Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 33/2009 - 27.10.2009

ČísloNázev
01Pozvánka
02Změna usnesení zastupitelstva kraje 0464/07/2007/ZK ve znění usnesení 0202/03/2009/ZK
03Investiční dotace Nemocnici Havlíčkův Brod, zpřesnění účelu použití dotace
04Uzavření smluv o budoucí kupní smlouvě na nabytí pozemků pro stavbu II/351, II/350, III/3507 Polná - Slavětín, 1. stavba
05Nabytí pozemků darem v k. ú. Proseč u Humpolce a obci Proseč
06Uzavření nájemních smluv pro stavbu II/360 Oslavice - Oslavička
07Přijetí daru pozemku v katastrálním území a obci Přibyslav
08Předání pozemku v k. ú. a obci Humpolec k hospodaření příspěvkové organizaci kraje Vysočina s názvem Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
09Změna platnosti a účinnosti smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené na budoucí převod nemovitostí v Havlíčkově Brodě
10Nabytí pozemku v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice
11Výkup pozemků v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou
12Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
13Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
14Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
15Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
16Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
17Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k. ú. a obec Stařeč
18Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1 - Rytířsko - Jamné
19Nabytí pozemků zastavěných silnicí III/35431 v k. ú. Kyjov u Ćerné, obec Kyjov
20Stavební záměr Výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina v Kamenici nad Lipou
21Majetkoprávní příprava odstranění dopravní závady na silnici III/3507 v Havlíčkově Borové
22Systémové řešení zřizovatelských kompetencí v oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání
22upr1Systémové řešení zřizovatelských kompetencí v oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání
23Doplnění Smlouvy o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině
24Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - žádost o investiční dotaci na dofinancování modernizace atletického stadionu v Bystřici nad Pernštejnem
25Smlouva o partnerství - Střední škola stavební Jihlava
26Změny ve školském rejstříku
27Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - poskytnutí dotace obcím kraje Vysočina na výdaje na akceschopnost - pohotovost jednotek požární ochrany
28Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2009
29Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
30Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
31Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
32Návrh na poskytnutí věcných darů rakouské velvyslankyni v Praze a prezidentovi partnerského regionu Champagne-Ardenne
33Zrušení usnesení zastupitelstva kraje a rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Zlatá lyže - FIS Continental Cup 2010
34Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina
35Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina - informace o 3. kole
36Projekt ADD ME! - mezipartnerská smlouva
37Realizace strategie implementace eGovermentu v kraji Vysočina VI. - eGON Centrum, datové schránky
38Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina - změna rozpočtu projektu
39Projekt Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť - smlouva o partnerství s finanční spoluúčastí
40Návrh na rozpočtová opatření na zvláštních účtech grantových schémat
41Souhlas s pronájmem výsledků akce Rozšíření provozovny společnosti KERAMA s. r. o. v rámci Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
42Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí podpory na realizaci akcí v rámci grantových schémat Společného regionálního operačního programu
43Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina
44Nemocnice Jihlava - Pavilon urgentní a intenzivní péče
45Projekt Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod - rozpočtové opatření
46Informace o LSPP za období do 30. 9. 2009
47Veřejná zakázka Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod
48Výpůjčka movitého majetku pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
49Výběrové řízení Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod - dodávka zdravotnické technologie III. a IV. etapa
50Návrh na úpravu zřizovacích listin nemocnic zřizovaných krajem
51Projekt Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod - rozpočtové opatření
52Ukončení projektu II/133, III/1335 Nový Rychnov - Rohozná
53Aktualizace seznamu projektů připravovaných ke spolufinancování z prostředků EU v letech 2007-2009
54Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
55Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
56Poskytnutí dotací na akce, na které byla podána žádost o podporu na Ministerstvu zemědělství v rámci programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II - 2. část
57Schválení konečných návrhů plánů oblastí povodí pro území kraje Vysočina
58Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace na drobnou vodohospodářskou ekologickou akci z rozpočtu kraje Vysočina
59Navýšení úvěrového rámce kontokorentního úvěru
60Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - září 2009
61Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 - 2. návrh
62Návrh na změnu schváleného rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 za účelem řešení nepříznivého vývoje plnění daňových příjmů
63Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústav sociální péče Jinošov a Ústav sociální péče Ledeč nad Sázavou
64Projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt - jmenování členů do komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek
65Návrh na poskytnutí dotace pro Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
66Podpora hospicové péče - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
67Projekt - Kvalita 09
68Majetkoprávní příprava staveb II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 5. stavba - most ev. č. 602-029 a II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 5. stavba - most ev. č. 602-031
69Převzetí vyřazovaného úseku silnice I/34 na území městyse Božejov
70Odvolání ředitele příspěvkové organizace Vysočina Tourism, jmenování ředitele
71Záměr výstavby konferenčního centra kraje
72Dodatek smlouvy o bezúplatném převodu pozemků ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
73Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
74Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
75Projekty na čerpání prostředků z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod na nemocniční infrastrukturu v kraji Vysočina
76Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
77Veřejná zakázka na dodávky Dodávka kancelářského nábytku
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz