Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 27/2012 - 24.07.2012

ČísloNázev
01Pozvánka
02Darování pozemku v k. ú. Krasoňov, obec Humpolec
03Majetkoprávní příprava stavby - Přestavba mostu č. ev. 344-006 na silnici II/344 v obci Rozsochatec přes Břevnický potok
04Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Cibotín
05Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 9/07 na pozemky v k. ú. Oslavička
06Majetkové vypořádání pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod po realizaci přístavby k budově Základní školy, Speciálního pedagogického centra a Školní družiny U Trojice, Havlíčkův Brod
07Koupě pozemků v k. ú. a obci Příštpo
08Smlouvy zakládající právo provést stavbu v k. ú. a obci Třebíč
09Darování pozemků v k. ú. Speřice a obci Jiřice
10Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/392 Kralice nad Oslavou - průjezdní úsek
11Prodej pozemku v k. ú. Zhoř u Jihlavy a obci Zhoř
12Majetkoprávní vypořádání pozemků pod chodníky v obci Krasonice
13Prodej pozemků v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
14Prodej pozemku v k. ú. Lukavec
15Darování pozemků v k. ú. Hosov a obci Jihlava
16Převody pozemků v k. ú. a obci Humpolec
17Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Humpolec
18Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k. ú. Pelhřimov
19Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
20Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
21Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
22Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
23Veřejná zakázka na služby Transformace ÚSP Křižanov I.
24Veřejná zakázka na služby Transformace ÚSP Jinošov II.
25Veřejná zakázka na stavební práce Gymnázium O.B. a SOŠ Telč - stavební opravy krčku
26Rozhodnutí o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV
27Prohlášení k žádosti o dotaci projektu Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina
28Informace o nápravných opatřeních k výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace
29Nařízení rady kraje č. 16/2012, kterým se stanoví vymezení úseků silnic II. a III. třídy v Kraji Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí
30Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za II. čtvrtletí 2012
31Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných v rámci působnosti Odboru dopravy a silničního hospodářství za období od 1. 4. 2012 do 30. 6. 2012
32Veřejná zakázka na stavební práce na akci Stavby - 05, komunikace
33Veřejná zakázka na služby Projektové dokumentace - soubor 4
34Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - přijetí dotace ze státního rozpočtu.
35Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červen 2012
36Návrh Zásad pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013
37Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby do zastupitelstev obcí
38Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volbu prezidenta České republiky
39Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2012
40Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za ukončené I. pololetí 2012
41Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) a při integrovaném povolení (IPPC).
42Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina - vyhodnocení námitek a připomínek
43Podnájem nebytových prostor v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
44Stanovení platu ředitelce Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
45Zpráva o zapojení Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, do projektu Nanoprogres
46Finanční dary pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
47Osobní úkoly pro ředitele nemocnic a ředitelku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina
48Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Systém hromadného svolávání Kraje Vysočina
49Žádost o změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace v oblastech intervence 2.1 a 3.4 Integrovaného operačního programu
50Projekt Zvýšení kvality, efektivnosti a transparentnosti procesů Kraje Vysočina - KVALITA13
51Svěření rozhodování o předkládání monitorovacích zpráv v rámci projektů realizovaných z IOP: Rozšíření datového skladu kraje Vysočina, Digitalizace a ukládání, Digitální mapa veřejné správy kraje Vysočina, Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová sl
52Projekt Digitalizace a ukládání - změna financování projektových aktivit
53Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí provozní dotace Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě
54Projektová žádost Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
55Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2012 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
56Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
57Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2012 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
58Veletrh PAMÁTKY 2012 - účast Kraje Vysočina
59Návrh na provedení rozpočtového opatření v souvislosti s ukončením realizace projektu Vybudování sítě hipotras realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
60Podlicenční smlouva
61Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce 2 uměleckých děl ze sbírkového fondu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
62Souhlas zřizovatele k přijetí finančního účelového daru u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
63Projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic -monitorovací zpráva s žádostí o platbu
64Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie a program Zajištění podmín
65Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
66Vyhlášení čtvrtého kola podávání přihlášek do konkursního řízení
67Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze středním školám
68Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
69Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2012
70Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola obchodu a služeb Jihlava
71Projektový záměr příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1
72Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola stavební Jihlava
73Projektový záměr příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Jihlava
74Souhlas s uzavřením smlouvy o dlouhodobé výpůjčce
75Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - financování aktivit v roce 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
76Projekt Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť - podání 5. monitorovací zprávy
77Prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 1. monitorovacího období projektu Zdraví bez hranic , registrační číslo M00214
78Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Mediální kampaň turistického regionu Vysočina , registrační číslo CZ.1.11/2.2.00/06.00933 v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod
79Žádost o podstatnou změnu globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina
80Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina za období od 1. 4. 2012 do 30. 6. 2012
81Pozastavení plateb u příjemce podpory v OP VK
82Zpráva o udržitelnosti GENDER FOKUS
83Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně příjemce dotace
84Nominace zástupců Kraje Vysočina do Euroregionu Donau-Moldau
85Dodatek Dohody o spolupráci mezi KOUS Vysočina a Krajem Vysočina
86Rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí - příjem dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu na projekt Studie proveditelnosti zařízení pro energetické využití odpadů ZEVO
87Informace o 39. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka
88Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru občanskému sdružení Mime club o.s.
89Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na krytí nákladů spojených s navýšením počtu sedaček na stadionu v Jiráskově ulici v Jihlavě
90Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt
91Návrh na vyřazení nepotřebného majetku DÚSP Černovice, příspěvkové organizace
92Návrh na vyřazení nepotřebného majetku DD Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
93Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Jeřabina, příspěvkové organizace
94Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace na činnost koordinátora romských poradců
95Podstatná změna I. v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
96Podstatná změna č. V v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
97Podstatná změna IV. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
98Podstatná změna č. XI v projektu Transformace ÚSP Jinošov
99Žádost o finanční podporu na zajištění sociální služby Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a na rekondiční a edukační pobyty pro pacienty s CMP - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
100Organizační řád Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace
101Uzavření smluv o partnerství v projektu Rovnost šancí na Vysočině
102Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na předávání Pomocného analytického přehledu
103Veřejná zakázka na stavební práce ZZS Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Mor. Budějovice
104Návrh na poskytnutí věcného daru operní pěvkyni v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz