Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 33/2009

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 33/2009, které se konalo dne 27. 10. 2009 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 32/2009
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 27. 10. 2009.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost M. Hyského a pozdější příchod J. Matějka.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
70. Odvolání ředitele příspěvkové organizace Vysočina Tourism, jmenování ředitele
71. Záměr výstavby konferenčního centra kraje
72. Dodatek smlouvy o bezúplatném převodu pozemků ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
73. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
74. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
75. Projekty na čerpání prostředků z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod na nemocniční infrastrukturu v kraji Vysočina
76. Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
77. Veřejná zakázka na dodávky „Dodávka kancelářského nábytku“
Z důvodu totožnosti materiálů 45 a 51, požádal odbor zdravotnictví o stažení bodu 51. Projekt Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod - rozpočtové opatření (Zdrojové materiály: RK-33-2009-51.doc) z jednání.
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 32/2009
 2. Změna usnesení zastupitelstva kraje 0464/07/2007/ZK ve znění usnesení 0202/03/2009/ZK
 3. Investiční dotace Nemocnici Havlíčkův Brod, zpřesnění účelu použití dotace
 4. Uzavření smluv o budoucí kupní smlouvě na nabytí pozemků pro stavbu II/351, II/350, III/3507 Polná - Slavětín, 1. stavba
 5. Nabytí pozemků darem v k. ú. Proseč u Humpolce a obci Proseč
 6. Uzavření nájemních smluv pro stavbu II/360 Oslavice - Oslavička
 7. Přijetí daru pozemku v katastrálním území a obci Přibyslav
 8. Předání pozemku v k. ú. a obci Humpolec k hospodaření příspěvkové organizaci kraje Vysočina s názvem Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
 9. Změna platnosti a účinnosti smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené na budoucí převod nemovitostí v Havlíčkově Brodě
 10. Nabytí pozemku v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice
 11. Výkup pozemků v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou
 12. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
 13. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
 14. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 15. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 16. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 17. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k. ú. a obec Stařeč
 18. Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1 - Rytířsko - Jamné
 19. Nabytí pozemků zastavěných silnicí III/35431 v k. ú. Kyjov u Ćerné, obec Kyjov
 20. Stavební záměr Výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina v Kamenici nad Lipou
 21. Majetkoprávní příprava odstranění dopravní závady na silnici III/3507 v Havlíčkově Borové
 22. Systémové řešení zřizovatelských kompetencí v oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání
 23. Doplnění Smlouvy o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině
 24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - žádost o investiční dotaci na dofinancování modernizace atletického stadionu v Bystřici nad Pernštejnem
 25. Smlouva o partnerství - Střední škola stavební Jihlava
 26. Změny ve školském rejstříku
 27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - poskytnutí dotace obcím kraje Vysočina na výdaje na akceschopnost - pohotovost jednotek požární ochrany
 28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2009
 29. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
 30. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
 31. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
 32. Návrh na poskytnutí věcných darů rakouské velvyslankyni v Praze a prezidentovi partnerského regionu Champagne-Ardenne
 33. Zrušení usnesení zastupitelstva kraje a rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Zlatá lyže - FIS Continental Cup 2010
 34. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina
 35. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina - informace o 3. kole
 36. Projekt ADD ME! - mezipartnerská smlouva
 37. Realizace strategie implementace eGovermentu v kraji Vysočina VI. - eGON Centrum, datové schránky
 38. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina - změna rozpočtu projektu
 39. Projekt Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť - smlouva o partnerství s finanční spoluúčastí
 40. Návrh na rozpočtová opatření na zvláštních účtech grantových schémat
 41. Souhlas s pronájmem výsledků akce Rozšíření provozovny společnosti KERAMA s. r. o. v rámci Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
 42. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí podpory na realizaci akcí v rámci grantových schémat Společného regionálního operačního programu
 43. Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina
 44. Nemocnice Jihlava - Pavilon urgentní a intenzivní péče
 45. Projekt Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod - rozpočtové opatření
 46. Informace o LSPP za období do 30. 9. 2009
 47. Veřejná zakázka Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod
 48. Výpůjčka movitého majetku pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 49. Výběrové řízení Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod - dodávka zdravotnické technologie III. a IV. etapa
 50. Návrh na úpravu zřizovacích listin nemocnic zřizovaných krajem
 1. Ukončení projektu II/133, III/1335 Nový Rychnov - Rohozná
 2. Aktualizace seznamu projektů připravovaných ke spolufinancování z prostředků EU v letech 2007-2009
 3. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
 4. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
 5. Poskytnutí dotací na akce, na které byla podána žádost o podporu na Ministerstvu zemědělství v rámci programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II - 2. část
 6. Schválení konečných návrhů plánů oblastí povodí pro území kraje Vysočina
 7. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace na drobnou vodohospodářskou ekologickou akci z rozpočtu kraje Vysočina
 8. Navýšení úvěrového rámce kontokorentního úvěru
 9. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - září 2009
 10. Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 - 2. návrh
 11. Návrh na změnu schváleného rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 za účelem řešení nepříznivého vývoje plnění daňových příjmů
 12. Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústav sociální péče Jinošov a Ústav sociální péče Ledeč nad Sázavou
 13. Projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt - jmenování členů do komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek
 14. Návrh na poskytnutí dotace pro Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 15. Podpora hospicové péče - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 16. Projekt - Kvalita 09
 17. Majetkoprávní příprava staveb II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 5. stavba - most ev. č. 602-029 a II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 5. stavba - most ev. č. 602-031
 18. Převzetí vyřazovaného úseku silnice I/34 na území městyse Božejov
 19. Odvolání ředitele příspěvkové organizace Vysočina Tourism, jmenování ředitele
 20. Záměr výstavby konferenčního centra kraje
 21. Dodatek smlouvy o bezúplatném převodu pozemků ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
 22. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
 23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
 24. Projekty na čerpání prostředků z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod na nemocniční infrastrukturu v kraji Vysočina
 25. Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 26. Veřejná zakázka na dodávky „Dodávka kancelářského nábytku“
 27. Rozprava členů rady
Usnesení 1474/33/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 27. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 32/2009 nebyly vzneseny žádné připomínky.

70. Odvolání ředitele příspěvkové organizace Vysočina Tourism, jmenování ředitele
Na jednání se dostavil T. Škaryd. M. Černý podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1475/33/2009/RK
Rada kraje
odvolává
Ivanu Mahelovou z pozice ředitelky Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-33-2009-70, př. 1;
jmenuje
do okamžiku jmenování ředitele na základě výsledku vyhlášeného výběrového řízení Ing. Tomáše Čiháka ředitelem Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-33-2009-70, př. 2;
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízením vlády č. 137/2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady, ve znění pozdějších předpisů, plat Ing. Tomáši Čihákovi, řediteli Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, s účinností od 27. 10. 2009 dle materiálu RK-33-2009-70, př. 3;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina připravit výběrové řízení na ředitele Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, a předložit ho radě kraje k rozhodnutí.
odpovědnost: ředitel sekce pro rozvoj regionu
termín: 3. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-70

71. Záměr výstavby konferenčního centra kraje
P. Kolář, M. Černý upřesnili radě kraje navrhovaný záměr výstavby konferenčního centra. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1476/33/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
záměr výstavby konferenčního centra kraje dle materiálu RK-33-2009-71;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit záměr výstavby konferenčního centra kraje dle materiálu RK-33-2009-71;
ukládá
v případě, že zastupitelstvo kraje schválí záměr výstavby konferenčního centra kraje dle materiálu RK-33-2009-71:
 • Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina ukončit přípravu projektu Vesmír Vysočiny,
 • Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina prověřit specifická kritéria pro vybudování hvězdárny v rámci záměru výstavby konferenčního centra kraje;
 • Odboru majetkovému Krajského úřadu kraje Vysočina ukončit jednání o koupi a směně pozemků vedených ve zjednodušené evidenci par. č. 268 a 279 v k. ú. Vysoká u Jihlavy o celkové výměře 16555 m2 s vlastnicí části těchto pozemků o výměře 6667 m2 a se statutárním městem Jihlava, které mělo bezúplatně převést pozemky na kraj o výměře 9888 m2 pro realizaci projektu Vesmír Vysočiny;
 • Krajskému úřadu zajistit zpracování podkladů pro projekt Konferenční centrum Jihlava v rámci výzvy na velké projekty se strategickým významem v oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu na základě architektonické studie zpracované architektonickou a projektovou kanceláří ARCHITEP HK s. r. o.
odpovědnost: OM, OE, ORR
termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-71, RK-33-2009-71, př. 1, RK-33-2009-71, př. 2, RK-33-2009-71, př. 3, RK-33-2009-71, př. 4

77. Veřejná zakázka na dodávky „Dodávka kancelářského nábytku“
Z. Kadlec seznámil radu kraje s návrhem uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1477/33/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, ředitel
termín: 10. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-77

K bodům 02 05, 07, 09, 11 14, 16 - 21, 68, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Změna usnesení zastupitelstva kraje 0464/07/2007/ZK ve znění usnesení 0202/03/2009/ZK
Usnesení 1478/33/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje změnit usnesení 0464/07/2007/ZK ve znění usnesení 0202/03/2009/ZK tak, že v dodatku č. 173 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace se hodnota pozemků předaných k hospodaření mění z částky 57 741 Kč na částku 84 546 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: listopad 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-02.doc

03. Investiční dotace Nemocnici Havlíčkův Brod, zpřesnění účelu použití dotace
Usnesení 1479/33/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • změnit název akce zařazené v příloze M4 rozpočtu z Nemocnice Havlíčkův Brod - investiční dotace, úprava trafostanice a kotelny na nový název Nemocnice Havlíčkův Brod - investiční dotace, úprava trafostanice a energetických zdrojů;
 • změnit usnesení 0401/10/2009/RK tak že text Rada kraje schvaluje změnu závazného ukazatele Investiční dotace u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace pro rok 2009, zvýšení o částku 3 500 tis. Kč s určením na úhradu nákladů spojených se stavebními úpravami trafostanice a kotelny se nahrazuje textem Rada kraje schvaluje změnu závazného ukazatele Investiční dotace u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace pro rok 2009, zvýšení o částku 3 500 tis. Kč s určením na úhradu nákladů spojených se stavebními úpravami trafostanice a energetických zdrojů.
odpovědnost: odbor majetkový, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod
termín: 6. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-03.doc

04. Uzavření smluv o budoucí kupní smlouvě na nabytí pozemků pro stavbu II/351, II/350, III/3507 Polná - Slavětín, 1. stavba
Usnesení 1480/33/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách s vlastníky pozemků vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv v rozsahu a za ceny dle materiálů RK-33-2009-04, př. 1, RK-33-2009-04, př. 2, RK-33-2009-04, př. 3, RK-33-2009-04, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-04.doc, RK-33-2009-04, př. 1, RK-33-2009-04, př. 2, RK-33-2009-04, př. 3, RK-33-2009-04, př. 4

05. Nabytí pozemků darem v k. ú. Proseč u Humpolce a obci Proseč
Usnesení 1481/33/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky par. č. par. č. 837/9 - ostatní plocha, silnice o výměře 5209 m2, par. č. 837/14 - ostatní plocha, silnice o výměře 85 m2 , par. č. 837/18 - ostatní plocha, silnice o výměře 32 m2, par. č. 837/19 - ostatní plocha, silnice o výměře 7 m2, par. č. 837/20 - ostatní plocha, silnice o výměře 105 m2 a par. č. 837/25 - ostatní plocha, silnice o výměře 50 m2 v k. ú. Proseč u Humpolec a obci Proseč z vlastnictví obce Proseč do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. listopadu 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-05.doc

07. Přijetí daru pozemku v katastrálním území a obci Přibyslav
Usnesení 1482/33/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 1713/69 o výměře 87 m2 oddělený geometrickým plánem č. 1293-389/2008 z pozemku par. č. 92, zahrada v k. ú. a obci Přibyslav z vlastnictví města Přibyslav do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-07.doc

09. Změna platnosti a účinnosti smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené na budoucí převod nemovitostí v Havlíčkově Brodě
Usnesení 1483/33/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené mezi Vysočinou jako budoucím prodávajícím a NIMIRU, spol. s r. o., se sídlem Havlíčkův Brod, Nádražní 128, IČ 252 76 387 jako budoucím kupujícím dne 23. 8. 2007 pod číslem jednacím KUJIP00GFWHA, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 29. 12. 2008, dle materiálu RK-33-2009-09, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: listopad 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-09.doc, RK-33-2009-09, př. 2

11. Výkup pozemků v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou
Usnesení 1484/33/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. listopadu 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-11.doc

12. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 1485/33/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-33-2009-12, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina;
 • změnit usnesení 0268/04/2009/ZK tak, že v materiálu ZK-04-2009-31, př. 1 se ruší řádky s pořadovými čísly 5 a 6 - pozemek par. č. 1108, ostatní plocha jiná plocha o výměře 27 m2, katastrální území Nová Buková, LV 60000.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. listopadu 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-12.doc, RK-33-2009-12, př. 1

13. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 1486/33/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt nemovitosti dle materiálu RK-33-2009-13, př. 1 z vlastnictví České republiky a správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-13.doc, RK-33-2009-13, př. 1

14. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1487/33/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-33-2009-14, př. 1;
rozhoduje
uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-33-2009-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-14.doc, RK-33-2009-14, př. 1

16. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 1488/33/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje formou schválení dodatku zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, předat této organizaci k hospodaření pozemky dle materiálů RK-33-2009-16, př. 1 a RK-33-2009-16, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-16.doc, RK-33-2009-16, př. 1, RK-33-2009-16, př. 2

17. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k. ú. a obec Stařeč
Usnesení 1489/33/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
 • se stavbou Cyklostezka Stařeč - Třebíč - Borovina, kterou bude dotčen pozemek par. č. 1348/2 v k. ú. a obci Stařeč ve vlastnictví kraje Vysočina;
 • s veřejnoprávní smlouvou uzavřenou mezi odborem výstavby Městského úřadu Třebíč a městysem Stařeč na stavbu Cyklostezka Stařeč - Třebíč - Borovina;
rozhoduje
 • uzavřít mezi krajem Vysočina a městysem Stařeč smlouvu zakládající právo provést stavbu, kterou bude dotčen pozemek par. č. 1348/2 v k. ú. a obci Stařeč umožňující investorovi provést stavbu Cyklostezka Stařeč - Třebíč - Borovina;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 1348/2 v k. ú. a obci Stareč zastavěného stavbou cyklostezky do vlastnictví městysu Stařeč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městysem Stařeč na straně budoucího obdarovaného na část pozemku par. č. 1348/2 v k. ú. a obci Stařeč zastavěnou stavbou Cyklostezka Stařeč - Třebíč - Borovina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-17.doc

18. Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1 - Rytířsko - Jamné
Usnesení 1490/33/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít nájemní smlouvy s vlastníky nemovitostí vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření smluv na pozemky v rozsahu a za ceny dle materiálu RK-33-2009-18, př. 2;
 • uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemky v rozsahu a za ceny dle materiálu RK-33-2009-18, př. 2 s vlastníky nemovitostí vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření smluv;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky způsobem a v rozsahu dle materiálu RK-33-2009-18, př. 1 od vlastníků nemovitostí vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření smluv do vlastnictví kraje.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-18.doc

19. Nabytí pozemků zastavěných silnicí III/35431 v k. ú. Kyjov u Ćerné, obec Kyjov
Usnesení 1491/33/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-19.doc

20. Stavební záměr Výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina v Kamenici nad Lipou
Usnesení 1492/33/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
stavební záměr Výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina v Kamenici nad Lipou dle materiálu RK-33-2009-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-20.doc

21. Majetkoprávní příprava odstranění dopravní závady na silnici III/3507 v Havlíčkově Borové
Usnesení 1493/33/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout městysi Havlíčkova Borová, se sídlem Náměstí 278, 582 23 Havlíčkova Borová, IČ 00267431 finanční dar ve výši 200 000 Kč dle materiálu RK-33-2009-21, př. 1 z kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené;
 • uzavřít s městysem Havlíčkova Borová smlouvu o smlouvě budoucí darovací, podle které městys Havlíčkova Borová po dokončení stavebních úprav silnice III/3507 v Havlíčkově Borové v úseku provozního staničení km 5,1 - 5,5 daruje kraji Vysočina pozemky ve svém vlastnictví zastavěné stavbou silnice III/3507.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-21.doc, RK-33-2009-21, př. 1

68. Majetkoprávní příprava staveb II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 5. stavba - most ev. č. 602-029 a II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 5. stavba - most ev. č. 602-031
Usnesení 1494/33/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky od vlastníků a za podmínek dle materiálu RK-33-2009-68, př. 1.
odpovědnost: 10. 11. 2009
termín: odbor majetkový
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-68.doc

06. Uzavření nájemních smluv pro stavbu II/360 Oslavice - Oslavička
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, zdůvodnil radě kraje úpravu návrhu nájemních smluv pro realizaci dané stavby. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1495/33/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvy mezi krajem Vysočina a vlastníky pozemků dočasně potřebných pro realizaci stavby II/360 Oslavice - Oslavička v rozsahu a za podmínek dle materiálů RK-33-2009-06, př. 1upr1 a RK-33-2009-06, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: leden 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-06.doc

08. Předání pozemku v k. ú. a obci Humpolec k hospodaření příspěvkové organizaci kraje Vysočina s názvem Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1496/33/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout zrušit dodatek č. 301 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace schválený usnesením č. 0027/01/2009/ZK ze dne 27. 1. 2009 ve znění usnesení 0202/03/2009/ZK ze dne 12. 5. 2009;
 • formou schválení dodatku zřizovací listiny Školního statku, Humpolec, Dusilov 384, příspěvkové organizace, předat této organizaci k hospodaření pozemek ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr (PK) par. č. 658 o výměře 2 758 m2 v k. ú. a obci Humpolec.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-08.doc

10. Nabytí pozemku v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje nabýt pozemek v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice do vlastnictví kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1497/33/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: listopad 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-10.doc

15. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhy na uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1498/33/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-33-2009-15, př. 1upr1 a RK-33-2009-15, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-15.doc, RK-33-2009-15, př. 1, RK-33-2009-15, př. 2

72. Dodatek smlouvy o bezúplatném převodu pozemků ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kaje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatek smlouvy o bezúplatném převodu pozemků. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1499/33/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí ze správy PF ČR do vlastnictví kraje Vysočina č. 2001Hk06/51 dle materiálu RK-33-2009-72, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-72, RK-33-2009-72, př. 1

73. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1500/33/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vydat stanovisko zastupitelstva kraje potvrzující, že nemovitosti dle materiálu RK-33-2009-73, př. 1, požadované k bezúplatnému převodu z Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina, jsou pro činnost školy Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem, se sídlem Dr. Veselého 343, Bystřice nad Pernštejnem, zařazené do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení, pro tento subjekt nezbytné a že převod nemovitostí pro tento subjekt je i ve výhledu v souladu s koncepcí školství kraje.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-73, RK-33-2009-73, př. 1

69. Převzetí vyřazovaného úseku silnice I/34 na území městyse Božejov
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o navrhovaném převzetí vyřazovaného úseku silnice I/34 na území městyse Božejov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1501/33/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem vyřazený úsek silnice I/34 v úseku od křižovatky se silnicí III/03410 po nové napojení na silnici I/34 ve směnu na Ústrašín v délce 1,098 m včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví kraje Vysočina za podmínky, že převedená nemovitost nebude užívána komerčně, bude sloužit veřejně prospěšným účelům a v případě, že obdarovaný převede touto smlouvou získaný majetek na třetí osobu ve lhůtě kratší než 10 let od jeho nabytí, je povinen zaplatit prostřednictvím dárce do státního rozpočtu částku ve výši 100 % z ceny majetku zjištěné v době převodu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-69.doc

22. Systémové řešení zřizovatelských kompetencí v oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, úředník odboru školství, mládeže a sportu, upřesnili radě kraje navrhované řešení zřizovatelských kompetencí v oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání. Projednávání se zúčastnil P. Kolář, vedoucí odboru majetkového. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1502/33/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
odpovědnost: OŠMS, EO, MO
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-22.doc, RK-33-2009-22, př. 1, RK-33-2009-22, př. 2, RK-33-2009-22, př. 3, RK-33-2009-22, př. 4, RK-33-2009-22, př. 5, RK-33-2009-22, př. 6, RK-33-2009-22, př. 7, RK-33-2009-22, př. 8, RK-33-2009-22, př. 9, RK-33-2009-22, př. 10a, RK-33-2009-22, př. 10b

23. Doplnění Smlouvy o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, úředník odboru školství, mládeže a sportu, zdůvodnili radě kraje úpravu návrhu změnit usnesení č. 0406/05/2009/ZK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1503/33/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0406/05/2009/ZK ze dne 15. 9. 2009 takto:
 • v materiálu ZK-05-2009-93, př. 2 v části Smluvní strany ČEZ, a. s. nahradit slovo Hrobská slovem Chaloupková;
 • v materiálu ZK-05-2009-93, př. 2 v části Smluvní strany ČEZ, a. s. doplnit za slova osoba odpovědná jednat ve věcech realizačních: slova Romana Květoňová, MBA, HR expert;
 • v materiálu ZK-05-2009-93, př. 2 v Článku 10 odstavci 1 vypustit slova a účinnosti;
 • v materiálu ZK-05-2009-93, př. 2 v Článku 10 doplnit nový odstavec 7, který zní:
  1. Smluvní partneři prohlašují, že s ohledem na časový harmonogram Projektu, byla spolupráce mezi smluvními partnery zahájena již před datem této smlouvy.;
  1. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech paré, kdy Kraj obdrží 1 paré, Škola obdrží 1 paré a ČEZ obdrží 2 Paré.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-23.doc, RK-33-2009-23, př. 1, RK-33-2009-23, př. 2

24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - žádost o investiční dotaci na dofinancování modernizace atletického stadionu v Bystřici nad Pernštejnem
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, úředník odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1504/33/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o bezplatném užívání Sportovního areálu Tomáše Dvořáka při ZŠ Nádražní Bystřice nad Pernštejnem mezi ZŠ Nádražní Bystřice nad Pernštejnem a Gymnáziem Bystřice nad Pernštejnem dle materiálu RK-33-2009-24, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci Městu Bystřice nad Pernštejnem, IČ 00294136 na dofinancování modernizace atletického stadionu ve výši 3 500 tis. Kč dle materiálu RK-33-2009-24, př. 4;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, o částku 3 500 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 500 tis. Kč.
odpovědnost: OŠMS
termín: prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-24.doc, RK-33-2009-24, př. 1, RK-33-2009-24, př. 2, RK-33-2009-24, př. 3, RK-33-2009-24, př. 4

25. Smlouva o partnerství - Střední škola stavební Jihlava
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, úředník odboru školství, mládeže a sportu, podali radě kraje informace k návrhu na vyslovení souhlasného stanoviska s uzavřením Smlouvy o partnerství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1505/33/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním podílem mezi Masarykovou obchodní akademií, Jičín, 17. listopadu 220, IČ: 60116935, a Střední průmyslovou školou stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, IČO 60126698, a Obchodní akademií a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, IČO 60545887, a Střední průmyslovou školou Jihlava, IČO 60545992, a Střední školou stavební Jihlava, IČO 60545267 a Obchodní akademií a Hotelovou školou Havlíčkův Brod, IČO 60126817, dle materiálu RK-33-2009-25, př. 2 za účelem realizace projektu Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného referenčního rámce pro jazyky .
odpovědnost: OŠMS
termín: 15. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-25.doc, RK-33-2009-25, př. 1, RK-33-2009-25, př. 2

26. Změny ve školském rejstříku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, úředník odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje na vědomí navrhované změny ve školském rejstříku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1506/33/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
stanovisko OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než krajem Vysočina označených v materiálu RK-33-2009-26, př. 1 kódy 8A, 8B, 8C,D,E,F, 10A, 11A, 11B, 12A,B,C,E, 12D, 13A,B, 13C, 13D;
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u středních škol zřizovaných krajem Vysočina označených v materiálu RK-33-2009-26, př. 1 kódy 2A, 2B, 4A;
ukládá
OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem na příslušný správní orgán, pokud rada kraje nebo zastupitelstvo kraje vysloví souhlas se záměrem;
doporučuje
zastupitelstvu kraje souhlasit se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina označených v materiálu RK-33-2009-26, př. 1 kódy 1A, 5A, 6A, 6B, 7A, 7B,C, 9A, 9B.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 11. 2009 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-26.doc, RK-33-2009-26, př. 1

74. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, úředník odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kaje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1507/33/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00034) o částku 49 950 Kč a ve zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost (ÚZ 00309) o částku 49 950 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 29 950 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství dle tabulky 1 materiálu RK-33-2009-74, př. 5;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, E. Rošického 6, 586 01 Jihlava, IČ 63438216 ve výši 20 000 Kč na podporu účasti na sportovních mistrovstvích dle tabulky 2 materiálu RK-33-2009-74, př. 5.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály:
Zdrojové materiály: RK-33-2009-74, RK-33-2009-74, př. 1, RK-33-2009-74, př. 2, RK-33-2009-74, př. 3, RK-33-2009-74, př. 4, RK-33-2009-74, př. 5

27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - poskytnutí dotace obcím kraje Vysočina na výdaje na akceschopnost - pohotovost jednotek požární ochrany
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Projednávání se zúčastnil P. Dvořák, úředník oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana. V průběhu jednání odešel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1508/33/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout poskytnout dotaci obcím kraje Vysočina z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část v celkové výši 3 896 000 Kč na výjezd jednotek SDH mimo katastrální území obce, věcné vybavení a odbornou přípravu za rok 2009 dle materiálu RK-33-2009-27, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-27.doc, RK-33-2009-27, př. 1

28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2009
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnil P. Dvořák, úředník oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1509/33/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2009 poskytnout neinvestiční dotaci z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část v celkové výši 140 000 Kč na akceschopnost jednotek požární ochrany následujícím obcím:
 • město Nové Město na Mor. m.č. Pohledec, JPO V (okr. Žďár n/S) 15 000 Kč IČ 00294900;
 • obec Přibyslav m.č. Poříčí JPO V (okr. Havlíčkův Brod), IČ 00268097 15 000 Kč;
 • obec Bory JPO V (okr. Žďár n/S), IČ 00294055 15 000 Kč;
 • obec Třeštice JPO V (okr. Jihlava), IČ 42634547 15 000 Kč;
 • obec Krásněves JPO V (okr. Žďár n/S), IČ 00545210 10 000 Kč;
 • obec Kozlov JPO V (okr. Havlíčkův Brod), IČ 00267660 10 000 Kč;
 • město Třebíč m.č. Pocoucov (okres Třebíč), IČ 00290629 10 000 Kč;
 • obec Olešná (okr. Pelhřimov), IČ 00515761 10 000 Kč;
 • obec Jimramov (okr. Žďár nad Sázavou), IČ 00294471 8 000 Kč;
 • obec Mrákotín (okr. Jihlava), IČ 00286265 8 000 Kč;
 • obec Habry (okres Havlíčkův Brod), IČ 00267422 8 000 Kč;
 • obec Kejžlice (okr. Pelhřimov), IČ 00248398 8 000 Kč;
 • obec Lesonice (okr. Třebíč), IČ 00289752 8 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-28.doc, RK-33-2009-28, př. 1

29. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o návrhu uzavřít smlouvu o pronájmu nebytových prostor v sídle kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1510/33/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-33-2009-29, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 27. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-29.doc

30. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení návrh smlouvy na pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1511/33/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-33-2009-30, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 27. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-30.doc

31. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, upřesnila radě kraje návrh na úpravu smlouvy na pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1512/33/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-33-2009-31, př. 3upr1.
odpovědnost: OSH
termín: 27. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-31.doc

32. Návrh na poskytnutí věcných darů rakouské velvyslankyni v Praze a prezidentovi partnerského regionu Champagne-Ardenne
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení návrh poskytnout věcné dary rakouské velvyslankyni v Praze a prezidentovi partnerského regionu Champagne-Ardenne. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1513/33/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-32.doc

33. Zrušení usnesení zastupitelstva kraje a rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Zlatá lyže - FIS Continental Cup 2010
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, upřesnila radě kraje návrh na zrušení usnesení zastupitelstva kraje č. 0448/07/2008/ZK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1514/33/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 0448/07/2008/ZK v části, která se týká poskytnutí dotace na realizaci Světového poháru v běhu na lyžích Zlatá lyže (FIS TOUR DE SKI - World Cup) ve výši 700 000 Kč společnosti Zlatá lyže, spol. s r. o., IČ: 25577778,
 • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 250 000 Kč společnosti Zlatá lyže, spol. s r. o., IČ: 25577778, na realizaci 72. ročníku závodu Zlatá lyže - FIS Continental Cup 2010 dle materiálu RK-33-2009-33, př. 4.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-33.doc, RK-33-2009-33, př. 1, RK-33-2009-33, př. 2, RK-33-2009-33, př. 3, RK-33-2009-33, př. 4

34. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, zdůvodnila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit uvedený návrh Zásad. Projednávání se zúčastnila O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury a památkové péče. V průběhu jednání přišel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1515/33/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina dle materiálu RK-33-2009-34, př. 2;
 • pověřit radu kraje schvalovat formální změny smluv o poskytnutí dotace na obnovu kulturních památek v rámci Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina.
odpovědnost: OKPP
termín: 30. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-34.doc, RK-33-2009-34, př. 1, RK-33-2009-34, př. 2

35. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina - informace o 3. kole
Ze zasedání se omluvil L. Joukl. P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje na vědomí informace o průběhu 3. kola příjmu žádostí na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1516/33/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o průběhu 3. kola příjmu žádostí na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: průběžně do konce roku 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-35.doc

36. Projekt ADD ME! - mezipartnerská smlouva
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít mezipartnerskou dohodu k projektu ADD ME. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1517/33/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezipartnerskou dohodu k projektu ADD ME! dle materiálu RK-33-2009-36, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-36.doc, RK-33-2009-36, př. 1

37. Realizace strategie implementace eGovermentu v kraji Vysočina VI. - eGON Centrum, datové schránky
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1518/33/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
návrh kroků realizace strategie implementace eGovermentu v kraji Vysočina;
ukládá
týmu eGoverment a odboru informatiky realizovat navržené kroky.
odpovědnost: tým eGoverment a odbor informatiky
termín: 31.12. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-37.doc

38. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina - změna rozpočtu projektu
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1519/33/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-33-2009-38, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636, (ÚZ 00166) spočívající ve snížení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 71 260 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 71 260 Kč z důvodu změny rozpisu schválené dotace pro Ústav sociální péče Křižanov na realizaci Standardu ICT vybavení;
schvaluje
změnu závazných ukazatelů u Ústavu sociální péče Křižanov, IČ 71184473 spočívající ve zvýšení Příspěvku na provoz o 71 260 Kč a snížení Investiční dotace o 71 260 Kč na realizaci Standardu ICT vybavení za podmínky schválení shora uvedeného rozpočtového opatření zastupitelstvem kraje.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický, ředitelka ÚSP Křižanov
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-38.doc, RK-33-2009-38, př. 1

39. Projekt Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť - smlouva o partnerství s finanční spoluúčastí
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámil radu kraje s návrhem uzavřít Smlouvu o partnerství s finanční spoluúčastí. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1520/33/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o partnerství s finanční spoluúčastí mezi krajem Vysočina a Vysokou školou polytechnickou Jihlava, Krajskou hospodářskou komorou kraje Vysočina a Statutárním městem Jihlava dle materiálu RK-33-2009-39, př. 1upr1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-39.doc, RK-33-2009-39, př. 1

40. Návrh na rozpočtová opatření na zvláštních účtech grantových schémat
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhovaná rozpočtová opatření v rámci zvláštních účtů grantových schémat. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1521/33/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit navrhovaná rozpočtová opatření v rámci zvláštních účtů grantových schémat z důvodu vrácení finančních prostředků do státního rozpočtu ve výši:
 • 1 066 038 Kč na zvláštním bankovním účtu (AÚ 236 63) určenému k realizaci Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. Společného regionálního operačního programu;
 • 7 261,20 Kč na zvláštním bankovním účtu (AÚ 236 67) určenému k realizaci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 v rámci opatření 3.2. Společného regionálního operačního programu;
 • 8 175 698,14 Kč na zvláštním bankovním účtu (AÚ 236 66) určenému k realizaci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.
odpovědnost: odbor ekonomický, odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-40.doc

41. Souhlas s pronájmem výsledků akce Rozšíření provozovny společnosti KERAMA s. r. o. v rámci Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1522/33/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
o udělení souhlasu s pronájmem majetku pořízeného z dotace kraje Vysočina a Evropské unie v rámci akce Rozšíření provozovny společnosti KERAMA s. r. o. reg. č. CZ.04.1.05/1.1.59.2/3245 společnosti KERAMA s. r. o., se sídlem Kubišova 6, 674 01 Třebíč, IČ: 63486806 dle podmínek stanovených pro Společný regionální operační program.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-41.doc, RK-33-2009-41, př. 1, RK-33-2009-41, př. 2

42. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí podpory na realizaci akcí v rámci grantových schémat Společného regionálního operačního programu
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení návrh uzavřít dodatky ke Smlouvám o poskytnutí podpory. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1523/33/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí podpory na realizaci akcí dle materiálů RK-33-2009-42, př. 1, RK-33-2009-42, př. 2, RK-33-2009-42, př. 3, RK-33-2009-42, př. 4, RK-33-2009-42, př. 5.
odpovědnost: ORR
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-42.doc, RK-33-2009-42, př. 1, RK-33-2009-42, př. 2, RK-33-2009-42, př. 3, RK-33-2009-42, př. 4, RK-33-2009-42, př. 5

43. Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnil radě kraje návrh na aktualizaci Programu rozvoje kraje Vysočina. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1524/33/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • zrušit usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0114/02/2009/ZK;
 • uložit radě kraje pokračovat v aktualizaci Program rozvoje kraje Vysočina dle harmonogramu obsaženém v materiálu RK-33-2009-43, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-43.doc, RK-33-2009-43, př. 1

44. Nemocnice Jihlava - Pavilon urgentní a intenzivní péče
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnili L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví. V průběhu jednání přišel V. Novotný, odešel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1525/33/2009/RK
Rada kraje
ukládá
 • Odboru majetkovému, Odboru zdravotnictví a Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina připravit projektovou žádost k investičnímu záměru Nemocnice Jihlava - Pavilon urgentní a intenzivní péče podle materiálů RK-33-2009-44, př. 2 a RK-33-2009-44, př. 3 a předložit ji ke schválení radě kraje;
 • řediteli Nemocnice Jihlava, p. o. zařadit investiční akci Nemocnice Jihlava - Pavilon urgentní a intenzivní péče, projektová dokumentace do investičního plánu v roce 2010;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků ve výši max. 357,5 mil. Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Nemocnice Jihlava - Pavilon urgentní a intenzivní péče s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: OM, OZ, ORR
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-44.doc, RK-33-2009-44, př. 1

45. Projekt Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod - rozpočtové opatření
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložili radě kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1526/33/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod o účelovou dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod ve výši 21 929 054,74 Kč.
odpovědnost: OZ, OE
termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-45.doc

46. Informace o LSPP za období do 30. 9. 2009
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, podali radě kraje doplňující komentář k návrhu zrušit k 31. 12. 2009 usnesení č. 0287/04/2007/ZK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1527/33/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje zrušit k 31. 12. 2009 usnesení č. 0287/04/2007/ZK v části, kterou bylo schváleno zabezpečení výkonu LSPP přes střediska zdravotnické záchranné služby ve Velkém Meziříčí a Náměšti nad Oslavou.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-46.doc, RK-33-2009-46, př. 1

47. Veřejná zakázka Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, seznámili radu kraje se závěry hodnotící komise uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1528/33/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na dodávky Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod dle materiálu RK-33-2009-47, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče HOSPIMED, spol. s r. o., Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČ 00676853, jako nejvhodnější nabídku na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod;
ukládá
odboru zdravotnictví:
 • oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku uchazečům, kteří podali nabídky dle materiálu RK-33-2009-47, př. 1;
 • zajistit uzavření kupní smlouvy s vybraným uchazečem v souladu s materiálem RK-33-2009-47, př. 3.
odpovědnost: OZ
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-47.doc

48. Výpůjčka movitého majetku pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, seznámili radu kraje s návrhem rozhodnout o nejvhodnější nabídce v souladu s doporučením hodnotící komise. V průběhu jednání přišel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1529/33/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce na přístrojovou techniku - VARIANTTM Hemoglobin Testing Systém mezi firmou BIO-RAD, spol. s r.o., IČO 49243764, Nad ostrovem 1119/7, Praha 4 jako půjčitelem a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací jako vypůjčitelem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců dle materiálu RK-33-2009-48, př. 1.
odpovědnost: Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-48.doc

49. Výběrové řízení Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod - dodávka zdravotnické technologie III. a IV. etapa
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, sdělili radě kraje podrobnosti k uvedenému návrhu výběrového řízení. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1530/33/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadání veřejné zakázky „„Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod - dodávka zdravotnické technologie III. a IV. etapa“ formou otevřeného řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-33-2009-49, př. 1, RK-33-2009-49, př. 2, RK-33-2009-49, př. 3, RK-33-2009-49, př. 4, RK-33-2009-49, př. 5, RK-33-2009-49, př. 6, RK-33-2009-49, př. 7;
pověřuje
společnost RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, výkonem zadavatelských činností dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v tomto zadávacím řízení v rozsahu mandátní smlouvy - materiál RK-33-2009-49, př. 8 a k zastupování zadavatele při uveřejňování údajů v informačním systému veřejné správy podle § 157 zákona č. 137/2006 Sb., materiál RK-33-2009-49, př. 9;
jmenuje
 • členy komise pro otevírání obálek a jejich náhradníky dle materiálu RK-33-2009-49, př. 10;
 • členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-33-2009-49, př. 11upr1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-49.doc

50. Návrh na úpravu zřizovacích listin nemocnic zřizovaných krajem
Na zasedání se dostavil J. Matějek. L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, seznámili radu kraje s návrhem na úpravu zřizovacích listin nemocnic zřizovaných krajem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1531/33/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic
termín: do 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-50.doc, RK-33-2009-50, př. 1, RK-33-2009-50, př. 2, RK-33-2009-50, př. 3, RK-33-2009-50, př. 4, RK-33-2009-50, př. 5

75. Projekty na čerpání prostředků z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod na nemocniční infrastruktury v kraji Vysočina
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, podali radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1532/33/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit navýšení částky převodu z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů, schválené usneseními č. 0508/07/2007/ZK, č. 0266/04/2008/ZK, č. 0406/05/2008/ZK, č. 1178/26/2008/RK a č. 0076/02/2009/ZK, kterými byl schválen převod z Fondu strategických rezerv na přípravu a částečnou realizaci vyjmenovaných projektů dle materiálu RK-33-2009-75, př. 1.
odpovědnost: Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, odbor zdravotnictví, ekonomický odbor, odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-75, RK-33-2009-75, př. 1

76. Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, informovali radu kraje o návrhu výběrového řízení na obsazení funkčního místa ředitele shora uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1533/33/2009/RK
Rada kraje
jmenuje
do funkce ředitelky Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, Ing. Vladislavu Filovou dle materiálu RK-33-2009-76, př. 2 .
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 15.11.2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-76

52. Ukončení projektu II/133, III/1335 Nový Rychnov - Rohozná
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu o předloženém materiálu. Projednávání se zúčastnila I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1534/33/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • převod konečného zůstatku ve výši 100 000 Kč na zvláštním účtu II/133, III/1335 Nový Rychnov - Rohozná a připsaných úroků do Fondu strategických rezerv;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/133, III/1335 Nový Rychnov - Rohozná ve výši převodu konečného zůstatku a připsaných úroků.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-52.doc

53. Aktualizace seznamu projektů připravovaných ke spolufinancování z prostředků EU v letech 2007-2009
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje změnit usnesení 0124/02/2007/ZK. Projednávání se zúčastnila I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1535/33/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • změnit usnesení 0124/02/2007/ZK ze dne 27. 3. 2007 tak, že materiál ZK-02-2007-38, př. 3 bude nahrazen materiálem RK-33-2009-53, př. 1;
 • schválit převod finančních prostředků v celkové výši max. do 700 000 tis. Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty určené na přípravu a částečnou realizaci projektů uvedených v materiálu RK-33-2009-53, př. 1. Finance budou uvolňovány v průběhu let 2010 - 2013 postupně dle aktuální potřeby každého projektu.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-53.doc, RK-33-2009-53, př. 1, RK-33-2009-53, př. 2

54. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, J. Mikyna vedoucí oddělení vodního hospodářství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1536/33/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina dle materiálu RK-33-2009-54, př. 1;
nedoporučuje
zastupitelstvu kraje schválit změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina dle materiálu RK-33-2009-54, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 10. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-54.doc, RK-33-2009-54, př. 1, RK-33-2009-54, př. 2, RK-33-2009-54, př. 3

55. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, J. Mikyna vedoucí oddělení vodního hospodářství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout finanční příspěvky na hospodaření v lesích. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1537/33/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1 a 2 a dle materiálu RK-33-2009-55, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1 a 2 a dle materiálu RK-33-2009-55, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 10. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-55.doc

56. Poskytnutí dotací na akce, na které byla podána žádost o podporu na Ministerstvu zemědělství v rámci programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II - 2. část
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, J. Mikyna vedoucí oddělení vodního hospodářství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, upřesnili radě kraje předložený materiál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1538/33/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda obcím na akce, na které byla podána žádost o podporu na Ministerstvu zemědělství v rámci programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II, dle materiálu RK-33-2009-56, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 10. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-56.doc, RK-33-2009-56, př. 1, RK-33-2009-56, př. 2, RK-33-2009-56, př. 3

57. Schválení konečných návrhů plánů oblastí povodí pro území kraje Vysočina
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, J. Mikyna vedoucí oddělení vodního hospodářství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit konečné návrhy plánů oblastí povodí pro území kraje Vysočina. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1539/33/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválení Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy, Plánu oblasti povodí Dyje, Plánu oblasti povodí Horní Vltavy a Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe v částech, které zahrnují území kraje Vysočina;
 • schválit Plán oblasti povodí Dolní Vltavy, Plán oblasti povodí Dyje, Plán oblasti povodí Horní Vltavy a Plán oblasti povodí Horního a středního Labe v částech, které zahrnují území kraje Vysočina ve znění materiálů RK-33-2009-57, př. 2upr1, RK-33-2009-57, př. 3, RK-33-2009-57, př. 4upr1, RK-33-2009-57, př. 5.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 10. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-57.doc, RK-33-2009-57, př. 1, RK-33-2009-57, př. 2, RK-33-2009-57, př. 3, RK-33-2009-57, př. 4, RK-33-2009-57, př. 5

58. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace na drobnou vodohospodářskou ekologickou akci z rozpočtu kraje Vysočina
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, J. Mikyna vedoucí oddělení vodního hospodářství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít dodatek ke smlouvě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1540/33/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na drobnou vodohospodářskou ekologickou akci z rozpočtu kraje Vysočina s evidenčním číslem DVEA 04/02/2008 dle materiálu RK-33-2009-58, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 10. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-58.doc, RK-33-2009-58, př. 1, RK-33-2009-58, př. 2

59. Navýšení úvěrového rámce kontokorentního úvěru
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatek smlouvy o kontokorentním úvěru. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1541/33/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 4 Smlouvy o kontokorentním úvěru dle materiálu RK-33-2009-59, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-59.doc

60. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - září 2009
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, sdělila radě kraje podrobnosti k předložené zprávě o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1542/33/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - září 2009 dle materiálu RK-33-2009-60, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 27. říjen 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-60.doc, RK-33-2009-60, př. 1

61. Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 - 2. návrh
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtu kraje na rok 2010. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1543/33/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
předložený návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 dle materiálů RK-33-2009-61, př. 1;
ukládá
ekonomickému odboru předložit závěrečnou verzi návrhu rozpočtu na rok 2010 po provedení úprav a zapracování připomínek na jednání rady kraje dne 1. 12. 2009.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-61.doc, RK-33-2009-61, př. 1

62. Návrh na změnu schváleného rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 za účelem řešení nepříznivého vývoje plnění daňových příjmů
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit změnu schváleného rozpočtu kraje na rok 2009 za účelem řešení nepříznivého vývoje plnění daňových příjmů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1544/33/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit:
  • ­ zapojení nerozdělené části disponibilního zůstatku kraje Vysočina za rok 2008 ve výši 48 908 tis. Kč do rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 na pokrytí nepříznivého vývoje plnění daňových příjmů v roce 2009;
  • ­ rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zemědělství spočívající ve snížení § 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství o částku 850 tis. Kč a § 2310 Pitná voda o částku 10 250 tis. Kč při současném zvýšení § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly o částku 11 100 tis. Kč;
  • ­ rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve snížení přílohy M4 - Investice v sociálních věcech a ve zdravotnictví o částku 8 700 tis. Kč při současném zvýšení přílohy M6 - Investice v kultuře o částku 8 700 tis. Kč;
  • ­ rozpočtové opatření na pokrytí nepříznivého vývoje plnění daňových příjmů v roce 2009 dle materiálu RK-33-2009-62, př. 1;
  • ­ snížení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční dotace u příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-33-2009-62, př. 2;
 • zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 0448/07/2008/ZK v části, kterou rozhodlo poskytnout účelové dotace městu Telč, IČ 00286745, ve výši 1 000 tis. Kč, městu Třebíč, IČ 00290629 ve výši 1 000 tis. Kč a městu Žďár nad Sázavou, IČ 00295841, ve výši 1 000 tis. Kč dle materiálu ZK-07-2008-14, př. 1 (Rozpočet kraje 2009 - číselné údaje, část E, Seznam dotací poskytovaných krajem obcím a jiným subjektům v roce 2009).
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-62.doc, RK-33-2009-62, př. 1, RK-33-2009-62, př. 2

63. Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústav sociální péče Jinošov a Ústav sociální péče Ledeč nad Sázavou
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o navrhovaných změnách zřizovacích listin shora uvedených příspěvkových organizací. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1545/33/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-33-2009-63, př. 1;
 • schválit Dodatek č. 5 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-33-2009-63, př. 2;
 • uložit odboru sociálních věcí zajistit podání návrhů na zápis změn do obchodního rejstříku.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-63.doc, RK-33-2009-63, př. 1, RK-33-2009-63, př. 2

64. Projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt - jmenování členů do komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, požádala radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro nadlimitní veřejné zakázky na služby. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1546/33/2009/RK
Rada kraje
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek s nabídkami pro nadlimitní veřejné zakázky na služby, zadané formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v rámci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00030, ve složení dle materiálu RK-33-2009-64, př. 1;
 • hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek u nadlimitních veřejných zakázek na služby, zadaných formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášených v rámci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00030, ve složení dle materiálu RK-33-2009-64, př. 2upr1, kde jmenovité složení bude doplněno po nominaci politickými kluby.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-64.doc

65. Návrh na poskytnutí dotace pro Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci uvedené příspěvkové organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1547/33/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci Domovu pro seniory Pelhřimov, příspěvkové organizaci, IČ: 751 36 295, ve výši 336 000 Kč na podporu zabezpečení služby domova pro seniory dle materiálu RK-33-2009-65, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy o částku 336 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 336 000 Kč.
odpovědnost: OSV, OE
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-65.doc, RK-33-2009-65, př. 1, RK-33-2009-65, př. 2

66. Podpora hospicové péče - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření týkající se zabezpečení hospicové péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1548/33/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si rozhodnout o poskytnutí navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 1 323 000 Kč pro poskytovatele sociálních služeb (hospicové péče) dle materiálu RK-33-2009-66, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče o částku 1 323 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 323 000 Kč;
 • schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu RK-33-2009-66, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-66.doc, RK-33-2009-66, př. 1, RK-33-2009-66, př. 2

67. Projekt - Kvalita 09
M. Černý, ředitel sekce pro rozvoj regionu, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k navrhované účasti kraje Vysočina v projektu „Kvalita 09“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1549/33/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
účast kraje Vysočina v projektu Kvalita 09 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa - Veřejná správa a veřejné služby, oblast podpory - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy, číslo výzvy - 42, název výzvy - Výzva pro předkládání IP 4.1 - Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve finančním objemu max. 19 986 496,- Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu a realizaci projektu Kvalita 09 s tím, že finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby projektu;
ukládá
Grémiu ředitele Krajského úřadu kraje Vysočina připravit projektovou žádost a předložit ji na Ministerstvu vnitra ČR k posouzení.
odpovědnost:
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2009-67.doc

78. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 23/2009 s tím, že další zasedání se bude konat dne 3. 11. 2009, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 33/2009 dne 27. 10. 2009.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 30. 10. 2009 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz