Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 5/2010 - 21.09.2010

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Zrušení usnesení zastupitelstva kraje
05Volba přísedícího pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
06Návrh na zapojení vráceného nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty do rozpočtu kraje
07Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru
08Návrh na úpravu zřizovacích listin zdravotnických zařízení zřizovaných krajem
09Projekt - Pavilon urgentní a intenzivní péče
10Nemocnice Jihlava - Pavilon urgentní a intenzivní péče - projektová žádost
11Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob za kraj Vysočina za rok 2009
12Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku
13Projekt eCitizen II - dohoda o partnerství
14Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci při budování Regionální komunikační infrastruktury Plzeňského kraje, kraje Vysočina, jejím rozšiřování, při rozvoji Technologického centra Plzeňského kraje a kraje Vysočina
15Smlouva o společném postupu mezi Vysočinou a Městem Třebíč, pokládka optického kabelu metropolitní sítě MAN Třebíč
16Předložení projektů z oblasti dopravy do OP EÚS Rakousko - ČR
17Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
18Dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
19Darování pozemku v k. ú. Řehořov a obci Kamenice
20Darování pozemku v k. ú. Velká Ves a obci Lukavec
21Darování nemovitého majetku v k. ú. Velký Újezd u Kojatic
22Darování pozemků v k. ú. a obci Březské
23Darování pozemků v k. ú. Skryje u Golčova Jeníkova a obci Skryje
24Darování nemovitého majetku v k. ú. Velká Zdobnice
25Darování pozemku v k. ú. Mírovka a obci Havlíčkův Brod
26Darování pozemku v k. ú. Týn u Třebíče a obci Třebíč
27Darování a výkup pozemků v k. ú. a obci Lesonice
28Darování pozemků v k. ú. Podkláštěří, v k. ú. Týn u Třebíče a v k. ú. Třebíč a obci Třebíč
29Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Budišov
30Vzájemné darování pozemků v k. ú. Horní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou
31Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Knínice
32Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Dědice
33Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Pulkov a obci Biskupice-Pulkov
34Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Havlíčkův Brod
35Koupě pozemku v k. ú. Horní Bory a obci Bory
36Koupě pozemků v areálu ÚSP pro dospělé Věž v k. ú. a obci Věž
37Koupě pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
38Koupě pozemku v k. ú. Myslotín a obci Pelhřimov
39Prodej pozemku v k. ú. Nemojov a obci Pelhřimov
40Prodej pozemku v k. ú. Strměchy a obci Pelhřimov
41Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
42Prodej pozemků v k. ú. Krnčice a obci Nové Syrovice
43Prodej pozemku v k. ú. a obci Bransouze
44Vzájemný prodej pozemků v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec
45Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k. ú. Habry
46Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
47Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
48Změna hospodaření se svěřeným majetkem kraje v k.ú. Humpolec
49Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci I
50Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci II
51Předání pozemku v k. ú. a obci Břevnice k hospodaření příspěvkové organizaci kraje Domov pro seniory Havlíčkův Brod
52Nevyužití předkupního práva k pozemku v k.ú. Telč
53Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu, změna usnesení 0191/03/2009/ZK
54Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Senožaty
55Majetkoprávní vypořádání pozemku po ukončení stavby II/360 Oslavička-obchvat, 1. stavba
56Majetkoprávní příprava stavby II/409 Panské Dubenky, most, přeložka
57Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných stavbou III/3993, Naloučany - most ev. č. 3993-1
58Majetkoprávní vypořádání silnice III/1316 Jihlava - Zborná
59Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicí II/360 Štěpánovice - Vacenovice
60Majetkoprávní vypořádání části silnice II/150 a pozemků po ukončení stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
61Majetkoprávní vypořádání stavby II/353 Bohdalov - obchvat spolu s vypořádáním pozemků pod původní silnicí II/353 v městysu Bohdalov a se změnami v uspořádání silniční sítě
62Majetkoprávní příprava II/353 D1 - Rytířsko - Jamné a vypořádání pozemků a stavby původní silnice po ukončení stavby obchvatu
63Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace městu Telč - návrh na provedení rozpočtového opatření
64Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s převodem zřizovatelské funkce u Vysočiny Tourism, příspěvkové organizace a agendy cestovního ruchu z ORR na OKPP
65Změna sídla Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
66Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - změna závazného data ukončení realizace akce
67Udělení Ceny kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu na Podzimním knižním veletrhu
68Porta culturae - společný česko-rakouský projekt v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
69Finanční podpora městům s památkami světového kulturního dědictví UNESCO - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
70Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora účasti na sportovním mistrovství
71Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2010
72Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010
73Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2010 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 18. 6. 2010
74Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok 2010
75Zrušení části usnesení a návrh na poskytnutí účelové investiční dotace na dofinancování akce Regenerace sportoviště Horka-Domky, I. Etapa - baseballové hřiště
76Změny ve zřizovací listině
77Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - projekt Modernizace vzdělávacího obsahu a podpora rozvoje vybraných oblastí na SPŠS Havlíčkův Brod
78Změna usnesení zastupitelstva kraje
79Studie dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem
80Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
81Návrh partnerství v projektu Rozvoj spolupráce českých a rakouských domovů pro seniory
82Poskytnutí dotace pro poskytovatele sociálních služeb v kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
83Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - žádost o poskytnutí dotace na podporu akce Týdny pro duševní zdraví 2010
84FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách
85Poskytnutí dotací na akce zařazené Ministerstvem zemědělství v roce 2010 do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II (2. část) a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
86Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
87Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
88Půjčky příspěvkových organizací kraje Vysočina na předfinancování projektů
89Globální granty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
90Projekt Snižování energetické náročnosti - změna termínu podání projektu
91Porušení rozpočtové kázně příjemce Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Centrum hasičského hnutí Přibyslav
92Porušení rozpočtové kázně příjemce Střední škola technická Žďár nad Sázavou
93Výsledky 3. výzvy globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
94Výsledky 3. výzvy globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
95Výsledky 3. výzvy globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
96Projekt Partnerství Rakousko - Česká republika ve Středoevropském regionu - PRO 2013+
97Porušení rozpočtové kázně příjemce Chaloupky, o. p. s., školského zařízení pro zájmové a další vzdělávání
98Výsledky veřejného Fóra Zdravého kraje Vysočina
99Globální granty kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - změny ve Smlouvách o realizaci grantového projektu
100Poskytnutí dotací na dofinancování projektů nestátních neziskových organizací dle Zásad Zastupitelstva kraje 11/08 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
101Profil kraje Vysočina - září 2010
102Závěry Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina k přezkumu komplexu zásad Zastupitelstva kraje Vysočina v oblastech školství a kultura
103Odvolání a jmenování člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
104Zápis z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina v Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.
105Regionální operační program - změna financování
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz