dary v celkové výši 7 405 tis. Kč z prostředků kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00304) obcím dle materiálu RK-09-2013-34, př. 2 na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-09-2013-34, př. 3;
 • rozhodnout poskytnout dar ve výši 330 tis. Kč statutárnímu městu Jihlava smlouvou dle materiálu RK-09-2013-34, př. 4.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-34.doc, RK-09-2013-34, př. 1, RK-09-2013-34, př. 2, RK-09-2013-34, př. 3, RK-09-2013-34, př. 4

35. Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci organizaci vykonávající činnost základní umělecké školy na pořizování a opravy učebních pomůcek. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0442/09/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci organizacím vykonávajícím činnost základní umělecké školy z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3231 Základní umělecké školy v celkové výši 239 200 Kč na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol dle materiálu RK-09-2013-35, př. 3, tabulka 3 A;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci organizaci vykonávající činnost základní umělecké školy z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3231 Základní umělecké školy v celkové výši 260 tis. Kč na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol dle materiálu RK-09-2013-35, př. 3, tabulka 3 B.
odpovědnost: OŠMS, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-35.doc, RK-09-2013-35, př. 1, RK-09-2013-35, př. 2, RK-09-2013-35, př. 3, RK-09-2013-35, př. 4, RK-09-2013-35, př. 5

36. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách zřizovaných obcemi v roce 2013
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0443/09/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 28 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 28 tis. Kč na částečnou úhradu výdajů souvisejících se zajištěním vzdělávání žáků a žákyň s těžšími formami zdravotního postižení ve školách zřizovaných obcemi;
 • rozhodnout poskytnout dary v celkové výši 3 659 tis. Kč obcím dle materiálu RK-09-2013-36, př. 2, na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-09-2013-36, př. 3.
odpovědnost: OSMS, OE
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-36.doc, RK-09-2013-36, př. 1, RK-09-2013-36, př. 2, RK-09-2013-36, př. 3

37. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2011/2012 a kalendářní rok 2012
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2011/2012 a kalendářní rok 2012. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0444/09/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2011/2012 a kalendářní rok 2012 dle materiálu RK-09-2013-37, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: do konce března odeslat na MŠMT a zveřejnit na webových stránkách kraje.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-37.doc, RK-09-2013-37, př. 1

V průběhu jednání odešel P. Piňos. K bodům 38, 39, odboru sekretariátu hejtmana, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

38. Jednací řád komisí Rady Kraje Vysočina
Usnesení 0445/09/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
Jednací řád komisí Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-09-2013-38, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 12. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-38.doc, RK-09-2013-38, př. 1

39. Jednací řád výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina
Usnesení 0446/09/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Jednací řád výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálu RK-09-2013-39, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-39.doc, RK-09-2013-39, př. 1

40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2013
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout neinvestiční dotaci vybraným obcím Kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0447/09/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana dobrovolná část) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z MV ČR ve výši 3 235 000 Kč na výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje v souladu s § 27 odst. 1 písmene d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci vybraným obcím Kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2013 v celkové výši 1 250 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana dobrovolná část:
 1. Na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce kategorie JPO II:
 • Město Golčův Jeníkov (IČO 267406)        100 000 Kč;
 • Město Jaroměřice nad Rokytnou (IČO 289507)        100 000 Kč;
 • Město Moravské Budějovice (IČO 289931)        100 000 Kč;
 • Město Nové Město na Moravě (IČO 294900)        100 000 Kč;
 • Město Počátky (IČO 248843)        100 000 Kč;
 • Město Přibyslav (IČO 268097)        100 000 Kč;
 • Město Světlá nad Sázavou (IČO 268321)        100 000 Kč;
 • Město Žďár nad Sázavou (IČ 295841)        100 000 Kč;
 • Město Ždírec nad Doubravou (IČO 268542)        100 000 Kč;
 • Obec Želetava (IČO 290751)        100 000 Kč;
 1. Na mzdové výdaje a zákonné a sociální pojištění členům vykonávajícím službu v jednotce SDH vybrané obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání v pracovním poměru:
 • Obec Dukovany (IČO 289329)        50 000 Kč;
 • Město Habry (IČO 267422)        100 000 Kč;
 • Městys Nový Rychnov (IČO 248738)        50 000 Kč;
 • Městys Štoky (IČO 268356)        50 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-40.doc, RK-09-2013-40, př. 1, RK-09-2013-40, př. 2

41. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina na požární ochranu v roce 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované zásady zastupitelstva kraje na rok 2013. V průběhu jednání přišel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0448/09/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit:
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS Kraj Vysočina  příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2013 dle materiálu RK-09-2013-41, př. 1;
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2013 dle materiálu RK-09-2013-41, př. 2;
 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana dobrovolná část:
 • neinvestiční dotaci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS Kraj Vysočina, IČ 86553216 ve výši 1 680 000 Kč dle materiálu RK-09-2013-41, př. 3;
 • neinvestiční dotaci obcím v celkové výši 4 236 000 Kč za účelem rozvoje akceschopnosti jednotek sdružení dobrovolných hasičů obcí zařazených do plošného pokrytí Kraje Vysočina dle materiálu RK-09-2013-41, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-41.doc, RK-09-2013-41, př. 1, RK-09-2013-41, př. 2, RK-09-2013-41, př. 3, RK-09-2013-41, př. 4

42. Návrh na poskytnutí dotací obcím Kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0449/09/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu RK-09-2013-42, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu RK-09-2013-42, př. 1;
 • rozhodnout poskytnout dotace obcím z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5399 Ostatní záležitosti veřejného pořádku na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu RK-09-2013-42, př. 2 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-09-2013-42, př. 5;
 • rozhodnout neposkytnout dotace obcím z kapitoly Požární ochrana a IZS na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu RK-09-2013-42, př. 3;
 • zamítnout žádosti obcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu RK-09-2013-42, př. 4.
odpovědnost: OSH, EO
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-42.doc, RK-09-2013-42, př. 1, RK-09-2013-42, př. 2, RK-09-2013-42, př. 3, RK-09-2013-42, př. 4, RK-09-2013-42, př. 5

43. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2013
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh Zásad. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0450/09/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2013 dle materiálu RK-09-2013-43, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-43.doc, RK-09-2013-43, př. 1

44. Návrh na poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o návrhu darovat Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické finanční prostředky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0451/09/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 27 000 Kč z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Jihlava, IČ: 00638056, se sídlem: Husova 54, 58601 Jihlava, dle materiálu RK-09-2013-44, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-44.doc, RK-09-2013-44, př. 1

45. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Svátek fotbalu 2013 Jihlava
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0452/09/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 40 000 Kč Asociaci školních sportovních klubů České republiky, José Martího 31, 162 52 Praha 6, IČO: 45773688, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním Svátku fotbalu 2013 dle materiálu RK-09-2013-45, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 40 000 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 40 000 Kč dle materiálu RK-09-2013-45.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-45.doc, RK-09-2013-45, př. 1, RK-09-2013-45, př. 2, RK-09-2013-45, př. 3

46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančních darů Konfederaci politických vězňů, Českému svazu bojovníků za svobodu, Vojenskému sdružení rehabilitovaných, Svazu důchodců ČR a Moravskoslezskému svazu vojenských táborů nucených prací
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, upřesnila radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0453/09/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dary subjektům dle materiálu RK-09-2013-46, př. 2upr1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-09-2013-46, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-46.doc, RK-09-2013-46, př. 1, RK-09-2013-46, př. 2, RK-09-2013-46, př. 3

47. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce OSTROPA 2013
M. Kružíková předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0454/09/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 50 000 Kč Svazu českých filatelistů, Holečkova 160/10, 225 07 Praha, IČO: 004 42 976, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním výstavy OSTROPA 2013 dle materiálu RK-09-2013-47, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 50 000 Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 50 000 Kč dle materiálu RK-09-2013-47.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-47.doc, RK-09-2013-47, př. 1, RK-09-2013-47, př. 2, RK-09-2013-47, př. 3

48. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o žádostech o poskytnutí finanční příspěvky na hospodaření v lesích. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0455/09/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se „Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití“, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, dle materiálu RK-09-2013-48, př. 2;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se „Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití“, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, dle materiálu RK-09-2013-48, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se „Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití“, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, dle materiálu RK-09-2013-48, př. 1;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se „Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití“, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, dle materiálu RK-09-2013-48, př. 4.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-48.doc, RK-09-2013-48, př. 1, RK-09-2013-48, př. 2, RK-09-2013-48, př. 3, RK-09-2013-48, př. 4

49. Informace o pokračování pilotního projektu - půdoochranné technologie v roce 2013
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o projektu - půdoochranné technologie v roce 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0456/09/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o projektu - půdoochranné technologie v roce 2013 dle materiálu RK-09-2013-49.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 30. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-49.doc, RK-09-2013-49, př. 1, RK-09-2013-49, př. 2, RK-09-2013-49, př. 3

50. Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zemědělství
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o žádostech o poskytnutí dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0457/09/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zemědělství spočívající ve zvýšení § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly o částku 6 000 000 Kč při současném snížení § 2310 Pitná voda o částku 6 000 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotace obcím a svazkům obcí z kapitoly Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, na drobné vodohospodářské ekologické akce v celkové výši 43 453 000 Kč dle materiálu RK-09-2013-50, př. 2;
 • rozhodnout neposkytnout dotace obci a svazku obcí z kapitoly Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, na drobné vodohospodářské ekologické akce dle materiálu RK-09-2013-50, př. 3;
 • schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-09-2013-50, př. 4upr1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-50.doc, RK-09-2013-50, př. 1, RK-09-2013-50, př. 2, RK-09-2013-50, př. 3, RK-09-2013-50, př. 4

V průběhu jednání odešli M. Kružíková, P. Krčál. K bodům 51, 52, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

51. FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj podnikatelů 2013
Usnesení 0458/09/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Rozvoj podnikatelů 2013 dle materiálu RK-09-2013-51, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-51.doc, RK-09-2013-51, př. 1, RK-09-2013-51, př. 2

52. FOND VYSOČINY - grantový program Naše školka 2013
Usnesení 0459/09/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Naše školka 2013 dle materiálu RK-09-2013-52, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-52.doc, RK-09-2013-52, př. 1, RK-09-2013-52, př. 2

53. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje materiál týkající se žádosti příjemce podpory o prominutí povinnosti zaplatit penále do rozpočtu kraje. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0460/09/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31 3. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-53.doc, RK-09-2013-53, př. 1, RK-09-2013-53, př. 2

54. Poskytnutí dotací v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0461/09/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dotace místním akčním skupinám uvedeným v materiálu RK-09-2013-54, př. 1, v maximální výši uvedené v materiálu RK-09-2013-54, př. 1, za podmínek stanovených ve vzoru Smlouvy o poskytnutí dotace uvedeném v materiálu RK-09-2013-54, př. 2.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-54.doc, RK-09-2013-54, př. 1, RK-09-2013-54, př. 2

55. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
Na zasedání se dostavil J. Běhounek. D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotace obcím v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2013. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0462/09/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Územní rozvoj - Program obnovy venkova dotace obcím uvedeným v materiálu RK-09-2013-55, př. 1, v maximální výši uvedené v materiálu RK-09-2013-55, př. 1, za podmínek stanovených v Zásadách Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-55.doc, RK-09-2013-55, př. 1

56. FOND VYSOČINY - grantový program Prodejny regionálních produktů 2013
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, sdělil radě kraje důvody odložení předloženého grantového programu a požádal o projednání tohoto materiálu na příštím zasedání rady kraje. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-56.doc, RK-09-2013-56, př. 1, RK-09-2013-56, př. 2

57. Předfinancování projektu RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv či cizích zdrojů určených na předfinancování daného projektu. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. V průběhu jednání odešel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0463/09/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv či cizích zdrojů ve výši 1 500 000 Kč určených na předfinancování projektu RAILHUC s tím, že finance budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-57.doc

58. Poskytnutí dotací obcím, školám, nestátním neziskovým organizacím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj dotace obcím, školám, nestátním neziskovým organizacím. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. V průběhu jednání přišel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0464/09/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu RK-09-2013-58, př. 1;
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu RK-09-2013-58, př. 1 žadatelům uvedeným v materiálu RK-09-2013-58, př. 1 na realizaci akcí uvedených v materiálu RK-09-2013-58, př. 1 v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina;
schvaluje
seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu RK-09-2013-58, př. 2;
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu RK-09-2013-58, př. 2 žadatelům uvedeným v materiálu RK-09-2013-58, př. 2 na realizaci akcí uvedených v materiálu RK-09-2013-58, př. 2 v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-58.doc, RK-09-2013-58, př. 1, RK-09-2013-58, př. 2

59. Změna č. 1 Partnerské dohody projektu CEC5 - Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings (OP Nadnárodní spolupráce - CENTRAL EUROPE)
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Partnerskou dohodu mezi Vedoucím partnerem projektu CEC5 a Krajem Vysočina. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0465/09/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Partnerskou dohodu dle materiálu RK-09-2013-59, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-59.doc, RK-09-2013-59, př. 1, RK-09-2013-59, př. 2, RK-09-2013-59, př. 3, RK-09-2013-59, př. 4

60. Rozhodnutí o výběru dodavatele Analýza lidských zdrojů ve zdravotnictví
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh schválit pořadí nabídek v rámci dané podlimitní veřejné zakázky a rozhodnout o nejvhodnější nabídce uchazeče v souladu se závěry hodnotící komise. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0466/09/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek v rámci podlimitní veřejné zakázky Analýza lidských zdrojů ve zdravotnictví dle materiálu RK-09-2013-60, př. 1;
rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče AUGUR Consulting s. r. o., IČO 25358014, se sídlem Rovniny 102, 748 01 Hlučín, v rámci podlimitní veřejné zakázky Analýza lidských zdrojů ve zdravotnictví;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky.
odpovědnost: ORR
termín: 12. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-60.doc, RK-09-2013-60, př. 1

61. FOND VYSOČINY - grantový program Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2013
Z. Chlád předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program na podporu rozvoje systému environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0467/09/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2013 dle materiálu RK-09-2013-61, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-61.doc, RK-09-2013-61, př. 1, RK-09-2013-61, př. 2

62. Doklady (smlouvy o spolupráci) požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a k Smlouvě o poskytnutí podpory na akce projektu Biodiverzita a Biodiverzita II. spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí
Z. Chlád předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvy o spolupráci při realizaci projektu Biodiverzita II. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0468/09/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o spolupráci při realizaci akcí projektů Biodiverzita a Biodiverzita II. dle materiálů RK-09-2013-62, př. 2, RK-09-2013-62, př. 3, RK-09-2013-62, př. 4, RK-09-2013-62, př. 5, RK-09-2013-62, př. 6 a RK-09-2013-62, př. 7;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout o uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci projektu Biodiverzita II. dle materiálu RK-09-2013-62, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31. 03. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2013-62.doc, RK-09-2013-62, př. 1, RK-09-2013-62, př. 2, RK-09-2013-62, př. 3, RK-09-2013-62, př. 4, RK-09-2013-62, př. 5, RK-09-2013-62, př. 6, RK-09-2013-62, př. 7, RK-09-2013-62, př. 8, RK-09-2013-62, př. 9, RK-09-2013-62, př. 10

63. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 9/2013 s tím, že další zasedání se bude konat dne 19. 3. 2013, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 9/2013 dne 12. 3. 2013.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 14. 3. 2013 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz