Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 36/2006 - 05.12.2006

ČísloNázev
01Pozvánka
02Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu silnice "II/405 Jihlava - Příseka"
03Souhlas se stavbou chodníku a darování pozemků v k. ú. a obci Želiv
04Zveřejnění záměru darování části pozemku v k. ú a obci Okrouhlička
05Veřejná zakázka na stavební práce na stavbu "III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická - Havířská, II. stavba"
06Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
07Prodej pozemku v k. ú. a obci Jihlava
08Výpůjčka nemovitého majetku kraje Vysočina
09Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
10Darování budovy domova mládeže s pozemky městu Telč
11Návrh na vyřazení majetku, škody na majetku kraje, pohledávky
12Návrh rozpočtového opatření - finanční plnění vyplývající z agendy příkazních smluv za období leden - říjen 2006 u kapitoly Zdravotnictví
13Změna rozpočtu v kapitole zdravotnictví
14Veřejná zakázka Gamakamery pro Nemocnici Havlíčkův Brod a Nemocnici Nové Město na Moravě - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
15Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
16Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
17Návrh rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - Národní onkologický registr
18Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace na rok 2006
19Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - odvod z investičního fondu Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
20Návrh rozpočtového opatření pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace na rok 2006 včetně změny investičního plánu pro rok 2006
21Návrh rozpočtového opatření pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci na rok 2006 včetně změny investičního plánu pro rok 2006
22Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2006
23Návrh dodatku ke smlouvě o nájmu věcí movitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací v souvislosti s řešením dlouhodobého majetku u akce "Dostavba Nemocnice Jihlava"
24Vyhlášení výběrového řízení na ředitele Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace
25Návrh rozpočtového opatření - nárůst příspěvku na provoz u příspěvkových organizací kapitoly sociální věci v důsledku nárůstu cen energií a ostatních nákladových položek
26Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež
26upr1Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež
27Evropský projekt koordinovaného vzdělávání odborných učitelů se zaměřením na automobilový průmysl a diagnostickou techniku
28Návrh rozpočtového opatření na rok 2006 u kapitoly Školství - Dům dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Dolní 3
29Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
30Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitoly Školství - zajištění financování informačních a komunikačních technologií u škol zřizovaných krajem
31Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
32Návrh na provedení rozpočtového opatření - změna závazného ukazatele pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou
33Návrh opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
34Krajské projekty Adaptabilní školy
35Návrh na uložení opatření na základě administrativní kontroly interim žádosti o platbu projektu reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.1/0016
36Dotace na grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání - opatření 3.3 OP RLZ
37Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách
38Dodatek č.1 ke smlouvě o provádění stavebně technického posouzení poškození staveb vlivem mimořádné události (§ 2 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném sytému a o změně některých zákonů
39Program prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2007- 2008
40Rozpočtová opatření u grantových schémat kraje Vysočina
41Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Dokončení Penzionu U Karásků v Počátkách"
42Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Zřízení sportovních a rekreačních kapacit v ubytovacím zařízení společnosti MIX MAX-ENERGETIKA, s.r.o"
43Návrh mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury
44Návrh na zpracování podkladových materiálů a analýz pro zadání studie proveditelnosti k projektu výstavby Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě
45Fond Vysočiny - projekt FV 005/133/06
46Fond Vysočiny - projekt FV 060/130/06
47Fond Vysočiny - projekt FV 019/149/06
48Smlouva o nájmu - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, pracoviště Havlíčkův Brod
49Jmenování vedoucího odboru životního prostředí
50Návrh organizačního řádu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
51Návrh na stanovení mimořádné odměny
52Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací
53Strategie protidrogové politiky kraje Vysočina na léta 2006-2010
54Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí finančního daru krajské organizaci VTNP - PTP
55Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách
56Odměny ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
57Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace pro sportovní gymnázium
58Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora romských žáků středních škol
59Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby na zabezpečení základní dopravní obslužnosti drážní dopravou v územním obvodu kraje Vysočina
60Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích
61Správa a administrace projektů v rámci Dispozičního fondu - Interreg IIIA Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Rakousko na období 2007 - 2013
62Kontrola v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, v rámci výkonu zřizovatelské funkce kraje Vysočina
63Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí příspěvku na provoz Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizaci k provedení opravy stávajícího regulačního systému dodávek tepla
64Veřejná zakázka na stavební práce na stavbu "Rekonstrukce silnice II/150 Pavlíkov - Vilémovice"
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz