Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 27/2012

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 27/2012, které se konalo dne 24. 7. 2012 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 26/2012
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 24. 7. 2012.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
102. Návrh na provedení rozpočtového opatření dotace na předávání Pomocného analytického přehledu
103. Veřejná zakázka na stavební práce „ZZS Kraje Vysočina výjezdové stanoviště Mor. Budějovice“
104. Návrh na poskytnutí věcného daru operní pěvkyni v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 26/2012
 2. Darování pozemku v k. ú. Krasoňov, obec Humpolec
 3. Majetkoprávní příprava stavby - Přestavba mostu č. ev. 344-006 na silnici II/344 v obci Rozsochatec přes Břevnický potok
 4. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Cibotín
 5. Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 9/07 na pozemky v k. ú. Oslavička
 6. Majetkové vypořádání pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod po realizaci přístavby k budově Základní školy, Speciálního pedagogického centra a Školní družiny U Trojice, Havlíčkův Brod
 7. Koupě pozemků v k. ú. a obci Příštpo
 8. Smlouvy zakládající právo provést stavbu v k. ú. a obci Třebíč
 9. Darování pozemků v k. ú. Speřice a obci Jiřice
 10. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/392 Kralice nad Oslavou - průjezdní úsek
 11.  Prodej pozemku v k. ú. Zhoř u Jihlavy a obci Zhoř
 12.  Majetkoprávní vypořádání pozemků pod chodníky v obci Krasonice
 13.  Prodej pozemků v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
 14.  Prodej pozemku v k. ú. Lukavec
 15.  Darování pozemků v k. ú. Hosov a obci Jihlava
 16.  Převody pozemků v k. ú. a obci Humpolec
 17.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Humpolec
 18.  Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k. ú. Pelhřimov
 19.  Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 20.  Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 21.  Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
 22.  Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
 23.  Veřejná zakázka na služby Transformace ÚSP Křižanov I.
 24.  Veřejná zakázka na služby Transformace ÚSP Jinošov II.
 25.  Veřejná zakázka na stavební práce Gymnázium O.B. a SOŠ Telč - stavební opravy krčku
 26.  Rozhodnutí o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV
 27.  Prohlášení k žádosti o dotaci projektu Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina
 28.  Informace o nápravných opatřeních k výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace
 29.  Nařízení rady kraje č. 16/2012, kterým se stanoví vymezení úseků silnic II. a III. třídy v Kraji Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí
 30.  Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za II. čtvrtletí 2012
 31.  Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných v rámci působnosti Odboru dopravy a silničního hospodářství za období od 1. 4. 2012 do 30. 6. 2012
 32.  Veřejná zakázka na stavební práce na akci Stavby - 05, komunikace
 33.  Veřejná zakázka na služby Projektové dokumentace - soubor 4
 34.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - přijetí dotace ze státního rozpočtu.
 35.  Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červen 2012
 36.  Návrh Zásad pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013
 37.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby do zastupitelstev obcí
 38.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volbu prezidenta České republiky
 39.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2012
 40.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za ukončené I. pololetí 2012
 41.  Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) a při integrovaném povolení (IPPC).
 42.  Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina - vyhodnocení námitek a připomínek
 43.  Podnájem nebytových prostor v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
 44.  Stanovení platu ředitelce Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
 45.  Zpráva o zapojení Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, do projektu Nanoprogres
 46.  Finanční dary pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
 47.  Osobní úkoly pro ředitele nemocnic a ředitelku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina
 48.  Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Systém hromadného svolávání Kraje Vysočina
 49.  Žádost o změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace v oblastech intervence 2.1 a 3.4 Integrovaného operačního programu
 50.  Projekt Zvýšení kvality, efektivnosti a transparentnosti procesů Kraje Vysočina - KVALITA13
 51.  Svěření rozhodování o předkládání monitorovacích zpráv v rámci projektů realizovaných z IOP: Rozšíření datového skladu kraje Vysočina, Digitalizace a ukládání, Digitální mapa veřejné správy kraje Vysočina, Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba, Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina a projektů Interreg IVC: DE-LAN, OSEPA a eCitizen II hejtmanovi kraje
 52.  Projekt Digitalizace a ukládání - změna financování projektových aktivit
 53.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí provozní dotace Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě
 54.  Projektová žádost Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
 55.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2012 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
 56.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
 57.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2012 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
 58.  Veletrh PAMÁTKY 2012 - účast Kraje Vysočina
 59.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v souvislosti s ukončením realizace projektu Vybudování sítě hipotras realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
 60.  Podlicenční smlouva
 61.  Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce 2 uměleckých děl ze sbírkového fondu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
 62.  Souhlas zřizovatele k přijetí finančního účelového daru u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
 63.  Projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic -monitorovací zpráva s žádostí o platbu
 64.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie a program Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů“ na rok 2012
 65.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
 66.  Vyhlášení čtvrtého kola podávání přihlášek do konkursního řízení
 67.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze středním školám
 68.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
 69.  Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2012
 70.  Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola obchodu a služeb Jihlava
 71.  Projektový záměr příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1
 72.  Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola stavební Jihlava
 73.  Projektový záměr příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Jihlava
 74.  Souhlas s uzavřením smlouvy o dlouhodobé výpůjčce
 75.  Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - financování aktivit v roce 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 76.  Projekt Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť - podání 5. monitorovací zprávy
 77.  Prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 1. monitorovacího období projektu Zdraví bez hranic , registrační číslo M00214
 78.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Mediální kampaň turistického regionu Vysočina , registrační číslo CZ.1.11/2.2.00/06.00933 v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod
 79.  Žádost o podstatnou změnu globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina
 80.  Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina za období od 1. 4. 2012 do 30. 6. 2012
 81.  Pozastavení plateb u příjemce podpory v OP VK
 82.  Zpráva o udržitelnosti GENDER FOKUS
 83.  Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně příjemce dotace
 84.  Nominace zástupců Kraje Vysočina do Euroregionu Donau-Moldau
 85.  Dodatek Dohody o spolupráci mezi KOUS Vysočina a Krajem Vysočina
 86.  Rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí - příjem dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu na projekt Studie proveditelnosti zařízení pro energetické využití odpadů ZEVO
 87.  Informace o 39. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka
 88.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru občanskému sdružení Mime club o.s.
 89.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na krytí nákladů spojených s navýšením počtu sedaček na stadionu v Jiráskově ulici v Jihlavě
 90.  Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt
 91.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku DÚSP Černovice, příspěvkové organizace
 92.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku DD Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
 93.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Jeřabina, příspěvkové organizace
 94.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace na činnost koordinátora romských poradců
 95.  Podstatná změna I. v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
 96.  Podstatná změna č. V v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
 97.  Podstatná změna IV. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
 98.  Podstatná změna č. XI v projektu Transformace ÚSP Jinošov
 99.  Žádost o finanční podporu na zajištění sociální služby Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a na rekondiční a edukační pobyty pro pacienty s CMP - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
 100.  Organizační řád Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace
 101.  Uzavření smluv o partnerství v projektu Rovnost šancí na Vysočině
 102.  Návrh na provedení rozpočtového opatření dotace na předávání Pomocného analytického přehledu
 103. Veřejná zakázka na stavební práce „ZZS Kraje Vysočina výjezdové stanoviště Mor. Budějovice“
 104. Návrh na poskytnutí věcného daru operní pěvkyni v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského
 105. Rozprava členů rady
Usnesení 1266/27/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 24. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 26/2012 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02, 04 12, 14 20, 23, 24, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Darování pozemku v k. ú. Krasoňov, obec Humpolec
Usnesení 1267/27/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 899/4 - ost. plocha, silnice o výměře 346 m2 a par. č. 899/5 - ost. plocha, silnice o výměře 207 m2 vzniklých dle geometrického plánu č. 392-1272011 z pozemku par. č. 899 v k. ú. Krasoňov, obec Humpolec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. září 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-02.doc, RK-27-2012-02, př. 1

04. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Cibotín
Usnesení 1268/27/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 535/7, ostatní plocha, zeleň, o výměře 52 m2, nově odděleného dle GP č. 103-255/2011 z pozemku par. č. 535/2 v k. ú. Cibotín a obci Česká Bělá z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Česká Bělá;
 • zahájit jednání s městysem Česká Bělá o darování pozemku par. č. 535/8, ostatní plocha, silnice, o výměře 20 m2, nově odděleného z pozemku par. č. 535/3 dle GP č. 103-255/2011, v k. ú. Cibotín a obci Česká Bělá, z vlastnictví městyse Česká Bělá do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • zahájit jednání s vlastníky aktuálně evidovanými v katastru nemovitostí o prodeji pozemků par. č. 166/5, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 47 m2, nově odděleného z pozemku par. č. 166/1 a par. č. 262/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 13 m2, nově odděleného z pozemku par. č. 262/2, dle GP č. 103-255/2011, v k. ú. Cibotín a obci Česká Bělá, do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 40 Kč/m2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem nově oddělený pozemek dle GP 103-255/2011 par. č. 535/7, ostatní plocha, zeleň o výměře 52 m2 v k. ú. Cibotín a obci Česká Bělá z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Česká Bělá;
 • nabýt darem nově oddělený pozemek dle GP 103-255/2011 par. č. 535/8, ostatní plocha, silnice o výměře 20 m2 v k. ú. Cibotín a obci Česká Bělá z vlastnictví městyse Česká Bělá do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-04.doc, RK-27-2012-04, př. 1

05. Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 9/07 na pozemky v k. ú. Oslavička
Usnesení 1269/27/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 9/07 ze dne 26. 3. 2007 dle materiálu RK-27-2012-05, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-05.doc, RK-27-2012-05, př. 1

06. Majetkové vypořádání pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod po realizaci přístavby k budově Základní školy, Speciálního pedagogického centra a Školní družiny U Trojice, Havlíčkův Brod
Usnesení 1270/27/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky par. č. 182/14 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 151 m2, par. č. 182/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 284 m2, par. č. 182/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2 a díl h o výměře 551 m2 oddělený z pozemku par. č. 182/1 a sloučený do pozemku st. par. č. 612 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod, všechny nově zaměřené geometrickým plánem č. 6696-241/2011 ze dne 27. 9. 2011 z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-06.doc, RK-27-2012-06, př. 1

07. Koupě pozemků v k. ú. a obci Příštpo
Usnesení 1271/27/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu RK-27-2012-07, př. 1 z vlastnictví České republiky a práva hospodaření pro Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové, do vlastnictví Kraje Vysočina za cenu 20 000 Kč dle materiálu RK-27-2012-07, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-07.doc, RK-27-2012-07, př. 1, RK-27-2012-07, př. 2, RK-27-2012-07, př. 3

08. Smlouvy zakládající právo provést stavbu v k. ú. a obci Třebíč
Usnesení 1272/27/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou Třebíč - rozšíření silnice II/351 na pozemcích par. č. 2162/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 4680 m2, par. č. 1507/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 3461 m2, par. č. 1507/34 - ostatní plocha, ostatní silnice o výměře 2492 m2 ve vlastnictví Kraje Vysočina a pozemcích par. č. 968/2 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 490 m2, par. č. 1507/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 273 m2, par. č. 1507/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2, par. č. 2408 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 140 m2, par. č. 969/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 473 m2 a par. č. 972/1 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 2965 m2 ve vlastnictví města Třebíč, vše v k. ú. a obci Třebíč;
rozhoduje
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč smlouvu zakládající městu Třebíč provést stavbu objektů u nichž je město Třebíč investorem v rámci stavby Třebíč - rozšíření silnice II/351 na částech pozemků par. č. 2162/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 4680 m2, par. č. 1507/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 3461 m2, par. č. 1507/34 - ostatní plocha, ostatní silnice o výměře 2492 m2, vše v k. ú. a obci Třebíč;
 • mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč smlouvu zakládající Kraji Vysočina provést stavbu objektů u nichž je Kraj Vysočina investorem v rámci stavby Třebíč - rozšíření silnice II/351 na částech pozemků par. č. 968/2 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 490 m2, par. č. 1507/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 273 m2, par. č. 1507/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2, par. č. 2408 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 140 m2, par. č. 969/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 473 m2 a par. č. 972/1 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 2965 m2, vše v k. ú. a obci Třebíč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-08.doc, RK-27-2012-08, př. 1

09. Darování pozemků v k. ú. Speřice a obci Jiřice
Usnesení 1273/27/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. st. 49 o výměře 20 m2 v k. ú. Speřice a obci Jiřice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jiřice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. st. 49 o výměře 20 m2 v k. ú. Speřice a obci Jiřice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jiřice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. září 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-09.doc, RK-27-2012-09, př. 1

10. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/392 Kralice nad Oslavou - průjezdní úsek
Usnesení 1274/27/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zahájit jednání o majetkoprávním vypořádání s vlastníky pozemků zastavěných silnicí II/392 v průjezdním úseku obce Kralice nad Oslavou;
 • zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků obci Kralice nad Oslavou v rozsahu dle materiálu RK-27-2012-10, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-27-2012-10, př. 1 v k. ú. Kralice nad Oslavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kralice nad Oslavou;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-27-2012-10, př. 2 v k. ú. Kralice nad Oslavou z vlastnictví obce Kralice nad Oslavou do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt úplatně část pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) jako pozemek par. č. 1411/1 díl w o výměře 110 m2 v k. ú. Kralice nad Oslavou 2 oddělený geometrickým plánem č. 474-1508/2012 za dohodnutou cenu 50 Kč/m2 od vlastníka vedeného v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-10.doc, RK-27-2012-10, př. 1, RK-27-2012-10, př. 2

11. Prodej pozemku v k. ú. Zhoř u Jihlavy a obci Zhoř
Usnesení 1275/27/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-11.doc, RK-27-2012-11, př. 1

12. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod chodníky v obci Krasonice
Usnesení 1276/27/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce záměr darování části pozemku par. č. 99/1 díl b+c+d+e o výměře 22 m2, části pozemku par. č. 99/2 díl f o výměře 87 m2 a dále pozemku par. č. 69/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 83 m2, vše v k. ú. Krasonice do vlastnictví obce Krasonice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem část pozemku par. č. 99/1 díl b+c+d+e o výměře 22 m2 a část pozemku par. č. 99/2 díl f o výměře 87 m2 oddělené dle GPL č. 272-838/2011 v k. ú. Krasonice a dále část pozemku par. č. 69/1 nově označenou jako pozemek par. č. 69/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 83 m2 oddělenou dle GPL č. 201-5770/2008 v k. ú. Krasonice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Krasonice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-12.doc, RK-27-2012-12, př. 1

14. Prodej pozemku v k. ú. Lukavec
Usnesení 1277/27/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. září 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-14.doc, RK-27-2012-14, př. 1

15. Darování pozemků v k. ú. Hosov a obci Jihlava
Usnesení 1278/27/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků par. č. 700/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 026 m2 a par. č. 700/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 269 m2 v k. ú. Hosov a obci Jihlava do vlastnictví statutárního města Jihlava;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 700/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 026 m2 a par. č. 700/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 269 m2 v k. ú. Hosov a obci Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-15.doc, RK-27-2012-15, př. 1

16. Převody pozemků v k. ú. a obci Humpolec
Usnesení 1279/27/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje pozemků par. č. 1493/8 o výměře 155 m2 a par. č. 1493/9 o výměře 126 m2 v k. ú. a obci Humpolec;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést úplatně pozemky par. č. 1493/8 o výměře 155 m2 a par. č. 1493/9 o výměře 126 m2 v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví FMP-lignum, výrobní družstvo., Na Závodí 447, 396 01 Humpolec za dohodnutou kupní cenu 42 150 Kč plus 1 000 Kč jako podíl na výdajích na pořízení znaleckého posudku;
 • nabýt úplatně pozemek par. č. 1496/83 o výměře 239 m2 v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví FMP-lignum, výrobní družstvo, Na Závodí 447,396 01 Humpolec do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 35 850 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. září 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-16.doc, RK-27-2012-16, př. 1

17. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Humpolec
Usnesení 1280/27/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zahájit jednání s městem Humpolec o darování pozemků dle materiálu RK-27-2012-17, př. 2 z vlastnictví města Humpolec do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-27-2012-17, př. 1 do vlastnictví města Humpolec;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky dle materiálu RK-27-2012-17, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-27-2012-17, př. 2 z vlastnictví města Humpolec do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-17.doc, RK-27-2012-17, př. 1, RK-27-2012-17, př. 2, RK-27-2012-17, př. 3

18. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k. ú. Pelhřimov
Usnesení 1281/27/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a Českou republikou - Ředitelstvím silnic a dálnic ČR smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu II/602 Pelhřimov - ul. Slovanského bratrství na částech pozemků par. č. 3388/8, 3388/10, 3394/25, 3394/27, 3506/1, a 3506/4, vše ostatní plocha, silnice v k. ú. Pelhřimov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. září 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-18.doc

19. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1282/27/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-27-2012-19, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-27-2012-19, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování částí pozemků par. č. 1066/2, 1066/5 a 1066/7 v k. ú. Světlá nad Sázavou v rozsahu zastavění chodníky;
 • zveřejnit záměr darování částí pozemků par. č. 136/1, 136/4, 3432/23, 3927/1 a 3911/2 v k. ú. Nové Město na Moravě v rozsahu zastavění chodníky a zastávkami;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 3911/2 v k. ú. Nové Město na Moravě v rozsahu zastavění chodníkem a zastávkou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 09. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-19.doc, RK-27-2012-19, př. 1

20. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1283/27/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-27-2012-20, př. 1 a RK-27-2012-20, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 09. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-20.doc, RK-27-2012-20, př. 1, RK-27-2012-20, př. 2

23. Veřejná zakázka na služby Transformace ÚSP Křižanov I.
Usnesení 1284/27/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku Transformace ÚSP Křižanov I. dle materiálu RK-27-2012-23, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov, IČ 280 94 026 jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na služby Transformace ÚSP Křižanov I.;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem dotčeným uchazečům a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-23.doc, RK-27-2012-23, př. 1, RK-27-2012-23, př. 2

24. Veřejná zakázka na služby Transformace ÚSP Jinošov II.
Usnesení 1285/27/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku Transformace ÚSP Jinošov II. dle materiálu RK-27-2012-24, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov, IČ 280 94 026 jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na služby Transformace ÚSP Jinošov II.;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem dotčeným uchazečům a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-24.doc, RK-27-2012-24, př. 1, RK-27-2012-24, př. 2

03. Majetkoprávní příprava stavby - Přestavba mostu č. ev. 344-006 na silnici II/344 v obci Rozsochatec přes Břevnický potok
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s právem stavby na cizím pozemku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1286/27/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, týkajícího se práva stavby na cizím pozemku, mezi oprávněným Krajem Vysočina a vlastníkem pozemku Českou republikou, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, Praha 5, Smíchov, PSČ 150 24, jako povinným, a to na část pozemku par. č. 645/1 v k. ú. a obci Rozsochatec o výměře 5 m2 (trvalý zábor), dotčenou trvalou stavbou za jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene ve výši 10 000 Kč + DPH.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: srpen 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-03.doc, RK-27-2012-03, př. 1

13. Prodej pozemků v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem prodat části pozemků v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou do vlastnictví fyzické osoby. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1287/27/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-13.doc, RK-27-2012-13, př. 1

21. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým záměrem prodeje budovy v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1288/27/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-21.doc, RK-27-2012-21, př. 1, RK-27-2012-21, př. 2, RK-27-2012-21, př. 3, RK-27-2012-21, př. 4

22. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s uzavřením smluv na užívání nemovitého majetku. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1289/27/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o výpůjčce k budově výjezdového stanoviště v Třebíči včetně součástí a příslušenství mezi Krajem Vysočina na straně půjčitele a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací na straně vypůjčitele dle materiálu RK-27-2012-22, př. 3;
souhlasí
s uzavřením smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálů RK-27-2012-22, př. 1, RK-27-2012-22, př. 2.
odpovědnost: ředitelka Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, odbor majetkový
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-22.doc, RK-27-2012-22, př. 1, RK-27-2012-22, př. 2, RK-27-2012-22, př. 3

25. Veřejná zakázka na stavební práce Gymnázium O.B. a SOŠ Telč - stavební opravy krčku
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení pořadí nabídek a rozhodnutí o nejvhodnější nabídce shora uvedené veřejné zakázky v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1290/27/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku Gymnázium O.B. a SOŠ Telč - stavební opravy krčku dle materiálu RK-27-2012-25, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče. Vlastimil Zelený - START, Zemědělská 454, 588 32 Brtnice, IČ 101 21 765 jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Gymnázium O.B. a SOŠ Telč - stavební opravy krčku;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem dotčeným uchazečům a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-25.doc, RK-27-2012-25, př. 1, RK-27-2012-25, př. 2

103. Veřejná zakázka na stavební práce „ZZS Kraje Vysočina výjezdové stanoviště Mor. Budějovice“
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s doporučením nejvhodnější nabídky komise pro posouzení a hodnocení nabídek a o rozhodnutí hejtmana o zadání veřejné zakázky vybranému uchazeči. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1291/27/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku „ZZS Kraje Vysočina výjezdové stanoviště Mor. Budějovice“ dle materiálu RK-27-2012-103, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče STABO MB s. r. o., Jechova 1576, 676 02 Moravské Budějovice, IČ 26245906 jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „ZZS Kraje Vysočina výjezdové stanoviště Mor. Budějovice“;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem dotčeným zájemcům a uchazečům a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-103, RK-27-2012-103, př. 1, RK-27-2012-103, př. 2

26. Rozhodnutí o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení návrh uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1292/27/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt: II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje dle materiálu RK-27-2012-26, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-26.doc, RK-27-2012-26, př. 1

27. Prohlášení k žádosti o dotaci projektu Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o předloženém materiálu ohledně prohlášení k žádosti o dotaci daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1293/27/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
žádost o dotaci dle materiálu RK-27-2012-27, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-27-2012-27, př. 1 a RK-27-2012-27, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 7. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-27.doc, RK-27-2012-27, př. 1, RK-27-2012-27, př. 2

28. Informace o nápravných opatřeních k výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace o nápravných opatřeních k výsledku veřejnosprávní kontroly dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1294/27/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o odstranění zjištěných nedostatků (plnění nápravných opatření k 25. 6. 2012) k Protokolu č. 02/2011/KSÚSV o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace za období od 1. 12. 2011 - 13. 2. 2012 dle materiálu RK-27-2012-28, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-28.doc, RK-27-2012-28, př. 1

29. Nařízení rady kraje č. 16/2012, kterým se stanoví vymezení úseků silnic II. a III. třídy v Kraji Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu vydat Nařízení Rady Kraje Vysočina č. 16/2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1295/27/2012/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Rady Kraje Vysočina č. 16/2012, kterým se stanoví vymezení úseků silnic v jednotlivých okresech Kraje Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí dle materiálu RK-27-2012-29, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, KSÚSV
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-29.docm RK-27-2012-29, př. 1

30. Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za II. čtvrtletí 2012
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace o veřejných zakázkách zadaných shora uvedenou příspěvkovou organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1296/27/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč zadaných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za období od 1. dubna 2012 do 30. června 2012 dle materiálu RK-27-2012-30, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV
termín: 31. 07. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-30.doc, RK-27-2012-30, př. 1

31. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných v rámci působnosti Odboru dopravy a silničního hospodářství za období od 1. 4. 2012 do 30. 6. 2012
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace o veřejných zakázkách malého rozsahu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1297/27/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu, s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč, zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku a MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem Kraje Vysočina, v rámci působnosti Odboru dopravy a silničního hospodářství za období od 1. 4. 2012 do 30. 6. 2012 dle materiálu RK-27-2012-31, př. 1.
odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-31.doc, RK-27-2012-31, př. 1

32. Veřejná zakázka na stavební práce na akci Stavby - 05, komunikace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení shora uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1298/27/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce na akci Stavby - 05, komunikace formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu se Zadávací dokumentací podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Stavby - 05, komunikace, dle materiálu RK-27-2012-32, př. 1;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na stavební práce na akci Stavby - 05, komunikace, dle materiálu RK-27-2012-32, př. 2;
 • hodnotící komisi veřejné zakázky na stavební práce na akci Stavby - 05, komunikace , dle doplněného materiálu RK-27-2012-32, př. 3;
stanoví
že kvalifikaci u podlimitní veřejné zakázky Stavby - 05, komunikace posoudí hodnotící komise;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci Stavby - 05, komunikace dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-27-2012-32, př. 1, a v navržených termínech.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-32.doc, RK-27-2012-32, př. 1, RK-27-2012-32, př. 2, RK-27-2012-32, př. 3

33. Veřejná zakázka na služby Projektové dokumentace - soubor 4
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1299/27/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na služby Projektové dokumentace - soubor 4 formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na služby dle materiálu RK-27-2012-33, př. 1;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na služby pro akci Projektové dokumentace- soubor 4 dle materiálu RK-27-2012-33, př. 2;
 • hodnotící komisi veřejné zakázky na služby pro akci Projektové dokumentace- soubor 4 dle doplněného materiálu RK-27-2012-33, př. 3;
stanoví
že kvalifikaci u nadlimitní veřejné zakázky Projektové dokumentace - soubor 4 posoudí hodnotící komise;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky Projektové dokumentace- soubor 4 dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na služby dle materiálu RK-27-2012-33, př. 1, a v navržených termínech.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-33.doc, RK-27-2012-33, př. 1, RK-27-2012-33, př. 2, RK-27-2012-33, př. 3

34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - přijetí dotace ze státního rozpočtu.
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1300/27/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Doprava, § 2242 Provoz veřejné železniční dopravy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva dopravy ve výši 123 097 000 Kč určenou na doplnění finančních zdrojů kraje na úhradu prokazatelné ztráty vznikající ze smluv o závazku veřejné služby v drážní dopravě v roce 2012.
odpovědnost: ODSH, OE,
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-34.doc

35. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červen 2012
J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červen 2012. V průběhu jednání odešli L. Joukl, M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1301/27/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červen 2012 dle materiálu RK-27-2012-35, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. července 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-35.doc, RK-27-2012-35, př. 1

36. Návrh Zásad pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013
J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického, předložila radě kraje ke schválení návrh Zásad pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1302/27/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
Zásady pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu RK-27-2012-36, př. 1;
bere na vědomí
Harmonogram pro projednávání rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu RK-27-2012-36, př. 2.
odpovědnost: OE, správci rozpočtových prostředků
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-36.doc, RK-27-2012-36, př. 1, RK-27-2012-36, př. 2

37. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby do zastupitelstev obcí
J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1303/27/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci ve výši 20 tis. Kč na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí.
odpovědnost: odbor ekonomický, oddělení řízení lidských zdrojů, oddělení hospodářské správy
termín: červenec 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-37.doc

38. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volbu prezidenta České republiky
J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1304/27/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6114 Volby do Parlamentu ČR) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 100 tis. Kč na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s přípravnou fází volby prezidenta České republiky.
odpovědnost: odbor ekonomický, oddělení řízení lidských zdrojů, oddělení hospodářské správy
termín: červenec 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-38.doc

102. Návrh na provedení rozpočtového opatření dotace na předávání Pomocného analytického přehledu
J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1305/27/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy o částku 248 200 Kč a kapitola Informatika, § 6172 Činnost regionální správy o částku 76 800 Kč) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva financí v celkové výši 325 tis. Kč na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s předáváním PAP do centrálního systému účetních informací státu;
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2012 o částku 180 700 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 1 235 tis. Kč na krytí výdajů vzniklých příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem v souvislosti s předáváním PAP do centrálního systému účetních informací státu dle materiálu RK-27-2012-102, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací zřizovaných krajem dle materiálu RK-27-2012-102, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický, oddělení řízení lidských zdrojů, oddělení hospodářské správy, odbor informatiky, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor zdravotnictví, odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor sociálních věcí, odbor školství, mládeže a sportu
termín: červenec 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-102, RK-27-2012-102, př. 1

39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2012
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1306/27/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MF ČR v celkové výši 1 699 690 Kč na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2012 a její poukázání poškozeným subjektům dle materiálu RK-27-2012-39, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a ekonomický odbor
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-39.doc, RK-27-2012-39, př. 1

40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za ukončené I. pololetí 2012
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1307/27/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3771 Protiradonová opatření) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MFČR v celkové výši 450 000,- Kč na realizaci Radonového programu ČR poskytnutou za ukončené I. pololetí roku 2012 dle materiálu RK-27-2012-40, př. 1;
 • rozbor čerpání státní účelové neinvestiční dotace na realizaci protiradonových ozdravných opatření v bytech a veřejných vodovodech v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za ukončené I. pololetí roku 2012 dle materiálu RK-27-2012-40, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí, odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-40.doc, RK-27-2012-40, př. 1

41. Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) a při integrovaném povolení (IPPC).
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí zprávu o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí a při integrovaném povolování. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1308/27/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
předloženou zprávu o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí a při integrovaném povolování.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-41.doc, RK-27-2012-41, př. 1, RK-27-2012-41, př. 2, RK-27-2012-41, př. 3

42. Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina - vyhodnocení námitek a připomínek
Z. Ryšavý P. Průža, vedoucí oddělení územního plánování odboru územního plánování a stavebního řádu, seznámili radu kraje s navrhovaným postupem pořizování a vydávání aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnila M. Stloukalová, úřednice oddělení územního plánování odboru územního plánování a stavebního řádu. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1309/27/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
návrh opatření obecné povahy Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor územního plánování a stavebního řádu
termín: 28. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-42.doc, RK-27-2012-42, př. 1, RK-27-2012-42, př. 2

43. Podnájem nebytových prostor v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s uzavřením dodatku č. 1 dané smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1310/27/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy mezi Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, a Fakultní nemocnicí Brno dle materiálu RK-27-2012-43, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-43.doc, RK-27-2012-43, př. 1, RK-27-2012-43, př. 2

44. Stanovení platu ředitelce Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu stanovit plat ředitelce shora uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1311/27/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
termín: 1. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-44.doc, RK-27-2012-44, př. 1

45. Zpráva o zapojení Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, do projektu Nanoprogres
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informace o průběhu spolupráce Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, se sdružením Nanoprogres. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1312/27/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o průběhu spolupráce Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, se sdružením Nanoprogres, z. s. p. o., dle materiálu RK-27-2012-45, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 24. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-45.doc, RK-27-2012-45, př. 1

46. Finanční dary pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s návrhem vyslovit souhlasné stanovisko s uzavřením darovacích smluv. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1313/27/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s uzavřením darovací smlouvy mezi Moravskobudějovickým mikroregionem a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-27-2012-46, př. 2;
 • s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Velká Bíteš a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-27-2012-46, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-46.doc, RK-27-2012-46, př. 1, RK-27-2012-46, př. 2, RK-27-2012-46, př. 3

47. Osobní úkoly pro ředitele nemocnic a ředitelku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, informoval radu kraje o návrhu stanovit odměny ředitelům nemocnic a ředitelce ZZS KV. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1314/27/2012/RK
Rada kraje
stanoví
odměny ředitelům nemocnic a ředitelce ZZS KV dle materiálu RK-27-2012-47, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic a ZZS KV
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-47.doc, RK-27-2012-47, př. 1, RK-27-2012-47, př. 2, RK-27-2012-47, př. 3, RK-27-2012-47, př. 4, RK-27-2012-47, př. 5, RK-27-2012-47, př. 6, RK-27-2012-47, př. 7, RK-27-2012-47, př. 8, RK-27-2012-47, př. 9, RK-27-2012-47, př. 10, RK-27-2012-47, př. 11, RK-27-2012-47, př. 12, RK-27-2012-47, př. 13, RK-27-2012-47, př. 14, RK-27-2012-47, př. 15, RK-27-2012-47, př. 16, RK-27-2012-47, př. 17, RK-27-2012-47, př. 18, RK-27-2012-47, př. 19, RK-27-2012-47, př. 20, RK-27-2012-47, př. 21, RK-27-2012-47, př. 22, RK-27-2012-47, př. 23, RK-27-2012-47, př. 24

48. Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Systém hromadného svolávání Kraje Vysočina
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení shora uvedené veřejné zakázky. Projednávání se zúčastnily D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, K. Mayerová, úřednice odboru informatiky. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1315/27/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky Systém hromadného svolávání Kraje Vysočina v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-27-2012-48, př. 1;
jmenuje
členy hodnotící komise a jejich náhradníky u veřejné zakázky Systém hromadného svolávání Kraje Vysočina dle materiálu RK-27-2012-48, př. 2upr1;
stanoví,
 • že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami u veřejné zakázky Systém hromadného svolávání Kraje Vysočina plní hodnotící komise;
 • že kvalifikaci u veřejné zakázky Systém hromadného svolávání Kraje Vysočina posoudí hodnotící komise.
ukládá
Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina a Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na služby Systém hromadného svolávání Kraje Vysočina dle schváleného způsobu zadání, podmínek a termínů stanovených v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky na služby a v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách Kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 06/12.
odpovědnost: OI, OZ
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-48.doc, RK-27-2012-48, př. 1, RK-27-2012-48, př. 2

49. Žádost o změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace v oblastech intervence 2.1 a 3.4 Integrovaného operačního programu
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, seznámila radu kraje s návrhem požádat o změnu ukončení platnosti Rozhodnutí  o poskytnutí dotace. Projednávání se zúčastnili L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, K. Mayerová, úřednice odboru informatiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1316/27/2012/RK
Rada kraje
žádá
v souladu s ustanovením § § 14 odst. 14a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, o změnu ukončení platnosti Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle materiálů RK-27-2012-49, př. 2, RK-27-2012-49, př. 3, RK-27-2012-49, př. 4, RK-27-2012-49, př. 5, RK-27-2012-49, př. 6, RK-27-2012-49, př. 7;
ukládá
Odboru analýz a podpory řízení, Odboru informatiky a Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Oznámení o změně dle materiálů RK-27-2012-49, př. 2, RK-27-2012-49, př. 3, RK-27-2012-49, př. 4, RK-27-2012-49, př. 5, RK-27-2012-49, př. 6, RK-27-2012-49, př. 7, Centru pro regionální rozvoj ČR.
odpovědnost: OAPŘ, IO, OZ
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-49.doc, RK-27-2012-49, př. 1, RK-27-2012-49, př. 2, RK-27-2012-49, př. 3, RK-27-2012-49, př. 4, RK-27-2012-49, př. 5, RK-27-2012-49, př. 6, RK-27-2012-49, př. 7

50. Projekt Zvýšení kvality, efektivnosti a transparentnosti procesů Kraje Vysočina - KVALITA13
E. Janoušková, ředitelka sekce ekonomiky a podpory, D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, sdělily radě kraje bližší podrobnosti k návrhu schválit účast Kraje Vysočina v projektu Kvalita13. Projednávání se zúčastnila K. Mayerová, úřednice odboru informatiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1317/27/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
předložit žádost projektu Kvalita13 dle přílohy RK-27-2012-50, př. 1 do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa - Veřejná správa a veřejné služby, oblast podpory - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy, číslo výzvy - 89, název výzvy - Výzva pro předkládání GP 4.1 - Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy s tím, že pokud zastupitelstvo kraje neschválí převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve finančním objemu max. 9 828 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu a realizaci projektu Kvalita13, bude realizace projektu ukončena;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve finančním objemu max. 9 828 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu a realizaci projektu Kvalita13 s tím, že finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby projektu;
ukládá
ředitelce Sekce ekonomiky a podpory Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina a Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina připravit projektovou žádost projektu Kvalita13 do v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa - Veřejná správa a veřejné služby, oblast podpory - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy, číslo výzvy - 89, název výzvy - Výzva pro předkládání GP 4.1 - Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy a předložit ji Ministerstvu vnitra ČR k posouzení;
bere na vědomí
informaci o dosavadním průběhu realizace projektů Kvalita09 dle materiálu RK-27-2012-50, př. 4 a Kvalita10 dle materiálu RK-27-2012-50, př. 5.
odpovědnost: OAPŘ, OI, OddIA, Ř SEP
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-50.doc, RK-27-2012-50, př. 1, RK-27-2012-50, př. 2, RK-27-2012-50, př. 3, RK-27-2012-50, př. 4, RK-27-2012-50, př. 5

51. Svěření rozhodování o předkládání monitorovacích zpráv v rámci projektů realizovaných z IOP: Rozšíření datového skladu kraje Vysočina, Digitalizace a ukládání, Digitální mapa veřejné správy kraje Vysočina, Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba, Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina a projektů Interreg IVC: DE-LAN, OSEPA a eCitizen II hejtmanovi kraje
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnila K. Mayerová, úřednice odboru informatiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1318/27/2012/RK
Rada kraje
svěřuje
hejtmanovi rozhodování o předkládání monitorovacích zpráv, kterými nedochází ke změnám projektů, a to pouze za účelem realizace projektů financovaných z Integrovaného operačního programu: Rozšíření datového skladu kraje Vysočina (registrační číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/08.07024), Digitalizace a ukládání (registrační číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/08.07161), Digitální mapa veřejné správy kraje Vysočina (registrační číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/08.07124), Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba (registrační číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/08.07159), Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina (registrační číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/08.07160) a projektů financovaných z programu Evropská územní spolupráce (Interreg IVC): DE-LAN, OSEPA a eCitizen II.
odpovědnost: OAPŘ, OI
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-51.doc

52. Projekt Digitalizace a ukládání - změna financování projektových aktivit
K. Mayerová, úřednice odboru informatiky, předložila radě kraje ke schválení změnu podílu Kraje Vysočina v daném projektu. Projednávání se zúčastnila D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1319/27/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu podílu Kraje Vysočina v projektu Digitalizace a ukládání, tzn. krajský podíl ve výši 4,2 mil Kč, po výběrových řízeních 3 mil Kč změnit na částku 3,7 mil. Kč za účelem financování projektových aktivit a částku 700 tis. Kč tedy uvést jako nezpůsobilý náklad projektu.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-52.doc

53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí provozní dotace Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1320/27/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřizovaným příspěvkovým organizacím o částku 80 000 Kč s určením pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 80 000 Kč;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě na rok 2012 jeho zvýšením o částku 80 000 Kč určenou na nákup kovové plastiky Myslitel od Leopolda Habermanna.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-53.doc, RK-27-2012-53, př. 1

54. Projektová žádost Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s návrhem vyslovit souhlasné stanovisko s realizací projektového záměru uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1321/27/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku dle materiálu RK-27-2012-54, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 10. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-54.doc, RK-27-2012-54, př. 1

55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2012 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1322/27/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2012 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (ÚZ 34070) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR v rámci programu Knihovna 21. století Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci, ve výši 24 000 Kč na projekt Restaurování vybraných svazků ze sbírkového fondu knih Muzea Vysočiny Třebíč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2012, kapitoly Kultura, § 3315 - Činnost muzeí a galerií, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 34070) o částku 24 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, na rok 2012 jeho zvýšením o částku 24 000 Kč určenou Ministerstvem kultury ČR na realizaci projektu Restaurování vybraných svazků ze sbírkového fondu knih Muzea Vysočiny Třebíč.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-55.doc

56. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s vyřazením nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1323/27/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením automobilu Škoda Felicie Combi (inv. číslo 120) z majetku kraje a s jeho likvidaci.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-56.doc

57. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2012 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1324/27/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve:
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2012 u položky 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelové neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem kultury ČR Krajské knihovně Vysočiny v rámci grantu „Knihovna 21. století“ (ÚZ 34070) na realizaci projektu „V knihovně jsme jako doma V.“ ve výši 10 000 Kč a projektu „Bouráme bariéry“ ve výši 16 000 Kč;
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2012 u položky 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelové neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem kultury ČR Krajské knihovně Vysočiny v rámci programu „Veřejné informační služby knihoven“ (ÚZ 34053) na realizaci projektu „Kurzy počítačové gramotnosti pro knihovníky Kraje Vysočina (nástavbové školení pro neprofesionální i profesionální knihovníky)“ ve výši 12 000 Kč a projektu „Obohacení záznamů článků zobrazených v ANL+ o vybraná jmenná a věcná metadata (rozšíření projektu Analytické zpracování vybraných periodických titulů z fondu Národní knihovny ČR realizovaného v roce 2011)“ ve výši 38 000 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2012, kapitoly Kultura, § 3314 - Činnosti knihovnické, položky 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s účelovým znakem 34070 o celkovou částku 26 000 Kč a položky 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s účelovým znakem 34053 o celkovou částku 50 000 Kč s určením v obou případech pro Krajskou knihovnu Vysočiny;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské knihovny Vysočiny na rok 2012 v důsledku jeho zvýšení: o částku 10 000 Kč určenou na realizaci projektu „V knihovně jsme jako doma V“, o částku 16 000 Kč určenou na realizaci projektu „Bouráme bariéry“, o částku 12 000 Kč určenou na realizaci projektu „Kurzy počítačové gramotnosti pro knihovníky Kraje Vysočina (nástavbové školení pro neprofesionální i profesionální knihovníky)“, o částku 38 000 Kč určenou na realizaci projektu „Obohacení záznamů článků zobrazených v ANL+ o vybraná jmenná a věcná metadata (rozšíření projektu Analytické zpracování vybraných periodických titulů z fondu Národní knihovny ČR realizovaného v roce 2011)“.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-57.doc

58. Veletrh PAMÁTKY 2012 - účast Kraje Vysočina
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s návrhem vyslovit souhlasné stanovisko s účastí Kraje Vysočina na specializovaném veletrhu PAMÁTKY 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1325/27/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s účastí Kraje Vysočina na specializovaném veletrhu PAMÁTKY 2012 ve dnech 4. - 6. 10. 2012 v Průmyslovém paláci na Výstavišti v Praze-Holešovicích.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-58.doc

59. Návrh na provedení rozpočtového opatření v souvislosti s ukončením realizace projektu Vybudování sítě hipotras realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1326/27/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
ukončení realizace projektu „Vybudování sítě hipotras“, dle materiálu RK-27-2012-59, př. 3;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající:
 • ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 Cestovní ruch, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 11 545,87 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 11 545,87 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci;
 • ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 Cestovní ruch, položky 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 163 351,66 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 163 351,66 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace o částku 11 545,87 Kč s určením na pokrytí vlastního neinvestičního podílu organizace na spolufinancování projektu „Vybudování sítě hipotras“, dle materiálu RK-27-2012-59, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční dotace“ u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace o částku 163 351,66 Kč s určením na pokrytí vlastního investičního podílu organizace na spolufinancování projektu „Vybudování sítě hipotras“, dle materiálu RK-27-2012-59, př. 2;
souhlasí
s použitím rezervního fondu u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, na úhradu neuznatelných nákladů projektu „Vybudování sítě hipotras“ ve výši 168 847,80 Kč, dle materiálu RK-27-2012-59, př. 2.
odpovědnost: OKPPCR, OE, ředitel Vysočina Tourism, p. o.
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-59.doc, RK-27-2012-59, př. 1, RK-27-2012-59, př. 2, RK-27-2012-59, př. 3

60. Podlicenční smlouva
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovala radu kraje o návrhu uzavřít Podlicenční smlouvu s Muzeem Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1327/27/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Podlicenční smlouvu s Muzeem Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizací dle vzorové smlouvy, která je obsahem materiálu RK-27-2012-60, př. 1.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-60.doc, RK-27-2012-60, př. 1

61. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce 2 uměleckých děl ze sbírkového fondu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s uzavřením smlouvy o výpůjčce 2 uměleckých děl ze sbírkového fondu dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1328/27/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce 2 uměleckých děl ze sbírkového fondu příspěvkové organizace Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě na dobu určitou od 19. 12. 2012 do 18. 12. 2017, dle materiálu RK-27-2012-61, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě.
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-61.doc, RK-27-2012-61, př. 1

62. Souhlas zřizovatele k přijetí finančního účelového daru u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s návrhem vyslovit souhlasné stanovisko s uzavřením darovací smlouvy za účelem zajištění výstav v prostorách Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1329/27/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s uzavřením darovací smlouvy Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě s BOSH DIESEL s. r. o. dle materiálu RK-27-2012-62, př. 1;
 • s použitím rezervního fondu pro rok 2012 u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě ve výši 25 000 Kč na zajištění výstav Současný český industrial / Contemporary Czech Industrial, která se uskutečnila v termínu 22. 2. 2012-25. 3. 2012 a Zamlčená moderna/Iluze a sny, která se uskuteční v termínu 13. 4. 2012-7. 10. 2012 v prostorách Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-62.doc, RK-27-2012-62, př. 1

63. Projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic -monitorovací zpráva s žádostí o platbu
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1330/27/2012/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-27-2012-63, př. 1 a RK-27-2012-63, př. 2.
odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-63.doc, RK-27-2012-63, př. 1, RK-27-2012-63, př. 2

64. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie a program Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů“ na rok 2012
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1331/27/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 Základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie ve výši 35 075 Kč pro Základní školu Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34, IČ: 47366419;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 Základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců ve výši 105 000 Kč pro Základní školu Přibyslav, Bechyňovo náměstí 33, IČ: 70944938;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí:
 • přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie ve výši 35 075 Kč pro Základní školu Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34, IČ: 47366419;
 • přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců ve výši 105 000 Kč pro Základní školu Přibyslav, Bechyňovo náměstí 33, IČ: 70944938.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-64.doc

K bodům 65, 67, 69 74, odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

65. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
Usnesení 1332/27/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s bezúplatným převodem automobilu Škoda Fabia kombi 1,4, inventární číslo 296, rok výroby 2001, způsobem navrženým Akademií - Vyšší odbornou školou, Gymnáziem a Střední odbornou školou uměleckoprůmyslovou Světlá nad Sázavou dle materiálu RK-27-2012-65.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠ uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-65.doc

67. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze středním školám
Usnesení 1333/27/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 Střední odborná učiliště a učiliště, § 3122 Střední odborné školy a § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 7 966 887 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz:
 • Gymnáziu dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, IČO 62540041 o částku 654 000,60 Kč;
 • Gymnáziu Pelhřimov, IČO 62540009 o částku 791 688 Kč;
 • České zemědělské akademii v Humpolci, střední škole, IČO 62540050 o částku 1 561 185,60 Kč;
 • Střední škole stavební Třebíč, IČO 60418451 o částku 1 039 219,20 Kč;
 • Střední uměleckoprůmyslové škole Jihlava Helenín, Hálkova 42, IČO 60545976 o částku 619 027,20 Kč;
 • Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Jihlava, IČO 00638056 o částku výši 514 415,40 Kč;
 • Střední škole technické Jihlava, IČO 13695461 o částku 745 789,20 Kč;
 • Střední škole Kamenice nad Lipou, IČO 00073211 o částku 420 465,60 Kč;
 • Střední škole automobilní Jihlava, IČO 00056260 o částku 772 113,60 Kč;
 • Gymnáziu Havlíčkův Brod, IČO 60126621 o částku 848 982,60 Kč
na financování způsobilých výdajů v rámci projektu „EU peníze středním školám“ dle materiálu RK-27-2012-67.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: srpen 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-67.doc

69. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2012
Usnesení 1334/27/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2012 dle materiálu RK-27-2012-69, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-69.doc, RK-27-2012-69, př. 1

70. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola obchodu a služeb Jihlava
Usnesení 1335/27/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední školy obchodu a služeb Jihlava Vzdělávání v mateřských školách dle materiálu RK-27-2012-70, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-70.doc, RK-27-2012-70, př. 1, RK-27-2012-70, př. 2

71. Projektový záměr příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1
Usnesení 1336/27/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 Hodnocení zatížení životního prostředí a optimalizace předvýrobních etap ve výuce technických předmětů dle materiálu RK-27-2012-71, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-71.doc, RK-27-2012-71, př. 1, RK-27-2012-71, př. 2

72. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola stavební Jihlava
Usnesení 1337/27/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední školy stavební Jihlava Získejme a podporujme žáky v technických oborech dle materiálu RK-27-2012-72, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-72.doc, RK-27-2012-72, př. 1, RK-27-2012-72, př. 2

73. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Jihlava
Usnesení 1338/27/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední průmyslové školy Jihlava AMPER nebo-li Aplikovaná Matematika Populárně Efektivně Racionálně dle materiálu RK-27-2012-73, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-73.doc, RK-27-2012-73, př. 1, RK-27-2012-73, př. 2

74. Souhlas s uzavřením smlouvy o dlouhodobé výpůjčce
Usnesení 1339/27/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o dlouhodobé výpůjčce techniky a dalšího vybavení zakoupeného v rámci projektu Implementace kreativních metod do ŠVP v kraji Vysočina od firmy ABS Wyda, s. r. o., Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-27-2012-74, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední průmyslové školy Třebíč.
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-74.doc, RK-27-2012-74, př. 1

66. Vyhlášení čtvrtého kola podávání přihlášek do konkursního řízení
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu ohledně vyhlášení čtvrtého kola konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele. V průběhu jednání odešel Z. Ryšavý. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1340/27/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • usnesení konkursní komise ze dne 16. 7. 2012, dle materiálu RK-27-2012-66, př. 1;
 • vyhlášení čtvrtého kola konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele (ředitelky) Pedagogicko-psychologické poradny Jihlava.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: září 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-66.doc, RK-27-2012-66, př. 1

68. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje je schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1341/27/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště o částku 250 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 250 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 250 000 Kč Střední škole obchodu a služeb Jihlava, IČO 00836591 na dovybavení odloučeného pracoviště výpočetní technikou.
odpovědnost: odbor školství, odbor ekonomický, ředitel Střední školy obchodu a služeb Jihlava
termín: srpen 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-68.doc

75. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - financování aktivit v roce 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje se shora uvedeným návrhem rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišel Z. Ryšavý. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1342/27/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
u příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč, IČO 66610702, zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 770 000 Kč na realizaci aktivit projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině dle materiálu RK-27-2012-75, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Střední průmyslové školy Třebíč
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-75.doc, RK-27-2012-75, př. 1

V průběhu jednání odešla M. Kružíková. K bodům 76, 77, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

76. Projekt Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť - podání 5. monitorovací zprávy
Usnesení 1343/27/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v soupisce účetních dokladů jako přílohy 5. monitorovací zprávy v rámci projektu Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť dle materiálu RK-27-2012-76, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-27-2012-76, př. 1.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 24. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-76.doc, RK-27-2012-76, př. 1

77. Prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 1. monitorovacího období projektu Zdraví bez hranic , registrační číslo M00214
Usnesení 1344/27/2012/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-27-2012-77, př. 1 a RK-27-2012-77, př. 2.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 24. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-77.doc, RK-27-2012-77, př. 1, RK-27-2012-77, př. 2

78. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Mediální kampaň turistického regionu Vysočina , registrační číslo CZ.1.11/2.2.00/06.00933 v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje, předložili radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1345/27/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Mediální kampaň o přijaté finanční prostředky ze strany Řídícího orgánu Regionální operačního programu NUTS II Jihovýchod - Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ve výši 4 470 395,71 Kč;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu Mediální kampaň o splátku kontokorentního úvěru ve výši 4 470 395,71 Kč;
 • převod konečného zůstatku ve výši 804,82 Kč a připsaných úroků za 3. čtvrtletí 2012 na zvláštním účtu Mediální kampaň do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu Mediální kampaň ve výši převodu konečného zůstatku včetně připsaných úroků za 3. čtvrtletí 2012.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 15. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-78.doc, RK-27-2012-78, př. 1

79. Žádost o podstatnou změnu globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje, předložili radě kraje návrh rozhodnout o podání „Žádosti o schválení podstatných změn globálního grantu Kraje Vysočina". Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1346/27/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
podat Žádost o schválení podstatných změn globálního grantu Kraje Vysočina reg. č. CZ.1.07/3.2.09 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle materiálu RK-27-2012-79, př. 1;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy Žádost o schválení podstatných změn globálního grantu Kraje Vysočina reg. č. CZ.1.07/3.2.09 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-79.doc, RK-27-2012-79, př. 1

80. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina za období od 1. 4. 2012 do 30. 6. 2012
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje, předložili radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1347/27/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč, o jejichž zadání a výběru nejvýhodnější nabídky rozhodl Ing. Bc. Martin Hyský, radní pro Oblast regionálního rozvoje v období od 1. 4. 2012 do 30. 6. 2012 dle materiálu RK-27-2012-80, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 24. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-80.doc, RK-27-2012-80, př. 1

81. Pozastavení plateb u příjemce podpory v OP VK
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje, předložili radě kraje materiál týkající pozastavení plateb u příjemce podpory
v OP VK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1348/27/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-81.doc

82. Zpráva o udržitelnosti GENDER FOKUS
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje, informovali radu kraje o materiálu ohledně monitorovací zprávy o udržitelnosti k projektu GENDER FOKUS. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1349/27/2012/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-27-2012-82, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-82.doc, RK-27-2012-82, př. 1

83. Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně příjemce dotace
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje, předložili radě kraje materiál týkající se žádosti příjemce podpory o prominutí povinnosti zaplatit penále do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1350/27/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 07. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-83.doc, RK-27-2012-83, př. 1, RK-27-2012-83, př. 2

84. Nominace zástupců Kraje Vysočina do Euroregionu Donau-Moldau
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje, předložili radě kraje k projednání návrh nominovat zástupce Kraje Vysočina do jednotlivých pracovních úrovní Euroregionu Donau-Moldau. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1351/27/2012/RK
Rada kraje
nominuje
 • Ing. Bc. Martina Hyského jako zástupce Kraje Vysočina do prezidia Euroregionu Donau Moldau a Ing. Vladimíra Novotného a MUDr. Jiřího Běhounka jeho náhradníky;
 • doc. RNDr. Ivetu Fryšovou, Ph. D. a Mgr. Martinu Richtovou Tomšů jako zástupce Kraje Vysočina do trilaterálního koordinačního grémia Euroregionu Donau - Moldau a Mgr. Petra Tlustoše náhradníkem.
odpovědnost: ORR
termín: 24. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-84.doc

85. Dodatek Dohody o spolupráci mezi KOUS Vysočina a Krajem Vysočina
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje, předložili radě kraje návrh uzavřít dodatek Dohody o spolupráci uzavřené mezi Krajem Vysočina a KOUS Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1352/27/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 Dohody o spolupráci mezi Krajem Vysočina a KOUS Vysočina, se sídlem: Myslibořice 1, 675 60 Myslibořice, IČO: 22734686 dle materiálu RK-27-2012-85, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 15. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-85.doc, RK-27-2012-85, př. 1, RK-27-2012-85, př. 2

86. Rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí - příjem dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu na projekt Studie proveditelnosti zařízení pro energetické využití odpadů ZEVO
Z. Ryšavý předložil radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1353/27/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3729 Ostatní nakládání s odpady) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 680 000,- Kč určenou na spolufinancování projektu Studie proveditelnosti zařízení na energetické využití odpadů ZEVO.
odpovědnost: OŽP, OE
termín: 31. července 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-86.doc, RK-27-2012-86, př. 1

87. Informace o 39. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka
J. Matějek předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o účasti Kraje Vysočina na mezinárodní výstavě Země živitelka. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1354/27/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o doprovodném programu k 39. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 4. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-87.doc, RK-27-2012-87, př. 1

88. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru občanskému sdružení Mime club o. s.
P. Krčál předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1355/27/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar ve výši 0 Kč občanskému sdružení Mime club o. s., Píškova 1952/24, Praha 5, IČO: 22611754, dle doplněného materiálu RK-27-2012-88, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3311 Divadelní činnost o částku 0 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 0 Kč dle materiálů RK-27-2012-88, RK-27-2012-88, př. 1, RK-27-2012-88, př. 2 a RK-27-2012-88, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-88.doc, RK-27-2012-88, př. 1, RK-27-2012-88, př. 2, RK-27-2012-88, př. 3

89. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na krytí nákladů spojených s navýšením počtu sedaček na stadionu v Jiráskově ulici v Jihlavě
V. Novotný předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. V průběhu jednání přišel M. Hyský.
V souvislosti s projednávaným materiálem M. Hyský oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1356/27/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 163 300 Kč FC Vysočina Jihlava, a. s., Jiráskova 69, 586 01 Jihlava, IČO: 262 17 350, na krytí nákladů spojených s navýšením počtu sedaček na stadionu v Jiráskově ulici v Jihlavě dle doplněného materiálu RK-27-2012-89, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 163 300 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 163 300 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-89.doc, RK-27-2012-89, př. 1

104. Návrh na poskytnutí věcného daru operní pěvkyni v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského
K materiálu odboru sekretariátu hejtmana nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1357/27/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: srpen 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-104

K bodům 90, 92 96, 98, 100, 101, odboru sociálních věcí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

90. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt
Usnesení 1358/27/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu IP Sociální prevence o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 15 507 454,71 Kč určenou na financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 07. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-90.doc

92. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku DD Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
Usnesení 1359/27/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku - Elektrický konvektomat Retigo, inventární číslo 022/11, rok pořízení 2000, pořizovací cena 203 008 Kč, zůstatková cena k 30. 6. 2012 ve výši 0 Kč, z majetku kraje a v případě nezájmu o jeho koupi s likvidací způsobem navrženým Domovem pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-27-2012-92.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-92.doc

93. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Jeřabina, příspěvkové organizace
Usnesení 1360/27/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku - Osobní automobil Škoda Felicia, registrační značka PED 64-76, inventární číslo DHMO 391/27, rok pořízení 1995, pořizovací cena 311 710,50 Kč, zůstatková cena ve výši 0 Kč, z majetku kraje a v případě nezájmu o jeho koupi s likvidací způsobem navrženým Domovem Jeřabina, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-27-2012-93.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova Jeřabina, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-93.doc

94. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace na činnost koordinátora romských poradců
Usnesení 1361/27/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Úřadu vlády České republiky ve výši 392 500 Kč na zabezpečení činnosti koordinátora pro romské záležitosti Kraje Vysočina v roce 2012;
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2012 o částku 238 000 Kč.
odpovědnost: OSV, OddŘLZ, OddHS, EO
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-94.doc, RK-27-2012-94, př. 1

95. Podstatná změna I. v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
Usnesení 1362/27/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálů RK-27-2012-95, př. 1 a RK-27-2012-95, př. 2;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálů RK-27-2012-95, př. 1 a RK-27-2012-95, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 15. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-95.doc, RK-27-2012-95, př. 1, RK-27-2012-95, př. 2

96. Podstatná změna č. V v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
Usnesení 1363/27/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-27-2012-96, př. 1;
ukládá
 • majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-27-2012-96, př. 1;
 • odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-27-2012-96, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-96.doc, RK-27-2012-96, př. 1

98. Podstatná změna č. XI v projektu Transformace ÚSP Jinošov
Usnesení 1364/27/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-27-2012-98, př. 1;
ukládá
 • majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-27-2012-98, př. 1;
 • odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-27-2012-98, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 15. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-98.doc, RK-27-2012-98, př. 1

100. Organizační řád Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace
Usnesení 1365/27/2012/RK
Rada kraje
vydává
Organizační řád Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-27-2012-100, př. 1.
odpovědnost: ředitel Domova důchodců Onšov, odbor sociálních věcí
termín: 24. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-100.doc, RK-27-2012-100, př. 1

101. Uzavření smluv o partnerství v projektu Rovnost šancí na Vysočině
Usnesení 1366/27/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o partnerství dle materiálu RK-27-2012-101, př. 1 a dle materiálu RK-27-2012-101, př. 2.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-101.doc, RK-27-2012-101, př. 1, RK-27-2012-101, př. 2

91. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku DÚSP Černovice, příspěvkové organizace
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s vyřazení uvedeného nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1367/27/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku - Osobní automobil Volkswagen Transporter, registrační značka PED 78-90, inventární číslo HIM022/52, rok pořízení 1996, pořizovací cena 734 870 Kč, zůstatková cena ve výši 0 Kč, z majetku kraje a jeho následným prodejem Městu Černovice, se sídlem Mariánské náměstí 718, 394 94 Černovice, IČO 00248037, za cenu 1 000 Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-91.doc

97. Podstatná změna IV. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, informoval radu kraje o navrhovaných změnách v daném projektu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1368/27/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-27-2012-97, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-27-2012-97, př. 1 a čl. 7. Smlouvy o dílo ID 58 619 a odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-27-2012-97, př. 2 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-97.doc, RK-27-2012-97, př. 1, RK-27-2012-97, př. 2, RK-27-2012-97, př. 3

99. Žádost o finanční podporu na zajištění sociální služby Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a na rekondiční a edukační pobyty pro pacienty s CMP - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1369/27/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4379 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením o částku 200 000 Kč a § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 50 000 Kč při současném snížení § 4357 Domovy o částku 250 000 Kč;
 • vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu RK-27-2012-99, př. 3;
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4379 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, organizaci TyfloCentrum Jihlava, o.p.s., IČO 26908042, na zajištění sociální služby Sociální aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením ve výši 200 000 Kč a občanskému sdružení Záře-sdružení osob s poruchami hybnosti a komunikace, IČO 69781494, dotaci na podporu realizace rekondičních a edukačních pobytů pro pacienty s CMP ve výši 50 000 Kč;
ukládá
odboru sociálních věcí a odboru ekonomickému provést kontrolu použití převedených prostředků.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2012-99.doc, RK-27-2012-99, př. 1, RK-27-2012-99, př. 2, RK-27-2012-99, př. 3, RK-27-2012-99, př. 4

105. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 27/2012 s tím, že další zasedání se bude konat dne 14. 8. 2012, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 27/2012 dne 24. 7. 2012.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 25. 7. 2012 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz