Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 10/2013 - 19.03.2013

ČísloNázev
01Pozvánka
02Výkup pozemků v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou
03Zrušení usnesení 0203/03/2009/ZK
04Darování pozemků v obci Velké Meziříčí a k.ú. Dolní Radslavice
05Výkup pozemku v k. ú. Veselý Žďár
06Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
07Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Benátky u Houserovky a obci Pelhřimov - vzájemný prodej pozemků - změna usnesení 0044/02/2013/RK
08Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
09Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
10Koupě pozemku v k. ú. Tis u Habrů a obci Tis
11Koupě pozemků v k. ú. Cerekvička a obci Cerekvička-Rosice od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci
12Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
13Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
14Koupě pozemků v k. ú. Pozďatín
15Darování pozemků v k. ú. Nové Město na Moravě
16Návrh na zařazení nové akce ČZA v Humpolci - Havárie stropu ve velké dílně Světlá nad Sázavou do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
17Udělení plné moci pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
18Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M7 a snížení přílohy M8
19Smlouva zakládající právo provést stavbu - k. ú. Jihlava
20FOND VYSOČINY - grantový program Regionální kultura 2013
21Dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina v roce 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
22Dotace městům s památkami UNESCO v roce 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
23Zpráva o činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu - schválení výsledku hospodaření za rok 2012 včetně rozdělení do peněžních fondů organizací
24Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2013
25Zpráva o následných veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2012
26Projekt eCitizen II - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
27Vyúčtování mezd za 12/2012 v projektu Digitalizace a ukládání
28Schválení odůvodnění účelnosti veřejné zakázky na výběr dodavatelů sociálních služeb realizované v rámci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II.
29Dotace pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
30Souhlas s investiční akcí pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
31Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví
32Veřejná zakázka na stavební práce: II/344 Rozsochatec - most ev. č. 344-006
33Veřejná zakázka na stavební práce: III/3876 Dolní Čepí - most ev. č. 3876-1
34Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Ledeč nad Sázavou pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/339 Ledeč nad Sázavou - bodová závada
35Rozhodnutí o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV
36Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Ostatní finanční operace - vratky dotací z příjmů projektů
37Dynamické zpomalovací semafory v Kraji Vysočina - Darovací smlouvy
38Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina
39Zadávací řízení na nadlimitní veřejné zakázky Vydávání novin Kraj Vysočina včetně realizace jejich multimediálního obsahu
40Poskytnutí daru dobročinnému fondu ViZa - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
41Podnět k provedení kontrol na základě požadavku politického klubu ODS
42Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - Vyhodnocení Výzvy č. 7/2013 - zemědělské akce
43Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj - SEA Regionální inovační strategie Kraje Vysočina
44FOND VYSOČINY - grantový program Prodejny regionálních produktů 2013
45Výzva k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání
46Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
47Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední průmyslová škola Třebíč
48Havarijní pojištění vozidel Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov a Dětského domova Senožaty
49Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
50Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola obchodu a služeb Jihlava
51Projektový záměr příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť
52Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Veřejná zakázka na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku - návrh na jmenování komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení nabídek
53Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí finančních prostředků na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky
54Dotace TJ Jiskra Havlíčkův Brod na výměnu homerunových plotů - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
55Dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2013 dle schválených pravidel rady kraje
56Ustanovení řídícího a organizačního výboru Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014
57Veřejná zakázka na služby Výkon činností koordinátora BOZP na rok 2013
58Uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních pro stavbu II/388 Bobrová - Zvole
59Podstatná změna I. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz