Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 5/2010

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2010 konaného dne 21. 9. 2010 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 41 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 21. 9. 2010;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 4/2010
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 40 členů zastupitelstva kraje. Dále omluvil pozdější příchod L. Joukla.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: V. Černý, J. Fischerová, M. Rusová a P. Antonín.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů:
104. Zápis z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina v Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.
105. Regionální operační program změna financování
Zastupitelstvo kraje návrhy akceptovalo a přijalo upravený program jednání.
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 4/2010
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Zrušení usnesení zastupitelstva kraje
 5. Volba přísedícího pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
 6. Návrh na zapojení vráceného nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty do rozpočtu kraje
 7. Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru
 8. Návrh na úpravu zřizovacích listin zdravotnických zařízení zřizovaných krajem
 9. Projekt - Pavilon urgentní a intenzivní péče
 10. Nemocnice Jihlava - Pavilon urgentní a intenzivní péče - projektová žádost
 11. Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob za kraj Vysočina za rok 2009
 12. Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku
 13. Projekt eCitizen II - dohoda o partnerství
 14. Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci při budování Regionální komunikační infrastruktury Plzeňského kraje, kraje Vysočina, jejím rozšiřování, při rozvoji Technologického centra Plzeňského kraje a kraje Vysočina
 15. Smlouva o společném postupu mezi Vysočinou a Městem Třebíč, pokládka optického kabelu metropolitní sítě MAN Třebíč
 16. Předložení projektů z oblasti dopravy do OP EÚS Rakousko - ČR
 17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
 18. Dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 19. Darování pozemku v k. ú. Řehořov a obci Kamenice
 20. Darování pozemku v k. ú. Velká Ves a obci Lukavec
 21. Darování nemovitého majetku v k. ú. Velký Újezd u Kojatic
 22. Darování pozemků v k. ú. a obci Březské
 23. Darování pozemků v k. ú. Skryje u Golčova Jeníkova a obci Skryje
 24. Darování nemovitého majetku v k. ú. Velká Zdobnice
 25. Darování pozemku v k. ú. Mírovka a obci Havlíčkův Brod
 26. Darování pozemku v k. ú. Týn u Třebíče a obci Třebíč
 27. Darování a výkup pozemků v k. ú. a obci Lesonice
 28. Darování pozemků v k. ú. Podkláštěří, v k. ú. Týn u Třebíče a v k. ú. Třebíč a obci Třebíč
 29. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Budišov
 30. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Horní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou
 31. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Knínice
 32. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Dědice
 33. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Pulkov a obci Biskupice-Pulkov
 34. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Havlíčkův Brod
 35. Koupě pozemku v k. ú. Horní Bory a obci Bory
 36. Koupě pozemků v areálu ÚSP pro dospělé Věž v k. ú. a obci Věž
 37. Koupě pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 38. Koupě pozemku v k. ú. Myslotín a obci Pelhřimov
 39. Prodej pozemku v k. ú. Nemojov a obci Pelhřimov
 40. Prodej pozemku v k. ú. Strměchy a obci Pelhřimov
 41. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 42. Prodej pozemků v k. ú. Krnčice a obci Nové Syrovice
 43. Prodej pozemku v k. ú. a obci Bransouze
 44. Vzájemný prodej pozemků v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec
 45. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k. ú. Habry
 46. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
 47. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
 48. Změna hospodaření se svěřeným majetkem kraje v k.ú. Humpolec
 49. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci I
 50. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci II
 51. Předání pozemku v k. ú. a obci Břevnice k hospodaření příspěvkové organizaci kraje Domov pro seniory Havlíčkův Brod
 52. Nevyužití předkupního práva k pozemku v k.ú. Telč
 53. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu, změna usnesení 0191/03/2009/ZK
 54. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Senožaty
 55. Majetkoprávní vypořádání pozemku po ukončení stavby II/360 Oslavička-obchvat, 1. stavba
 56. Majetkoprávní příprava stavby II/409 Panské Dubenky, most, přeložka
 57. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných stavbou III/3993, Naloučany - most ev. č. 3993-1
 58. Majetkoprávní vypořádání silnice III/1316 Jihlava - Zborná
 59. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicí II/360 Štěpánovice - Vacenovice
 60. Majetkoprávní vypořádání části silnice II/150 a pozemků po ukončení stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
 61. Majetkoprávní vypořádání stavby II/353 Bohdalov - obchvat spolu s vypořádáním pozemků pod původní silnicí II/353 v městysu Bohdalov a se změnami v uspořádání silniční sítě
 62. Majetkoprávní příprava II/353 D1 - Rytířsko - Jamné a vypořádání pozemků a stavby původní silnice po ukončení stavby obchvatu
 63. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace městu Telč - návrh na provedení rozpočtového opatření
 64. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s převodem zřizovatelské funkce u Vysočiny Tourism, příspěvkové organizace a agendy cestovního ruchu z ORR na OKPP
 65. Změna sídla Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
 66. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - změna závazného data ukončení realizace akce
 67. Udělení Ceny kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu na Podzimním knižním veletrhu
 68. Porta culturae - společný česko-rakouský projekt v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
 69. Finanční podpora městům s památkami světového kulturního dědictví UNESCO - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 70. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora účasti na sportovním mistrovství
 71. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2010
 72. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010
 73. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2010 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 18. 6. 2010
 74. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok 2010
 75. Zrušení části usnesení a návrh na poskytnutí účelové investiční dotace na dofinancování akce Regenerace sportoviště Horka-Domky, I. Etapa - baseballové hřiště
 76. Změny ve zřizovací listině
 77. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - projekt Modernizace vzdělávacího obsahu a podpora rozvoje vybraných oblastí na SPŠS Havlíčkův Brod
 78. Změna usnesení zastupitelstva kraje
 79. Studie dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem
 80. Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 81. Návrh partnerství v projektu Rozvoj spolupráce českých a rakouských domovů pro seniory
 82. Poskytnutí dotace pro poskytovatele sociálních služeb v kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
 83. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - žádost o poskytnutí dotace na podporu akce Týdny pro duševní zdraví 2010
 84. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách
 85. Poskytnutí dotací na akce zařazené Ministerstvem zemědělství v roce 2010 do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II (2. část) a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 86. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
 87. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
 88. Půjčky příspěvkových organizací kraje Vysočina na předfinancování projektů
 89. Globální granty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 90. Projekt Snižování energetické náročnosti - změna termínu podání projektu
 91. Porušení rozpočtové kázně příjemce Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Centrum hasičského hnutí Přibyslav
 92. Porušení rozpočtové kázně příjemce Střední škola technická Žďár nad Sázavou
 93. Výsledky 3. výzvy globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 94. Výsledky 3. výzvy globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 95. Výsledky 3. výzvy globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 96. Projekt Partnerství Rakousko - Česká republika ve Středoevropském regionu - PRO 2013+
 97. Porušení rozpočtové kázně příjemce Chaloupky, o. p. s., školského zařízení pro zájmové a další vzdělávání
 98. Výsledky veřejného Fóra Zdravého kraje Vysočina
 99. Globální granty kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - změny ve Smlouvách o realizaci grantového projektu
 100. Poskytnutí dotací na dofinancování projektů nestátních neziskových organizací dle Zásad Zastupitelstva kraje 11/08 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 101. Profil kraje Vysočina - září 2010
 102. Závěry Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina k přezkumu komplexu zásad Zastupitelstva kraje Vysočina v oblastech školství a kultura
 103. Odvolání a jmenování člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
 104. Zápis z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina v Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.
 105. Regionální operační program změna financování
 106. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0341/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Mgr. Jiří Maděra, Miloslav Popelka
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo usnesení.
Usnesení 0342/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Mgr. Jiřího Maděru a Miloslava Popelku ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2010.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje
J. Běhounek v rámci svého úvodního slova stručně referoval o hlavních tématech projednávaných na zasedání Rady Asociace krajů ČR dne 25. 8. 2010, o jednání Výboru regionální rady regionu soudržnosti, zmínil některé akce a setkání, jako je návštěva prezidenta ČR v kraji Vysočina ve dnech 13. 15. 9. 2010, oslavy 150. výročí narození Gustava Mahlera a tlumočil poděkování Moravskoslezského kraje, Zlínského kraje a Olomouckého kraje za poskytnutí peněžitého daru povodněmi postiženým oblastem v severních Čechách. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0343/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-02.doc

16. Předložení projektů z oblasti dopravy do OP EÚS Rakousko - ČR
L. Joukl seznámil zastupitele s předloženým materiálem. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0344/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v první části Čestného prohlášení vedoucího partnera projektu dle materiálů ZK-05-2010-16, př. 1, ZK-05-2010-16, př. 2, ZK-05-2010-16, př. 3;
rozhoduje
uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery dle materiálů ZK-05-2010-16, př. 4, ZK-05-2010-16, př. 5, ZK-05-2010-16, př. 6;
schvaluje
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 17,1 mil. Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Severojižní propojení kraje Vysočina - 3; max. 95 mil. Kč zvláštní účet kraje určený na financování projektu Zlepšení dopravní dostupnosti hraničního přechodu Hluboká - Schaditz po komunikaci II/152; max. 8,5 mil. Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektů;
 • účast kraje Vysočina jako vedoucího partnera projektu:
  • Severojižní propojení kraje Vysočina - 3 v Operačním programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 68 400 €; tj. 1 710 000 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 25 Kč);
  • Zlepšení dopravní dostupnosti hraničního přechodu Hluboká - Schaditz po komunikaci II/152 v Operačním programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 380 000 €; tj. 9 500 000 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 25 Kč);
  • Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice v Operačním programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 34 000 €; tj. 850 000 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 25 Kč).
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 5. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-16.doc, ZK-05-2010-16, př. 1, ZK-05-2010-16, př. 2, ZK-05-2010-16, př. 3, ZK-05-2010-16, př. 4, ZK-05-2010-16, př. 5, ZK-05-2010-16, př. 6

17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
L. Joukl předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření spočívající ve zvýšení příspěvku Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0345/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 6 500 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě (položka 6121 - Budovy a stavby) o částku 1 100 000 Kč a dále položky 6119 - Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku o částku 400 000 Kč a položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů o částku 5 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 6 500 000 Kč s určením na výdaje spojené s výběrovým řízením, vypracováním diagnostických průzkumů, projektových dokumentací, úhradou správních poplatků za zajištění stavebních povolení jmenovitě uvedených v materiálu ZK-05-2010-17, př. 1 a realizaci akcí III/3534 Zhoř - propustek a II/403 Bransouze - průtah.
odpovědnost: ODSH, OE, KSÚSV
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-17.doc, ZK-05-2010-17, př. 1

18. Dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
L. Joukl předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh dodatku zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0346/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2010-18, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-18.doc, ZK-05-2010-18, př. 1

L. Joukl přednesl návrh na schválení bodů 19 62 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

19. Darování pozemku v k. ú. Řehořov a obci Kamenice
Usnesení 0347/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. st. 147/1 - zastavěná plocha o výměře 9 m2, oddělený geometrickým plánem č. 209-24/2010 z pozemku par. č. 1196/1 v k. ú. Řehořov a obci Kamenice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Kamenice;
schvaluje
dodatek č. 498 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2010-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. října 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-19.doc, ZK-05-2010-19, př. 1, ZK-05-2010-19, př. 2

20. Darování pozemku v k. ú. Velká Ves a obci Lukavec
Usnesení 0348/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek ve zjednodušené evidenci - parcelu původ PK par. č. 1141 o výměře 762 m2 v k. ú. Velká Ves a obci Lukavec z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Lukavec;
schvaluje
dodatek č. 495 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2010-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. října 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-20.doc, ZK-05-2010-20, př. 1, ZK-05-2010-20, př. 2

21. Darování nemovitého majetku v k. ú. Velký Újezd u Kojatic
Usnesení 0349/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem nemovitý majetek dle materiálu ZK-05-2010-21, př. 1 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Římskokatolické farnosti Velký Újezd u Jemnice, IČ 64269515;
schvaluje
dodatek č. 4 Zřizovací listiny Domova důchodců Velký Újezd, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2010-21, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-21.doc, ZK-05-2010-21, př. 1, ZK-05-2010-21, př. 2, ZK-05-2010-21, př. 3, ZK-05-2010-21, př. 4

22. Darování pozemků v k. ú. a obci Březské
Usnesení 0350/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem dle GP č. 190-112/2009 nově oddělené pozemky par. č. 1597/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 63 m2, par. č. 1597/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2, par. č. 1597/7 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5 m2, par. č. 1597/8 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 17 m2 a par. č. 1597/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 32 m2 v k. ú. a obci Březské z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Březské;
schvaluje
dodatek č. 510 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2010-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-22.doc, ZK-05-2010-22, př. 1, ZK-05-2010-22, př. 2

23. Darování pozemků v k. ú. Skryje u Golčova Jeníkova a obci Skryje
Usnesení 0351/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 407/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 23 m2 a pozemek par. č. 1181/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 540 m2, dle geometrického plánu č. 284-6/2010, vše v k. ú. Skryje u Golčova Jeníkova a obci Skryje, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Skryje;
schvaluje
Dodatek č. 507 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2010-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-23.doc, ZK-05-2010-23, př. 1, ZK-05-2010-23, př. 2

24. Darování nemovitého majetku v k. ú. Velká Zdobnice
Usnesení 0352/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1087/4 trvalý travní porost o výměře 1 875 m2 v k. ú. Velká Zdobnice a obci Zdobnice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod, IČ 00267449.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-24.doc, ZK-05-2010-24, př. 1

25. Darování pozemku v k. ú. Mírovka a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0353/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek st. par. č. 169/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m2 v k. ú. Mírovka a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
schvaluje
dodatek č. 515 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2010-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-25.doc, ZK-05-2010-25, př. 1, ZK-05-2010-25, př. 2

26. Darování pozemku v k. ú. Týn u Třebíče a obci Třebíč
Usnesení 0354/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 709/7 o výměře 43 m2, oddělený geometrickým plánem č. 910-1350/2009 z pozemku par. č. 709/2 v k. ú. Týn u Třebíče a obci Třebíč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;
schvaluje
dodatek č. 499 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2010-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. října 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-26.doc, ZK-05-2010-26, př. 1, ZK-05-2010-26, př. 2

27. Darování a výkup pozemků v k. ú. a obci Lesonice
Usnesení 0355/05/2010/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-27.doc, ZK-05-2010-27, př. 1, ZK-05-2010-27, př. 2, ZK-05-2010-27, př. 3

28. Darování pozemků v k. ú. Podkláštěří, v k. ú. Týn u Třebíče a v k. ú. Třebíč a obci Třebíč
Usnesení 0356/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-05-2010-28, př. 1 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-05-2010-28, př. 2 z vlastnictví města Třebíč do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 505 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2010-28, př. 3;
 • dodatek č. 506 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2010-28, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-28.doc, ZK-05-2010-28, př. 1, ZK-05-2010-28, př. 2, ZK-05-2010-28, př. 3, ZK-05-2010-28, př. 4, ZK-05-2010-28, př. 5

29. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Budišov
Usnesení 0357/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem díl g, oddělený dle geometrického plánu č. 731-8003/2010 z pozemku par. č. 4546/1 o výměře 1155 m2 v k. ú. a obci Budišov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Budišov;
 • nabýt darem díl b, oddělený z pozemku par. č. 3516 o výměře 122 m2 a díl d, oddělený z pozemku par. č. 3524/53 o výměře 1029 m2, vše dle geometrického plánu č. 731-8003/2010 v k. ú. a obci Budišov z vlastnictví městyse Budišov do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 496 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2010-29, př. 1;
 • dodatek č. 497 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2010-29, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. října 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-29.doc, ZK-05-2010-29, př. 1, ZK-05-2010-29, př. 2, ZK-05-2010-29, př. 3

30. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Horní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou
Usnesení 0358/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem díl c + d, oddělený geometrickým plánem č. 192-112/2009 z pozemku par. č. 426/1 o výměře 555 m2 v k. ú. Horní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;
 • nabýt darem díl f, oddělený z pozemku par. č. st. 10/2 o výměře 2 m2, díl g, oddělený z pozemku par. č. 406/1 o výměře 4 m2 a díl h + i, oddělený z pozemku par. č. 408/2 o výměře 2 m2 dle geometrického plánu č. 192-112/2009 v k. ú. Horní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 501 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2010-30, př. 1;
 • dodatek č. 502 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2010-30, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. října 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-30.doc, ZK-05-2010-30, př. 1, ZK-05-2010-30, př. 2, ZK-05-2010-30, př. 3

31. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Knínice
Usnesení 0359/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem díl e o výměře 612 m2 oddělený geometrickým plánem č. 189-5728/2010 z pozemku par. č. 1165/2 sloučený do pozemku par. č. 1165/7 a pozemek par. č. 1165/6 o výměře 10 m2 oddělený geometrickým plánem č. 189-5728/2010 z pozemku par. č. 1165/2 v k. ú. a obci Knínice, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Knínice;
 • nabýt darem díl b o výměře 461 m2 oddělený geometrickým plánem č. 189-5728/2010 z pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) par. č. 177/5 a díl c o výměře 18 m2 oddělený geometrickým plánem č. 189-5728/2010 z pozemku par. č. 1166/1 a sloučené do pozemku par. č. 1165/2 v k. ú. a obci Knínice z vlastnictví obce Knínice do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 517 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2010-31, př. 1;
 • dodatek č. 518 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2010-31, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-31.doc, ZK-05-2010-31, př. 1, ZK-05-2010-31, př. 2, ZK-05-2010-31, př. 3

32. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Dědice
Usnesení 0360/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky par. č. 411/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 360 m2 a dále par. č. 405/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 138 m2 oddělený geometrickým plánem č. 87-4043/2007 z pozemku par. č. 405/2, par. č. 411/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 16 m2, par. č. 411/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 22 m2, par. č. 411/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2, par. č. 411/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2, oddělené geometrickým plánem č. 87-4043/2007 z pozemku par. č. 411/1, dále pozemek par. č. 411/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2 oddělený geometrickým plánem č. 87-4043/2007 z pozemku par. č. 411/1 a par. č. 411/2 a pozemek par. č. 411/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2 oddělený geometrickým plánem č. 87-4043/2007 z pozemku par. č. 411/2 v k. ú. a obci Dědice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Dědice;
 • nabýt darem pozemky par. č. 404/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26 m2 a par. č. 405/10 ostatní plocha, silnice o výměře 15 m2 v k. ú. a obci Dědice, zaměřené geometrickým plánem č. 87- 4043/2007 z vlastnictví obce Dědice do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 521 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2010-32, př. 1;
 • dodatek č. 522 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2010-32, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-32.doc, ZK-05-2010-32, př. 1, ZK-05-2010-32, př. 2, ZK-05-2010-32, př. 3

33. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Pulkov a obci Biskupice-Pulkov
Usnesení 0361/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a obcí Biskupice-Pulkov na převzetí vyřazované části silnice III/15237 v úseku od autobusové zastávky na konec zastavěné části místní části Pulkov na části pozemku par. č. 166 a dále dotčené části pozemku par. č. 166 v k. ú. Pulkov a obci Biskupice-Pulkov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-33.doc, ZK-05-2010-33, př. 1

34. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Havlíčkův Brod
Usnesení 0362/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se město Havlíčkův Brod zaváže převést darem do vlastnictví kraje Vysočina část pozemku par. č. 182/1 zahrada o výměře cca 500 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod a kraj Vysočina se zavazuje tuto část pozemku do svého vlastnictví přijmout.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-34.doc, ZK-05-2010-34, př. 1

35. Koupě pozemku v k. ú. Horní Bory a obci Bory
Usnesení 0363/05/2010/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-35.doc, ZK-05-2010-35, př. 1

36. Koupě pozemků v areálu ÚSP pro dospělé Věž v k. ú. a obci Věž
Usnesení 0364/05/2010/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-36.doc, ZK-05-2010-36, př. 1, ZK-05-2010-36, př. 2, ZK-05-2010-36, př. 3

37. Koupě pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0365/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně nabýt pozemek par. č. 3996 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m2 nově oddělený geometrickým plánem č. 6105-1261/2009 z pozemku st. par. č. 250 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví společnosti VAŇKÁT - AGROMARKET, s. r. o., se sídlem Humpolecká 215, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 259 97 459 do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 3 200 Kč;
schvaluje
dodatek č. 9 Gymnázia Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-05-2010-37, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-37.doc, ZK-05-2010-37, př. 1, ZK-05-2010-37, př. 2

38. Koupě pozemku v k. ú. Myslotín a obci Pelhřimov
Usnesení 0366/05/2010/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. října 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-38.doc, ZK-05-2010-38, př. 1, ZK-05-2010-38, př. 2

39. Prodej pozemku v k. ú. Nemojov a obci Pelhřimov
Usnesení 0367/05/2010/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-39.doc

40. Prodej pozemku v k. ú. Strměchy a obci Pelhřimov
Usnesení 0368/05/2010/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-40.doc, ZK-05-2010-40, př. 1

41. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0369/05/2010/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-41.doc, ZK-05-2010-41, př. 1, ZK-05-2010-41, př. 2

42. Prodej pozemků v k. ú. Krnčice a obci Nové Syrovice
Usnesení 0370/05/2010/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31.12.2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-42.doc, ZK-05-2010-42, př. 1, ZK-05-2010-42, př. 2

43. Prodej pozemku v k. ú. a obci Bransouze
Usnesení 0371/05/2010/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-43.doc, ZK-05-2010-43, př. 1

44. Vzájemný prodej pozemků v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec
Usnesení 0372/05/2010/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-44.doc, ZK-05-2010-44, př. 1, ZK-05-2010-44, př. 2

45. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k. ú. Habry
Usnesení 0373/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi krajem Vysočina a VČP Net, s. r. o. Pražská třída 485, Hradec Králové, IČ:27495949 smlouvu o budoucí kupní smlouvě a o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení, na základě které bude uzavřena kupní smlouva na prodej nově vybudované plynovodní přípojky v délce cca 11 m a plynovodního řadu v délce cca 101 m v k. ú. a obci Habry za dohodnutou kupní cenu 34 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30.10. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-45.doc, ZK-05-2010-45, př. 1

46. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0374/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2010-46, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-46.doc, ZK-05-2010-46, př. 1

47. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0375/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
prohlašuje
že pozemky par. č. 311/1 zahrada o výměře 1292 m2, par. č. 311/2 zahrada o výměře 1336 m2, par. č. 311/4 zahrada o výměře 1459 m2, vše v k. ú. Helenín a obci Jihlava, požadované k bezúplatnému převodu z Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina, jsou pro činnost školy Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42, se sídlem Hálkova 2917/42, Jihlava, 586 03 Jihlava 3, IČO 60545976, zařazené do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení, pro tento subjekt nezbytné a že převod nemovitostí pro tento subjekt je i ve výhledu v souladu s koncepcí školství kraje.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-47.doc, ZK-05-2010-47, př. 1

48. Změna hospodaření se svěřeným majetkem kraje v k.ú. Humpolec
Usnesení 0376/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • dodatek č. 17 Zřizovací listiny Školního statku, Humpolec, Dusilov 384 dle materiálu ZK-05-2010-48, př. 1;
 • dodatek č. 14 Zřizovací listiny České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy dle materiálu ZK-05-2010-48, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-48.doc, ZK-05-2010-48, př. 1, ZK-05-2010-48, př. 2

49. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci I
Usnesení 0377/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 492 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2010-49, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-49.doc, ZK-05-2010-49, př. 1

50. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci II
Usnesení 0378/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 514 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2010-50, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-50.doc, ZK-05-2010-50, př. 1

51. Předání pozemku v k. ú. a obci Břevnice k hospodaření příspěvkové organizaci kraje Domov pro seniory Havlíčkův Brod
Usnesení 0379/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 4 Zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2010-51, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-51.doc, ZK-05-2010-51, př. 1, ZK-05-2010-51, př. 2

52. Nevyužití předkupního práva k pozemku v k.ú. Telč
Usnesení 0380/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nevyužít předkupní právo kraje Vysočina k pozemkům par. č. par. č. 7305/13 a par. č. 7305/14 oddělených GP č. 1407-29/2009 z pozemku par. č. 7305/1 v k.ú. Telč s tím že, předkupní právo k těmto pozemkům zůstane kraji Vysočina nadále zachováno i vůči novému vlastníku pozemků tj. Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky, v. v. i. Praha.
odpovědnost: odbor majetkový
termín:. 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-52.doc, ZK-05-2010-52, př. 1

53. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu, změna usnesení 0191/03/2009/ZK
Usnesení 0381/05/2010/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-53.doc, ZK-05-2010-53, př. 1, ZK-05-2010-53, př. 2

54. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Senožaty
Usnesení 0382/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem dle GP č. 443-234/2009 nově oddělené pozemky par. č. 2393/47 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2, par. č. 2393/51 - ostatní plocha, silnice o výměře 17 m2, par. č. 2393/52 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 141 m2, par. č. 2393/55 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 127 m2, par. č. 2393/56 - ostatní plocha, silnice o výměře 21 m2, par. č. 2393/59 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2, par. č. 2420/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2 a par. č. 2420/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2 a dále dle GP č. 455-277/2010 nově oddělený pozemek par. č. 2411/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 780 m2, vše v k. ú. a obci Senožaty z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Senožaty;
 • nabýt darem dle GP č. 443-234/2009 nově oddělené pozemky par. č. 2393/60 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 1 m2, par. č. 2393/46 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 7 m2 a par. č. 2393/49 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 9 m2, vše v k. ú. a obci Senožaty z vlastnictví obce Senožaty do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 511 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2010-54, př. 1;
 • dodatek č. 512 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2010-54, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-54.doc, ZK-05-2010-54, př. 1, ZK-05-2010-54, př. 2, ZK-05-2010-54, př. 3

55. Majetkoprávní vypořádání pozemku po ukončení stavby II/360 Oslavička-obchvat, 1. stavba
Usnesení 0383/05/2010/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: OM
termín: 31.12.2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-55.doc, ZK-05-2010-55, př. 1

56. Majetkoprávní příprava stavby II/409 Panské Dubenky, most, přeložka
Usnesení 0384/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • uzavřít s Rybářstvím Telč, a. s. smlouvu o budoucí darovací smlouvě na pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2010-56, př. 1 v k. ú. Panské Dubenky;
 • uzavřít s Rybářstvím Telč, a. s. smlouvu o budoucí kupní smlouvě na část pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako par. č. 941/18 - ostatní plocha, silnice spolu s částí původní silnice II/409 se všemi součástmi a příslušenstvím spolu s mostním objektem ev.č. 409-016 v k. ú. a obci Panské Dubenky za cenu stanovenou dohodou ve výši 50 Kč/m2;
 • uzavřít s obcí Panské Dubenky smlouvu o budoucí darovací smlouvě na část pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako par. č. 941/18 - ostatní plocha, silnice v k. ú. a obci Panské Dubenky spolu s částí původní silnice II/409 se všemi součástmi a příslušenstvím.
odpovědnost: OM
termín: 31.12.2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-56.doc, ZK-05-2010-56, př. 1, ZK-05-2010-56, př. 2, ZK-05-2010-56, př. 3

57. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných stavbou III/3993, Naloučany - most ev. č. 3993-1
Usnesení 0385/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • úplatně nabýt pozemky v k. ú. a obci Ocmanice nově zaměřené geometrickým plánem č. 508-8545/2010 zastavěné stavbou III/3993, Naloučany - most ev. č. 3993-1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv v rozsahu a za ceny dle materiálu ZK-05-2010-57, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina;
 • bezúplatně nabýt pozemky v k. ú. a obci Ocmanice a k. ú. a obci Naloučany nově zaměřené geometrickými plány č. 508-8545/2010 a 184-8545/2010 zastavěné stavbou III/3993, Naloučany - most ev. č. 3993-1, z vlastnictví obcí Ocmanice a Naloučany v rozsahu dle materiálu ZK-05-2010-57, př. 2 do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-57.doc, ZK-05-2010-57, př. 2, ZK-05-2010-57, př. 3

58. Majetkoprávní vypořádání silnice III/1316 Jihlava - Zborná
Usnesení 0386/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt do vlastnictví kraje Vysočina pozemek par. č. 15/10 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavření převodních smluv do vlastnictví kraje Vysočina v rozsahu a za podmínek a způsobu nabytí dle materiálu ZK-05-2010-58, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-58.doc, ZK-05-2010-58, př. 2

59. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicí II/360 Štěpánovice - Vacenovice
Usnesení 0387/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • úplatně nabýt do vlastnictví kraje Vysočina pozemky v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou nově zaměřené geometrickým plánem č. 1147-3-2010 zastavěné silnicí II/360 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv, v rozsahu a za ceny dle materiálu ZK-05-2010-59, př. 1;
 • bezúplatně nabýt z vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou do vlastnictví kraje Vysočina pozemky v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou nově zaměřené geometrickým plánem č. 1147-3-2010 zastavěné silnicí II/360 v rozsahu dle materiálu ZK-05-2010-59, př. 2;
 • úplatně nabýt do vlastnictví kraje Vysočina pozemky v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou a obci Výčapy nově zaměřené geometrickým plánem č. 103-12/2010 zastavěné silnicí II/360 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv, v rozsahu a za ceny dle materiálu ZK-05-2010-59, př. 3;
 • bezúplatně nabýt z vlastnictví obce Výčapy do vlastnictví Vysočina pozemky v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou a obci Výčapy nově zaměřené geometrickým plánem č. 103-12/2010 zastavěné silnicí II/360 v rozsahu dle materiálu ZK-05-2010-59, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-59.doc, ZK-05-2010-59, př. 2, ZK-05-2010-59, př. 4, ZK-05-2010-59, př. 5

60. Majetkoprávní vypořádání části silnice II/150 a pozemků po ukončení stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
Usnesení 0388/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a obcí Okrouhlice, podle které kraj Vysočina daruje po dokončení stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice pozemky spolu s částí stavby původní silnice II/150 spolu s jejím příslušenstvím na výše uvedených pozemcích v rozsahu dle materiálů ZK-05-2010-60, př. 1 a ZK-05-2010-60, př. 2 do vlastnictví obce Okrouhlice.
odpovědnost: OM
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-60.doc, ZK-05-2010-60, př. 1, ZK-05-2010-60, př. 2

61. Majetkoprávní vypořádání stavby II/353 Bohdalov - obchvat spolu s vypořádáním pozemků pod původní silnicí II/353 v městysu Bohdalov a se změnami v uspořádání silniční sítě
Usnesení 0389/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • uzavřít s městysem Bohdalov darovací smlouvu na pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2010-61, př. 1 včetně staveb v projektové dokumentaci zpracované ke stavbě II/353 Bohdalov - obchvat označených jako SO 102 - Přeložka stávající silnice II/353 v km 0,36 vlevo, SO 112 - Přeložka MK v km 1,621, SO 201 - Most na přeložce P.C. přes II/353 v km 1,62170 a včetně silničního tělesa v úseku stávající silnice II/353 se všemi součástmi a příslušenstvím na pozemku dle GPL č. 573, 168-140/2009 nově označeného jako par. č. 2136/28 v k. ú. Bohdalov;
 • uzavřít s městysem Bohdalov darovací smlouvu, na základě které získá kraj Vysočina do svého vlastnictví pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2010-61, př. 2;
 • uzavřít s ČR - ÚZSVM smlouvu o bezúplatném převodu, na základě které získá kraj Vysočina do svého vlastnictví pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2010-61, př. 3;
 • schválit dodatek č. 494 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2010-61, př. 4.
odpovědnost: OM
termín: 31.12.2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-61.doc, ZK-05-2010-61, př. 1, ZK-05-2010-61, př. 2, ZK-05-2010-61, př. 3, ZK-05-2010-61, př. 4, ZK-05-2010-61, př. 5

62. Majetkoprávní příprava II/353 D1 - Rytířsko - Jamné a vypořádání pozemků a stavby původní silnice po ukončení stavby obchvatu
Usnesení 0390/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt do vlastnictví kraje Vysočina pozemek vedený v katastru nemovitostí jako par. č. 397/3 - trvalý travní porost o výměře 95 m2 v k.ú. Jamné u Jihlavy koupí od vlastníka vedeného v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy za dohodnutou cenu 50,- Kč/m2;
 • uzavřít s obcí Jamné smlouvu o budoucí darovací smlouvě na části silnice II/353 v úseku od uzlového bodu A 054 až po napojení stavby obchvatu obce Jamné, v úseku od uzlového bodu A 055 po zrekultivovaný úsek původní silnice směrem k obci Jamné, v úseku od uzlového bodu A 055 po konec zastavěné části osady Rytířsko směrem k obci Velký Beranov spolu s pozemky pod těmito úseky silnice a pozemek pod zrekultivovanou silnicí v prostoru upravované křižovatky v centru obce Jamné v rozsahu materiálu ZK-05-2010-62, př. 1;
 • uzavřít s Lesy České republiky, s.p. smlouvu o budoucí kupní smlouvě na úsek původní silnice II/353 od konce zástavby osady Rytířsko po napojení na stavbu obchvatu směrem k obci Velký Beranov v rozsahu materiálu ZK-05-2010-62, př. 2 za cenu dle platné oceňovací vyhlášky stanovenou znaleckým posudkem;
 • uzavřít s obcí Jamné smlouvu o budoucí darovací smlouvě na část pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ PK jako par. č. 943/19 v k. ú. Jamné u Jihlavy, zapsaného na LV 10 001 pro obec Jamné.
odpovědnost: OM
termín: 30.11.2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-62.doc, ZK-05-2010-62, př. 1, ZK-05-2010-62, př. 2, ZK-05-2010-62, př. 3

63. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace městu Telč - návrh na provedení rozpočtového opatření
L. Joukl, předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavření budoucí smlouvy o poskytnutí dotace městu Telč v souvislosti se vzájemným převodem nemovitostí mezi krajem Vysočina a městem Telč. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0391/05/2010/ZK
Zastupitelstva kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi krajem Vysočina a městem Telč smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 50 % nákladů na stavební rozdělení budovy bez č.p./č.e., stojící na pozemku st. par. č. 1994 v k. ú. a obci Telč, maximálně do výše 2,5 mil. Kč a dotace maximálně ve výši 2 mil. Kč na výstavbu parkoviště a opravu chodníků, vše realizovaných v rámci projektu Rekonstrukce a dostavba areálu ZŠ Hradecká Telč dle materiálu ZK-05-2010-63, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve snížení přílohy M5 - Investice ve školství o 2 mil. Kč při současném zvýšení § 3113 - Základní školy o částku 2 mil. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-63.doc, ZK-05-2010-63, př. 1

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, úvodem poděkoval organizačnímu týmu odboru sekretariátu hejtmana za přípravu programu prezidenta ČR, radním a zastupitelům za účast při třídenní návštěvě prezidentského páru a k předložené zprávě o činnosti krajského úřadu otevřel rozpravu.
K materiálu nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0392/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-03.doc, ZK-05-2010-03, př. 1, ZK-05-2010-03, př. 2, ZK-05-2010-03, př. 3

04. Zrušení usnesení zastupitelstva kraje
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh zrušit část usnesení zastupitelstva kraje č. 0515/07/2009/ZK. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0393/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 0515/07/2009/ZK v části, která se týká poskytnutí dotace na realizaci Světového poháru v běhu na lyžích Zlatá lyže (FIS TOUR DE SKI - World Cup) ve výši 630 000 Kč společnosti Zlatá lyže, spol. s r. o.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-04.doc, ZK-05-2010-04, př. 1

05. Volba přísedícího pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým materiálem. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0394/05/2010/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-05.doc

06. Návrh na zapojení vráceného nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty do rozpočtu kraje
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření.
Z. Dobrý sdělil zastupitelům kladné stanovisko finančního výboru k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0395/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 Ostatní finanční operace (DPH) o částku 54 172 tis. Kč při současném zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice o částku 53 772 tis. Kč, kapitoly Informatika, § 6172 Činnost regionální správy o částku 70 tis. Kč a kapitoly Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy o částku 330 tis. Kč.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, odbor informatiky, oddělení hospodářské správy
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-06.doc

07. Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o návrhu uzavřít dodatek ke Smlouvě o revolvingovém úvěru mezi Nemocnicí Pelhřimov, p. o. a GE Money Bank, a. s. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0396/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
o převzetí ručitelského závazku dle materiálu ZK-05-2010-07, př. 1.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, OZ
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-07.doc, ZK-05-2010-07, př. 1

08. Návrh na úpravu zřizovacích listin zdravotnických zařízení zřizovaných krajem
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrhy dodatků zřizovacích listin uvedených zdravotnických zařízení zřizovaných krajem Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0397/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 15 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálů ZK-05-2010-08, př. 4 a ZK-05-2010-08, př. 10;
 • Dodatek č. 15 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2010-08, př. 6;
 • Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2010-08, př. 8;
 • Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2010-08, př. 7.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé zdravotnických zařízení
termín: do 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-08.doc, ZK-05-2010-08, př. 1, ZK-05-2010-08, př. 2, ZK-05-2010-08, př. 3, ZK-05-2010-08, př. 4, ZK-05-2010-08, př. 5, ZK-05-2010-08, př. 6, ZK-05-2010-08, př. 7, ZK-05-2010-08, př. 8, ZK-05-2010-08, př. 9, ZK-05-2010-08, př. 10

09. Projekt - Pavilon urgentní a intenzivní péče
J. Běhounek a M. Hyský seznámili zastupitele s návrhem navýšení finančních prostředků určených na financování projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0398/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
navýšení převodu finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů o 55 500 000 Kč na maximální výši 413 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: ORR, OZ, OE, OM
termín: 5. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-09.doc, ZK-05-2010-09, př. 1

10. Nemocnice Jihlava - Pavilon urgentní a intenzivní péče - projektová žádost
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření spočívajícího v navýšení finančních prostředků určených na zpracování projektové dokumentace stavby Pavilonu urgentní a intenzivní péče Nemocnice Jihlava. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0399/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice, o částku 8 660 000 Kč u Nemocnice Jihlava (ÚZ 00051) a převodu finančních prostředků ve stejné výši na zvláštní účet projektu Nemocnice Jihlava - Pavilon urgentní a intenzivní péče; na zpracování projektové dokumentace stavby.
odpovědnost: ORR, OM, OZ
termín: 30. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-10.doc

11. Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob za kraj Vysočina za rok 2009
V. Novotný seznámil zastupitele kraje s návrhem rozpočtového opatření spočívajícího v zapracování vyčíslené daně z příjmů právnických osob za kraj Vysočina za rok 2009 do rozpočtu kraje na rok 2010.
Z. Dobrý tlumočil kladné stanovisko finančního výboru k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0400/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
povýšení příjmů (položka 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje) a výdajů (kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 Ostatní finanční operace) rozpočtu kraje o částku 98 996 800 Kč.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: září 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-11.doc

12. Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Z. Dobrý sdělil zastupitelům kladné stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0401/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o příjmy z prodeje movitých věcí dle materiálu ZK-05-2010-12, př. 1;
 • převod prostředků v objemu dle materiálu ZK-05-2010-12, př. 1 do Fondu strategických rezerv.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: do 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-12.doc, ZK-05-2010-12, př. 1

13. Projekt eCitizen II - dohoda o partnerství
Z. Ryšavý seznámil zastupitele kraje s předloženým návrhem uzavření dohody o partnerství. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0402/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dohodu o partnerství k projektu eCitizen II dle materiálu ZK-05-2010-13, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-13.doc, ZK-05-2010-13, př. 1, ZK-05-2010-13, př. 2

14. Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci při budování Regionální komunikační infrastruktury Plzeňského kraje, kraje Vysočina, jejím rozšiřování, při rozvoji Technologického centra Plzeňského kraje a kraje Vysočina
Z. Ryšavý informoval zastupitelstvo kraje o návrhu uzavřít smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci při budování Regionální komunikační infrastruktury Plzeňského kraje, kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0403/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu s Plzeňským krajem dle materiálu ZK-05-2010-14, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-14.doc, ZK-05-2010-14, př. 1

15. Smlouva o společném postupu mezi Vysočinou a Městem Třebíč, pokládka optického kabelu metropolitní sítě MAN Třebíč
Z. Ryšavý seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem smlouvy o společném postupu mezi Vysočinou a Městem Třebíč ve věci pokládky optického kabelu metropolitní sítě MAN Třebíč. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0404/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu dle materiálu ZK-05-2010-15, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-15.doc, ZK-05-2010-15, př. 1

64. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s převodem zřizovatelské funkce u Vysočiny Tourism, příspěvkové organizace a agendy cestovního ruchu z ORR na OKPP
T. Škaryd podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0405/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve snížení výdajů kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 Cestovní ruch, pol. 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 21 880 000 Kč při současném zvýšení výdajů kapitoly Kultura, § 2143 Cestovní ruch, položka 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím.o částku 21 880 000 Kč určenou pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na předfinancování projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie.
odpovědnost: ORR, OKPP, OE
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-64.doc

65. Změna sídla Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
T. Škaryd informoval zastupitele kraje o změně sídla Vysočina Tourism, příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0406/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2010-65, př. 1.
odpovědnost: ORR, OKPP
termín: 15. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-65.doc, ZK-05-2010-65, př. 1

66. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - změna závazného data ukončení realizace akce
T. Škaryd předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0407/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2010-66, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-66.doc, ZK-05-2010-66, př. 1, ZK-05-2010-66, př. 2

67. Udělení Ceny kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu na Podzimním knižním veletrhu
T. Škaryd seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem udělit Cenu kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu v rámci 20. ročníku Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0408/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje
ve smyslu § 35 odst. 2 písm. t) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v rámci konaného 20. ročníku Podzimního knižního veletrhu Cenu kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně - naučnou) knihu s finančním oceněním ve výši 60 tis. Kč nakladateli knihy, která bude nejvýše bodově hodnocena odbornou porotou.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-67.doc

68. Porta culturae - společný česko-rakouský projekt v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
T. Škaryd podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0409/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace o projektu Porta culturae dle materiálu ZK-05-2010-68, př. 1;
schvaluje
závazek kraje na zabezpečení:
  • předfinancování česko-rakouského projektu Porta culturae do výše 13 000 000 Kč (tj. 534 980 EUR) předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu;
  • zdrojů krytí finanční spoluúčasti Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů, tj. max. do výše 1 300 000 Kč (tj. 53 498 EUR) česko-rakouského projektu Porta culturae z rozpočtu kraje.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-68.doc

69. Finanční podpora městům s památkami světového kulturního dědictví UNESCO - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
T. Škaryd předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout finanční podporu městům s památkami světového kulturního dědictví UNESCO. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0410/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout v roce 2010 dotaci městům Telč IČ 00286745, Třebíč IČ 00290629 a Žďár nad Sázavou IČ 00295841 ve výši 300 tis. Kč pro každé město na výdaje spojené s ochranou a prezentací památek světového kulturního dědictví UNESCO s určením na finanční spoluúčast na projektu Rodinné zlato;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek o částku 900 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 900 tis. Kč.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-69.doc

M. Kružíková přednesla návrh na schválení bodů 70 72, 74, 76, 78 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

70. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora účasti na sportovním mistrovství
Usnesení 0411/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 115 660 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství dle materiálu ZK-05-2010-70, př. 8.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-70.doc, ZK-05-2010-70, př. 1, ZK-05-2010-70, př. 2, ZK-05-2010-70, př. 3, ZK-05-2010-70, př. 4, ZK-05-2010-70, př. 5, ZK-05-2010-70, př. 6, ZK-05-2010-70, př. 7, ZK-05-2010-70, př. 8

71. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2010
Usnesení 0412/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 596 200 Kč a přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 1 107 400 Kč na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na 3. - 4. čtvrtletí roku 2010.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-71.doc

72. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010
Usnesení 0413/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010 Mateřské škole Telč, příspěvková organizace, IČ 71000348, ve výši 341 000 Kč a Mateřské škole Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace, IČ 75021439 ve výši 100 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-72.doc

74. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok 2010
Usnesení 0414/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok 2010 ve výši 35 320 Kč Základní škole Otokara Březiny, Demlova 34, Jihlava, IČ 47366419.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-74.doc

76. Změny ve zřizovací listině
Usnesení 0415/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 16 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola stavební Třebíč dle materiálu ZK-05-2010-76, př. 1;
 • Dodatek č. 5 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava dle materiálu ZK-05-2010-76, př. 2;
 • Dodatek č. 7 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Jihlava dle materiálu ZK-05-2010-76, př. 3;
 • Dodatek č. 7 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Hotelová škola Třebíč dle materiálu ZK-05-2010-76, př. 4;
 • Dodatek č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola automobilní Jihlava dle materiálu ZK-05-2010-76, př. 5.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 15. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-76.doc, ZK-05-2010-76, př. 1, ZK-05-2010-76, př. 2, ZK-05-2010-76, př. 3, ZK-05-2010-76, př. 4, ZK-05-2010-76, př. 5

78. Změna usnesení zastupitelstva kraje
Usnesení 0416/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0213/03/2010/ZK ze dne 11. 5. 2010 tak, že se materiál ZK-03-2010-54, př. 4 nahrazuje materiálem ZK-05-2010-78, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 15. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-78.doc, ZK-05-2010-78, př. 1

73. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2010 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 18. 6. 2010
M. Kružíková podala zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0417/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-05-2010-73, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-05-2010-73, př. 2;
 • rozpis účelových prostředků rozvojového programu Hustota a Specifika právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-05-2010-73, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-73.doc, ZK-05-2010-73, př. 1, ZK-05-2010-73, př. 2, ZK-05-2010-73, př. 3, ZK-05-2010-73, př. 4

75. Zrušení části usnesení a návrh na poskytnutí účelové investiční dotace na dofinancování akce Regenerace sportoviště Horka-Domky, I. Etapa - baseballové hřiště
M. Kružíková předložila zastupitelům kraje návrh zrušit část usnesení zastupitelstva kraje a poskytnout účelovou investiční dotaci na dofinancování dané akce. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0418/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • zrušit usnesení 0328/04/2010/ZK v části rozhoduje poskytnout dotaci Městu Třebíč, IČ 00290629 na akci Regenerace sportoviště Horka-Domky, I. Etapa - baseballové hřiště ve výši 5 000 tis. Kč dle materiálu ZK-04-2010-87, př. 3;
 • poskytnout dotaci oddílu Třebíč Nuclears baseball & softball, IČO 26596792 na akci Regenerace sportoviště Horka-Domky, I. Etapa - baseballové hřiště ve výši 5 000 tis. Kč dle materiálu ZK-05-2010-75, př. 7.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-75.doc, ZK-05-2010-75, př. 1, ZK-05-2010-75, př. 2, ZK-05-2010-75, př. 3, ZK-05-2010-75, př. 4, ZK-05-2010-75, př. 5, ZK-05-2010-75, př. 6, ZK-05-2010-75, př. 7

77. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - projekt Modernizace vzdělávacího obsahu a podpora rozvoje vybraných oblastí na SPŠS Havlíčkův Brod
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0419/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout půjčku Střední průmyslové škole stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, IČ 60126698, ve výši 480 000 Kč na zajištění průběžného financování projektu CZ.1.07/1.1.01/01.0026 Modernizace vzdělávacího obsahu a podpora rozvoje vybraných oblastí na SPŠS Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-05-2010-77, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3122 Střední odborné školy o částku 480 000 Kč při současném snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (UZ 00320) o částku 480 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 15. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-77.doc, ZK-05-2010-77, př. 1, ZK-05-2010-77, př. 2

79. Studie dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem
M. Kružíková předložila zastupitelům na vědomí studii dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0420/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • studii dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem dle materiálu ZK-05-2010-79;
 • uložení OŠMS zpracovat návrh opatření k řešení dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-79.doc, ZK-05-2010-79, př. 1, ZK-05-2010-79, př. 2, ZK-05-2010-79, př. 3, ZK-05-2010-79, př. 4, ZK-05-2010-79, př. 5, ZK-05-2010-79, př. 6, ZK-05-2010-79, př. 7, ZK-05-2010-79, př. 8, ZK-05-2010-79, př. 9, ZK-05-2010-79, př. 10

80. Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout dotaci na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky a schválit vzorové smlouvy o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0421/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky v celkové výši 120 000,- Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-05-2010-80, př. 2;
schvaluje
vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2010-80, př. 3 pro projekty uvedené v materiálu ZK-05-2010-80, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-80.doc, ZK-05-2010-80, př. 1, ZK-05-2010-80, př. 2, ZK-05-2010-80, př. 3

81. Návrh partnerství v projektu Rozvoj spolupráce českých a rakouských domovů pro seniory
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh účasti kraje Vysočina jako partnera v projektu Rozvoj spolupráce českých a rakouských domovů pro seniory. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0422/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
účast kraje Vysočina jako partnera bez finanční účasti v projektu Rozvoj spolupráce českých a rakouských domovů pro seniory Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013;
bere na vědomí
obsah projektu Rozvoj spolupráce českých a rakouských domovů pro seniory dle materiálu ZK-05-2010-81, př. 1;
rozhoduje
uzavřít Dohodu o spolupráci mezi vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci projektu v Operačním programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 dle materiálu ZK-05-2010-81, př. 2;
vyhrazuje si
schválit Čestné prohlášení partnera projektu dle materiálu ZK-05-2010-81, př. 3;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu ZK-05-2010-81, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-81.doc, ZK-05-2010-81, př. 1, ZK-05-2010-81, př. 2, ZK-05-2010-81, př. 3

82. Poskytnutí dotace pro poskytovatele sociálních služeb v kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
P. Krčál informoval zastupitele kraje o žádosti DCH Brno, Oblastní charita Jihlava, o dofinancování provozu Kontaktního centra pro osoby ohrožené drogovou závislostí Jihlava. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0423/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci Diecézní charitě Brno, IČ: 44990260, pro Oblastní charitu Jihlava, se sídlem Jakubské nám. 2, Jihlava, na podporu provozu Kontaktního centra pro osoby ohrožené drogovou závislostí Jihlava, ve výši 300 000 Kč dle materiálu ZK-05-2010-82, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4376 Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra o částku 300 000 Kč při současném snížení § 4357 Domovy - domovy pro seniory - zřizovatelská působnost kraje o částku 300 000 Kč.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 15. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-82.doc, ZK-05-2010-82, př. 1, ZK-05-2010-82, př. 2

83. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - žádost o poskytnutí dotace na podporu akce Týdny pro duševní zdraví 2010
P. Krčál seznámil zastupitele s předloženým návrhem rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0424/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, občanskému sdružení FOKUS Vysočina, IČ: 15060306, na podporu akce Týdny duševního zdraví 2010, ve výši 10 000 Kč dle materiálu ZK-05-2010-83, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, o částku 10 000 Kč při současném snížení § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (ÚZ 00511) o částku 10 000 Kč.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 15. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-83.doc, ZK-05-2010-83, př. 1, ZK-05-2010-83, př. 2

84. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách
P. Krčál informoval zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnout dotace v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0425/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách subjektům uvedeným v materiálu ZK-05-2010-84, př. 1;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách subjektům uvedeným v materiálu ZK-05-2010-84, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-84.doc, ZK-05-2010-84, př. 1, ZK-05-2010-84, př. 2

85. Poskytnutí dotací na akce zařazené Ministerstvem zemědělství v roce 2010 do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II (2. část) a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
J. Matějek podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Z jednání se omluvil L. Joukl. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0426/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • zapojení zůstatku ZBÚ - podzemní vody z roku 2009 ve výši 2 318 880 Kč do rozpočtu kraje kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda o částku 952 360 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 952 360 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda obcím a dobrovolným svazkům obcí na akce zařazené Ministerstvem zemědělství do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II, dle materiálu ZK-05-2010-85, př. 2;
schvaluje
vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci stavby vodního díla z rozpočtu kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2010-85, př. 3.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-85.doc, ZK-05-2010-85, př. 1, ZK-05-2010-85, př. 2, ZK-05-2010-85, př. 3

86. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
J. Matějek seznámil zastupitelstvo kraje s žádostmi o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0427/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2010-86, př. 1;
neschvaluje
změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2010-86, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-86.doc, ZK-05-2010-86, př. 1, ZK-05-2010-86, př. 2, ZK-05-2010-86, př. 3, ZK-05-2010-86, př. 4

87. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
J. Matějek předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout finanční příspěvky na hospodaření v lesích podle Zásad z rozpočtu kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0428/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3, dle materiálu ZK-05-2010-87, př. 1 a dle materiálu ZK-05-2010-87, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-87.doc, ZK-05-2010-87, př. 1, ZK-05-2010-87, př. 2

88. Půjčky příspěvkových organizací kraje Vysočina na předfinancování projektů
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení postup finančního zajištění příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina při vrácení půjček určených na předfinancování projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU do rozpočtu zřizovatele. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0429/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
postup finančního zajištění příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina uvedeného v materiálu ZK-05-2010-88 při vrácení půjček určených na předfinancování projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU do rozpočtu zřizovatele.
odpovědnost: ORR, OKPP, OŠMS, OE
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-88.doc, ZK-05-2010-88, př. 1, ZK-05-2010-88, př. 2, ZK-05-2010-88, př. 3, ZK-05-2010-88, př. 4, ZK-05-2010-88, př. 5, ZK-05-2010-88, př. 6, ZK-05-2010-88, př. 7, ZK-05-2010-88, př. 8, ZK-05-2010-88, př. 9

89. Globální granty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
M. Hyský informoval zastupitelstvo kraje o přípravě globálních grantů kraje Vysočina pro období 2011 2015 v Prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0430/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o přípravě globálních grantů pro druhou část programového období v Prioritní ose 1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
odpovědnost: ORR
termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-89.doc, ZK-05-2010-89, př. 1

90. Projekt Snižování energetické náročnosti - změna termínu podání projektu
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení změny v připravovaném projektu Snižování energetické náročnosti v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská uzemní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0431/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu ZK-05-2010-90, př. 1, část první;
mění
usnesení č. 0147/02/2010/ZK takto: slova ve výši 24 000 EUR (tj. 624 000,- Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 26 Kč) se ruší a nahrazují slovy 23 000 EUR (tj. 563 500,- Kč (10% z celkových nákladů kraje, 1 euro = 24, 50 Kč);
schvaluje
navýšení převodu finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů o 5 011 000 Kč na maximální výši 5 635 000 Kč (1 euro = 24,50 Kč) na zvláštní účet kraje Snižování energetické náročnosti určený na financování projektu; tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: ORR
termín: 5. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-90.doc, ZK-05-2010-90, př. 1

M. Hyský přednesl návrh na schválení bodů 91, 92, 97 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

91. Porušení rozpočtové kázně příjemce Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Centrum hasičského hnutí Přibyslav
Usnesení 0432/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů úlevu z povinnosti odvodu dle materiálu ZK-05-2010-91, př. 1 na základě žádosti dle materiálu ZK-05-2010-91, př. 2 ve výši 417 963 Kč organizaci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Centrum hasičského hnutí Přibyslav se sídlem Husova 300, 582 22 Přibyslav, IČ 68247621. Tato úleva je povolena jako podpora malého rozsahu v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Centrum hasičského hnutí Přibyslav se sídlem Husova 300, 582 22 Přibyslav, IČ 68247621, ve výši 417 963 Kč z účetnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-91.doc

92. Porušení rozpočtové kázně příjemce Střední škola technická Žďár nad Sázavou
Usnesení 0433/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
povoluje
ve smyslu § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů úlevu z povinnosti odvodu dle materiálu ZK-05-2010-92, př. 1 na základě žádosti dle materiálu ZK-05-2010-92, př. 2 ve výši 247 873 Kč organizaci Střední škola technická Žďár nad Sázavou, se sídlem Strojírenská 675/6, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 00226106;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Střední školou technickou Žďár nad Sázavou, se sídlem Strojírenská 675/6, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 00226106, ve výši 247 873 Kč z účetnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-92.doc

97. Porušení rozpočtové kázně příjemce Chaloupky, o. p. s., školského zařízení pro zájmové a další vzdělávání
Usnesení 0434/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů úlevu z povinnosti odvodu dle materiálu ZK-05-2010-97, př. 1 na základě žádosti dle materiálu ZK-05-2010-97, př. 2 ve výši 203 858 Kč organizaci Chaloupkám o.p.s., školskému zařízení pro zájmové a další vzdělávání, se sídlem Kněžice 109, IČ 25557475. Tato úleva je povolena jako podpora malého rozsahu v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Chaloupky o.p.s., školské zařízení pro zájmové a další vzdělávání, se sídlem Kněžice 109, IČ 25557475, ve výši 203 858 Kč z účetnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-97.doc

M. Hyský přednesl návrh na schválení bodů 93 - 95 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

93. Výsledky 3. výzvy globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 0435/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Seznam grantových projektů doporučených ke schválení dle Tabulky č. 1 materiálu ZK-05-2010-93, př. 3;
 • Seznam grantových projektů zařazených do zásobníku projektů dle Tabulky č. 2 materiálu ZK-05-2010-93, př. 3;
 • Seznam grantových projektů nedoporučených ke schválení dle Tabulky č. 3 materiálu ZK-05-2010-93, př. 3;
 • změnu Směrnice Zprostředkujícího subjektu OP VK dle materiálu ZK-05-2010-93, př. 4;
rozhoduje
 • poskytnout podporu na grantové projekty uvedené v Seznamu grantových projektů doporučených ke schválení dle Tabulky č. 1 materiálu ZK-05-2010-93, př. 3 maximálně do výší a za podmínek stanovených v Tabulce č. 1 materiálu ZK-05-2010-93, př. 3;
 • uzavřít smlouvy o realizaci grantového projektu se žadateli grantových projektů uvedenými v Tabulce č. 1 materiálu ZK-05-2010-93, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-93.doc, ZK-05-2010-93, př. 1, ZK-05-2010-93, př. 2, ZK-05-2010-93, př. 3, ZK-05-2010-93, př. 4

94. Výsledky 3. výzvy globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 0436/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Seznam grantových projektů doporučených ke schválení dle Tabulky č. 1 materiálu ZK-05-2010-94, př. 3;
 • Seznam grantových projektů nedoporučených ke schválení dle Tabulky č. 2 materiálu ZK-05-2010-94, př. 3;
rozhoduje
 • poskytnout podporu na grantové projekty uvedené v Seznamu grantových projektů doporučených ke schválení dle Tabulky č. 1 materiálu ZK-05-2010-94, př. 3 maximálně do výší a za podmínek stanovených v Tabulce č. 1 materiálu ZK-05-2010-94, př. 3;
 • uzavřít smlouvy o realizaci grantového projektu se žadateli grantových projektů uvedenými v Tabulce č. 1 materiálu ZK-05-2010-94, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-94.doc, ZK-05-2010-94, př. 1, ZK-05-2010-94, př. 2, ZK-05-2010-94, př. 3

95. Výsledky 3. výzvy globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 0437/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Seznam grantových projektů doporučených ke schválení dle Tabulky č. 1 materiálu ZK-05-2010-95, př. 3;
 • Seznam grantových projektů nedoporučených ke schválení dle Tabulky č. 2 materiálu ZK-05-2010-95, př. 3;
rozhoduje
 • poskytnout podporu na grantové projekty uvedené v Seznamu grantových projektů doporučených ke schválení dle Tabulky č. 1 materiálu ZK-05-2010-95, př. 3 maximálně do výší a za podmínek stanovených v Tabulce č. 1 materiálu ZK-05-2010-95, př. 3;
 • uzavřít smlouvy o realizaci grantového projektu se žadateli grantových projektů uvedenými v Tabulce č. 1 materiálu ZK-05-2010-95, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-95.doc, ZK-05-2010-95, př. 1, ZK-05-2010-95, př. 2, ZK-05-2010-95, př. 3

96. Projekt Partnerství Rakousko - Česká republika ve Středoevropském regionu - PRO 2013+
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení projektovou žádost projektu „Partnerství Rakousko - Česká republika ve Středoevropském regionu PRO 2013+“ v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská uzemní spolupráce Rakousko Česká republika 2007  2013. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0438/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • účast kraje Vysočina jako partnera v projektu Partnerství Rakousko - Česká republika ve Středoevropském regionu - PRO 2013+ Operačního programu Cíl 3 Evropská uzemní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 13.670 €; tj. 334 915 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 24,50 Kč);
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v maximální výši 3 349 150 Kč (1 euro = 24,50 Kč) na zvláštní účet kraje Partnerství PRO 2013+ určený na spolufinancování projektu Partnerství Rakousko - Česká republika ve Středoevropském regionu - PRO 2013+; tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu;
rozhoduje
uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci projektu v Operačním programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 dle materiálu ZK-05-2010-96, př. 3;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu ZK-05-2010-96, př. 2 v části první.
odpovědnost: ORR
termín: 5. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-96.doc, ZK-05-2010-96, př. 2, ZK-05-2010-96, př. 3

98. Výsledky veřejného Fóra Zdravého kraje Vysočina
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s výsledky veřejného Fóra Zdravého kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0439/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
výsledky veřejného Fóra Zdravého kraje Vysočina, které se konalo dne 18. 3. 2010, dle materiálu ZK-05-2010-98, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-98.doc, ZK-05-2010-98, př. 1

99. Globální granty kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - změny ve Smlouvách o realizaci grantového projektu
M. Hyský podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0440/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/3.2.09/01.0029 dle materiálu ZK-05-2010-99, př. 2;
zamítá
žádost uvedenou v materiálu ZK-05-2010-99, př. 3;
zmocňuje
Radu kraje Vysočina schvalováním formálních změn Smluv o realizaci grantových projektů v rámci globálního grantu č. CZ.1.07/3.2.09 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, které nespadají do pravomoci Zastupitelstva kraje Vysočina podle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a kterými se nemění účel dotace podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: ORR
termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-99.doc, ZK-05-2010-99, př. 1, ZK-05-2010-99, př. 2, ZK-05-2010-99, př. 3

100. Poskytnutí dotací na dofinancování projektů nestátních neziskových organizací dle Zásad Zastupitelstva kraje 11/08 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
M. Hyský seznámil zastupitele kraje s návrhem poskytnout dotace na dofinancování projektů NNO v oblasti podpory 3.2. Regionálního operačního programu Jihovýchod. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0441/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje na dofinancování projektů nestátních neziskových organizací dle materiálů ZK-05-2010-100, př. 2 a ZK-05-2010-100, př. 4 v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina na dofinancování projektů nestátních neziskových organizací v oblasti podpory 3.2. Regionálního operačního programu Jihovýchod.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-100.doc, ZK-05-2010-100, př. 1, ZK-05-2010-100, př. 2, ZK-05-2010-100, př. 3a, ZK-05-2010-100, př. 3b, ZK-05-2010-100, př. 4

101. Profil kraje Vysočina - září 2010
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje na vědomí aktualizovaný Profil kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0442/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
aktualizaci Profilu kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2010-101, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-101.doc, ZK-05-2010-101, př. 1, ZK-05-2010-101, př. 2

102. Závěry Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina k přezkumu komplexu zásad Zastupitelstva kraje Vysočina v oblastech školství a kultura
D. Oulehla předložil zastupitelstvu kraje na vědomí návrhy na opatření plynoucí z přezkumu komplexu zásad Zastupitelstva kraje Vysočina v oblastech školství a kultura. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0443/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
závěry a návrhy na opatření plynoucí z přezkumu komplexu zásad Zastupitelstva kraje Vysočina v oblastech školství a kultura dle materiálu ZK-05-2010-102;
ukládá
Krajskému úřadu kraje Vysočina realizovat navržená opatření dle materiálu ZK-05-2010-102.
odpovědnost: předseda LVZKV
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-102.doc, ZK-05-2010-102, př. 1

103. Odvolání a jmenování člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
D. Hromádková podala zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0444/05/2010/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: OSH
termín: 21. 09. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-103.doc

104. Zápis z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina v Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.
Z. Dobrý seznámil zastupitele se zápisem z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina v Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0445/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zápis o provedení kontroly Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2010.
odpovědnost: předseda finančního výboru
termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-104.doc

105. Regionální operační program změna financování
J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje podrobnější informace k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0446/05/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • připomínky kraje Vysočina uplatněné v rámci meziresortního připomínkového řízení;
 • odhad dopadů navrhovaného opatření dle materiálu ZK-05-2010-105, př. 3;
 • informace zaslané příjemcům dle materiálu ZK-05-2010-105 př. 4;
vyjadřuje
nesouhlas s postupem Vlády České republiky, kterým je zásadně a bezdůvodně měněn systém kofinancování pouze u jednoho z typů operačních programů;
žádá
Vládu České republiky o přehodnocení navrhovaného řešení a zachování kofinancování regionálních operačních programů ve výši 7,5 procenta podle rámcového rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR z roku 2007.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: ZK-05-2010-105.doc, ZK-05-2010-105, př. 1, ZK-05-2010-105, př. 2, ZK-05-2010-105, př. 3, ZK-05-2010-105 př. 4

106. Rozprava členů zastupitelstva
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2010 s tím, že příští zasedání se bude konat 9. 11. 2010.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:


Jiří Maděra, Mgr.        …..………………………………….……

Miloslav Popelka        ……...……………………………………

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2010.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2010 dne 21. 9. 2010.
Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 30. 9. 2010 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz