Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 5/2015

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2015 konaného dne 8. 9. 2015 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 42 členů Zastupitelstva Kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 8. 9. 2015;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 4/2015
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné, a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 41 členů zastupitelstva kraje.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: P. Kučerová, M. Kružíková, L. Vlček.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů programu jednání:
111. Poskytnutí dotace na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci;
112. Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina;
113. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytovatele sociálních služeb;
114. Smlouva o spolupráci a záměr vzniku nové právnické osoby.
Zastupitelstvo návrhy akceptovalo a přijalo upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 4/2015
 2. Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2015
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Rezignace člena zastupitelstva kraje
 5. Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2014
 6. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
 7. Žádost HZS Kraje Vysočina o změnu smlouvy o poskytnutí dotace na udržení a zvýšení akceschopnosti jednotek HZS Kraje Vysočina - dodatek smlouvy
 8. Návrh na rozdělení dotací dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření
 9. Vyslovení podpory projektu vybudování Národního olympijského centra v Novém Městě na Moravě
 10. Společné prohlášení Sousedský dialog 2030
 11. FOND VYSOČINY - grantový program Prevence kriminality 2015 - návrh na poskytnutí dotací
 12. Zajištění provozu videokonferenčního systému - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
 13. Spolupráce v oblasti zdravotnictví mezi Provincií Hubei a Krajem Vysočina
 14. Investiční záměr Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace - pořízení PET/CT
 15. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu způsobilých nákladů spojených s realizací projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
 16. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení KOC III. Nemocnice Jihlava
 17. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek na opravu RTG přístroje pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 18. Dodatek zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 19. Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob za Kraj Vysočina za rok 2014
 20. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2015
 21. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2015
 22. Návrh na rozpočtové opatření při přijetí finančních prostředků
 23. Rozhodnutí o vrácení části dotace a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
 24. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí půjčky poskytnuté na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
 25. Regionální akční plán Kraje Vysočina
 26. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 27. Projekt Biodiverzita PP Hajnice
 28. Příprava projektů kraje zaměřených na snižování energetické náročnosti budov pro programovací období EU 2014-2020
 29. Zrušení usnesení č. 0240/04/2007/ZK
 30. Prodej pozemku v k. ú. a obci Tasov
 31. Prodej pozemku v k. ú. Jamné u Jihlavy a obci Jamné
 32. Prodej pozemků v k. ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem a obci Bystřice nad Pernštejnem
 33. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/351 Třebíč - křižovatka s II/399
 34. Nabytí pozemku pro stavbu II/392 Velké Meziříčí - Tasov
 35. Nabytí pozemků pro stavbu II/128 Lukavec - obchvat
 36. Nabytí pozemků pro stavbu II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hranice kraje, 1. stavba, změna usnesení 0162/03/2008/ZK
 37. Darování pozemku v k. ú. Hlinné
 38. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/11231 Martinice u Onšova - průjezdní úsek
 39. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/34428 a III/34520 Jeřišno - průjezdní úsek
 40. Darování pozemku v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou
 41. Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod a zřízení věcného břemene k němu
 42. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. Zvole nad Pernštejnem
 43. Darování pozemku v k. ú. a obci Číhošť
 44. Změna usnesení 0145/02/2014/ZK a 0407/05/2014/ZK
 45. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/340 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a obci Vilémov
 46. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/12917 Útěchovičky - průjezdní úsek
 47. Prodej pozemku v k. ú. a obci Jemnice
 48. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/152 Hrotovice - Slavětice
 49. Majetkoprávní příprava stavby II/128 Eš - most 128-010 a majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicí II/128 v k. ú. Eš
 50. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Přibyslav
 51. Dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 52. Darování pozemků v k. ú. Třebíč a v k. ú. Střítež u Třebíče
 53. Koupě pozemků v k. ú. České Křižánky a obci Křižánky od Lesů České republiky, s. p.
 54. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby III/4045 most ev. č. 4045-1 přes Přísecký potok za obcí Puklice
 55. Majetkoprávní příprava pro stavbu III/3518 Měřín - most ev. č. 3518-1
 56. Prodej pozemků v k. ú. Věžná na Moravě a obci Věžná
 57. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/4045 v k. ú. Přímělkov a obci Brtnice
 58. Darování pozemků a staveb po vyřazení úseku stávající silnice III/03811 v Havlíčkově Brodě
 59. Majetkoprávní příprava stavby II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792, změna usnesení 0212/03/2015/ZK a 0417/05/2014/ZK
 60. Předání pozemků v k.ú. Rozsochatec do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 61. Darování pozemků v k. ú. Vícenice u Dolních Lažan a obci Vícenice
 62. Prodej pozemku v k. ú. Vír
 63. Změna usnesení 0299/04/2015/ZK
 64. Změna usnesení 0318/04/2015/ZK
 65. Darování pozemků v k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi a obci Stříbrné Hory
 66. Darování pozemků v k. ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí
 67. Majetkoprávní příprava stavby III/38816 Věstínek - most ev. č. 38816-1
 68. Darování pozemků v k. ú. a obci Lučice
 69. Změna usnesení 0272/04/2013/ZK
 70. Předání nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 71. Prodej pozemku v k. ú. a obci Humpolec
 72. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 73. Uzavření budoucí darovací smlouvy - k. ú. Dolní Město
 74. Uzavření budoucí darovací smlouvy - k. ú. Ledeč nad Sázavou
 75. Uzavření budoucí darovací smlouvy - k. ú. Kamenná Lhota
 76. Uzavření smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby Oprava opevnění vodoteče pod mostem ev. č. 34719-2 v Lučici
 77. Předání nemovitých věci do hospodaření Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
 78. Výkup pozemků v k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu a obci Lípa
 79. Darování pozemků v k.ú. a obci Nové Město na Moravě
 80. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
 81. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 82. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Pošná po dokončení stavby III/1296 Pošná - opěrná zeď
 83. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0033/01/2011/ZK
 84. Předání nemovitého majetku k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 85. Nabytí pozemků v k. ú. Jamné u Jihlavy a obci Jamné v rámci akce II/353 Stáj - Zhoř
 86. Darování, prodej a nabytí pozemků v k. ú. Ústí u Humpolce
 87. FOND VYSOČINY - žádost o změnu termínu realizace projektu Přechody pro chodce v Křižanově - osvětlení
 88. FOND VYSOČINY - žádost o změnu termínu realizace projektu Bezpečná cesta dětí do školy na silnici II/523
 89. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třešť pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/402 Třešť - ul. Fritzova
 90. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2015 - úprava rozpočtu k 19. 6. 2015
 91. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - neinvestiční dotace MŠMT Zvýšení mezd pracovníků soukromého a církevního školství
 92. Návrh na provedení rozpočtového opatření - účelová dotace na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015
 93. Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátka poskytnuté zápůjčky od Základní školy speciální a Praktické školy Černovice
 94. Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava prostor pro Pedagogicko-psychologickou poradnu, Speciálně pedagogické centrum a Praktickou školu Žďár nad Sázavou
 95. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace ID O01316.0007 - O01316.0014 - Podpora celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže v rámci dotace členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina - navýšení původní dotace o finanční prostředky, které kraj obdržel od Českého olympijského výboru
 96. Partnerství Kraje Vysočina v projektu Evropské literární setkání mládeže 2016
 97. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Regionální kultura 2015
 98. Fond Vysočiny - poskytnutí dotací v rámci grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2015
 99. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s třemi vratkami zápůjček na realizaci projektů realizovaných Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
 100. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace v souvislosti s 1. splátkou zápůjčky určenou na realizaci projektu Komplexní propagace Zámku Třebíč
 101. Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 25. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
 102. Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava
 103. Dotace pro město Jemnice na zaměření části budovy zámku v Jemnici - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 104. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2015
 105. Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 106. Změna zřizovací listiny Domova Ždírec, příspěvkové organizace
 107. Fond Vysočiny - grantový program Čistá voda 2014 - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace FV00865.0059
 108. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 109. Poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 110. FOND VYSOČINY - grantový program Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2015
 111. Poskytnutí dotace na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 112. Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
 113. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytovatele sociálních služeb
 114. Smlouva o spolupráci a záměr vzniku nové právnické osoby
 115. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0360/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: MUDr. Vít Kaňkovský, Ladislav Brož.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0361/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
MUDr. Víta Kaňkovského a Ladislava Brože ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2015.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o rezignaci J. M. Kašparů na funkci člena zastupitelstva kraje ke dni 23. 6. 2015. Jeho náhradníkem za TOP 09 a STAN se stal L. Bárta, kterého hejtman kraje požádal, aby složil slib člena zastupitelstva kraje. Po složení slibu L. Bártou hejtman konstatoval, že Zastupitelstvo Kraje Vysočina má opět 45 členů.

02. Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2015
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženou zprávou o činnosti rady kraje a zprávou o plnění usnesení zastupitelstva kraje za uplynulé pololetí.
O. Benc vznesl dotazy k následujícím bodům:
 • Zpracování přestupního zónově - relačního tarifu a specifikace požadavků na odbavovací systém, clearing, zúčtování tržeb a controlling dopravního systému v bodech B1 - B10 (RK-20-2015-35.doc)
 • Informace o průběhu veřejné zakázky na služby „Zajištění zimní a běžné údržby silnic I. třídy na období po 1. 5. 2015“ (RK-20.2015-56.doc)
 • Obchodní vztahy se společností Aon Central and Eastern Europe a. s. (RK-21-2015-44.doc)
 • Informace k zajištění drážní dopravy po roce 2019 v Kraji Vysočina (RK-21-2015-87.doc)
 • Krajský akční plán vzdělávání (RK-23-2015-83.doc)
 • Teritoriální pakt zaměstnanosti v Kraji Vysočina (RK-24-2015-46.doc)
M. Houška požádal o doplňující informace k bodům:
 • Návrh na poskytnutí finančního daru spolku Na volno - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí (RK-20-2015-09.doc)
 • Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Dodávka zařízení pro Badatelská centra pro přírodní vědy (RK-21-2015-73.doc)
 • Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Mobilní pracoviště pro technickou kontrolu vozidel pro KŘP kraje Vysočina (RK-22-2015-24.doc)
 • Návrh na zařazení nových akcí Výstavba trafostanic do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 a přílohy M4 (RK-23-2015-13.doc)
 • Stanovisko Kraje Vysočina k žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení KRONOSPAN - Výroba OSB desek společnosti KRONOSPAN OSB, spol. s r.o., Jihlava a k žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení KRONOSPAN - Výroba dřevotřískových desek společnosti KRONOSPAN CR, spol. s r.o., Jihlava (RK-24-2015-20.doc)
J. Fischerová požádala o vyjádření k materiálům:
 • Účast Kraje Vysočina na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně v roce 2016 (RK-20-2015-14.doc)
 • Darování Roto stavebnic z Vysočiny žákyním a žákům 1. ročníků základních škola na území Kraje Vysočina (RK-25-2015-31.doc)
M. Vystrčil zajímal se o důvod nezveřejňování některých materiálů na webových stránkách kraje. Poté vznesl dotaz k následujícím bodům:
 • Informace o výsledku odvolání proti rozhodnutí Finančního úřadu (RK-21-2015-03.doc)
 • Rozhodnutí o vrácení části dotace a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty (RK-19-2015-28.doc)
R. Černý podpořil připomínku M. Vystrčila týkající se některých neveřejných materiálů.
K vzneseným dotazům se vyjádřili L. Joukl, V. Novotný a J. Fialová.
V. Novotný přislíbil zaslání podrobnější písemné odpovědi týkající se dotazu O. Bence k materiálu: Obchodní vztahy se společností Aon Central and Eastern Europe a. s. (RK-21-2015-44.doc).
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0362/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • zprávu o činnosti rady kraje;
 • Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2015 dle materiálu ZK-05-2015-02, př. 1;
schvaluje
navrhovaná řešení dle materiálu ZK-05-2015-02, př. 1.
odpovědnost: rada kraje, OSH
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-02.doc, ZK-05-2015-02, př. 1, ZK-05-2015-02, př. 2, ZK-05-2015-02, př. 3, ZK-05-2015-02, př. 4, ZK-05-2015-02, př. 5, ZK-05-2015-02, př. 6, ZK-05-2015-02, př. 7

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Ze zasedání se omluvil M. Hyský. Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil zastupitelstvu kraje na vědomí informaci o činnosti krajského úřadu v uplynulém období.
M. Houška vznesl dotaz k plánovaným dlouhodobým opatřením kraje v případech vyhlášení období dlouhotrvajícího sucha.
O. Benc se zajímal o spolupráci s Rakouskem v otázce migrační a azylové politiky.
Z. Kadlec, J. Běhounek a Z. Chlád zodpověděli vznesené dotazy.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0363/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-03.doc, ZK-05-2015-03, př. 1, ZK-05-2015-03, př. 2, ZK-05-2015-03, př. 3

04. Rezignace člena zastupitelstva kraje
J. Běhounek informoval zastupitele o předložené rezignaci člena Zastupitelstva Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0364/05/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-04.doc, ZK-05-2015-04, př. 1

05. Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2014
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2014. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0365/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2014 dle materiálu ZK-05-2015-05, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-05.doc, ZK-05-2015-05, př. 1

06. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina.
D. Oulehla tlumočil doporučující stanovisko legislativního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0366/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-05-2015-06, př. 1;
 • Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na realizaci projektů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina na rok 2016 dle materiálu ZK-05-2015-06, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-06.doc, ZK-05-2015-06, př. 1, ZK-05-2015-06, př. 2, ZK-05-2015-06, př. 3

07. Žádost HZS Kraje Vysočina o změnu smlouvy o poskytnutí dotace na udržení a zvýšení akceschopnosti jednotek HZS Kraje Vysočina - dodatek smlouvy
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o návrhu uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace s HZS Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0367/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít s HZS Kraje Vysočina Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 17. 2. 2015 dle materiálu ZK-05-2015-07, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-07.doc, ZK-05-2015-07, př. 1, ZK-05-2015-07, př. 2, ZK-05-2015-07, př. 3

08. Návrh na rozdělení dotací dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem rozhodnutí o poskytnutí dotací obcím za účelem udržení a rozvoje akceschopnosti JPO v roce 2015. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0368/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část dotaci obcím v celkové výši 3 865 000 Kč za účelem udržení a rozvoje akceschopnosti JPO obcí dle materiálu ZK-05-2015-08, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2015-08, př. 4;
 • zamítnout žádosti obcí, které nesplnily podmínky stanovené Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2015 dle mat. ZK-05-2015-08, př. 5.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-08.doc, ZK-05-2015-08, př. 1, ZK-05-2015-08, př. 2, ZK-05-2015-08, př. 3, ZK-05-2015-08, př. 4, ZK-05-2015-08, př. 5

09. Vyslovení podpory projektu vybudování Národního olympijského centra v Novém Městě na Moravě
J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému návrhu vyjádření podpory projektu vybudování Národního olympijského centra v Novém Městě na Moravě. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0369/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyjadřuje vůli
Kraje Vysočina k aktivní podpoře projektu Národního olympijského centra v Novém Městě na Moravě s možností vybudování rychlobruslařské haly navazující na areál Vysočina arény. V případě získání státní dotace na výstavbu centra je kraj ochoten poskytnout dotaci do výše 4 násobku podpory Nového Města na Moravě za podmínky, že budou státem zajištěny investiční a provozní prostředky na provozování výše uvedeného centra.
odpovědnost: OSH
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-09.doc

10. Společné prohlášení Sousedský dialog 2030
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí informace o projektu společného prohlášení „Sousedský dialog 2030“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0370/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace o projektu společného prohlášení Sousedský dialog 2030 dle materiálu ZK-05-2015-10.
odpovědnost: OSH
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-10.doc, ZK-05-2015-10, př. 1

11. FOND VYSOČINY - grantový program Prevence kriminality 2015 - návrh na poskytnutí dotací
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem poskytnutí dotací v rámci grantového programu Prevence kriminality 2015. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0371/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2015 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2015-11, př. 1;
 • uzavřít veřejnosprávní smlouvu o poskytnutí dotace na projekt v rámci grantového programu Prevence kriminality 2015 dle materiálu ZK-05-2015-11, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-11.doc, ZK-05-2015-11, př. 1, ZK-05-2015-11, př. 2, ZK-05-2015-11, př. 3

12. Zajištění provozu videokonferenčního systému - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o návrhu rozpočtového opatření na kapitole Informatika. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0372/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 260 tis. Kč z kapitoly Informatika, § 3636 Územní rozvoj Asociaci krajů České republiky, IČO 70933146 dle materiálu ZK-05-2015-12, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-12.doc, ZK-05-2015-12, př. 1, ZK-05-2015-12, př. 2

13. Spolupráce v oblasti zdravotnictví mezi Provincií Hubei a Krajem Vysočina
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavření Memoranda o porozumění mezi Komisí pro zdraví a plánování rodiny Provincie Hubei a Krajem Vysočina o spolupráci v oblasti zdravotnictví.
O. Benc a R. Černý vyjádřili svá stanoviska k předloženému materiálu.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0373/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Memorandum o porozumění mezi Komisí pro zdraví a plánování rodiny Provincie Hubei a Krajem Vysočina o spolupráci v oblasti zdravotnictví dle materiálu ZK-05-2015-13, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 2, zdrželo se 8.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-13.doc, ZK-05-2015-13, př. 1, ZK-05-2015-13, př. 2

14. Investiční záměr Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace - pořízení PET/CT
J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu.
V. Kaňkovský vyjádřil podporu navrhovanému spolufinancování. Současně vznesl dotaz ke způsobu zajištění dalšího financování krajských nemocnic.
J. Běhounek a V. Novotný se vyjádřili ke vznesenému dotazu.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0374/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
závazek Kraje Vysočina uhradit povinnou spoluúčast ve výši 20 % z celkových způsobilých nákladů projektu řešícího pořízení diagnostického zobrazovacího systému PET/CT.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-14.doc, ZK-05-2015-14, př. 1

15. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu způsobilých nákladů spojených s realizací projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0375/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352250) o částku 1 332 273,97 Kč v souvislosti s vrácením první části zápůjčky poskytnuté Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina, položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 18. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-15.doc

16. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení KOC III. Nemocnice Jihlava
J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření.
M. Plodík sdělil zastupitelům kladné stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0376/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí celkových výdajů projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení KOC III. Nemocnice Jihlava dle materiálu ZK-05-2015-16, př. 4;
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 135 566 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2015 na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 135 566 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení KOC III. Nemocnice Jihlava.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-16.doc, ZK-05-2015-16, př. 1, ZK-05-2015-16, př. 2, ZK-05-2015-16, př. 3, ZK-05-2015-16, př. 4

17. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek na opravu RTG přístroje pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0377/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 3 000 000 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 3 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2015 o částku 3 000 000 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, s určením na pokrytí nákladů spojených s opravou přenosného detektoru RTG přístroje Siemens Ysio.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-17.doc, ZK-05-2015-17, př. 1, ZK-05-2015-17, př. 2

18. Dodatek zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení dodatek Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0378/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 26 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2015-18, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-18.doc, ZK-05-2015-18, př. 1, ZK-05-2015-18, př. 2

114. Smlouva o spolupráci a záměr vzniku nové právnické osoby
J. Běhounek informoval zastupitele o průběhu jednání vedoucích k návrhu na zřízení právnické osoby. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0379/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace o jednáních vedoucích k předloženému návrhu na zřízení právnické osoby;
ukládá
hejtmanovi kraje dle možností vyjednat podmínky spolupráce s Jihomoravským krajem s využitím návrhu Smlouvy o koordinaci postupu krajů při řízení evropských a národních projektů dle materiálu ZK-05-2015-114, př. 1;
schvaluje
záměr vzniku nové právnické osoby.
odpovědnost: hejtman kraje, OAPŘ
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-114.doc, ZK-05-2015-114, př. 1

19. Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob za Kraj Vysočina za rok 2014
V. Novotný seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem zapracování vyčíslené daně z příjmů právnických osob za Kraj Vysočina za rok 2014 do rozpočtu kraje na rok 2015.
M. Plodík tlumočil zastupitelům souhlasné stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0380/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje) a výdajů (kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 Ostatní finanční operace) rozpočtu kraje o částku 88 353 000 Kč.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: září 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-19.doc

20. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2015
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje na vědomí pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za uplynulé období. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0381/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2015 dle materiálu ZK-05-2015-20, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 30. září 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-20.doc, ZK-05-2015-20, př. 1

21. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2015
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnutí dotací v rámci grantového programu „Rozvoj vesnice 2015“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0382/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-21.doc, ZK-05-2015-21, př. 1, ZK-05-2015-21, př. 2, ZK-05-2015-21, př. 3

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 22, 24 současně. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

22. Návrh na rozpočtové opatření při přijetí finančních prostředků
Usnesení 0383/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje (položka 2420 - Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů) o částku 1 236 566 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky od Energetické agentury Vysočiny poskytnuté na předfinancování projektu FUWA - Future of Waste a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-22.doc

24. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí půjčky poskytnuté na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
Usnesení 0384/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o vrácené finanční prostředky ze strany partnerů projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost ve výši 6 087 775 Kč.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-24.doc

23. Rozhodnutí o vrácení části dotace a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozhodnutí o vrácení části dotace a schválení rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
M. Vystrčil požádal o detailnější informace týkající se uvedené vratky.
J. Běhounek a J. Joukl doplnili předložený materiál o upřesňující informace.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0385/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uhradit část dotace dle materiálu ZK-05-2015-23, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče, související s vratkou části dotace ve výši 5 714 778,64 Kč dle materiálu ZK-05-2015-23, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 19. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-23.doc, ZK-05-2015-23, př. 1

25. Regionální akční plán Kraje Vysočina
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí Regionální akční plán pro území Kraje Vysočina.
M. Černá a M. Vystrčil se zajímali o možnost dalšího financování nových akcí.
J. Joukl zodpověděl vznesené dotazy.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0386/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Regionální akční plán pro území Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2015-25, př. 1 včetně jeho příloh, které jsou obsahem materiálů ZK-05-2015-25, př. 2 a ZK-05-2015-25, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-25.doc, ZK-05-2015-25, př. 1, ZK-05-2015-25, př. 2, ZK-05-2015-25, př. 3, ZK-05-2015-25, př. 4

26. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny obcím pro rok 2015. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0387/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje - Program obnovy venkova dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2015-26, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu ZK-05-2015-26, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-05-2015-26, př. 2.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-26.doc, ZK-05-2015-26, př. 1, ZK-05-2015-26, př. 2

27. Projekt Biodiverzita PP Hajnice
Z. Chlád seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem schválení záměru projektu Biodiverzita PP Hajnice. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0388/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 1 500 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Biodiverzita PP Hajnice s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: ORR, OZPZ
termín: 14. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-27.doc, ZK-05-2015-27, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 28 86 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

28. Příprava projektů kraje zaměřených na snižování energetické náročnosti budov pro programovací období EU 2014-2020
Usnesení 0389/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu projektů zaměřených na snižování energetické náročnosti budov.
odpovědnost: ORR, OM, OE
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-28.doc, ZK-05-2015-28, př. 1

29. Zrušení usnesení č. 0240/04/2007/ZK
Usnesení 0390/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 0240/04/2007/ZK ze dne 26. 6. 2007.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-29.doc

30. Prodej pozemku v k. ú. a obci Tasov
Usnesení 0391/05/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-30.doc, ZK-05-2015-30, př. 1, ZK-05-2015-30, př. 2

31. Prodej pozemku v k. ú. Jamné u Jihlavy a obci Jamné
Usnesení 0392/05/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-31.doc, ZK-05-2015-31, př. 1, ZK-05-2015-31, př. 2, ZK-05-2015-31, př. 2a

32. Prodej pozemků v k. ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem a obci Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 0393/05/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-32.doc, ZK-05-2015-32, př. 1, ZK-05-2015-32, př. 2, ZK-05-2015-32, př. 2a

33. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/351 Třebíč - křižovatka s II/399
Usnesení 0394/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky pro stavbu II/351 Třebíč - křižovatka s II/399 v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu ZK-05-2015-33, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-33.doc, ZK-05-2015-33, př. 1, ZK-05-2015-33, př. 2

34. Nabytí pozemku pro stavbu II/392 Velké Meziříčí - Tasov
Usnesení 0395/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt bezúplatným převodem pozemek par. č. 5636/1 v k. ú. Velké Meziříčí z vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu a za podmínek dle smlouvy dle materiálu ZK-05-2015-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-34.doc, ZK-05-2015-34, př. 1, ZK-05-2015-34, př. 2

35. Nabytí pozemků pro stavbu II/128 Lukavec - obchvat
Usnesení 0396/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt bezúplatným převodem pozemky par. č. 481/1 a par. č. 481/2 v k. ú. Týmova Ves z vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu a za podmínek dle smlouvy dle materiálu ZK-05-2015-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-35.doc, ZK-05-2015-35, př. 1, ZK-05-2015-35, př. 2

36. Nabytí pozemků pro stavbu II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hranice kraje, 1. stavba, změna usnesení 0162/03/2008/ZK
Usnesení 0397/05/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-36.doc, ZK-05-2015-36, př. 1

37. Darování pozemku v k. ú. Hlinné
Usnesení 0398/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 183/2 trvalý travní porost o výměře 263 m2 v k. ú. Hlinné a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě;
schvaluje
dodatek č. 1315 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2015-37, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-37.doc, ZK-05-2015-37, př. 1, ZK-05-2015-37, př. 2, ZK-05-2015-37, př. 3, ZK-05-2015-37, př. 3a

38. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/11231 Martinice u Onšova - průjezdní úsek
Usnesení 0399/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2015-38, př. 1 v k. ú. Martinice u Onšova z vlastnictví obce Martinice u Onšova do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2015-38, př. 2 v k. ú. Martinice u Onšova z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Martinice u Onšova;
 • nabýt úplatně pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu , ZK-05-2015-38, př. 3 za kupní cenu ve výši 50 Kč/m2;
schvaluje
 • dodatek č. 1316 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2015-38, př. 4;
 • dodatek č. 1317 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2015-38, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-38.doc, ZK-05-2015-38, př. 1, ZK-05-2015-38, př. 2, ZK-05-2015-38, př. 3, ZK-05-2015-38, př. 4, ZK-05-2015-38, př. 5, ZK-05-2015-38, př. 6

39. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/34428 a III/34520 Jeřišno - průjezdní úsek
Usnesení 0400/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2015-39, př. 1 v k. ú. Jeřišno z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jeřišno;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2015-39, př. 2 v k. ú. Jeřišno z vlastnictví obce Jeřišno do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1318 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2015-39, př. 3;
 • dodatek č. 1319 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2015-39, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-39.doc, ZK-05-2015-39, př. 1, ZK-05-2015-39, př. 2, ZK-05-2015-39, př. 3, ZK-05-2015-39, př. 4, ZK-05-2015-39, př. 5, ZK-05-2015-39, př. 5a, ZK-05-2015-39, př. 5b, ZK-05-2015-39, př. 5c

40. Darování pozemku v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou
Usnesení 0401/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1133/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 599 m2 oddělený geometrickým plánem č. 1424-9125/2010 z pozemku par. č. 1133/2 v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Náměšť nad Oslavou;
schvaluje
dodatek č. 1320 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2015-40, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-40.doc, ZK-05-2015-40, př. 1, ZK-05-2015-40, př. 2, ZK-05-2015-40, př. 3

41. Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod a zřízení věcného břemene k němu
Usnesení 0402/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemek par. č. 4287 o výměře 32 m2 oddělený geometrickým plánem č. 7190-98/2014 z pozemku par. č. st. 1924/1 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
 • zřídit k pozemku par. č. 4287 o výměře 32 m2 oddělenému geometrickým plánem č. 7190-98/2014 z pozemku par. č. st. 1924/1 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod věcné břemeno spočívající v právu uložení, provozování a oprav podzemních inženýrských sítí ve prospěch Kraje Vysočina jako oprávněného z věcného břemene;
schvaluje
dodatek č. 8 Zřizovací listiny Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 dle materiálu ZK-05-2015-41, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-41.doc, ZK-05-2015-41, př. 1, ZK-05-2015-41, př. 2, ZK-05-2015-41, př. 3, ZK-05-2015-41, př. 3a

42. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. Zvole nad Pernštejnem
Usnesení 0403/05/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-42.doc, ZK-05-2015-42, př. 1, ZK-05-2015-42, př. 2

43. Darování pozemku v k. ú. a obci Číhošť
Usnesení 0404/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem díl a o výměře 218 m2 oddělený dle geometrického plánu č. 261-55/2014 z pozemku par č. 1271 v k. ú. a obci Číhošť z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Číhošť,
schvaluje
dodatek č. 1322 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2015-43, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-43.doc, ZK-05-2015-43, př. 1, ZK-05-2015-43, př. 2, ZK-05-2015-43, př. 2a

44. Změna usnesení 0145/02/2014/ZK a 0407/05/2014/ZK
Usnesení 0405/05/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-44.doc, ZK-05-2015-44, př. 1

45. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/340 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a obci Vilémov
Usnesení 0406/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt úplatně pozemek par. č. 1167/5 - ostatní plocha, silnice o výměře 422 m2 oddělený geometrickým plánem č. 324, 94 - 1082/2013 z pozemků par. č. 1167/3 a par. č. 1167/4 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a obci Vilémov z vlastnictví ZS Vilémov, a. s. se sídlem č. p. 227, 582 83 Vilémov, IČO: 00123170 do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2;
schvaluje
dodatek č. 1323 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2015-45, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-45.doc, ZK-05-2015-45, př. 1, ZK-05-2015-45, př. 2, ZK-05-2015-45, př. 2a

46. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/12917 Útěchovičky - průjezdní úsek
Usnesení 0407/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2015-46, př. 3 v k. ú. Útěchovičky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Útěchovičky;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2015-46, př. 4 v k. ú. Útěchovičky z vlastnictví obce Útěchovičky do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1324 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2015-46, př. 1;
 • dodatek č. 1325 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2015-46, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-46.doc, ZK-05-2015-46, př. 1, ZK-05-2015-46, př. 2, ZK-05-2015-46, př. 3, ZK-05-2015-46, př. 4, ZK-05-2015-46, př. 5, ZK-05-2015-46, př. 5a

47. Prodej pozemku v k. ú. a obci Jemnice
Usnesení 0408/05/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-47.doc, ZK-05-2015-47, př. 1, ZK-05-2015-47, př. 2, ZK-05-2015-47, př. 2a

48. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/152 Hrotovice - Slavětice
Usnesení 0409/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt úplatně pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2015-48, př. 1 z vlastnictví České republiky, právo hospodaření s majetkem státu pro Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu za kupní cenu ve výši 759 000 Kč dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-05-2015-48, př. 2;
schvaluje
dodatek č. 1327 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2015-48, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-48.doc, ZK-05-2015-48, př. 1, ZK-05-2015-48, př. 2, ZK-05-2015-48, př. 3, ZK-05-2015-48, př. 4

49. Majetkoprávní příprava stavby II/128 Eš - most 128-010 a majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicí II/128 v k. ú. Eš
Usnesení 0410/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem nově oddělené pozemky dle GP č. 98-444/2014 pro k. ú. a obec Eš v rozsahu dle materiálu ZK-05-2015-49, př. 2, tab. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Eš;
 • převést darem nově oddělený pozemek dle GP č. 98-444/2014 pro k. ú. a obec Eš v rozsahu dle materiálu ZK-05-2015-49, př. 2, tab. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pacov;
 • nabýt darem nově oddělené pozemky dle GP č. 98-444/2014 v k. ú. a obci Eš v rozsahu materiálu ZK-05-2015-49, př. 1, tab. 1 z vlastnictví obce Eš do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt darem nově oddělený pozemek dle GP č. 98-444/2014 v k. ú. a obci Eš v rozsahu materiálu ZK-05-2015-49, př. 1, tab. 2 z vlastnictví města Pacov do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • úplatně nabýt nově oddělené pozemky dle GP č. 98-444/2014 v k. ú. a obci Eš v rozsahu materiálu ZK-05-2015-49, př. 3, z vlastnictví osoby aktuálně evidované v katastru nemovitostí ke dni uzavření smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2;
schvaluje
 • dodatek č. 1328 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2015-49, př. 5;
 • dodatek č. 1329 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2015-49, př. 6;
 • dodatek č. 1330 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2015-49, př. 7.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-49.doc, ZK-05-2015-49, př. 1, ZK-05-2015-49, př. 2, ZK-05-2015-49, př. 3, ZK-05-2015-49, př. 4, ZK-05-2015-49, př. 4a, ZK-05-2015-49, př. 4b, ZK-05-2015-49, př. 5, ZK-05-2015-49, př. 6, ZK-05-2015-49, př. 7

50. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Přibyslav
Usnesení 0411/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-05-2015-50, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav;
 • převést darem pozemek dle materiálu ZK-05-2015-50, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky - příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR;
schvaluje
 • Dodatek č. 1331 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2015-50, př. 3;
 • Dodatek č. 1332 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2015-50, př. 4.
odpovědnost: Odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-50.doc, ZK-05-2015-50, př. 1, ZK-05-2015-50, př. 2, ZK-05-2015-50, př. 3, ZK-05-2015-50, př. 4, ZK-05-2015-50, př. 5

51. Dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 0412/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 1333 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2015-51, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-51.doc, ZK-05-2015-51, př. 1

52. Darování pozemků v k. ú. Třebíč a v k. ú. Střítež u Třebíče
Usnesení 0413/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1497/5 o výměře 20 m2 oddělený geometrickým plánem č. 5395-1376/2012 z pozemku par. č. 1497/1 v k. ú. Třebíč a pozemky par. č. 1086/140 o výměře 61 m2 oddělený geometrickým plánem č. 548-1376/2012 z pozemku par. č. 1086/5 a par. č. 1134/19 o výměře 14 m2 oddělený geometrickým plánem č. 548-1376/2012 z pozemku par. č. 1134/1 oba v k. ú. Střítež u Třebíče z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;
schvaluje
dodatek č. 1334 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2015-52, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-52.doc, ZK-05-2015-52, př. 1, ZK-05-2015-52, př. 2, ZK-05-2015-52, př. 2a, ZK-05-2015-52, př. 3, ZK-05-2015-52, př. 3a, ZK-05-2015-52, př. 3b

53. Koupě pozemků v k. ú. České Křižánky a obci Křižánky od Lesů České republiky, s. p.
Usnesení 0414/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt úplatně pozemek par. č. 960/50 o výměře 127 m2 v k. ú. České Křižánky a obci Křižánky z vlastnictví ČR - Lesy České republiky, s.p. za kupní cenu 6 350 Kč do vlastnictví Kraje Vysočina a uhradit částku za znalecký posudek ve výši 2 350 Kč;
schvaluje
dodatek č. 1335 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2015-53, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-53.doc, ZK-05-2015-53, př. 1, ZK-05-2015-53, př. 2

54. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby III/4045 most ev. č. 4045-1 přes Přísecký potok za obcí Puklice
Usnesení 0415/05/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-54.doc, ZK-05-2015-54, př. 1

55. Majetkoprávní příprava pro stavbu III/3518 Měřín - most ev. č. 3518-1
Usnesení 0416/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina jako budoucím oprávněným a Povodím Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno jako budoucím povinným, spočívající v právu vstupu a vjezdu na pozemek par. č. 187/16 v k. ú. Měřín za účelem provádění údržby a oprav stavby III/3518 Měřín - most ev. č. 3518-1 dle materiálu ZK-05-2015-55, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-55.doc, ZK-05-2015-55, př. 1, ZK-05-2015-55, př. 2

56. Prodej pozemků v k. ú. Věžná na Moravě a obci Věžná
Usnesení 0417/05/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: Odbor majetkový
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-56.doc, ZK-05-2015-56, př. 1, ZK-05-2015-56, př. 2

57. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/4045 v k. ú. Přímělkov a obci Brtnice
Usnesení 0418/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 132/11 - ostatní plocha, silnice o výměře 21 m2 oddělený geometrickým plánem 115-4620/2013 z pozemků par. č. 132/6 a par. č. 132/7 v k. ú. Přímělkov a obci Brtnice z vlastnictví města Brtnice do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 1337 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2015-57, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-57.doc, ZK-05-2015-57, př. 1, ZK-05-2015-57, př. 2, ZK-05-2015-57, př. 2a

58. Darování pozemků a staveb po vyřazení úseku stávající silnice III/03811 v Havlíčkově Brodě
Usnesení 0419/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky v k. ú. a obci Havlíčkův Brod a stavbu silnice III/03811 včetně všech součástí a příslušenství v úseku stávající silnice III/03811 v ulicích Nádražní a Havířská od křižovatky se silnicí III/03810 (UB 2321A178) po okružní křižovatku se silnicí III/03811a (UB 2321A18501) z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-05-2015-58, př. 1;
schvaluje
dodatek č. 1338 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2015-58, př. 2.
odpovědnost: OM
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-58.doc, ZK-05-2015-58, př. 1, ZK-05-2015-58, př. 2, ZK-05-2015-58, př. 3

59. Majetkoprávní příprava stavby II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792, změna usnesení 0212/03/2015/ZK a 0417/05/2014/ZK
Usnesení 0420/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0212/03/2015/ZK ze dne 12. 5. 2015 a usnesení 0417/05/2014/ZK ze dne 9. 9. 2014 tak, že obě znění usnesení se doplňují o text: V případě, že nebude stavba II/379 Velká Bíteš - křižovatka s III/3792 realizována do konce r. 2025, budou pozemky vráceny dárci s tím, že tato rozvazovací podmínka bude zakotvena v darovací smlouvě, dle materiálu ZK-05-2015-59, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-59.doc, ZK-05-2015-59, př. 1

60. Předání pozemků v k.ú. Rozsochatec do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0421/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 1339 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2015-60, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-60.doc, ZK-05-2015-60, př. 1

61. Darování pozemků v k. ú. Vícenice u Dolních Lažan a obci Vícenice
Usnesení 0422/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 476/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 45 m2, par. č. 476/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 243 m2, par. č. 476/4 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 26 m2, par. č. 476/5 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 194 m2, par. č. 476/6 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 49 m2, par. č. 476/7 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 534 m2, par. č. 476/8 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 4 m2, oddělené GP č. 169-5948/2013 z pozemku par. č. 476, vše v k. ú. Vícenice u Dolních Lažan z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Vícenice;
schvaluje
dodatek č. 1340 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2015-61, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-61.doc, ZK-05-2015-61, př. 1, ZK-05-2015-61, př. 2

62. Prodej pozemku v k. ú. Vír
Usnesení 0423/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně převést pozemek st. par. č. 433 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 35 m2 v k. ú. a obcí Vír z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ: 70890013 za dohodnutou kupní cenu ve výši 3 492 Kč dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-05-2015-62, př. 1;
schvaluje
dodatek č. 1341 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-05-2015-62, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-62.doc, ZK-05-2015-62, př. 1, ZK-05-2015-62, př. 2, ZK-05-2015-62, př. 3

63. Změna usnesení 0299/04/2015/ZK
Usnesení 0424/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0299/04/2015/ZK tak, že text:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje nevyužít předkupní právo k pozemku par. č. 1869/9 - vodní plocha, tok přirozený o výměře 1813 m2, oddělenému GP č. 281-56/2013 z pozemku par. č. 1868/3 v k. ú. Obyčtov, nad kterým se nachází mostní oblouk mostu ev. č. 35424-3 ve vlastnictví Kraje Vysočina.
se nahrazuje textem:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje nevyužít předkupní právo k pozemku par. č. 1868/9 - vodní plocha, tok přirozený o výměře 1813 m2, oddělenému GP č. 281-56/2013 z pozemku par. č. 1868/3 v k. ú. Obyčtov, nad kterým se nachází mostní oblouk mostu ev. č. 35424-3 ve vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-63.doc

64. Změna usnesení 0318/04/2015/ZK
Usnesení 0425/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0318/04/2015/ZK tak, že text:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky par. č. 3777/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 580 m2 a par. č. 3777/1 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 573 m2 oba v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Diecézní charity Brno se sídlem Brno střed, Černá pole, třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno 2, IČO: 44990260 s tím, že darovací smlouva bude obsahovat prohlášení - závazek obdarovaného, že předmět daru bude využívat pouze k zajištění poskytování nevýdělečných sociálních a zdravotních služeb nebo služeb zaměstnanosti znevýhodněným skupinám osob se nahrazuje textem:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje
 • převést darem pozemky par. č. 3777/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 580 m2 a par. č. 3777/1 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 573 m2 oba v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Diecézní charity Brno se sídlem Brno střed, Černá pole, třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno 2, IČO: 44990260 s tím, že darovací smlouva bude obsahovat prohlášení - závazek obdarovaného, že předmět daru bude využívat pouze k zajištění poskytování nevýdělečných sociálních a zdravotních služeb nebo služeb zaměstnanosti znevýhodněným skupinám osob nebo výdělečných aktivit, jejichž zisk bude použit na spolufinancování nevýdělečných činností a služeb provozovaných obdarovaným,
 • zřídit předkupní právo k pozemkům par. č. 3777/2 - zastavěná plocha nádvoří o výměře 580 m2 a par. č. 3777/1 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 573 m2 oba v k. ú. a obci Jihlava jako právo věcné zapisující se do katastru nemovitostí, a to za cenu 1 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-64.doc

65. Darování pozemků v k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi a obci Stříbrné Hory
Usnesení 0426/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 585/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 42 m2 dle geometrického plánu č. 325-56/2015 v k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi a obci Stříbrné Hory z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Stříbrné Hory;
schvaluje
Dodatek č. 1342 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2015-65, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-65.doc, ZK-05-2015-65, př. 1, ZK-05-2015-65, př. 2, ZK-05-2015-65, př. 2a

66. Darování pozemků v k. ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí
Usnesení 0427/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem nově oddělené pozemky dle geometrického plánu č. 153-696-2013 označené jako par. č. 1092/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2, par. č. 1099/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 23 m2, par. č. 1108 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 18 m2 v k. ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;
schvaluje
Dodatek č. 1343 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2015-66, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-66.doc, ZK-05-2015-66, př. 1, ZK-05-2015-66, př. 2, ZK-05-2015-66, př. 2a

67. Majetkoprávní příprava stavby III/38816 Věstínek - most ev. č. 38816-1
Usnesení 0428/05/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OM
termín: 31. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-67.doc, ZK-05-2015-67, př. 1

68. Darování pozemků v k. ú. a obci Lučice
Usnesení 0429/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 47/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 185 m2 vzniklý dle geometrického plánu č. 593-61/2015 v k. ú. a obci Lučice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lučice;
schvaluje
Dodatek č. 1344 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2015-68, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-68.doc, ZK-05-2015-68, př. 1, ZK-05-2015-68, př. 2, ZK-05-2015-68, př. 2a

69. Změna usnesení 0272/04/2013/ZK
Usnesení 0430/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0272/04/2013/ZK ze dne 25. 6. 2013 tak, že materiál ZK-04-2013-32, př. 3 se nahrazuje materiálem ZK-05-2015-69, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-69.doc, ZK-05-2015-69, př. 1

70. Předání nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0431/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 1345 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2015-70, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-70.doc, ZK-05-2015-70, př. 1, ZK-05-2015-70, př. 2

71. Prodej pozemku v k. ú. a obci Humpolec
Usnesení 0432/05/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-71.doc, ZK-05-2015-71, př. 1, ZK-05-2015-71, př. 2

72. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0433/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt darem pozemky par. č. 1870/22 o výměře 27 m2, par. č. 1870/24 o výměře 1 m2, par. č. 1870/26 o výměře 4 m2, par. č. 1870/27 o výměře 2 m2, par. č. 1870/29 o výměře 44 m2, par. č. 2376/1 o výměře 8 295 m2, par. č. 2376/20 o výměře 7 m2, par. č. 2376/22 o výměře 6 m2, par. č. 2376/24 o výměře 87 m2, par. č. 2376/29 o výměře 11 m2 a par. č. 2376/31 o výměře 5 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky par. č. 3191/50 o výměře 72 m2 a par. č. par. č. 3191/51 o výměře 13 m2 oddělené geometrickým plánem č. 7281-306/2014 z pozemku par. č. 3191/29 a pozemky par. č. 3191/52 o výměře 1 185 m2 a par. č. par. č. 3191/53 o výměře 816 m2 oddělené geometrickým plánem č. 7281-306/2014 z pozemku par. č. 3191/1 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
schvaluje
 • dodatek č. 1346 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2015-72, př. 1;
 • dodatek č. 1347 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2015-72, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-72.doc, ZK-05-2015-72, př. 1, ZK-05-2015-72, př. 2, ZK-05-2015-72, př. 3, ZK-05-2015-72, př. 3a

73. Uzavření budoucí darovací smlouvy - k. ú. Dolní Město
Usnesení 0434/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně budoucího dárce a obcí Dolní Město, na straně budoucího obdarovaného, smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod částí pozemků par. č. 3112/1 - ost. plocha, silnice, par. č. 3187/1 - ost. plocha, silnice a par. č. 3196 - ost. plocha, silnice v k.ú. a obci Dolní Město, zastavěných chodníky, popř. veřejnou zelení, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Město.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-73.doc, ZK-05-2015-73, př. 1

74. Uzavření budoucí darovací smlouvy - k. ú. Ledeč nad Sázavou
Usnesení 0435/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně budoucího dárce a městem Ledeč nad Sázavou, na straně budoucího obdarovaného, smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod částí pozemku par. č. 2327/2 - ost. plocha, ost. komunikace v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou, zastavěného napojením parkoviště na silnici II/339 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Ledeč nad Sázavou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-74.doc, ZK-05-2015-74, př. 1

75. Uzavření budoucí darovací smlouvy - k. ú. Kamenná Lhota
Usnesení 0436/05/2015/ZK
Zastupitelstva kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Kamenná Lhota na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod silnice III/13017, včetně všech součástí a příslušenství a pozemku par. č. 1023/1 - ost. plocha, silnice o výměře 7 803 m2 v k. ú. Kamenná Lhota z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kamenná Lhota s tím, že před převodem bude provedena oprava povrchu této silnice v rozsahu pokládky nové obrusné vrstvy tloušťky 5 cm bez frézování, přičemž na výdajích na opravu se bude podílet z 50% Krajská správa údržba silnic Vysočiny a z 50 % obec Kamenná Lhota.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-75.doc, ZK-05-2015-75, př. 1

76. Uzavření smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby Oprava opevnění vodoteče pod mostem ev. č. 34719-2 v Lučici
Usnesení 0437/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného, Povodím Vltavy, s. p., se sídlem Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5, oprávněným hospodařit s majetkem státu, na straně budoucího povinného a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČO 00090450 na straně stavebníka, smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle materiálu ZK-05-2015-76, př. 1, v rámci stavební akce Oprava opevnění vodoteče pod mostem ev. č. 34719-2 v Lučici.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-76.doc, ZK-05-2015-76, př. 1, ZK-05-2015-76, př. 2, ZK-05-2015-76, př. 2a, ZK-05-2015-76, př. 2b

77. Předání nemovitých věci do hospodaření Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
Usnesení 0438/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 19 Zřizovací listiny Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2015-77, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový,
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-77.doc, ZK-05-2015-77, př. 1

78. Výkup pozemků v k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu a obci Lípa
Usnesení 0439/05/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-78.doc, ZK-05-2015-78, př. 1, ZK-05-2015-78, př. 2, ZK-05-2015-78, př. 2a

79. Darování pozemků v k.ú. a obci Nové Město na Moravě
Usnesení 0440/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2015-79, př. 1 v k. ú. Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2015-79, př. 2 v k. ú. Nové Město na Moravě z vlastnictví města Nové Město na Moravě do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • Dodatek č. 1349 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2015-79, př. 3;
 • Dodatek č. 1350 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2015-79, př. 4;
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-79.doc, ZK-05-2015-79, př. 1, ZK-05-2015-79, př. 2, ZK-05-2015-79, př. 3, ZK-05-2015-79, př. 4, ZK-05-2015-79, př. 5, ZK-05-2015-79, př. 5a

80. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
Usnesení 0441/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu dle materiálů ZK-05-2015-80, př. 1 a ZK-05-2015-80, př. 2 za kupní ceny ve výši 50 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-80.doc, ZK-05-2015-80, př. 1, ZK-05-2015-80, př. 2

81. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 0442/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2015-81, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-81.doc, ZK-05-2015-81, př. 1

82. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Pošná po dokončení stavby III/1296 Pošná - opěrná zeď
Usnesení 0443/05/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-82.doc, ZK-05-2015-82, př. 1, ZK-05-2015-82, př. 2

83. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0033/01/2011/ZK
Usnesení 0444/05/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-83.doc, ZK-05-2015-83, př. 1, ZK-05-2015-83, př. 2, ZK-05-2015-83, př. 3

84. Předání nemovitého majetku k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0445/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • dodatek č. 1351 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2015-84, př. 1;
 • dodatek č. 1352 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2015-84, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-84.doc, ZK-05-2015-84, př. 1, ZK-05-2015-84, př. 2

85. Nabytí pozemků v k. ú. Jamné u Jihlavy a obci Jamné v rámci akce II/353 Stáj - Zhoř
Usnesení 0446/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně nabýt pozemky, dle materiálu ZK-05-2015-85, př. 1, za kupní cenu 100 Kč/m2 z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: Odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-85.doc, ZK-05-2015-85, př. 1, ZK-05-2015-85, př. 2

86. Darování, prodej a nabytí pozemků v k. ú. Ústí u Humpolce
Usnesení 0447/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést:
 • darem díl u o výměře 98 m2 a díl a o výměře 50 m2 pozemku par. č. 1088/10 v k. ú. Ústí u Humpolce, obec Ústí, vzniklé dle GP č. 271-33/2015 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ústí;
 • úplatně díl b o výměře 11 m2 pozemku par. č. 1088/10 v k. ú. Ústí u Humpolce, obec Ústí vzniklý dle GP č. 271-33/2015 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti LAPEK, a.s., Žižkova 1923/111, 586 01 Jihlava, IČ: 44015593 za dohodnutou kupní cenu ve výši 880 Kč;
 • nabýt darem díl j o výměře 9 m2 pozemku st. par. č. 114, díl f o výměře 1 m2 pozemku par. č. 9/3, díl s o výměře 30 m2 pozemku par. č. 54, díl i o výměře 14 m2 pozemku par. č. 1088/7, díl n o výměře 38 m2 pozemku par. č. 1088/7 a díl v o výměře 5 m2 pozemku par. č. 1120/4, v k. ú. Ústí u Humpolce vzniklých dle GP č. 271-33/2015 z vlastnictví obce Ústí do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1353 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2015-86, př. 1;
 • dodatek č. 1354 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2015-86, př. 2;
 • dodatek č. 1355 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2015-86, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-86.doc, ZK-05-2015-86, př. 1, ZK-05-2015-86, př. 2, ZK-05-2015-86, př. 3        , ZK-05-2015-86, př. 4

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 87 89 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

87. FOND VYSOČINY - žádost o změnu termínu realizace projektu Přechody pro chodce v Křižanově - osvětlení
Usnesení 0448/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00842.0002 dle materiálu ZK-05-2015-87, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-87.doc, ZK-05-2015-87, př. 1, ZK-05-2015-87, př. 2, ZK-05-2015-87, př. 3

88. FOND VYSOČINY - žádost o změnu termínu realizace projektu Bezpečná cesta dětí do školy na silnici II/523
Usnesení 0449/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nevyhovět žádosti dle materiálu ZK-05-2015-88, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-88.doc, ZK-05-2015-88, př. 1, ZK-05-2015-88, př. 2

89. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třešť pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/402 Třešť - ul. Fritzova
Usnesení 0450/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třešť dle materiálu ZK-05-2015-89, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-89.doc, ZK-05-2015-89, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 90, 91, 93 96 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

90. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2015 - úprava rozpočtu k 19. 6. 2015
Usnesení 0451/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-05-2015-90, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-05-2015-90, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-90.doc, ZK-05-2015-90, př. 1, ZK-05-2015-90, př. 2, ZK-05-2015-90, př. 3

91. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - neinvestiční dotace MŠMT Zvýšení mezd pracovníků soukromého a církevního školství
Usnesení 0452/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zvýšení mezd pracovníků soukromého a církevního školství v celkové výši 1 510 715 Kč právnickým osobám uvedeným v materiálu ZK-05-2015-91, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-91.doc, ZK-05-2015-91, př. 1

93. Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátka poskytnuté zápůjčky od Základní školy speciální a Praktické školy Černovice
Usnesení 0453/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje (položka 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) o částku 150 000 Kč a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech) dle materiálu ZK-05-2015-93.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-93.doc

94. Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava prostor pro Pedagogicko-psychologickou poradnu, Speciálně pedagogické centrum a Praktickou školu Žďár nad Sázavou
Usnesení 0454/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dar Městu Žďár nad Sázavou, IČO 00295841 ve výši 600 000 Kč dle materiálu ZK-05-2015-94, př. 1;
ukládá
odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Pedagogicko-psychologické poradně, Speciálně pedagogickému centru a Praktické škole Žďár nad Sázavou, IČO 70832510 ve výši 600 000 Kč dle materiálu ZK-05-2015-94;
schvaluje
 • zvýšení závazného ukazatele Odvod z fondu investic o částku 600 000 Kč Pedagogicko-psychologické poradně, Speciálně pedagogickému centru a Praktické škole Žďár nad Sázavou, IČO 70832510 dle materiálu ZK-05-2015-94;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3146 Zařízení výchovného poradenství, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) o částku 600 000 Kč při současném zvýšení výdajů rozpočtu kraje, kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00302) o částku 600 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, odbor majetkový, ředitel Pedagogicko-psychologické poradny, Speciálně pedagogického centra a Praktické školy Žďár nad Sázavou
termín: říjen 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-94.doc, ZK-05-2015-94, př. 1

95. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace ID O01316.0007 - O01316.0014 - Podpora celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže v rámci dotace členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina - navýšení původní dotace o finanční prostředky, které kraj obdržel od Českého olympijského výboru
Usnesení 0455/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace ID O01316.0007-14 dle materiálu ZK-05-2015-95, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-95.doc, ZK-05-2015-95, př. 1, ZK-05-2015-95, př. 2, ZK-05-2015-95, př. 3, ZK-05-2015-95, př. 4

96. Partnerství Kraje Vysočina v projektu Evropské literární setkání mládeže 2016
Usnesení 0456/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-96.doc, ZK-05-2015-96, př. 1, ZK-05-2015-96, př. 2, ZK-05-2015-96, př. 3

92. Návrh na provedení rozpočtového opatření - účelová dotace na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015
J. Fialová předložila zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí přijetí účelových prostředků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na realizaci shora uvedeného programu.
O. Benc oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, že se zřetelem k výsledku projednání věci se zdržuje hlasování.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0457/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 (období srpen - prosinec) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle tabulky 1 materiálu ZK-05-2015-92, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle tabulky 2 materiálu ZK-05-2015-92, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-92.doc, ZK-05-2015-92, př. 1

97. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Regionální kultura 2015
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout v rámci grantového programu „Regionální kultura 2015“ o poskytnutí dotací žadatelům. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0458/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Regionální kultura 2015 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2015-97, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-05-2015-97, př. 3;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Regionální kultura 2015 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2015-97, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-97.doc, ZK-05-2015-97, př. 1, ZK-05-2015-97, př. 2, ZK-05-2015-97, př. 3, ZK-05-2015-97, př. 4, ZK-05-2015-97, př. 5

98. Fond Vysočiny - poskytnutí dotací v rámci grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2015
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnout dotace v rámci grantového programu „Lyžařské běžecké trasy 2015“ žadatelům na podporu úpravy stop lyžařských běžeckých tras na území Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0459/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2015 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2015-98, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-05-2015-98, př. 5.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-98.doc, ZK-05-2015-98, př. 1, ZK-05-2015-98, př. 2, ZK-05-2015-98, př. 3, ZK-05-2015-98, př. 4, ZK-05-2015-98, př. 5

99. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s třemi vratkami zápůjček na realizaci projektů realizovaných Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0460/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 1 969 000 Kč v souvislosti s vratkami částí zápůjček poskytnutých na předfinancování projektů Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti domácího cestovního ruchu pro období 2014-2015, Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity v Kraji Vysočina a Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v ČR v letech 2014-2015 a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 08. 09. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-99.doc, ZK-05-2015-99, př. 1, ZK-05-2015-99, př. 2, ZK-05-2015-99, př. 3

100. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace v souvislosti s 1. splátkou zápůjčky určenou na realizaci projektu Komplexní propagace Zámku Třebíč
J. Běhounek upřesnil zastupitelstvu kraje shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0461/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 1 940 583,39 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté na předfinancování projektu Komplexní propagace Zámku Třebíč a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 30. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-100.doc, ZK-05-2015-100, př. 1

101. Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 25. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh udělit Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli knihy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0462/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje
Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli knihy, která bude vybrána odbornou porotou v rámci 25. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-101.doc

102. Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0463/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava dle materiálu ZK-05-2015-102, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-102.doc, ZK-05-2015-102, př. 1

103. Dotace pro město Jemnice na zaměření části budovy zámku v Jemnici - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout městu Jemnice dotaci na zpracování digitálního zaměření stávajícího stavu části budovy zámku v Jemnici. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0464/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek o částku 150 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 150 000 Kč.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-103.doc, ZK-05-2015-103, př. 1, ZK-05-2015-103, př. 2, ZK-05-2015-103, př. 3

104. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2015
P. Krčál informoval zastupitelstvo kraje o návrhu rozhodnout v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2015 o poskytnutí dotací žadatelům. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0465/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2015 subjektům, na projekt a ve výši dle přílohy ZK-05-2015-104, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-05-2015-104, př. 3;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2015 subjektům uvedeným v materiálu ZK-05-2015-104, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-104.doc, ZK-05-2015-104, př. 1, ZK-05-2015-104, př. 2, ZK-05-2015-104, př. 3, ZK-05-2015-104, př. 4, ZK-05-2015-104, př. 5

105. Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
P. Krčál upřesnil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o dotacích na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky neziskovým organizacím a příspěvkovým organizacím měst. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0466/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím a příspěvkovým organizacím měst, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství dle materiálu ZK-05-2015-105, př. 1;
 • neposkytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství dle materiálu ZK-05-2015-105, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2015-105, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-105.doc, ZK-05-2015-105, př. 1, ZK-05-2015-105, př. 2, ZK-05-2015-105, př. 3

106. Změna zřizovací listiny Domova Ždírec, příspěvkové organizace
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit dodatek zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0467/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 16 Zřizovací listiny Domova Ždírec, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2015-106, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka dotčené organizace
termín: 1. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-106.doc, ZK-05-2015-106, př. 1

111. Poskytnutí dotace na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0468/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 266 900 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 266 900 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti ve výši 2 660 900 Kč na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby dle materiálu ZK-05-2015-111, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2015-111, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-111.doc, ZK-05-2015-111, př. 1, ZK-05-2015-111, př. 2

112. Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
P. Krčál sdělil zastupitelstvu kraje bližší podrobnosti k návrhu rozhodnout o žádostech o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina a požádal o úpravu přílohy č. 1 tohoto materiálu.
V souvislosti s projednávaným materiálem R. Necid, J. Komínek, oznámili ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
J. Fischerová se v krátkosti vyjádřila k problematice finanční podpory provozu nízkoprahových zařízení děti a mládež i jejich terénní formy a požádala P. Krčála o vyjádření k možnosti projednání tématu podpory provozu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, případně jejich terénní formy v obcích s pověřeným obecním úřadem II. stupně z rozpočtu Kraje Vysočina v dotčených orgánech kraje. Cílem projednání by mělo být rozhodnutí, jak bude tato problematika řešena v roce 2017.
V. Kaňkovský sdělil svůj názor k danému tématu a podpořil přednesený návrh J. Fischerové.
P. Krčál referoval o schválené síti nízkoprahových center v obcích III. stupně, které byly financovány z prostředků EU, Evropského sociálního fondu na tzv. vybrané sociální služby sociální prevence; a dodal, že v zájmu kraje je, aby všechna současně schválená nízkoprahová zařízení pro děti a mládež fungovala. K provozu nízkoprahových center obcí II. stupně uvedl, že je potřeba prodiskutovat, jak se na provozu budou podílet obce a jaké budou dopady do veřejných rozpočtů.
V souvislosti s novým způsobem financování v sociálních službách M. Vystrčil požádal, zda by projednávání tohoto bodu programu finančního výboru mohlo být veřejné i pro ostatní zastupitele.
P. Krčál požadavek akceptoval a přislíbil zaslání podkladových materiálů všem zastupitelům. Rovněž M. Plodík, předseda finančního výboru, souhlasil s účastí ostatních zastupitelů na jednání finančního výboru.
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0469/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
o žádostech o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2015-112, př. 1upr1;
schvaluje
stanoviska k jednotlivým žádostem, stanovené kapacity a podmínky zařazení dle materiálu ZK-05-2015-112, př. 1upr1 jako závazné pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-112.doc, ZK-05-2015-112, př. 1

113. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytovatele sociálních služeb
P. Krčál upřesnil zastupitelstvu kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0470/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis účelové dotace pro krajské příspěvkové organizace za odvětví sociální péče dle materiálu ZK-05-2015-113, př. 1;
vyhrazuje si
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout účelovou dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 21 143 000 Kč pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálů ZK-05-2015-113, př. 2 a ZK-05-2015-113, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-05-2015-113, př. 4.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-113.doc, ZK-05-2015-113, př. 1, ZK-05-2015-113, př. 2, ZK-05-2015-113, př. 3, ZK-05-2015-113, př. 4

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 107 109 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

107. Fond Vysočiny - grantový program Čistá voda 2014 - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace FV00865.0059
Usnesení 0471/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV00865.0059 dle materiálu ZK-05-2015-107, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-107.doc, ZK-05-2015-107, př. 1, ZK-05-2015-107, př. 2, ZK-05-2015-107, př. 3

108. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
V souvislosti s projednávaným materiálem V. Kodet oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
Usnesení 0472/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 30. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-108.doc, ZK-05-2015-108, př. 1, ZK-05-2015-108, př. 2, ZK-05-2015-108, př. 3, ZK-05-2015-108, př. 4, ZK-05-2015-108, př. 5, ZK-05-2015-108, př. 6, ZK-05-2015-108, př. 7, ZK-05-2015-108, př. 8

109. Poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Usnesení 0473/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly o částku 290 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 290 000 Kč;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zemědělství spočívající ve zvýšení § 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly o částku 1 308 000 Kč při současném snížení § 2310 - Pitná voda o částku 1 308 000 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotace obcím a svazkům obcí z kapitoly Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly na infrastrukturu vodovodů a kanalizací v celkové výši 1 598 000 Kč dle materiálu ZK-05-2015-109, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2015-109, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-109.doc, ZK-05-2015-109, př. 1, ZK-05-2015-109, př. 2, ZK-05-2015-109, př. 3

110. FOND VYSOČINY - grantový program Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2015
P. Krčál zdůvodnil zastupitelstvu kraje úpravu návrhu usnesení v upraveném materiálu a přednesl návrh na jmenování členů řídicího výboru grantového programu na podporu pro-rodinných a pro-seniorských aktivit v obcích a městech na území Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0474/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2015“ dle materiálu ZK-05-2015-110, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2015“ ve složení:
ODS Ilona Loužecká (HB); Jiří Hormandl (PE);
KDU-ČSL Jan Kasal (PE); Jiří Vondráček (HB);
ČSSD Marie Bohuslavová (HB);
KSČM Věra Buchtová (ZR); Marek Nevoral (TR);
Pro Vysočinu Anna Machátová (TR); Eva Požárová (JI);
TOP09 a STAN Ladislav Bárta (ZR); Irini Martakidisová (ZR);
 • Ivanu Mojžyškovou (HB, ČSSD) předsedkyní řídicího výboru grantového programu „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2015“;
 • garantem grantového programu „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2015“ odbor sociálních věcí a zástupce garanta Věru Švarcovou s právem hlasovacím a Marka Homolku s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2015-110.doc, ZK-05-2015-110, př. 1

115. Rozprava členů zastupitelstva
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek poděkoval zastupitelům za konstruktivní a racionální přístup a ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se bude konat 10. 11. 2015.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje VysočinaOvěřovatelé zápisu:


MUDr. Vít Kaňkovský        ……...……………………………………Ladislav Brož        …..………………………………….……
Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2015.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2015 dne 8. 9. 2015.
Zapsaly: P. Pospíchalová, M. Jakoubková dne 18. 9. 2015 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz